Rapoarte anuale

ISSN 2668-8964
ISSN-L 1582-4845

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul asigurării protecţiei proprietăii industriale (PI), în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care ţara noastră este parte, oficiul dezvoltând relaţii cu instituţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care România este ţară membră, potrivit mandatului acordat.

În mod concret, OSIM este abilitat prin legi organice să acorde titluri de protecţie în domeniul proprietăţii industriale (brevete de invenţie, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicaţii geografice, desene şi modele), valabile pe teritoriul României, şi să valideze brevete europene şi mărcile internaţionale pentru care s-a solicitat, în baza convenţiilor şi tratatelor internaţionale, protecţie şi în ţara noastră.

Raport anual 2023

Cuvânt înainte

Dragi cititori,             

Prin intermediul inițiativelor și activităților desfășurate în anul 2023, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a continuat exercitarea rolului său de autoritate unică în România pentru protejarea proprietății industriale și în curajarea inovației și competitivității.

În cele ce urmează, doresc să vă prezint Raportul Anual al activității Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pentru anul 2023. Acesta cuprinde principalele rezultate ale activității noastre, reflectând o gamă completă de evenimente și acțiuni desfășurate în cursul anului precedent.

Raport anual 2022

Cuvânt înainte

Dragi cititori,

Într-o perioadă atât de zbuciumată, în care ritmul transformărilor ce au loc la nivel global este din ce în ce mai alert, protejarea drepturilor de proprietate indus­trială devine de importanță vitală pentru toate sec­toarele de activitate.

De aceea OSIM, ca autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietăţii indus­triale, an de an, îşi orientează activitățile și acțiunile pentru a susține un mediu competitiv și inovator.

Raport anual 2021

Cuvânt înainte

Dragi cititori,

Provocări și obstacole apar mereu.

Important este să le depășim și să le transformăm în oportunități.

Raport anual 2020

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este o instituție independentă și dinamică recunoscută pentru cordarea protecției și eliberarea titlurilor de proprietate industrială, care asigură reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate, în numele statului român și al Guvernului României.

Raport anual 2019

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

În calitate de director general interimar al OSIM, îmi revine onoarea de a vă prezenta un scurt bilanţ al anului 2019, cu speranţa că veţi înţelege mai bine activităţile pe care le desfăşoară specialiştii OSIM, şi eforturile pe care aceştia le depun zi de zi pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

 

Raport anual 2018

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

Este o mare plăcere pentru mine să vă prezint, pe scurt, activitatea desfășurată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2018, în ceea ce privește atât acordarea protecției proprietății industriale, cât și activitățile de promovare și cooperare în domeniul proprietății industriale, pe plan național și internațional.

Raport anual 2017

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

Mi-am asumat cu o deosebită plăcere responsabilitatea de a vă prezenta în cele ce urmează osuccintă reflectare a rezultatelor obţinute deOficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) în anul 2017, care sunt orientate spre dezvoltarea continuă a sistemului naţional de proprietate industrială, satisfacerea cerinţelor crescânde ale solicitanţilor şi titularilor obiectelorde proprietate industrială.

Raport anual 2016

Cuvânt înainte

Este o mare plăcere pentru mine să fiu implicată, în calitate de Director General interimar, în realizarea și publicarea acestui Raport Anual, care conține informații legate de activitățile și performanțele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2016.

Sper ca acest raport să vă ofere o mai bună înțelegere a activităților din prezent și a viziunii echipei noastre pentru viitor.

Raport anual 2015

Cuvânt înainte

Dragi cititori,

Bilanţurile sunt întotdeauna dificil de realizat, în special atunci când vrei să rămâi obiectiv.

Pentru împlinirile sau realizările noastre tindem să ne lăudăm cu meritul personal, iar pentru ceea ce nu am reuşit să înfăptuim găsim cele mai inventive scuze.

Raport anual 2014

Cuvânt înainte

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este autoritatea unică din România în ceea ce priveşte acordarea protecţiei proprietăţii industriale. O instituţie care a crescut de la an la an, după cum se poate vedea în rapoartele întocmite de-a lungul anilor, şi totodată instituţia ce are parteneriate cu marea majoritate a actorilor din Uniunea Europeană din domeniu. 

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.