Raport anual 2019

Raport anual 2019

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

În calitate de director general interimar al OSIM, îmi revine onoarea de a vă prezenta un scurt bilanţ al anului 2019, cu speranţa că veţi înţelege mai bine activităţile pe care le desfăşoară specialiştii OSIM, şi eforturile pe care aceştia le depun zi de zi pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

 

 Acest raport reprezintă şi o evaluare a profesionalismului angajaţilor, profesionalism dobândit în ani de studiu, de devotament şi experienţă în domeniul proprietăţii industriale.

În anul 2019 au fost examinate în total 13980 de cereri de titluri de protecţie, au fost acordate 401 brevete de invenţie, 26 de certificate suplimentare de protecţie, au fost înregistrate 38 de modele de utilitate, 8005 mărci şi 3009 reînnoiri de marcă; au mai fost examinate şi 729 de desene şi modele cuprinse în 271 de cereri. Au fost validate în România 4329 de brevete europene, numărul acestora atingând la sfârşitul anului cifra de 23410.

La o analiză atentă şi comparativă a cifrelor, veţi constata şi tendinţe descrescătoare, pe anumite zone, ale numărului de cereri depuse, ceea ce nu trebuie să ne surprindă, având în vedere strânsa legătură dintre activităţile OSIM şi dezvoltarea economiei româneşti.

OSIM a continuat dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu organizaţii de proprietate intelectuală internaţionale, regionale şi europene, specialiştii participând activ, în numele României, la şedinţele derulate în cadrul acestor instituţii.

Alături de partenerii din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiului European de Brevete (OEB) şi Oficiului de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO) au fost organizate în România sesiuni de instruire a examinatorilor din OSIM, pregătirea continuă a acestora desfăşurându-se şi în cadrul unor evenimente organizate în oficii de proprietate industrială din Europa.

Cel mai important eveniment al anului 2019 a fost Conferința cu tema ”Viitorul protecției proprietății industriale în Europa – provocări și perspective”, organizată în contextul derulării de către România a Preşedinției Consiliului Uniunii Europene. Conferinţa s-a bucurat de participarea a 350 de oaspeţi de peste hotare, specialişti de vârf din domeniul proprietăţii industriale.

Domeniul brevetelor de invenție a fost prezent în atenția specialiștilor prin numeroase evenimente desfășurate pe parcursul anului, unul dintre cele mai importante fiind Conferința OEB privind Informarea din Brevete (EPOPIC 2019), organizată în București. Evenimentul a fost dedicat tuturor experților implicați în domeniul informării din brevete, consilierilor în domeniul proprietății industriale, companiilor prestatoare de servicii în domeniul informării din brevete, şi specialiştilor din cadrul oficiilor de proprietate industrială din întreaga lume.

Un eveniment marcant în domeniul mărcilor l-a reprezentat Seminarul „Totul despre mărci – noutăți legislative cu impact asupra afacerii dumneavoastră”, organizat de OSIM, care a reunit un număr impresionant de specialişti din domeniul proprietăţii industriale.
Ca şi în anii precedenţi, a continuat activitatea de promovare a importanţei protecţiei proprietăţii industriale, specialiştii OSIM, examinatori şi experţi, fiind prezenţi la numeroase evenimente organizate atât în mediul universitar, cât şi în cel antreprenorial, diseminând informaţiile şi prin reţeaua Centrelor Regionale PATLIB România.

Pot să afirm că anul 2019 a fost un an plin de evenimente importante, un an în care consilierii în proprietate industrială, specialiştii din cadrul Centrelor Regionale PATLIB, partenerii ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor ce veghează la respectarea drepturilor de proprietate industrială şi cei 234 de angajaţi ai OSIM şi-au adus contribuţia la dezvoltarea culturii în domeniul proprietăţii industriale.

Vezi documentul

Mitriţa HAHUE
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.