Raport anual 2015

Raport anual 2015

Cuvânt înainte

Dragi cititori,

Bilanţurile sunt întotdeauna dificil de realizat, în special atunci când vrei să rămâi obiectiv.

Pentru împlinirile sau realizările noastre tindem să ne lăudăm cu meritul personal, iar pentru ceea ce nu am reuşit să înfăptuim găsim cele mai inventive scuze.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci reprezintă, prin unicitatea şi specificul său, o instituţie aparte între organizaţiile guvernamentale din România.

Poate tocmai de aceea, fără termeni de comparaţie, evaluarea anuală a activităţii sale nu este uşor de realizat.

Acum, când ne aflăm la ora bilanţului plusurilor şi minusurilor anului 2015, mă gândesc la un citat celebru, atribuit marelui Winston Churchill: “Succesul nu este final, eşecul nu este fatal: ceea ce contează este curajul de a continua.”.

Dacă aş avea o maşină a timpului, aş vira, oare, spre viitor?

Da, pentru că aş dori ca Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci să implementeze o strategie eficientă în ceea ce priveşte examinarea şi înregistrarea la parametri de calitate a titlurilor de protecţie – premisă a procesului de inovare în România.

Da, pentru că aş dori “sudarea” unui parteneriat cu mediul de afaceri, în special IMM-uri, parteneriat ce ar putea creşte calitatea şi atractivitatea transferului de tehnologie.

Da, pentru că aş dori ca “transparenţa” să nu mai fie o simplă metaforă a comunicării dintre OSIM şi public, ci o realitate “ancorată” în secolul XXI.

Da, pentru că aş dori stabilirea unei colaborări, bazată pe profesionalism, între departamentele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, din care să beneficieze, în primul rând, titularii şi solicitanţii de drepturi de protecţie.

Da, pentru că aş dori crearea unui climat organizaţional în care oamenii să se simtă în siguranţă, deoarece Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este o instituţie vie, în care rezultatul sinergiei angajaţilor, resursa cea mai de preţ, este transpus în mod direct în calitatea serviciilor oferite.

Da, pentru că aş dori să nu uităm să ne bucurăm şi de meseria noastră unică, aceea de examinator.

Da, pentru că aş dori ca Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci “să stea cu fruntea sus” alături de toate celelalte oficii de proprietate industrială din Europa sau din lume.

Revenind la anul 2015, OSIM a demonstrat, poate mai mult decât în întreaga sa istorie, că valoarea nu este dată de atingerea unor obiective sau de numărul de indicatori îndepliniţi – cifre care, analizate în sine, pot părea goale de conţinut – ci de modul în care realizezi ceea ce ţi-ai propus.

Prin urmare, toate informaţiile, graficele şi statisticile din prezentul Raport anual ar trebui să ofere o radiografie clară şi obiectivă, în alb şi negru, a activităţii noastre.

Însă concluziile sunt ale fiecărui cititor în parte.

Ceea ce vă pot spune este că o instituţie trebuie privită ca o mare “cutie neagră”: dacă la intrare există respect, cu siguranţă la ieşire vom regăsi valoare.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci merge mai departe, în fiecare zi cu dorinţa de a fi mai bun decât ieri. Nu putem să o luăm de la început, dar învăţăm mereu din ceea ce a fost.

Vezi documentul

Cu speranţă şi dăruire,
Bucura IONESCU,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.