Raport anual 2014

Raport anual 2014

Cuvânt înainte

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este autoritatea unică din România în ceea ce priveşte acordarea protecţiei proprietăţii industriale. O instituţie care a crescut de la an la an, după cum se poate vedea în rapoartele întocmite de-a lungul anilor, şi totodată instituţia ce are parteneriate cu marea majoritate a actorilor din Uniunea Europeană din domeniu. 

 

OSIM s-a aliniat la acquis-ul comunitar ori de câte ori i s-a cerut şi, în acest context, legislaţia în domeniu oferă stimulente în sectoarele principale pentru dezvoltarea activelor de proprietate industrială, precum şi susţinerea dezvoltării infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local. Conştiente de importanţa şi amploarea pe care a dobândit-o proprietatea intelectuală, precum şi de rolul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în domeniu, autorităţile române se află în permanentă colaborare cu această organizaţie.

Sub aspectul datelor statistice, în cursul anului 2014, OSIM a continuat să evolueze pe coordonatele generale din anii anteriori. Astfel, în 2014, au fost depuse la OSIM un număr de 21668 de cereri de titluri de protecţie a proprietăţii industriale, dintre care: 1036 de cereri de brevet de invenţie, 10763 de cereri de înregistrare marcă (plus 9381 de cereri de reînnoire) şi 381 de cereri de înregistrare desene sau modele (design).

De asemenea, la OSIM au fost depuse 2661 de cereri de publicare a traducerilor brevetelor europene în vederea validării în România, 1539 dintre acestea fiind depuse on-line. De altfel, sub aspectul modalităţii de depunere a cererilor de titluri de protecţie, 2014 ar putea fi caracterizat, pe scurt, ca fiind anul în care depunerea electronică (circa 40% din totalul cererilor) a devenit o realitate la OSIM. În privinţa provenienţei cererilor de titluri de protecţie de la naţionali, Raportul anual prezintă statistici relevante pe tipuri de solicitanţi şi pe judeţe.

Examinatorii OSIM au soluţionat 17297 de cereri de titluri de protecţie, din care au fost admise 13290 (adică peste 75%), la acestea adăugându-se brevete europene depuse pentru validare.

Serviciul Contestaţii-Revocări a înregistrat 287 de noi acţiuni şi a soluţionat 314, iar Serviciul Juridic a gestionat 428 de litigii în instanţe care au dispus hotărâri definitive în 125 de cazuri.

În privinţa cooperării internaţionale, în baza mandatelor primite, OSIM a continuat promovarea relaţiilor cu organizaţii de proprietate intelectuală internaţionale, regionale şi europene (OMPI, OMC, OEB, OHIM), precum şi a relaţiilor de cooperare bilaterală cu unele oficii naţionale. Prin participarea şi aportul specialiştilor săi la şedinţele comitetelor permanente, ale comitetelor de experţi şi grupelor de lucru, acoperind domeniile brevetelor, mărcilor, desenelor şi modelelor, tehnologia informaţiei, reforma PCT şi revizuirea clasificării internaţionale a brevetelor (CIB), din cadrul organizaţiilor internaţionale, regionale şi europene, OSIM a contribuit la cele mai recente evoluţii ale domeniului deosebit de complex şi dinamic pe care îl reprezintă proprietatea intelectuală.

Conlucrarea cu Oficiul European de Brevete s-a derulat în cadrul Planului Bilateral de Cooperare, specialiştii din OSIM au participat la 32 de acţiuni, dintre care 18 seminarii organizate de Academia Europeană de Brevete şi diverse întâlniri tematice.

Evenimentul anului 2014 este vizita în România a Preşedintelui OHIM, domnul António Campinos (din 05.02.2014), care a dat un nou impuls colaborării OSIM cu Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă (Mărci şi Design). România participă la 15 proiecte ale Programului de Convergenţă şi ale Fondului de cooperare (Cooperation Fund), din cadrul Planului Strategic, derulat de OHIM. De asemenea, la sediul OSIM, s-au derulat vizite de lucru ale specialiştilor OHIM, iar şapte angajaţi OSIM au fost detaşaţi şi lucrează în diverse departamente ale OHIM.

OSIM a continuat conlucrarea cu OMPI, OEB şi OHIM pentru identificarea şi implementarea celor mai eficiente soluţii în vederea modernizării sistemului informatic, a bazelor de date, a publicării on-line şi a accesibilităţii pentru public a informaţiilor.

În plan bilateral, OSIM a acordat o atenţie deosebită colaborării cu oficiile de proprietate intelectuală partenere, în special cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al OSIM pentru anul 2014 a fost aprobat de către ordonatorul principal de credite – Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, execuţia bugetară evidenţiind un excedent important.

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se angajează pe această cale să aducă OSIM la cel mai înalt standard de profesionalism.

În încheiere, invit partenerii OSIM să parcurgă paginile Raportului Anual 2014 – un exerciţiu de transparenţă democratică ce a devenit o tradiţie de decenii pentru instituţia noastră.

Vezi documentul

Alexandru-Ioan ANDREI,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.