Raport anual 2018

Raport anual 2018

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

Este o mare plăcere pentru mine să vă prezint, pe scurt, activitatea desfășurată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2018, în ceea ce privește atât acordarea protecției proprietății industriale, cât și activitățile de promovare și cooperare în domeniul proprietății industriale, pe plan național și internațional.

În ultimul an, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se poate mândri cu îndeplinirea, în proporție de 99,86%, a obiectivelor generale ale instituției, care decurg din atribuțiile OSIM: menținerea și îmbunătățirea sistemului integrat, creșterea calității activităților instituției, creșterea gradului de conștientizare și creșterea nivelului de reprezentare a României la nivel european și internațional.

Sub aspectul datelor statistice, în cursul anului 2018, OSIM a înregistrat o scădere a cererilor de titluri de protecție, fiind depuse cu 286 de cereri mai puțin ca în anul 2017. Astfel, în anul 2018, au fost depuse la OSIM un număr de 1253 de cereri de brevet de invenție (inclusiv cereri de înregistrare topografii produse semiconductoare, certificate suplimentare de protecție și modele de utilitate), 18346 de cereri de înregistrare marcă (inclusiv cereri de reînnoiri) și 259 de cereri de înregistrare desene și modele.

Sub aspect legislativ, în anul 2018, OSIM a finalizat elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, prin care se transpun prevederile Directivei (UE) 2436/2015 de armonizare a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, proiect de lege pe care l-a supus procedurii de avizare interinstituțională.

Faptul că OSIM și-a îndeplinit obiectivul general, „creșterea activităților instituției”, în proporție de 100,78% este dat și de numărul de procese câștigate de OSIM în cursul anului 2018: 90 de dosare din totalul de 109 soluționate definitiv în cursul acestui an.

În cadrul activității de cooperare internațională, OSIM a continuat să fie reprezentat, prin specialiștii săi, în cadrul reuniunilor organizate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), aceștia prezentând și lucrări de interes în domeniul protecției proprietății industriale în cadrul unor impozioane și seminarii internaționale, regionale și subregionale, organizate de această organizație. Ce este mai important de menționat este participarea OSIM, împreună cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și OMPI, la organizarea la București a celei de-a treia ediții a conferinței naționale „Proprietatea Intelectuală într-o economie digitală pentru IMM-uri”, desfășurată în perioada 24 – 25 octombrie 2018, precum și implicarea activă a oficiului în organizarea Seminarului sub-regional OMPI privind politicile de PI pentru Universități și comercializarea PI (organizat tot la București, în perioada 11 – 12 decembrie 2018).

În ceea ce privește cooperarea cu Oficiul European de Brevete (OEB), OSIM a găzduit două seminarii dedicate examinatorilor de brevete și consilierilor în PI, seminarii care au avut loc în perioada 10 – 13 aprilie 2018 și în data de 12 iulie 2018; de asemenea, serviciile de prediagnoză oferite de OSIM IMM-urilor au continuat și pe parcursul anului 2018, ca parte a planului bilateral de cooperare dintre OSIM și OEB.

Activitatea de cooperare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală a continuat și în anul 2018, materializându-se prin participarea activă a OSIM în numeroase proiecte de cooperare europeană. Astfel, în cadrul acestor proiecte, este de menționat faptul că 9 salariați OSIM au fost certificați internațional în management de proiect conform metodologiei PRINCE II; au fost aduse îmbunătățiri aplicației Back Office de gestionare a cererilor de înregistrare a mărcilor; au fost dezvoltate 3 clipuri video în limba română, având ca teme abordate utilizarea TMclass și procedura de înregistrare a mărcilor și a desenelor și modelelor, etc. Nu în ultimul rând, trebuie menționate și organizarea, în data de 6 martie 2018, la București, a unui seminar dedicat consilierilor în PI și experților OSIM, care a avut ca temă procedurile de apel și jurisprudența EUIPO, precum și a Seminarului Regional Anual organizat de Academia EUIPO – în perioada 29 – 31 mai 2018.

Să nu uităm nici relațiile de cooperare cu oficiul omolog din Republica Moldova, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), concretizate în întâlniri bilaterale și schimburi de experiență.

Și în anul 2018, Oficiul nostru a acordat o atenție deosebită activității de promovare a conștientizării importanței protecției creaților tehnice atât în mediul academic, cât și în cel antreprenorial, participând la expoziții, seminarii și mese rotunde, ținând prelegeri în numeroase licee din București și participând la diferite conferințe ce au avut ca teme de discuții protecția proprietății industriale.

Mai trebuie amintit și faptul că, în contextul exercitării de către România, în primul semestru al anului 2019, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, experții OSIM au participat la cursuri de pregătire în vederea desfășurării viitoarelor activități (pregătirea și conducerea ședințelor Grupului de lucru PI din cadrul Consiliului UE, derularea negocierilor, etc.).

De asemenea, au început pregătirile pentru organizarea, la București, tot în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, a unei conferințe internaționale în cursul căreia vor fi abordate teme actuale și de interes în domeniul protecției proprietății industriale la nivel național și european.

Toate cele menționate, și nu numai, se vor regăsi în cuprinsul acestui Raport.

 Vezi documentul

Ionuţ BARBU
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.