Rapoarte anuale

ISSN 2668-8964
ISSN-L 1582-4845

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul asigurării protecţiei proprietăii industriale (PI), în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care ţara noastră este parte, oficiul dezvoltând relaţii cu instituţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care România este ţară membră, potrivit mandatului acordat.

În mod concret, OSIM este abilitat prin legi organice să acorde titluri de protecţie în domeniul proprietăţii industriale (brevete de invenţie, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicaţii geografice, desene şi modele), valabile pe teritoriul României, şi să valideze brevete europene şi mărcile internaţionale pentru care s-a solicitat, în baza convenţiilor şi tratatelor internaţionale, protecţie şi în ţara noastră.

Raport anual 2013

Cuvânt înainte

Drept urmare, evidenţierea şi recunoaşterea rolului social şi economic al acestui Oficiu la nivel naţional trebuie să inspire încredere în acest moment, când majoritatea nu îi acordă semnificaţia pe care o merită, iar cunoscătorii o tratează doar prin propriul unghi de vedere.

 

Raport anual 2012

Cuvânt înainte

Efectuarea bilanţului de sfârşit de an a devenit, de-a lungul vremii, o îndeletnicire obligatorie a oricărei comunităţi umane. Reinventarierea succeselor şi insucceselor realizate de-a lungul ultimelor douăsprezece luni, reîmprospătarea din memoria colectivă a evenimentelor mai mult sau mai puţin plăcute, contabilizarea plusurilor şi minusurilor tangibile şi intangibile reprezintă astăzi, pentru orice instituţie, deopotrivă o sarcină legală şi morală.

Raport anual 2011

Cuvânt înainte

Răsfoind cu o reală curiozitate profesională paginile prezentului Raport Anual, citind şi recitind dările de seamă, uneori chiar prea minuţioase, ale diferitelor direcţii şi departamente ale instituţiei noastre, studiind diagramele şidatele statistice detaliate de la sfârşitul acestei lucrări, am avut revelaţia ciudată aunui sentiment de perseverenţă şi de continuitate, rar întâlnit în zilele noastre.

 

Raport anual 2010

Cuvânt înainte

Întocmirea unui Raport Anual este o activitate complexă pentru orice oficiu naţional de proprietate industrială – acesta fiind de fapt bilanţul prin care o instituţie guvernamentală, un organ de specialitate al administraţiei publice centrale prezintă întreaga sa activitate din anul precedent, publicului larg naţional şi internaţional. Raportul trebuie să fie o oglindă fidelă a tuturor strădaniilor – precum şi a tuturor provocărilor – care au marcat viaţa cotidiană a unei elite profesionale.

Raport anual 2009

Cuvânt înainte

O dinamică peste media normalului, a derulării evenimentelor la nivelul de vârf al OSIM, face ca de această dată să-mi revină mie, în calitate de Director General Adjunct, onoarea şi plăcerea de a vă prezenta un scurt bilanţ al anului 2009.
Vă propun să privim acest fapt prin prisma semnului pozitiv al asigurării continuităţii funcţionale, strict necesare în viaţa unei instituţii de prestigiul, importanţa şi tradiţia de 104 ani ale instituţiei naţionale responsabile cu protecţia proprietăţii industriale.

Raport anual 2008

Cuvânt înainte

Continuăm tradiția și vă punem la dispoziție Raportul activității Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pe anul 2008.

Ne propunem să punctăm câteva idei în acest scurt cuvânt introductiv, având convingerea că în acest raport veți găsi imaginea de ansamblu a activităților întreprinse de instituția noastră pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în domeniul protecției proprietății industriale în România

Raport anual 2007

Cuvânt înainte

Ori de câte ori, la începutul unui an calendaristic, instituţia noastră ajunge la fazele migăloase de întocmire/redactare/tehnoredactare
şi – nu în ultimul rând – de multiplicarea Raportului tuturor activităţilor depuse în perioada lunilor precedente, toţi cei care suntem implicaţi în realizarea acestui deosebit evenimentne confruntăm cu un experiment ciudat: călătorind înapoi în timp, avem ocazia să retrăim, cu aceeaşi intensitate, evenimentele odată consumate.

Raport anual 2006

Cuvânt înainte

Răsfoind manuscrisul prezentului Raport Anual, primul sentiment care m-a cuprins a fost că, iată, am lăsat în urmă încă un an! A trecut ca o clipă, ca o picătură de ploaie care se pierde în imensul ocean al timpului, ca o dâră de fum care dispare instantaneu în seninătatea cerului, sau ca o frunză uscată purtată de vânt…

 

 

Raport anual 2005

Cuvânt înainte

În evaluarea corectă a timpului trecut, eternul gânditor – acest homo ludens universalis – este de multe ori pus în situaţia de a compara stadiul actual al vieţii sale cu realizările unei perioade anterioare, de a consemna sau nu îndeplinirea planurilor sau visurilor avute, de a derula din nou evenimentele întâmplate. Orice rememorare este de fapt o retrăire critică, o reaşezare selectivă a lucrărilor şi ideilor realizate. 

  

Raport anual 2004

Cuvânt înainte

În lupta sa eternă cu înfricoşătoarele mori de vânt, în strădania sa permanentă de a învinge necazurile cotidiene ale destinului, ființa umană se lovește mereu de întrebarea întrebărilor: care este de fapt rostul vieții sale? Ce menire are drumul său pământesc?… Lovindu-se zi de zi de greutăţi şi griji neaşteptate, cavalerul rătăcitor al vremurilor noastre se confruntă de nenumărate ori cu sentimentul incertitudinii. De gustul amar al trădărilor și al abandonărilor să nu mai vorbim…

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.