Informații de interes public

Integritate instituțională

Formulare solicitare informații

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

 

 

Solicitarea informațiilor de interes public

Numele şi prenumele responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice

  • dna Renate Cristina ZĂNGĂNESCU – responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
    telefon: 037.282.59.85, e-mail: renate.zanganescu@osim.gov.ro
  • dna Irina TOLTICĂ – locţiitor al responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice
    telefon: 037.282.59.85, e-mail: irina.toltica@osim.gov.ro

Responsabil RGPD

Modalităţi de contestare a răspunsului OSIM cu privire la informaţiile de interes public solicitate

 

  • În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, cu privire la solicitarea de informaţii publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază, sau la Tribunalul Bucureşti.
  • Plângerea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de răspuns al OSIM.
  • Formular pentru reclamaţii administrative:

 

Sugestii și reclamații

Formular sugestii și reclamații

Contact

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
fișier invalid
Invalid Input

Posturi vacante la OSIM

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.