Raport anual 2016

Raport anual 2016

Cuvânt înainte

Este o mare plăcere pentru mine să fiu implicată, în calitate de Director General interimar, în realizarea și publicarea acestui Raport Anual, care conține informații legate de activitățile și performanțele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2016.

Sper ca acest raport să vă ofere o mai bună înțelegere a activităților din prezent și a viziunii echipei noastre pentru viitor.

Față de anul 2015, cererile de înregistrare a titlurilor de proprietate industrială, în 2016, au prezentat o ușoară tendință crescătoare, de subliniat fiind creșterea de 10% a numărului cererilor de înregistrare pentru desene și modele, ca urmare a unei promovări direcționate pentru acest domeniu, dar și a unui echilibru economic materializat și în domeniul nostru de activitate.

O creștere de 21% s-a înregistrat la cererile de publicare a traducerii brevetului european, în vederea validării în România, 45% dintre acestea fiind depuse on-line, ceea ce reprezintă o încredere crescută a investitorilor străini în posibilitățile de realizare a unui transfer de tehnologie în România și, de ce nu, a dezvoltãrii unei afaceri.

Examinatorii OSIM au luat decizii și hotărâri pentru 15969 de cereri de titluri de protecție, la acestea adăugându-se brevetele europene depuse pentru validare.

În privința cooperării internaționale, OSIM a continuat dezvoltarea relațiilor cu organizații de proprietate intelectuală internaționale, regionale și europene: Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO), precum și a relațiilor de cooperare bilaterală cu unele oficii naționale.
Evenimentul anului 2016 a fost vizita în România, în perioada 18 – 19 octombrie, a Directorului General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale – OMPI, Francis Gurry, în cadrul căreia au avut loc întrevederi cu înalți reprezentanți ai Guvernului României, precum și vizite la instituții de cultură și învățământ superior care desfășoarã activități și programe în domeniul proprietății intelectuale. Tematicile incluse pe agenda vizitei au vizat aspecte referitoare la consolidarea relației României cu OMPI, prin identificarea unor noi arii de cooperare, adaptarea politicilor de dezvoltare economică și socioculturală, stimularea creativității și inovãrii, precum și accentuarea rolului educației și sensibilizării societății, în special a tinerei generații, cu privire la importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Cooperarea între OSIM și OEB s-a desfășurat în baza Planului Bilateral de Cooperare, document ce asigură continuarea activităților comune pentru o perioadă de trei ani, respectiv, 2017-2019.

În ceea ce privește sistemul brevetului european cu efect unitar, în data de 28 septembrie 2016, în cadrul cooperării OSIM – OEB, s-a desfășurat în București primul seminar din România dedicat acestui subiect, eveniment ce și-a propus să atragă atenția mediului de afaceri românesc și, în special, IMM-urilor asupra unui sistem de protecție a soluțiilor tehnice mai rapid, mai ieftin și de calitate.

Cooperarea între OSIM și EUIPO s-a desfășurat în baza Acordului de Cooperare, ce include Proiectele puse la dispoziția Oficiilor naționale de către EUIPO, destinate, pe de o parte, armonizării practicilor în domeniul mărcilor și desenelor la nivel european, denumit Programul de Convergență, iar pe de altă parte, dezvoltării anumitor instrumente menite să modernizeze infrastructura oficiilor naționale, și să faciliteze asigurarea unui grad crescut de transparență, predictibilitate și eficacitate. Acordul de Cooperare tehnică, încheiat între EUIPO și OSIM, a cuprins în anul 2016 numeroase activități de promovare a sistemelor mărcilor și desenelor Uniunii Europene pe teritoriul României.

În plan bilateral, OSIM a acordat o atenție deosebită colaborării cu oficiile de proprietate intelectuală partenere, în special cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova, și, în plus, a semnat un Memorandum cu Oficiul pentru Brevete și Mărci din Spania (OEPM).

În ceea ce privește activitatea de promovare, specialiștii OSIM au fost angrenați, în decursul anului 2016, în circa 45 de acțiuni de promovare a importanței protecției proprietății industriale; în cadrul Acordului de cooperare tehnică încheiat cu EUIPO, experții OSIM au susținut prelegeri în cadrul a 5 seminarii de promovare a sistemului de protecție a mărcii și designului în Uniunea Europeană.

În colaborare cu Centrele regionale ale OSIM, au fost organizate seminarii la Brașov, Baia-Mare, Cluj-Napoca, Târgoviște, Constanța, Râmnicu- Vâlcea, Galați și Brăila, care au avut ca scop conștientizarea mediului de afaceri asupra importanței protecției proprietății industriale la nivel național și european.

OSIM a continuat proiectul “Prediagnoza de proprietate industrială”, derulat în cadrul Planului Bilateral de Cooperare cu Oficiul European de Brevete, în vederea susținerii IMM-urilor cu potențial inovativ din România, punând în slujba acestora experiența specialiștilor săi. Activitatea în 2016 în cadrul acestui proiect a cuprins efectuarea a 16 vizite la IMM-urile parte în proiect.

Ceea ce doresc să subliniez în mod deosebit este că, pentru noi, cei care lucrăm în acest domeniu de vârf – proprietatea industrială, parte a proprietății intelectuale, un capitol deosebit de important îl reprezintă cel dedicat resurselor umane sau, mai bine spus, capitalului intelectual al OSIM. În spatele datelor statistice suntem noi, cei 224 de angajați, totalizând un capital impresionant de experiență și cunoaștere, care, prin munca noastră de zi cu zi, prin profesionalism și responsabilitate, am contribuit la asigurarea continuității și a bunei desfășurări a activității venerabilei noastre instituții, care a împlinit vârsta de 110 ani. În spatele datelor statistice se află miile de notificări transmise în cadrul procedurilor de examinare, miile de solicitări de informații la care s-a răspuns la biroul de relații cu publicul, sutele de servicii furnizate către terți, zecile de delegații în teritoriu, pentru diseminarea și promovarea importanței protecției proprietății industriale, și toate celelalte activități care au condus la îndeplinirea obiectivelor OSIM.

În acest context, și beneficiind de o experiență de peste 20 de ani de activitate alături de colegii mei din OSIM, consider că o potențială strategie de viitor a instituției va presupune o mai bună organizare în toate sectoarele de activitate, cu o deosebită atenție însă în ceea ce privește păstrarea “capitalului intelectual al OSIM” și asigurarea continuității în domeniu.

În încheiere, vă invit să parcurgeți paginile Raportului Anual 2016, cu gândul că acesta reflectă un an din viața noastră, a angajaților din OSIM.

Vezi documentul

Adriana ALDESCU,
p. Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.