Raport anual 2021

Raport anual 2021

Cuvânt înainte

Dragi cititori,

Provocări și obstacole apar mereu.

Important este să le depășim și să le transformăm în oportunități.

 

Tot despre provocări a fost și anul 2021, care a fost marcat de efectele negative ale pandemiei Covid-19.

Această pandemie ne-a pus la încercare și ne-a forțat la o adaptare rapidă în ceea ce privește modul de lucru și activitățile desfășurate.

În calitate de Director General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, îmi revine deosebita onoare să vă supun atenției, în cele ce urmează, un sumar al celor mai semnificative activități desfășurate de specialiștii OSIM pe parcursul anului 2021.

Am urmărit cu consecvență îndeplinirea misiunii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi am acordat o atenție sporită pentru eficientizarea și modernizarea serviciilor de e-guvernare oferite cetățenilor, mediului de afaceri, precum și altor actori din economia României.

Aceste preocupări au crescut în intensitate în anul 2021, în contextul necesității accelerării digitalizării activității și a serviciilor online oferite de OSIM.

În anul 2021, informațiile din sistemul informaţional al OSIM au fost integrate în structurile informatice naţionale şi internaţionale privind protecţia drepturilor de proprietate industrială.

Pe parcursul anului trecut, specialiştii OSIM, împreună cu partenerii externi, au dezvoltat și modernizat pagina de internet a instituției, aducând elemente de noutate absolută. Pe lângă aspectul modern și structura îmbunătățită, pagina de internet are integrate mai multe componente:

    -   portal online care permite solicitanților accesul securizat prin autentificare la portofoliul propriu de obiecte de proprietate industrială;
    -   chatbot care oferă informații automat și interactiv la solicitarea vizitatorilor care accesează website-ul OSIM. Astfel, se oferă asistență și suport prin definirea unor fluxuri de întrebări frecvente și răspunsuri specifice domeniului de proprietate industrială: invenții, mărci,  desene și modele. Chatbot-ul include o bază de cunoștințe al cărei conținut este creat și actualizat permanent de către OSIM. Dacă răspunsul nu este disponibil în această bază de cunoștințe, utilizatorul este direcționat către un operator uman;
    -   muzeu virtual, care reprezintă o nouă funcționalitate în website-ul OSIM, prin intermediul căruia vizitatorii pot vizualiza, ca și cum s-ar plimba prin sălile unui muzeu, atât mărci notorii înscrise în Registrele OSIM încă din perioada interbelică, precum și brevete românești istorice.

Tot în sfera digitalizării activităților și serviciilor, aș dori să menţionez realizarea unui modul dedicat procesării dosarelor privind cazurile legate de mărci și desene și modele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care OSIM este parte.

Rezultatele eforturilor specialiștilor OSIM în anul 2021 sunt reflectate și prin numărul ridicat decereri de înregistrare analizate și titlurile de proprietate acordate. Anul trecut, au fost depuse la OSIM 20602 cereri de înregistrare titluri de protecție proprietate industrială și au fost eliberate 18085 de titluri de protecție proprietate industrială.

Și în anul 2021, OSIM a urmărit respectarea, realizarea și menținerea la cel mai înalt nivel a sistemului integrat care întruneşte cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018. În urma unor audituri externe, organismul de certificare a confirmat faptul că sistemul de management integrat al OSIM îndeplineşte cerinţele standardelor şi a recomandat acordarea certificatului pentru standardul ISO 27001:2013 - Tehnologia informaţiei - Tehnici de securitate - Sisteme de management al securităţii informaţiei, şi recertificarea pentru standardul ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii.

Deși contextul creat ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia Covid-19 nu a fost unul favorabil pentru realizarea acţiunilor de promovare a protecţiei proprietăţii industriale, specialiștii OSIM au fost și în anul 2021 implicați în acţiuni de diseminare a informațiilor privind domeniul proprietăţii industriale, participând la seminare, conferinţe, saloane, târguri şi expoziţii de profil. OSIM prețuiește relațiile de cooperare cu organizațiile de proprietate intelectuală internaționale, având o implicare activă, pe parcursul anului 2021, la toate întrunirile desfășurate la Oficiul Europeande Brevete (OEB), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).

În anul 2021 a continuat activitatea de pregătire a specialiștilor din cadrul oficiilor naționale prin cursurile și seminarele organizate de Oficiul European de Brevete (OEB), ca parte componentă a activității de cooperare între cele două instituții.

OSIM, în calitate de partener al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), a susținut și a promovat Fondul pentru IMM-uri, “Ideas Powered for Business SME Fund”, destinat întreprinderilor care doresc să-și dezvolte strategiile de proprietate intelectuală și să-și protejeze drepturile rezultate în urma acestor demersuri, la nivel național și european.

Am speranța că în paginile acestui raport veți găsi informații din domeniul proprietății industriale care să vă stârnească interesul, acestea fiind rezultatele efortului depus de colectivul nostru zi de zi.

Doresc să îmi exprim recunoştinţa și să le mulțumesc tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri, și, nu în ultimul rând, colectivului OSIM pentru toată implicarea, entuziasmul și profesionalismul cu care au desfășurat activitățile și acțiunile din domeniul proprietății industriale.

Vezi documentul

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.