Raport anual 2017

Raport anual 2017

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

Mi-am asumat cu o deosebită plăcere responsabilitatea de a vă prezenta în cele ce urmează osuccintă reflectare a rezultatelor obţinute deOficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) în anul 2017, care sunt orientate spre dezvoltarea continuă a sistemului naţional de proprietate industrială, satisfacerea cerinţelor crescânde ale solicitanţilor şi titularilor obiectelorde proprietate industrială.

Conştientizarea tot mai pregnantă a rolului proprietăţii industriale în dezvoltarea economică, socială şi culturală a societăţii, respectiv, în ameliorarea calităţii vieţii, au determinat Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci, responsabil de protecţia juridică a obiectelor de proprietate industrială, să întreprindă măsuri de ordin normativ-legislativ, instituţional-organizatoric şi instructiv-metodic care să conducă, împreună cu alte acţiuniale organelor guvernamentale de resort, la dezvoltarea capitalului intelectual al agenţilor economici şi al instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare-inovare.

În sensul celor menţionate, aş menţiona aicidoar unele dintre cele mai importante acţiuni întreprinse de OSIM:

Astfel, anul de referinţă se caracterizează printr-o complexă activitate normativ-legislativă, materializată prin redactarea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată), în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2436/2015 de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci; prin reavizarea Proiectului de hotărâre de guvern privind modificarea HG nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legiinr. 64/1991 privind brevetele de invenţie(republicată); prin aprobarea Instrucţiunilor privind sprijinirea în străinătate a invenţiilor româneşti, care urmează a fi aplicate până la datade 31 decembrie 2020.

Rezultatele activităţii OSIM sunt semnificative şi datorită măsurilor energice pe care le-am întreprins în domeniul automatizării proceselor tehnologice, economico-financiare şi manageriale. În această ordine de idei, aş menţiona lucrările de perfecţionare şi actualizare a bazelor de date care acoperă majoritatea absolută a activităţilor din cadrul OSIM, implementarea cu succes de către OSIM în 2017, în cadrul cooperării cu EUIPO, a proiectului ”Back-Office”, care a avut ca scop crearea unui mod complet nou de gestionare a procedurii de înregistrare a mărcilor şi desenelor/modelelor, şi a circuitului documentelor în cadrul oficiului. De asemenea, OSIM a continuat finalizarea diverselor proiecte de digitalizare şi utilizare a informaţiilor din brevet prin intermediul proiectului “Calitatea la Sursă”, ce are drept scops canarea, stocarea şi utilizarea dosarelor de brevet, începând cu anul 1993 şi până în prezent, ş.a.

Anul 2017 a fost unul de excepţie şi în ceea ce priveşte colaborarea cu organismele internaţionale şi cu oficiile naţionale de specialitate din mai multe ţări, fapt care a contribuit la creşterea nivelului de reprezentare a României la nivel internaţional şi european. Experţii OSIM au participat activ la peste 80 de acţiuni internaţionale, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Oficiului European de Brevete (OEB), Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) şi a altor instituţii internaţionale şi regionale. În sensul dat, constatăm cu satisfacţie că România a susţinut în continuare demersurile pentru crearea unui Birou extern OMPI la Bucureşti, care poate contribui la consolidarea relaţiilor de colaborare dintre Oficiile de Proprietate Intelectuală din regiune şi ar putea crea premiza pentru o mai bună promovare a valorilor PI, atât la nivel naţional, cât şi regional. OSIM a conlucrat fructuos şi cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), Centrul Naţional de Proprietate Intelectuală din Georgia, Oficiul de Brevete din Letonia, Oficiului de Brevete din Polonia, Serviciul Federal pentru Proprietatea Intelectuală „Rospatent” al Federaţiei Ruse, ş.a.

Este de menţionat că în anul 2017, a continuat, în ritmuri susţinute, activitatea de promovare aproprietăţii industriale şi sensibilizarea societăţii asupra rolului şi necesităţii protecţiei obiectelorde PI. Formele şi metodele utilizate în această activitate sunt multiple şi diverse: simpozioane, conferinţe, seminare, expoziţii, vizite de lucru, concursuri tematice, inclusiv prin prisma proiectului “Prediagnoza de proprietate industrială” în vederea susţinerii IMM-urilor cu potenţial inovativ din România, în cadrul cărora experţii OSIM au prezentat în paralel elemente ale procedurii naţionale, europene şi internaţionale de înregistrare a soluţiilor tehnice, a mărcilor sau a designului, un accent major fiind pus pe cercetarea documentară în bazele de date din domeniul brevetelor de invenţie, al mărcilor şi al designului.

Activitatea de promovare a protecţiei proprietăţii industriale, desfăşurată cu susţinerea şi implicarea reprezentanţilor Centrelor Regionale, se reflectă şi în interesul crescut al agenţilor economici, în special din cadrul IMM-urilor, dar şi al mediului universitar şi al institutelor decercetare, pentru accesul la bazele de date publicede invenţii, mărci şi desene, precum şi la unele servicii de evaluare a potenţialului economic alunei invenţii, de comercializare a drepturilor deproprietate industrială şi de dezvoltare a unei strategii privind proprietatea industrială. Rezultatele obţinute de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în anul 2017, reflectate în paginile acestui Raport, ne inspiră încrederea că şi în anul următor, Oficiul va continua să se preocupe intensde sporirea calităţii serviciilor oferite utilizatorilorsistemului de PI, precum şi de ridicarea niveluluide cultură al societăţii în domeniul proprietăţii industriale, astfel încât această componentă să devină un instrument eficient pentru crearea unui mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică, socialăşi culturală a României.

Vezi documentul

Ionuţ BARBU
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.