Raport anual 2022

Cuvânt înainte

Dragi cititori,

Într-o perioadă atât de zbuciumată, în care ritmul transformărilor ce au loc la nivel global este din ce în ce mai alert, protejarea drepturilor de proprietate indus­trială devine de importanță vitală pentru toate sec­toarele de activitate.

De aceea OSIM, ca autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietăţii indus­triale, an de an, îşi orientează activitățile și acțiunile pentru a susține un mediu competitiv și inovator.

În anul 2022 OSIM a urmărit prin toate acțiunile întreprinse respectarea, realizarea și menținerea la cel mai înalt nivel a sistemului de management integrat, care să întrunească cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului, nr. 600/2018, și ale standardelor ISO 9001:2015 și ISO/IEC 27001:2018.

Anul trecut au continuat activitățile din sfera digitalizării serviciilor, astfel că a fost finalizat modulul dedicat procesării dosarelor privind cazurile legate de mărci și desene și modele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care OSIM este parte.

Totodată, în 2022 OSIM a început implementarea unui nou modul complex integrat, pentru procesarea cererilor de înregistrare a mărcilor depuse pe cale internațională, respectiv, mărcilor înregistrate pe cale internațională în care România este stat desemnat.

Deși anul 2022 a început tot sub amprenta res­tricțiilor COVID 19, pe parcursul anului specialiștii OSIM au fost angrenați în 34 de acţiuni de promovare a protecţiei și valorificării proprietăţii industriale, con­stând în seminare, conferinţe, mese rotunde, cursuri, tutoriale, saloane, târguri şi expoziţii.

OSIM a continuat și în 2022 activitățile de cooperare cu organizațiile de proprietate intelectuală inter­națio­nale și europene: Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO). În data de 27 octombrie 2022 a avut loc la București o întâlnire bilaterală între reprezentanții Camerelor de recurs ale EUIPO și reprezentanții OSIM, urmată de o sesiune dedicată specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale.

În încheiere, vă invit să parcurgeți paginile Raportului Anual care prezintă pe larg rezultatele și realizările Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din anul 2022.

Marian-Octavian ŞERBĂNESCU,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Director General

 

Vezi documentul

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.