Raport anual 2004

Raport anual 2004

Cuvânt înainte

În lupta sa eternă cu înfricoşătoarele mori de vânt, în strădania sa permanentă de a învinge necazurile cotidiene ale destinului, ființa umană se lovește mereu de întrebarea întrebărilor: care este de fapt rostul vieții sale? Ce menire are drumul său pământesc?… Lovindu-se zi de zi de greutăţi şi griji neaşteptate, cavalerul rătăcitor al vremurilor noastre se confruntă de nenumărate ori cu sentimentul incertitudinii. De gustul amar al trădărilor și al abandonărilor să nu mai vorbim…

În asemenea situații dificile, reculegerea devine inevitabilă. Măcar pentru o clipă, goana după ziua de mâine trebuie oprită.

Este momentul bilanțului. Momentul inventarului obligatoriu.

Raportul alăturat este un asemenea inventar.

Răsfoind de mai multe ori manuscrisul prezentului raport – al Raportului anual 2004 al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci al României -, revizuind încă o dată rezultatele şi promisiunile făcute în trecutul nostru nu prea îndepărtat, retrăind evenimentele şi întâmplările petrecute în cursul anului trecut, putem constata cu o oarecare mândrie că eforturile noastre nu au fost în zadar.

Aceasta deoarece nici în cursul anului trecut nu am dus lipsa unor momente de satisfacţii şi bucurii.

Şi în cursul acestui an ne-am achitat cu cinste de sarcina noastră principală: de a fi depozitarul cererilor titlurilor de protecţie din domeniul protecţiei proprietăţii industriale, înregistrând şi examinând peste 24.000 de solicitări din acest domeniu atât de important, urmând, după caz, să şi eliberăm alte mii şi mii de documente oficiale care atestă proprietatea spirituală şi materială asupra unor invenţii, mărci, desene şi modele industriale sau asupra unor noi soiuri de plante.

Şi în cursul acestui an am avut iniţiative legislative importante, am participat la adunări şi dezbateri internaţionale de maximă însemnătate, am avut (sau am luat) parte de vizite şi întâlniri bilaterale memorabile.

De asemenea, am avut o activitate de promovare susţinută, organizând mai multe cursuri şi seminarii, participând la zeci de târguri şi expoziţii naţionale, regionale sau internaţionale, editând o serie de broşuri promoţionale şi de informare. Reţeaua celor 14 centre regionale de promovare a proprietăţii industriale a avut o coordonare susţinută şi în cursul acestui an, din partea oficiului nostru.

A fost continuată la rândul ei şi activitatea de întreţinere, completare şi modernizare a bazei informaţionale a OSIM, s-a dezvoltat şi diversificat sistemul de servicii oferite de instituţia noastră în domeniul invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, s-a reuşit mutarea definitivă a Colecţiei Naţionale de brevete pe un nou amplasament.

Pe parcursul anului 2004 au fost finalizate cele două pasarele de legătură între corpul de extindere şi corpul principal OSIM, de la etajele 2 şi 4, fiind executată şi o platformă mobilă pentru accesul în oficiu al persoanelor cu handicap locomotor.

A fost un an rodnic. Un an la sfârşitul căruia am avut sentimentul satisfacţiei că nu am trăit degeaba.

Mărturia acestui sentiment este acest Raport anual.

Vezi document

VARGA Gábor,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.