Raport anual 2006

Raport anual 2006

Cuvânt înainte

Răsfoind manuscrisul prezentului Raport Anual, primul sentiment care m-a cuprins a fost că, iată, am lăsat în urmă încă un an! A trecut ca o clipă, ca o picătură de ploaie care se pierde în imensul ocean al timpului, ca o dâră de fum care dispare instantaneu în seninătatea cerului, sau ca o frunză uscată purtată de vânt…

 

 

 A fost ca într-un vis! Parcă acum eram în forfota pregătirii Centenarului instituției noastre! Parcă acum am trecut în revistă numele invitaților noștri de seamă de peste hotare, care ne-au onorat cu prezența lor la acest eveniment! Parcă acum am finalizat graficul sosirilor și plecărilor, repartizarea locurilor de protocol de la Ateneul Român, sortarea definitivă a documentelor și fotografiilor de arhivă destinate expoziției aniversare! Parcă acum am semnat diplomele de onoare dedicate foștilor salariați OSIM, dădeam telefoane din oră în oră la Administrația Prezidențialã sau la Cancelaria Primului Ministru, sau am așteptat cu nerăbdare sosirea medaliilor centenare, cu o oarecare întârziere, de la Imprimeria Statului! Parcă acum stăteam îmbrăcat la patru ace și așteptam cu un minunat buchet de flori în mână sosirea Majestății Sale Regele Mihai! Parcă acum am admirat atmosfera miraculoasă a focului de tabără de la Gura Humorului, de pe malul râului Moldova, împreună cu toți participanții seminarului româno – moldovean!…

Da, stimate cititor, trebuie să recunoaștem că zboară timpul – a trecut iarăși un an! Ne-am mai maturizat, ne-am mai călit și am și îmbătrânit! Și totuși, făcând bilanțul anului 2006, putem constata, fără falsă modestie, că nu am trăit degeaba! Pe lângã organizarea cu succes a festivităților legate de Centenar și a altor evenimente de o importanță deosebită, instituția noastră și-a achitat onorabil sarcinile sale principale!

Astfel, în plan legislativ, specialității OSIM au participat în continuare la procesul de îmbunătățire a legislației în domeniul proprietății industriale, în scopul unei depline armonizări cu normele comunitare și cu practicile europene.

De asemenea, au fost examinate cu profesionalism, și în cursul acestui an, cererile de titluri de protecție înregistrate la Oficiul nostru – fiind înregistrate, în cursul anului, un număr de 1027 cereri de brevet de invenție, 23910 cereri de marcă, 1151 cereri de desene și modele industriale și 32 de cereri de protecție a soiurilor de plante – fiind eliberate 502 brevete de invenție, 6861 certificate de înregistrare de marcă, 894 certificate de înregistrare DMI și 22 certificate de înregistrare de brevet pentru soiuri de plante.

De asemenea, am primit și am efectuat vizite la nivel înalt. Am organizat seminarii și simpozioane naționale sau chiar regionale de mare succes, am participat la târguri și expoziții, am luat parte la evaluarea reală a situației cercetării universitare românești, cum am fost și suntem prezenți și în continuare la dezbaterile internaționale referitoare la dezvoltarea mondială a sistemului de protecție a proprietății industriale.

Da, pregătindu-se intens pentru data de 1 ianuarie 2007 – data aderării României la Uniunea Europeană – o instituție de specialitate a administrației centrale românești a încercat să răspundă cu onoare la toate provocările zilelor cotidiene.

Mărturia acestui efort este prezentul Raport.

Vezi document

VARGA Gábor,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.