Raport anual 2011

Raport anual 2011

Cuvânt înainte

Răsfoind cu o reală curiozitate profesională paginile prezentului Raport Anual, citind şi recitind dările de seamă, uneori chiar prea minuţioase, ale diferitelor direcţii şi departamente ale instituţiei noastre, studiind diagramele şidatele statistice detaliate de la sfârşitul acestei lucrări, am avut revelaţia ciudată aunui sentiment de perseverenţă şi de continuitate, rar întâlnit în zilele noastre.

 

Atunci când în ultimii 3-4 ani, în vocabularul cotidian al opiniei publice, noţiunile gen “criză”, “austeritate”, “reducere”, “economisire”, “diminuare”, “tăiere” au devenit expresii absolut uzuale, uneori chiar nelipsite, când întreaga mass-media românească (dar nu numai românească!) de multă vreme nu ne bombardează decât cu veşti şi informaţii economice de încărcătură preponderent negativă: de“abandon”, de “distrugere”, de “depreciere”, de “retragere de pe piaţă” sau chiar de “faliment” – să constaţi, cu o oarecare surpriză şi stupefacţie, că o instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale din România, în ciuda tuturor vicisitudinilor existente, în ciuda tuturor reducerilor de posturi şi de diminuări de salarii intervenite în trecutul apropiat, şi în anul calendaristic pe care l-am lăsat înurmă, s-a achitat cu cinste de datoria sa principală de a fi garantul creativităţii tehnice pe teritoriul ţării noastre, că un organ guvernamental de elită şi în această perioadă zbuciumată a făcut faţă cu onoare tuturor provocărilor – chiar este orevelaţie şi totodată şi o satisfacţie omenească plăcută…

Pentru că şi în cursul anului 2011 – ca şi în anii precedenţi – la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci al României, au fost înregistrate şi examinate zeci de mii de cereri de titlu de protecţie din domeniul proprietăţii industriale, fiind eliberate – după caz – sute de brevete de invenţii, mii de certificate de marcă, sute de certificate de design.

Pentru că şi în cursul anului 2011 – ca şi în anii precedenţi – OSIM a dus o politică susţinută de promovare a importanţei protecţiei creativităţii tehnice, fiind prezent atât în forurile mediului universitar, cât şi cel antreprenorial, diseminând informaţiile prin reţeaua celor 16 Centre Regionale de Promovare a Protecţiei Proprietăţii Industriale (CRPPI), cât şi prin bibliotecile judeţene, organizând cursuri şi seminarii naţionale şi internaţionale de mare răsunet.

Pentru că și în cursul anului 2011 – ca și în anii precedenți – instituția noastră a făcut parte din Grupul de lucru pe probleme de proprietate intelectuală (coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), furnizând, ori de câte ori era solicitat, informații prețioase către organele statului, pentru lupta împotrive pirateriei și contrafacerii.

Pentru că şi în cursul anului 2011 – ca şi în anii precedenţi – specialiştii OSIM au fost prezenţi şi au reprezentat cu onoare interesele României la toate forurile dedezbatere şi de decizie ale organizaţiilor internaţionale şi regionale de specialitate (OMPI, OMC, UE, OHIM, OEB etc.), nemaivorbind de relaţiile speciale pe care le-am dezvoltat în continuare cu oficiile surori din ţările vecine (îndeosebi cu Republica Moldova).

Detaliile acestor rezultate incontestabile le găsiţi în acest Raport.

Vezi documentul

VARGA Gábor,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.