Raport anual 2010

Raport anual 2010

Cuvânt înainte

Întocmirea unui Raport Anual este o activitate complexă pentru orice oficiu naţional de proprietate industrială – acesta fiind de fapt bilanţul prin care o instituţie guvernamentală, un organ de specialitate al administraţiei publice centrale prezintă întreaga sa activitate din anul precedent, publicului larg naţional şi internaţional. Raportul trebuie să fie o oglindă fidelă a tuturor strădaniilor – precum şi a tuturor provocărilor – care au marcat viaţa cotidiană a unei elite profesionale.

Anul 2010 a fost un an dificil pentru instituţia noastră. Confruntaţi pe de o parte – printr-o decizie guvernamentală – cu o reducere drastică (de până la 20%) a personalului şi cu diminuarea substanţială a veniturilor salariale, iar pe de altă parte, înregistrând o creştere semnificativă a cererilor de brevet de invenţie şi o descreştere insignifiantă a cererilor de marcă, specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci au trebuit să-şi reorganizeze aproape în întregime activitatea şi să-şi mobilizeze toate resursele interne pentru a face faţă sarcinilor de serviciu, considerabil mai complexe în comparaţie cu anii precedenţi. Încărcarea fiecărui salariat OSIM a crescut indubitabil.

Şi totuşi, activitatea instituţiei nu a suferit perturbări grave. Dimpotrivă. Şi în cursul anului precedent, 2010, OSIM şi-a achitat cu onoare principalele sale atribuţii prevăzute de lege: a înregistrat peste 21 de mii de cereri de titluri de protecţie (dintre care 1418 cereri de brevet de invenţie, 12033 cereri de marcă, 500 cereri de design), au fost examinate peste 17 mii de cereri şi s-au eliberat peste 9 mii de titluri de protecţie.

A fost analizată şi înaintată spre aprobare Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale pentru perioada 2011-2015, au fost redactate şi aprobate acte legislative de mare importanţă pentru domeniul nostru de activitate. Am fost prezenţi în forurile internaţionale, am organizat simpozioane regionale de mare succes.

Cu toate vicisitudinile vremii, corabia OSIM a navigat onorabil şi în cursul anului 2010.

Cinste tuturor celor care au contribuit la acest succes. Munca lor este reflectată în acest Raport.

Vezi documentul

Gábor VARGA,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.