Raport anual 2008

Raport anual 2008

Cuvânt înainte

Continuăm tradiția și vă punem la dispoziție Raportul activității Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pe anul 2008.

Ne propunem să punctăm câteva idei în acest scurt cuvânt introductiv, având convingerea că în acest raport veți găsi imaginea de ansamblu a activităților întreprinse de instituția noastră pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în domeniul protecției proprietății industriale în România

și nu credem că veți fi surprinși să constatați legătura directă dintre activitatea OSIM și evoluția activității economice din România în general.

Sunt elemente de bun augur, având în vedere că în anul 2008 s-a depus un număr apreciabil de cereri de reînnoire pentru mărci înregistrate cu zece ani în urmă. Este o realitate îmbucurătoare și putem trage concluzia că respectivele drepturi exclusive au contribuit la creșterea economică a titularilor acestor mărci.

Ne exprimăm satisfacția de a constata o schimbare în structura solicitanților cererilor de brevet de invenție, în sensul creșterii numărului de cereri provenite de la unități de cercetare și învățământ superior, cu o evidentă creștere a nivelului tehnic și tehnologic al acestor cereri de brevet.

Caracterul cuprinzător al domeniului desenelor și modelelor ne face să căutăm cu mult interes o nouă abordare, astfel încât această modalitate de protecție să fie mult mai utilă publicului și, prin aceasta, să creștem gradul ei de adresabilitate.

Deși în anul 2008 nu am reușit să beneficiem de o nouă lege a mărcilor, aceasta se găsește acum în procedura parlamentară și în scurt timp vom avea un nou și eficient instrument de lucru, eliminând astfel o decizie administrativă uneori fără legătură cu impactul pe piață al mărcii supuse înregistrării. Ca rezultat al activității legislative desfășurate, avem acum un nou domeniu de protecție – modelul de utilitate – și sperăm că acest domeniu va satisface un număr cât mai mare de creatori.

În domeniul activității internaționale dorim să evidențiem un debut materializat prin Acordul de Cooperare cu Oficiul de Proprietate Industrială din Slovenia, acord care are ca obiect furnizarea de asistență de specialitate în domeniul cercetărilor documentare pentru examinarea de fond a cererilor de brevet de invenție, fiind primul acord de acest gen și care, sperăm, va reprezenta o deschidere în valorificarea internațională a competențelor pe care le deținem.

Să ne îndreptăm privirea către viitor! Acțiunile gândite acum trebuie să prefigureze cerințele noului climat al relansării economice în care, cu siguranță, protecția proprietății industriale va ocupa un loc pe măsura importanței sale. Vom oferi publicului o nouă calitate a actului de obținere a protecției pe teritoriul României, calitate care să fie mai apropiată de interesele – în primul rând economice – ale solicitanților noștri. În contextul diversificării mijloacelor de protecție – ca rezultat direct al statutului României de stat membru al Uniunii Europene – ne propunem intensificarea acțiunilor de informare a publicului și de promovare a obiectelor proprietății industriale, având ca obiectiv central punerea la dispoziție a informațiilor necesare adoptării unor decizii corecte.

Trebuie să recunoaștem în proprietatea industrială un mijloc important și eficient de dezvoltare economică, asumându-ne întreaga responsabilitate pentru rolul de promotor al culturii proprietății industriale în România.

Personal, doresc să vă asigur încă o dată de faptul că veți găsi la OSIM instituția modernă, eficientă și permanent receptivă la realizarea obiectivelor dumneavoastră în domeniul protecției proprietății industriale.

Vezi documentul

Constantin GHEORGHE,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.