Informații de baza - desene si modele

Este posibil să doriţi să vă înregistraţi design-ul/urile create de dvs. în afara teritoriului României, pentru a obţine protecţie în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), în state care nu sunt membre UE sau în alte state. Sistemul Haga pentru înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale oferă un sistem centralizat de înregistrare internaţională, caz în care puteţi depune on-line până la 100 de desene/modele, în peste 60 de teritorii, printr-o cerere unică, care ar putea fi utilizată pentru a revendica prioritatea faţă de alte cereri de înregistrare ulterioare.

România este un parte la Actele 1960 (Haga) şi 1999 (Geneva) ale Acordului de la Haga. Orice persoană fizică sau juridică din România, poate depune o cerere internaţională în cadrul Sistemului de la Haga. Pentru mai multe informaţii privind depunerea unei cereri internaţionale, acoperire geografică şi taxe, accesaţi pagina web: http://www.wipo.int/hague/en sau http://www.wipo.int/hague/fr .

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.