Help Desk

Depunere online Invenții 

 

În cazul in care intâmpinaţi dificultăţi sau doriţi informaţii suplimentare aveţi la dispoziţie următoarele puncte de contact:

OSIM de luni pana joi, între 08:00 şi 16:30 , respectiv vineri intre 08:00 şi 14:00, cu excepţia sărbătorilor legale, astfel:

Adresă: Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, 030044 Bucureşti, România


OEB – EPO Procedural and Technical Support, Monday to Friday 08:00-18:00 hrs CET

E-Mail: support@epo.org
Tel.: +31 (0) 70 340-4500
Fax: +31 (0) 70 340-4600
Postal address:
EPO Procedural and Technical Support
European Patent Office
Patentlaan 2
NL-2280 HV RIJSWIJK, The Netherlands


OMPI Contact OMPI

 

Notă: Vă rugăm să nu apelaţi la suportul oferit de OEB şi OMPI pentru întrebări legate de aspecte ce privesc direct depunerea online de cereri de brevet de invenţie şi traduceri EP la OSIM. Puteţi apela la aceste organizaţii pentru alte probleme, cum ar fi de exemplu comenzile pentru smart card şi certificate digitale.

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.