Raport anual 2002

Raport anual 2002

Cuvânt înainte

Atunci când am încercat, prima oară, să realizez bilanțul sumar al anului 2002, inerent a răsărit în mintea mea un scurt citat biblic: „Nu cu vorbă, nici cu limbă” suna îndrumarea scrisă, cu două milenii în urmă, de Apostolul Pavel, „ci cu fapta și cu adevărul”. Iar pentru noi, cei care am rămas fideli acestei fascinante meserii, anul 2002 s-a dovedit a fi, incontestabil, anul faptelor – anul în care instituția noastră a obținut rezulate mai mult decât remarcabile – în toate, dar absolut în toate domeniile sale de activitate.

Dacă evocăm, de exemplu, de câte ori a apărut numele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în cursul anului precedent, în Monitorul Oficial al României, începând cu Legea privind modificarea și completarea Legii nr.64/1991, privind brevetele de invenție (Legea nr. 203/19.04.2002), continuând cu Legea de aprobare a O.G. 41/1998, privind taxele în domeniul proprietății industriale (Legea nr. 383/13.06.2002), Legea de aprobare a O.G. 66/2000, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Legea nr. 437/2002), Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor industriale (Legea nr. 585/29.10.2002) și terminând, poate nu întâmplător, cu Legea de aderare a României la Convenția Brevetului European (Legea nr. 611/13.11.2002); câte eforturi s-au depus la finalizarea Regulamentelor de aplicare a Legii 203, respectiv a Legii nr. 585 (ambele acte normative aflându-se, în prezent, în faza de înaintare); câtă diplomație și câtă voință colectivă a fost necesară pentru a finaliza Strategia Națională a României, în domeniul proprietății intelectuale – activitatea legislativă a instituției noastre pentru anul 2002 se poate caracteriza, în sensul cel mai adevărat al cuvântului, de a fi fost îmbucurătoare.

De asemenea, dacă rememorăm de câte ori au participat specialiștii noștri la diferite întâlniri, seminarii, expoziții naționale sau internaționale, de câte ori a fost elogiată activitatea reprezentanților noștri, la diferite forumuri de specialitate, regionale sau chiar mondiale, la câte întâlniri de rang înalt am avut ocazia sã luăm parte, pe parcursul anului precedent, amintind la acest articol nu în ultimul rând, depunerea la Berlin, la data de 12 decembrie 2002, a instrumentelor de aderare a României la Convenția Brevetului European – aderare care încununează și recunoaște, totodată, strădania îndelungată a unor profesioniști de elită – dacă trecem în revistă toate aceste evenimente, putem declara, cu sufletul liniștit, că Anno Domini 2002 a fost Deo Gratia, un an bun și în privința relațiilor internaționale.

De asemenea, dacă amintim de câte ori am avut ocazia să semnăm diferite certificate sau titluri de protecție, documente oficiale, emise de instituția noastră, documente care atestă, fiecare, încheierea unui procedeu de examinare, responsabil și anevoios, iarăși putem constata, fără falsă modestie, că în principalul său domeniu de activitate – înregistrarea și examinarea cererilor de titlu de protecție – Oficiul guvernamental de specialitate al României s-a achitat, onorabil, de datorie. Prin înregistrarea a 6267 de cereri de brevete de invenție, 12863 cereri de marcă și 1708 cereri de desene și modele industriale, am realizat o creștere substanțială a cererilor de titluri de protecție, în comparație cu anul precedent. Examinarea cu responsabilitate a acestor cereri, precum și eliberarea, după caz, a titlurilor oficiale de protecție, care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul țării noastre, a fost, și în anul 2002, cea mai importantă sarcină a instituției noastre.

Anul 2002 a fost un an semnificativ și în dezvoltarea bazei tehnice a sistemului informațional.

Prin finalizarea noului sistem de rețea, din ambele clădiri, precum și prin mutarea Serviciului de Informatică în clădirea nouă, dotarea informatică a instituției noastre a devenit competitivă cu dotările oricărui oficiu din Europa. Derularea lucrărilor de construcție a corpului de legătură, finalizarea structurii de rezistență și începerea lucrărilor de extindere a sistemului informațional și la viitoarea sală de lectură, ne oferă speranța încheierii, cu succes, a unei investiții începute cu mulți ani în urmă, investiție care avea, ca scop, crearea unor condiții de muncă, adecvate unei instituții europene.

De asemenea, am acordat o atenție sporită și activității de promovare a informațiilor referitoare la protecția proprietății industriale. Prezența specialiștilor noștri, la 23 de expoziții și la 18 seminarii naționale, participarea la a 3-a ediție a “Trofeului Creativității”, organizarea a 2 cursuri intensive de proprietate industrială (unul în primăvară la București și altul în toamnă, la Sovata), nemaivorbind de intensa activitate a celor 14 Centre de promovare a protecției proprietății industriale, au contribuit, din plin, la o mai bună cunoaștere a importanței acestui domeniu.

Cam acesta este bilanțul sumar al anului ce a trecut. N-a fost un an ușor – au fost depuse eforturi considerabile, s-au făcut sacrificii semnificative – dar au început să apară și roadele strădaniilor depuse.

Pentru o mai bună cunoaștere, vă recomand prezentul Raport anual.

Vezi document

VARGA Gábor,
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.