Înregistrarea cererii de desen sau de model

1. CE POATE FI ÎNREGISTRAT CA DESEN SAU MODEL

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 129/92 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, “obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau un model, în sensul art. 2 (din aceeaşi lege), este nou şi are un caracter individual”.

Desenul sau modelul, în conformitate cu art. 2 lit. d din legea menţionată mai sus, reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia.

2. CE NU POATE FI ÎNREGISTRAT CA DESEN SAU MODEL

Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat, conform art. 8 (1) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014. De asemenea, sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri (art. 9 din aceeaşi lege). Cererea va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu completările şi modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. Cererea va fi respinsă, de asemenea, dacă constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter. din Convenţia de la Paris, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter. din Convenţie, la care România a aderat în 1968.

3. CERCETAREA DOCUMENTARĂ PRIVIND ANTERIORITATEA

Înainte de depunerea cererii de înregistrare se poate face o cercetare documentară de anterioritate în fondul documentar existent la Serviciul de Desene şi Modele pentru a afla ce este înregistrat în domeniul respectiv şi a vedea ce şanse aveţi de a obţine certificatul. Acest demers poate fi efectuat prin depunerea unei cereri tip adresate către OSIM – Serviciul Desene şi Modele, şi prin achitarea taxei corespunzătoare. Formularele de cercetare şi taxele aferente pot fi luate de la Biroul de Relaţii cu Publicul, de la un Centru Regional, de la un consilier în proprietate industrială, sau din rubrica “Servicii OSIM în domeniul desenelor şi modelelor”a site-ului OSIM. În acelaşi sens puteţi urmări publicările efectuate lunar în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) – Secţiunea Desene şi Modele. Aceste buletine pot fi accesate pe site-ul OSIM la rubrica “Publicaţii”, pot fi vizualizate la Sala de lectură a instituţiei sau pot fi achiziţionate contra cost.

4. CONSTITUIREA DEPOZITULUI REGLEMENTAR

Pentru constituirea unui depozit reglementar, respectând art. 10 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, este necesar să se depună la sediul OSIM (Biroul Înregistrări Cereri, Camera 3, parter) următoarele documente:

1) formularul tip – Cerere de înregistrare a desenului/modelului – D 01, însoţit de reproducerile grafice ale desenelor/modelelor pentru care se solicită înregistrarea;
2) dovada plăţii taxei de înregistrare.

Pentru completarea formularului aveţi două posibilităţi:
A) on-line, accesând „Depunere online cereri”: Cerere desene şi modele. Pentru această situaţie, înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxa de depunere a cererii şi de publicare a acesteia, având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate, să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Taxele se pot achita în contul OSIM(lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, București cod fiscal: 4266081. Reproducerea grafică a desenului/modelului (desenelor/modelelor, dacă sunt mai multe) trebuie să fie obligatoriu în format gif.
B) accesând formularul în format pdf, fie din rubrica „Formulare”, fie din cadrul cap. „Desene şi Modele” de pe pagina de internet a OSIM; acesta trebuie să fie completat obligatoriu prin imprimare sau dactilografiere (nu se primeşte completat de mână), în limba română, în conformitate cu ghidul de pe ultima pagina a acestuia, în 3 exemplare, astfel încât un exemplar să rămână solicitantului, cu numărul de ordine atribuit la Biroul de Înregistrări Cereri. Acest formular se poate depune la OSIM direct la sediul instituţiei, se poate trimite prin poştă cu confirmare de primire sau se poate depune pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În formular trebuie să găsim precizate:
– solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;
– datele de identificare ale solicitantului;
– numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecţia;
– indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;
– descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse;
– numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cererea şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului;
– semnătura solicitantului şi, după caz, ştampila unităţii.

La formularul completat în format pdf trebuie anexate reprezentările grafice ale desenului/modelului, în 3 exemplare, şi dovada de plată a taxelor de depunere şi publicare (copia facturii fiscale obţinută de la casieria OSIM sau copia ordinului de plată) conform pct. 1 din Anexa nr. 5 a O.G. nr. 41/1998 republicată în 2006, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, cu valori actualizate la data de 01.01.2024.

Cererea de înregistrare mai poate conţine, după caz, şi alte elemente care nu condiţionează data depozitului reglementar:
– datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;
– procura de reprezentare în faţa OSIM;
– actele de prioritate, în cazul în care se invocă o prioritate de înregistrare sau de expoziţie;
– solicitarea amânării publicării, însoţită de taxa aferentă acestei proceduri;
– declaraţia indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.

5. REALIZAREA REPREZENTĂRILOR GRAFICE ALE DESENELUI SAU MODELULUI

În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, cererea de desen sau model împreună cu reproducerile grafice corespunzătoare anexate, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Desene şi Modele, în format electronic.

Pentru stabilirea dimensiunilor optime ale reprezentărilor grafice vă recomandăm să ţineţi seama de taxele aferente procedurii de publicare, taxe menţionate la pct. 2 din anexa 5 din O.G. 41/1998, republicată în 2006 cu completările şi modificările ulterioare şi cu valorile actualizate începând cu data de 01.01.2024, atât privind alegerea variantei alb-negru sau color cât şi a suprafeţei pe care o ocupă fiecare dintre reprezentările grafice ale desenului/modelului de protejat. Suprafaţa unitate – minimă la taxarea procedurii de publicare – este un pătrat cu latura de 6 x 6 cm, iar suprafaţa maximă admisă la publicare nu trebuie să depăşească 18 x 24 cm.

Dacă se solicită protecţie pentru mai multe modele acestea vor fi numerotate astfel încât să poată fi deosebite, ca reprezentări grafice, şi vor fi coroborate cu numerele descrierilor redactate în caseta 9 de pe pag. 2 a formularului cererii. Astfel, reprezentările de sine stătătoare ale unor desene/modele vor fi numerotate în ordinea şirului natural al numerelor şi începând cu 1, 2, 3, … iar reprezentările aceluiaşi model cu 1.1, 1.2, 1.3… dacă, de exemplu, modelul trebuie reprezentat în 3 vederi distincte pentru a fi înţeles aspectul său exterior.

Un exemplar al reproducerilor va fi plasat pe file distincte considerându-se originalul acestora şi va fi semnat, în colţul din dreapta jos, de solicitantul persoană fizică, iar în cazul unei persoane juridice, lângă semnătură, se va aplica ştampila unităţii. Celelalte două exemplare ale reproducerilor vor fi plasate pe alte file distincte, la rând, în ordinea firească a şirului natural al numerelor.

Pe o cerere poate fi cerută protecţia mai multor desene sau modele, prin constituirea unui depozit multiplu (art. 14 din aceeaşi lege), dacă acestea sunt destinate a fi încorporate în aceeaşi categorie de produse, dacă satisfac o regulă de unitate de concepţie, sau de unitate de utilizare. Un depozit multiplu poate cuprinde până la 100 de desene sau modele, în conformitate cu art. 15 (1) din Regulamentul de aplicare al legii menţionate anterior.

6. REPREZENTAREA ÎN FAȚA OSIM

În cazul în care consideraţi că aveţi nevoie de sprijin specializat pentru întocmirea documentaţiei, vă recomandăm să apelaţi la asistenţa unui consilier în proprietate industrială autorizat de OSIM. Lista acestor persoane şi a agenţiilor specializate în acest sens, cu toate datele de contact, se găseşte pe pagina de internet a OSIM şi pe site-ul Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România – CNCPIR: www.patent-chamber.ro.

7. TAXE

Taxele percepute de OSIM pentru protecţia desenelor şi modelelor, conform O.G. 41/1998 republicată în 2006, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările ulterioare şi cu valorile actualizate începând cu data de 01.01.2023 sunt următoarele:

• Taxa pentru depunerea cererii de înregistrare:
– pentru primul desen/model: 149 lei;
– pentru fiecare desen sau model suplimentar: 50 lei.

• Taxa pentru publicarea desenului sau modelului (se achită în 5 zile de la constituirea depozitului reglementar):
– pentru fiecare figură în spaţiu standard de 6/6 cm alb-negru: 99 lei;
– pentru fiecare figură in spaţiu standard de 6/6 cm color: 497 lei;
– pentru elementele caracteristice (fiecare 30 de cuvinte): 50 lei.

• Taxa pentru examinarea cererii de înregistrare (se achită în maxim o lună de la publicarea desenului sau modelului):
– pentru primul desen sau model: 249 lei;
– pentru fiecare desen sau model suplimentar: 50 lei;

• Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare (se achită în maxim o lună de la comunicarea hotărârii de admitere):
– pentru 1 – 20 desene/modele: 99 lei;
– pentru 21 – 50 desene/modele: 149 lei;
– pentru 51 – 100 desene/modele: 249 lei.
• Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioadă de protecţie de 5 ani (se achită în maxim o luna de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioadă de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de 5 ani):
– pentru 1 – 20 desene/modele: 497 lei;
– pentru 21 – 50 desene/modele: 622 lei;
– pentru 51 – 100 desene/modele: 746 lei.

Persoanele fizice pot beneficia de o scutire de 50% din cuantumul taxelor – în condiţiile art. 2 din O.G. menţionată anterior, dacă venitul acestora, mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare, este mai mic de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni. Pentru confirmarea acestui plafon este necesar să depuneţi la dosar o adeverinţă de la locul de muncă, de la Administraţia financiară, de la rectorat, de la unitatea militară, sau un talon de pensie, după caz, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere completată pe un formular – tip.

Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele datorate OSIM , conform art. 7 din O.G. menţionată, iar cele străine în euro.

8. PROTECȚIE

Depunerea cereri de înregistrare a desenului/modelului (constituirea depozitului reglementar) la OSIM îi asigură solicitantului un drept de prioritate (art. 15 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014), cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen/model. Începând cu data publicării desenului/modelului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial, Secţiunea Desene şi Modele, solicitantul beneficiază de o protecţie provizorie, conform art. 34, până la eliberarea certificatului de înregistrare. Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului/modelului şi dreptul de a interzice terţilor utilizarea acestuia, în conformitate cu art. 30).

9. CONTESTAREA HOTĂRÂRILOR COMISIEI DE EXAMINARE

Hotărârile Comisiei de examinare privind cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor pot fi contestate, în scris şi motivat, la OSIM, în termen de 30 zile de la data comunicării acestora în BOPI, conform art. 24 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014. Taxa pentru examinarea unei contestaţii este de 730 lei, conform pct. 11 din Anexa 5 a O.G. 41/1998 menţionată anterior.

10. PROTECȚIA ÎN STRĂINĂTATE A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE

Convenţia de la Paris stipulează un termen de prioritate de 6 luni de la data depozitului reglementar pentru desen/model. Ca urmare puteţi beneficia de acest termen pentru a forma, fie un depozit internaţional la Biroul Internaţional al OMPI, conform Aranjamentului de la Haga (1960) fie, direct, prin cereri naţionale la oficiile statelor în care doriţi să extindeţi protecţia desenului/modelului, prevalându-vă de data de prioritate a depozitului din România.

11. RECOMANDĂRI

Pentru o cât mai bună înţelegere a definiţiilor celor două categorii – desenele şi modelele, a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi admise la înregistrare şi a caracteristicilor care le definesc, puteţi consulta:
– Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014;
– Regulamentul de aplicare a legii 129 /1992 aprobat prin H.G. nr. 211/2008;
– Ordonanţa guvernului nr. 41/1998 republicată în 2006 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare şi cu valorile actualizate la 01.01.2024.
Pe site-ul OSIM www.osim.ro, la pagina “Desene şi Modele”, puteţi găsi toată legislaţia în domeniul respectiv, inclusiv tratate şi convenţii internaţionale la care România este parte.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.