Comisia de Reexaminare Invenții

REDUCERI LA PLATA TAXELOR DE BREVETARE

 

În conformitate cu art. 2 lit. A și B din Ordonanța guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006, solicitanții cererilor de brevete de invenție care nu au preluat ori nu au transmis în condițiile legale drepturile lor până la data plății, pot beneficia de reduceri ale taxelor pentru procedurile de înregistrare ale brevetelor de invenție.

            Art. 2. Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială care nu a preluat ori nu a transmis în condițiile legale dreptul său până la data plății, plătește taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:

 

A. pentru persoane juridice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;

c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenție sau de titular al unui brevet de invenție al cărui obiect este o invenție rezultată în urma unei activități de cercetare-dezvoltare cu finanțare publică sau este instituție publică ori unitate nonprofit;

B. pentru persoane fizice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.

În cazul persoanelor fizice, valoarea venitului mediu nominal brut lunar se calculează pe baza datelor  publicate oficial, în ultimele 12 luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În cazul persoanelor juridice, altele decât institutele de cercetare, instituţiile publice si unitățile non profit, reducerea se acordă dacă nu au existat transferuri de drepturi şi în funcţie de cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior datei plății taxei şi se calculează în lei la valoarea cursului valutar de la data încheierii bilanțului contabil.

IMPORTANT! Valorile taxelor se actualizează la data de 01 ianuarie a fiecărui an, ținând cont de cursul B.N.R. leu – euro la data de 01 octombrie a anului anterior.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.