PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

- Un instrument puternic pentru dezvoltarea economică -

autor: Kamil IDRIS

ISBN: 973-86828-3-5

Această publicaţie este concepută ca un ghid practic pentru utilizarea proprietăţii intelectuale (IT) ca un instrument puternic în sprijinul creşterii economice şi al creării bogăţiei. Scopul ei este acela de a oferi unui nespecialist interesat posibilitatea de a înţelege în ce fel proprietatea intelectuală - brevetele, mărcile, dreptul de autor - devine un avantaj din ce în ce mai valoros, care poate fi folosit în mod creator, în diverse feluri, pentru creşterea bunăstării materiale, sociale şi culturale. Lucrarea spune povestea revoluţiei IT şi a ritmului, impactului şi importanţei în continuă creştere a invenţiilor şi a inovaţiilor în legătură cu fenomenul globalizării rapide, care a adus proprietatea intelectuală în centrul atenţiei, făcând din aceasta un element-cheie în politica guvernelor şi planificarea strategică a corporaţiilor.Versiunea tipărită: 142 lei
 
Versiunea electronică: 26 lei

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.