LEGISLAŢIE DIN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

LEGISLAŢIE DIN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

Documentele existente conţin link-uri şi butoane de întoarcere, pentru a naviga dintr-un document în altul.

ISBN: 978-973-7618-42-9

Câteva dintre documentele existente în publicaţie: Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regulamentul de aplicare a acesteia; Legea 350, privind modelele de utilitate, şi Regulamentul de aplicare; O.G. 41, privind taxele în domeniul PPI; Legea 611, privind aderarea României la CBE; Convenţia privind acordarea de brevete europene, şi Regulamentul de aplicare; Regulamente privind: cererea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fito-farmaceutice; instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente; Regulamentul nr. 6/2002, privind desenele sau modelele comunitare CE; Regulamentul pentru marca comunitară; Regulamentul de aplicare a Tratatului de la Singapore şi Tratatul; Legea 334/2005, privind unele măsuri pentru asigurarea respectării DPI în cadrul operaţiunilor de vămuire; Legea 129, privind protecţia desenelor şi modelelor şi Regulamentul de aplicare; Legea 84, privind mărcile şi indicaţiile geografice, şi Regulamentul de aplicare; Legea 255, privind Soiurile de plante, Regulamentul şi Convenţia internaţională; Aranjamente: Strasbourg, Locarno, Haga, Nisa, Viena; Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale; Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, şi Regulamentul de aplicare; Tratatul de la Budapesta şi Regulamentul de aplicare; Legea 16 privind protecţia topografiilor de produse semi-conductoare; Protocolul de la Madrid.

Versiunea electronică: 27,50 lei

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.