Strategia nationala în domeniul proprietatii intelectuale (2003-2007)

1. Prevederi generale

Proprietatea intelectuala privita sub cele doua componente ale sale, proprietatea industriala pe de o parte si drepturile de autor si drepturile conexe pe de alta parte, este una dintre pârghiile de baza ale dezvoltarii economice, sociale si culturale ale natiunii. In acest context se poate aprecia ca protectia drepturilor de proprietate intelectuala este de o mare importanta, esenta, scopul si finalitatea acesteia fiind protejarea produsului inteligentei umane si, în acelasi timp, garantarea beneficiului consumatorilor de a se folosi de acest produs.
Strâns legata de acest domeniu este activitatea de cercetare – dezvoltare si inovare care constituie o componenta strategica, hotarâtoare pentru dezvoltarea economica si pentru progresul social. Astfel, stiinta, tehnologia si inovarea reprezinta domenii care genereaza constant progres tehnologic, asigurând durabilitatea dezvoltarii si competitivitatea economica de perspectiva a României. Totodata inovarea si transferul tehnologic sunt solutii pentru rezolvarea problemelor economice si pentru înnoirea permanenta a tehnologiilor necesare prin racordarea cercetarii românesti la cerintele si presiunile unei piete libere, în expansiune, în contextul globalizarii.
In procesul de înfaptuire a reformei în domeniul proprietatii intelectuale se va tine cont de problemele sociale si economice, în special în legatura cu transferul tehnologic, comertul electronic, biotehnologiile si tehnologia informatiei.
De asemenea, se impune o reorientare în ceea ce priveste schimburile tehnologice si noile modele de gestiune economica apte sa includa problematica proprietatii intelectuale ca element de coeziune economica între marii producatori si întreprinderile mici si mijlocii capabile sa faca fata noilor provocari.
Analizele institutionale si de specialitate care au fundamentat elaborarea strategiei au condus la concluzia ca o asemenea abordare novatoare a problematicii este necesara în promovarea protectiei proprietatii intelectuale în România.
Pentru a fundamenta în mod unitar si coerent actiunile sectoriale si reglementarile specifice ale institutiilor care au responsabilitati în realizarea, protectia si valorificarea creatiilor intelectuale în România, strategia identifica obiectivele majore, precum si masurile necesare îndeplinirii acestor obiective.
In concordanta cu obiectivele programului de guvernare si ale strategiilor sectoriale si pe baza contributiilor institutiilor care au competente în domeniul proprietatii, a fost elaborata prezenta strategie.

2.Situatia actuala în domeniul proprietatii intelectuale


2.1.Cadrul institutional si legislativ

În România, asigurarea protectiei proprietatii intelectuale se realizeaza în principal prin doua institutii de specialitate: Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci - în domeniul proprietatii industriale si Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.
În temeiul Hotarârii Guvernului nr.573/1998 Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este organul de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului cu autoritate unica pentru asigurarea protectiei proprietatii industriale, care elaboreaza si supune spre aprobare guvernului strategia dezvoltarii protectiei proprietatii industriale în România si aplica politica Guvernului în domeniu.
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este organizat si functioneaza, potrivit Hotarârii Guvernului nr.758/2003 ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul României în ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.
Acordarea asistentei de specialitate în domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice române sau straine interesate în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, se asigura prin consilieri în proprietate industriala, organizati în cadrul Camerei Nationale a Consilierilor în Proprietate Industriala din România în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, aprobata cu modificari, prin Legea nr.437/2002.
Institutiile implicate în elaborarea Strategiei nationale în domeniul proprietatii intelectuale sunt: Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Agentia Nationala pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Autoritatea Nationala a Vamilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Comertului, Camera Nationala a Consilierilor în Proprietate Industriala, Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.
Politica guvernamentala în domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii urmareste intensificarea proceselor de inovare si cresterea calitatii si competitivitatii produselor si serviciilor oferite de întreprinderile românesti.
Instrumentul prin care se realizeaza politica guvernamentala în domeniu este Planul National pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNCDI), coordonat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Prin înfiintarea, Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie conform Hotarârii Guvernului nr.15/2001, cu modificarile si completarile ulterioare s-a concretizat recunoasterea functiei economice si sociale pe care acest sector o are în dezvoltarea economica a tarii. Ca urmare a procesului de reorganizare a Guvernului activitatea ministerului a fost preluata de Agentia Nationala pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, aflata in subordinea Guvernului si în coordonarea directa a Primului Ministru, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice si a prevederilor HG nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC).
ANIMMC a preluat activitatea de la MIMMC, pastrând aceleasi atributii si responsabilitati si în principal de elaborare a strategiei si politicilor de stimulare a dezvoltarii IMM, de elaborare, implementare si monitorizare de programe pentru sectorul IMM, de elaborare a legislatiei în domeniu.
Departamentele care functioneaza în ANIMMC cu scopuri specifice în dezvoltarea activitatilor si responsabilitatilor enumerate sunt: Directia Strategii si Politici pentru IMM si Integrare Europeana, Directia de Evaluare, Implementare si Monitorizare Programe pentru IMM si Cooperare Internationala, Directia Strategii, Politici si Programe pentru Comert Interior si Directia Strategii, Politici si Programe pentru Cooperatie.
Importanta sectorului IMM în economie este subliniata de faptul ca peste 42% din forta de munca angajata la nivelul întregii economii lucreaza în acest sector. De asemenea, peste 46% din totalul cifrei de afaceri din economie este realizata de IMM, iar peste 28% din volumul total al creditului a fost directionat catre acest sector.
Masurile si programele de încurajare si sustinere a activitatii întreprinderilor mici si mijlocii, precum si cele de constientizare a importantei proprietatii intelectuale în rândul acestora sunt prioritati ale Programului de Guvernare. Initiativele de promovare ale sectorului vizeaza cresterea competitivitatii IMM-urilor într-o piata concurentiala în care este vitala orientarea pe piata, cunoasterea concurentei si perfectionarea abilitatilor si capacitatilor manageriale, de aceea preocuparile Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie s-au orientat spre dezvoltarea de programe nationale multianuale destinate dezvoltarii sectorului ale caror componente au ca scop atingerea obiectivelor mentionate. Astfel, programele nationale multianuale pe perioada 2002-2007, în derulare, sunt:
- programul national multianual de sustinere a investitiilor realizate de catre întreprinderi nou înfiintate si micro-întreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii;
- programul national multianual pentru sustinerea accesului IMM la servicii de instruire si consultanta;
- programul national multianual de sprijinire a IMM în dezvoltarea exportului;
- programul national multianual pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale – EMPRETEC;
- programul pentru organizarea Târgului pentru IMM.
Protectia drepturilor de proprietate industriala este reglementata, în principal, prin urmatoarele legi speciale: Legea nr.64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, Legea nr.129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, Legea nr.16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, Legea nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, Ordonanta Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora aprobata prin Legea nr.383/2002.
Protectia dreptului de autor si a drepturilor conexe este reglementata de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, care reprezinta legea cadru în domeniu si de doua acte normative complementare, care cuprind masuri destinate combaterii fenomenului pirateriei, respectiv Ordonanta Guvernului nr.45/2000 privind combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor (aprobata prin Legea nr.624/2001) si Ordonanta Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator (aprobata prin Legea nr.213/2002).
Alte reglementari ale drepturilor de proprietate intelectuala sunt cuprinse în: Legea nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.298/2001, Legea nr.202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala în cadrul operatiunilor de vamuire, cu modificarile aduse prin Ordonanta Guvernului nr.59/2002 aprobata prin Legea nr.664/2002, Ordonanta Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului cu modificarile ulterioare, articolele 299-301 din Codul Penal.

2.2.Stimulente în sprijinul dezvoltarii proprietatii intelectuale

Legislatia în vigoare ofera stimulente în sectoarele principale pentru dezvoltarea activelor de proprietate industriala.
Astfel, Ordonanta Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora prevede o serie de reduceri de taxe pentru procedurile legale de protectie a obiectelor de proprietate industriala în functie de venitul mediu brut lunar pe ultimele 12 luni al persoanei fizice solicitant sau titular ori în functie de cifra de afaceri a agentului economic.
De asemenea, în conformitate cu Legea nr.64/1991, republicata, „profitul sau venitul obtinut prin aplicarea efectiva în tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, este scutit de impozit în primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data începerii aplicarii si cuprinsi în perioada de valabilitate a brevetului.”
De prevederile de mai sus, beneficiaza titularul brevetului aplicat, respectiv persoanele juridice sau persoanele fizice care exploateaza inventia.
Venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia este scutit de impozit.
Sustinerea financiara a activitatii de cercetare – dezvoltare la nivel national precum si realizarea politicilor nationale în domeniul cercetarii- dezvoltarii si inovarii se realizeaza prin Planul National pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare (PNCDI).
PNCDI cuprinde Programe de cercetare –dezvoltare si inovare.
De asemenea, exista Planuri de cercetare ale autoritatilor publice centrale, denumite „planuri sectoriale”, care contin programe si proiecte de interes prioritar pentru diferite domenii.
În cadrul PNCDI, exista Programul INVENT, destinat valorificarii rapide în economie a inventiilor, în special a celor din domeniile tehnice avansate, realizarii si testarii modelelor demonstrative (functionale, experimentale) sau a prototipurilor pentru produsele, tehnologiile sau serviciile noi sau cu imbunatatiri semnificative bazate pe brevete ale inventatorilor români.
Potrivit Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr.324/2003, în situatia în care, agentii economici cofinanteaza 50% din valoarea unei lucrari de cercetare-dezvoltare, în scopul aplicarii rezultatelor acesteia, pot beneficia în totalitate de rezultatele cercetarii, cu acordul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
De asemenea, “agentii economici pot prelua cu titlu gratuit, pe baza de contract, rezultatele cercetarii cu exceptia brevetelor de inventie, certificatelor de înregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea, si pot primi din fonduri publice, în regim de cofinantare, o suma de pâna la 20% din cheltuielile totale aferente aplicarii rezultatelor selectate. Contractele vor contine clauze asiguratorii în vederea realizarii transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industriala si neînstrainarea rezultatelor cercetarii preluate”.
Prin Hotarârea Guvernului nr.442/2003 - privind aprobarea unor masuri pentru atragerea, pregatirea si stabilizarea tinerilor în cercetare, se stabileste ca, pentru promovarea activitatii de transfer tehnologic, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului poate sustine finantarea proiectelor de valorificare si transfer tehnologic în economie al rezultatelor cercetarii obtinute în domenii tehnologice de vârf, în limita a 30 % din suma alocata anual în bugetul ministerului, cu aceasta destinatie.
În baza contractului de intermediere unitatea de cercetare-dezvoltare acorda tânarului în cauza o suma de pâna la 5% din valoarea negociata pentru transferul rezultatului cercetarii, inclusa în contractul de intermediere, dupa încasarea contravalorii acestui contract, în termen de 15 zile.
Transferul rezultatelor cercetarii se efectueaza cu conditia ca în contractul de intermediere sa existe clauze asiguratorii privind confidentialitatea, proprietatea industriala si neînstrainarea rezultatelor cercetarii preluate, precum si obligatia aplicarii.
De asemenea, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - poate suporta din bugetul propriu, în limita a 10 % din suma alocata finantarii proiectelor de valorificare si transfer tehnologic, o parte din costurile pentru aplicarea unor rezultate ale cercetarii, cu caracter inovativ, promovate de tineri de pâna la 35 de ani, prin firmele proprii, care reprezinta cofinantarea cu o suma de pâna la 20 % a cheltuielilor totale aferente aplicarii rezultatelor activitatii de cercetare.

2.3. Crearea si dezvoltarea infrastructurii în domeniul proprietatii industriale


Statul sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, regional si local, prin crearea de:
a) centre si servicii specializate pentru asistenta si informare stiintifica si tehnologica, precum si pentru diseminarea, transferul si valorificarea rezultatelor cercetarii;
b) zone si infrastructuri cu facilitati speciale pentru înfiintarea si functionarea de agenti economici inovativi, care dezvolta si aplica tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria, parcuri stiintifice si tehnologice;
c) unitati de ramura specializate în transfer tehnologic, finantate pe seama rezultatelor transferate în economie si în viata sociala. În acest sens unitatile de transfer raspund de întocmirea contractelor tripartite între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer si unitatea care aplica rezultatele.
Sustinerea financiara pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, regional si local, se realizeaza din fondurile alocate ministerelor de ramura si din fondurile administratiilor publice locale interesate.
În anul 2003, Guvernul României a adoptat Hotarârea nr. 406 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic (ITT) precum si modalitatea de sustinere a acestora.
Un pas important în sustinerea dezvoltarii infrastructurii de transfer tehnologic, a fost realizat prin adoptarea Ordonantei Guvernului nr.14/2002 – privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice aprobata prin Legea nr.50/2003. Acest act pune la dispozitie un instrument concret de reglementare a modului de înfiintare si functionare a acestor parcuri.
În vederea exploatarii drepturilor de proprietate intelectuala si a rezultatelor cercetarii se constituie infrastructura de inovare si transfer tehnologic (infrastructura de ITT).
Crearea infrastructurii de ITT are ca scop sustinerea dezvoltarii economico-sociale, stimularea inovarii si transferului tehnologic, atragerea de investitii în vederea valorificarii rezultatelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a resurselor umane din sistemul national de cercetare-dezvoltare.
Retelele existente de cercetare-dezvoltare, functioneaza ca niste pârghii între resurse si costuri, astfel ca prin rezultatele cercetarii se obtin produse sau tehnologii noi, costuri de fabricatie reduse si economie de resurse (se obtin produse cu valoare adaugata mare cu tehnologie îmbunatatita).
In prezent, protectia proprietatii intelectuale în România este similara cu cea din statele membre ale Uniunii Europene, deoarece legislatia nationala este armonizata în cea mai mare parte cu reglementarile comunitare.
In procesul de combatere a contrafacerii si pirateriei un rol important îl au protocoalele care s-au încheiat la nivel national între diferite autoritati.
In acest sens pot fi mentionate protocoalele de colaborare încheiate în anul 2001 de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu Directia Generala a Vamilor în sprijinul îndeplinirii de catre autoritatile vamale a atributiilor de control si supraveghere a operatiunilor de vamuire asupra marfurilor ce beneficiaza de protectie potrivit legilor de proprietate intelectuala.
In acelasi scop Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a încheiat protocoale de colaborare cu Inspectoratul General al Politiei în anul 1999, protocol reactualizat în anul 2003 precum si cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera în anul 2003.
De asemenea, în scopul cooperarii cu titularii de drepturi de proprietate intelectuala Directia Generala a Vamilor a încheiat un protocol de colaborare cu Uniunea Producatorilor de Fonograme din România.
În anul 2001 a fost înfiintata în România filiala Retelei Europene Anticontrafacere REACT care colaboreaza cu Directia Generala a Vamilor în scopul combaterii traficului cu marfuri contrafacute si pirat.
In vederea sensibilizarii mediului de afaceri din România, în domeniul proprietatii industriale un rol important îl are Protocolul de colaborare între Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti încheiat în anul 2000 si reînnoit în luna mai 2003 având ca principal scop constituirea de centre regionale de proprietate industriala pentru diseminarea informatiilor din domeniu.
Un protocol de colaborare similar având ca obiectiv cresterea gradului de informare a mediului de afaceri cu privire la importanta dreptului de autor si drepturilor conexe în economia bazata pe cunoastere a fost încheiat si între Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si Camera de Comert si Industriei a României si a Municipiului Bucuresti în luna mai 2003.

2.4.Legislatie europeana preluata

Prin actele normative enumerate anterior au fost transpuse sau preluate în legislatia nationala o serie de acte normative comunitare.
Astfel, au fost transpuse integral : Directiva 89/104/CEE privind marcile, Directiva 98/71 CE privind protectia juridica a desenelor, Directiva 98/44 CE privind protectia juridica a inventiilor biotehnologice, Directiva 91/250/CEE privind protectia juridica a programelor de calculator, Directiva 92/100/CEE referitoare la dreptul de închiriere si împrumut si la anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale, Directiva 93/83/CEE privind coordonarea anumitor reglementari privind dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile radiodifuzarii prin satelit si retransmiterii prin cablu, Directiva 93/98/CEE privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si drepturilor conexe. De asemenea, a mai fost transpusa partial Directiva 96/9/CE privind protectia bazelor de date.
Dintre Regulamentele Uniunii Europene au fost preluate integral : Regulamentul CE nr.2100/1994 instituind un regim de protectie comunitara a noilor soiuri de plante, Regulamentul CE nr.40/1994 privind marca comunitara, Regulamentul CE nr.241/1999 pentru modificarea Regulamentului CE nr.3295/1994 si Regulamentul CE nr.2549/1999 care modifica Regulamentul nr.1367/1995. Partial, au mai fost preluate Regulamentul CE nr.3295/1994 fixând masuri în vederea interzicerii punerii în circulatie libera, exportului, reexportului si plasarii sub un regim suspensiv a marfurilor contrafacute si pirat si Regulamentul CE nr.1367/1995 care stabileste dispozitiile de aplicare a Regulamentului nr.3295/1994

2.5. Situatia în plan international


România este membru fondator al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI), creata prin Conventia pentru instituirea OMPI, semnata în 1967. De asemenea România este membru din 1920 al Uniunii de la Paris pentru protectia proprietatii industriale creata în baza Conventiei de la Paris din 1883, iar din 1927, membru al Uniunii de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice creata în baza Conventiei de la Berna din 1886.
In conformitate cu obligatiile asumate în procesul de aderare la UE, România a devenit membra a Organizatiei Europene a Brevetului începând cu data de 1 martie 2003, aceasta confirmând faptul ca sistemul român de protectie a proprietatii industriale este un sistem modern si conform normelor europene.
In anul 2001 România a ratificat cele mai noi reglementari internationale în domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe în mediul numeric, respectiv Tratatul OMPI privind dreptul de autor si Tratatul OMPI privind interpretarile, executiile si fonogramele semnate în 1996 la Geneva.
Constiente de importanta si amploarea pe care a dobândit-o proprietatea intelectuala si de rolul Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale în domeniu, autoritatile române se afla în permanenta colaborare cu aceasta organizatie.
In cadrul acestei cooperari active, elementul cel mai important îl constituie Programul de cooperare între Guvernul României si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, semnat la Bucuresti, la 7 iunie 2001 si aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.974/2001. Documentul reprezinta baza cooperarii dintre România si OMPI, oferind cadrul necesar pentru stabilirea unei relatii strânse între institutiile românesti implicate, prin elaborarea unor acorduri sectoriale si planuri de actiune, asigurându-se conditiile pentru valorificarea programelor promovate de organizatie în domeniul proprietatii intelectuale.
România este membru fondator al Organizatiei Mondiale a Comertului si parte la Acordul pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Comertului inclusiv la Acordul privind unele aspecte ale drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert (Anexa 1C).
În procesul de pregatire pentru aderarea României la Uniunea Europeana, domeniul proprietatii intelectuale se bucura de o importanta deosebita, acesta fiind inclus în mai multe capitole de negociere respectiv Dreptul societatilor comerciale, Libera circulatie a marfurilor, Uniunea vamala, Cultura si audiovizualul.

3. Scop

Scopul acestei strategii nationale este de a compatibiliza si armoniza sistemul proprietatii intelectuale din România cu mecanismele existente la nivelul Uniunii Europene. Astfel, Strategia va contribui prin elementele sale componente la dezvoltarea economica, sociala si culturala a României, conducând astfel la atingerea nivelului de performante cerut de dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere.

4. Obiective strategice

· Armonizarea legislatiei nationale din domeniul proprietatii intelectuale cu normele de drept comunitar si cu prevederile acordurilor internationale la care România este parte.
· Îmbunatatirea aplicarii în România a legislatiei din domeniul proprietatii intelectuale.
· Constituirea unei infrastructuri administrative corespunzatoare în cadrul institutiilor nationale implicate în asigurarea protectiei proprietatii intelectuale.
· Formarea resurselor umane specializate în domeniul proprietatii intelectuale.
· Realizarea unei cooperari transparente între institutiile si organismele nationale implicate în asigurarea protectiei proprietatii intelectuale.
· Sensibilizarea, educarea si constientizarea publicului cu privire la domeniul si importanta drepturilor de proprietate intelectuala.

5. Masuri strategice privind armonizarea legislatiei nationale în domeniul proprietatii intelectuale cu normele de drept comunitar si cu prevederile acordurilor internationale la care România este parte.

a) Continuarea procesului de armonizare a legislatiei în domeniul proprietatii industriale prin transpunerea acquis-ului comunitar si alinierea reglementarilor nationale la acordurile internationale la care România este parte.

Actiuni specifice:

1. Implementarea sistemului brevetului european, ca urmare a aderarii României la Conventia Brevetului European la data de 1 martie 2003.
2. Elaborarea de noi reglementari privind sistemele traditionale de înregistrari în domeniul brevetelor, precum si de reglementari conexe, cum sunt know-how-ul si transferul de tehnologie.
3. Implementarea sistemului marcii comunitare si a desenului comunitar.
4. Identificarea posibilelor conflicte între denumiri (marci, indicatii geografice, nume comerciale, denumiri ale soiurilor de plante, nume de domeniu).
5. Elaborarea de reglementari privind protectia numelor comerciale, si conflictul între marci si nume de domeniu Internet.
6. Evaluarea nivelului de armonizare a sistemului de protectie a noilor soiuri de plante, precum si elaborarea de reglementari conexe.
7. Continuarea îmbunatatirii legislatiei privind mijloacele de respectare a drepturilor de proprietate intelectuala în România.
8. Analizarea cadrului legislativ în vigoare privind proprietatea intelectuala si a jurisprudentei aferente si prezentarea propunerilor de completare a actelor normative respective, în vederea eficientizarii protectiei drepturilor de proprietate intelectuala în sistemul justitiei.
9. Infiintarea de complete de judecata specializate în domeniul dreptului de proprietate intelectuala conform reglementarilor comunitare.
10. Initierea de noi acte normative cu consultarea prealabila a tuturor institutiilor implicate în punerea în aplicare a acestora.

b) Asigurarea cadrului juridic corespunzator prin armonizarea continua cu normele internationale în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.

Actiuni specifice:
1. Transpunerea prevederilor Tratatelor INTERNET: Tratatului OMPI privind dreptul de autor si Tratatului OMPI privind interpretarile, executiile si fonogramele - 1996, Geneva, ratificate de România, în legislatia nationala pentru perfecta conformitate si eliminarea eventualelor contradictii.
2. Transpunerea altor prevederi internationale în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, conform obligatiilor asumate în procesul de aderare a României la UE.
3. Continuarea transpunerii Directivelor Europene privind dreptul de autor în societatea informationala si respectiv dreptul de suita.

c) Adaptarea sistemului de cercetare, dezvoltare si inovare la cerintele de integrare în Uniunea Europeana

Actiuni specifice:
1. Armonizarea programelor nationale de cercetare, dezvoltare si inovare cu cele ale Uniunii Europene, pentru facilitarea accesului României la spatiul european de cercetare.
2. Stimularea participarii institutiilor cu profil de cercetare si dezvoltare la programele privind protectia proprietatii industriale, derulate în spatiul Uniunii Europene, prin asigurarea cofinantarii în cadrul acelor programe la care România este parte.
3. Dezvoltarea programelor bilaterale în domeniile cercetarii, dezvoltarii si inovarii în vederea accelerarii procesului de protectie a proprietatii industriale.
4. Sprijinirea cooperarii diferitelor entitati, având competente specifice, cu structuri similare internationale.
5. Imbunatatirea cadrului legislativ, financiar si organizatoric pentru asigurarea participarii la Programele Cadru ale Uniunii Europene.
6. Identificarea si valorificarea oportunitatilor de atragere, în tara, a unor activitati din programele avute în vedere de Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale pentru zona Europei Centrale si de Sud Est .

6. Masuri strategice privind îmbunatatirea aplicarii în România a legislatiei în domeniul proprietatii intelectuale.

a) Îmbunatatirea aplicarii legislatiei în domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe

Actiuni specifice:

1. Realizarea de analize comparative ale solutiilor definitive ale instantelor judecatoresti pronuntate în procesele de proprietate intelectuala si publicarea jurisprudentei în colectii specializate.
2. Realizarea unor studii privind modul în care instantele judecatoresti înfaptuiesc actul de justitie privind proprietatea intelectuala si comunicarea acestor studii catre instantele judecatoresti în vederea îmbunatatirii jurisprudentei.
3. Modificarea cuantumului amenzilor prevazute în legislatia în vigoare, prin corelare cu rata inflatiei, astfel încât sanctiunile sa devina descurajante pentru persoanele care intentioneaza sa încalce dreptul de autor si drepturile conexe.


b) Asigurarea aplicarii legislatiei privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala la frontiera

Actiuni specifice:
1. Intensificarea controalelor vamale, pe baza analizei de risc, pentru depistarea marfurilor susceptibile a fi piratate sau contrafacute.
2. Realizarea unor module informatice si baze de date în domeniul combaterii traficului de marfuri pirat si contrafacute.
3. Asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala în cadrul operatiunilor de vamuire si aplicarea în mod corespunzator a sanctiunilor prevazute de dispozitiile legale în vigoare.
4. Intensificarea schimbului de informatii si a cooperarii cu alte administratii vamale, în scopul combaterii faptelor de încalcare a drepturilor de proprietate intelectuala.

c) Adoptarea unor masuri de protectie a consumatorilor împotriva riscului de a achizitiona produse sau de a li se presta servicii care ar putea sa le afecteze viata, sanatatea, securitatea sau interesele economice.

Actiuni specifice:

1. Realizarea de controale tematice la nivel national pe grupe de produse, în scopul depistarii produselor pirat sau contrafacute si informarea corespunzatoare a tuturor institutiilor implicate în procesul de supraveghere a pietei.
2. Eliminarea de pe piata a produselor pirat sau contrafacute, în conformitate cu dispozitiile legale si reglementarile europene si informarea adecvata a consumatorilor asupra celor constatate.
3. Implicarea asociatiilor de reprezentare a intereselor consumatorilor în diseminarea, informarea si educarea acestora.


d) Intensificarea interventiei parchetelor din cadrul Ministerului Public în combaterea fenomenelor contrafacerii si pirateriei, a încalcarii dispozitiilor legale privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Actiuni specifice:
1. Evaluarea semestriala si anuala a starii infractionale în domeniul drepturilor de proprietate industriala, dreptului de autor si drepturilor conexe, efectuarea de analize criminologice si statistice ale fenomenelor de contrafacere si piraterie, elaborarea de masuri în scopul prevenirii criminalitatii în domeniu.
2. Asigurarea la nivelul tuturor parchetelor din teritoriu a existentei unei baze de date cu privire la cauzele solutionate în domeniul încalcarii drepturilor de proprietate intelectuala.
3. Intensificarea demersurilor în vederea îmbunatatirii cadrului legislativ al combaterii infractionalitatii privind regimul drepturilor de proprietate intelectuala.

e) Intensificarea activitatii unitatilor de politie

Actiuni specifice:
1. Organizarea de activitati specifice de control pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea faptelor savîrsite cu ocazia importului si comercializarii de produse alimentare si nealimentare care poarta marci contrafacute.
2. Infiintarea unor compartimente de proprietate intelectuala în cadrul unitatilor de politie la nivel central si teritorial.
3. Pentru realizarea sarcinilor ce revin formatiunilor cu competenta în domeniul proprietatii intelectuale, se va avea în vedere cresterea numarului de politisti cu responsabilitati pe aceasta linie, atît în cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, Directia Politiei Economico-Financiare, cît si la serviciile economice din inspectoratele judetene de politie si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
4. Asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea activitatilor profesionale de evidenta si de investigare a fraudelor privind proprietatea intelectuala.

7.Masuri strategice privind constituirea unei infrastructuri administrative corespunzatoare în cadrul institutiilor implicate în asigurarea protectiei proprietatii intelectuale.

a) Dezvoltarea sistemului informatic si modernizarea echipamentelor folosite în îndeplinirea procedurilor de acordare a protectiei drepturilor de proprietate industriala de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Actiuni specifice:
1. Continuarea dezvoltarii si modernizarii dotarii tehnice a sistemului informatic existent în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
2. Dezvoltarea si modernizarea sistemului de baze de date administrative si de documentare utilizate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci necesare aplicarii procedurilor de acordare a drepturilor de proprietate industriala .
3. Adoptarea si implementarea de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a standardelor europene în domeniul depunerii electronice a cererilor de protectie a proprietatii industriale.
4. Continuarea procesului de compatibilizare a sistemului informatic din Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu sistemele informatice ale Oficiului European de Brevete.

b) Constituirea unei infrastructuri administrative corespunzatoare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Actiuni specifice:
1. Încadrarea corespunzatoare cu resurse umane prin cresterea personalului necesar, ca numar si pregatire.
2. Dotarea corespunzatoare cu mijloace materiale necesare îndeplinirii atributiilor, printr-o finantare corespunzatoare.
3. Derularea unor campanii de crestere a gradului de informare a publicului larg asupra importantei domeniului dreptului de autor si al drepturilor conexe (baza de date publice continând informatii privind repertoriul si titularii dreptului de autor, drepturilor conexe, informatii detinute de organismele de gestiune colectiva, etc).

c) Diseminarea informatiei referitoare la problemele de proprietate industriala

Actiuni specifice:
1. Dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a proprietatii industriale si de constientizare a importantei domeniului în programele Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si prin intermediul centrelor regionale pentru diseminarea informatiilor de proprietate industriala, centrelor de cercetare si inovare, Camerei Nationale a Consilierilor în Proprietate Industriala, Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si a Camerelor de Comert si Industrie teritoriale, inclusiv prin reteaua Centrelor EURO-INFO.
2. Dotarea logistica corespunzatoare a Camerei Nationale a Consilierilor în Proprietate Industriala.
3. Dotarea logistica a centrelor regionale de diseminare de informatii din domeniul proprietatii industriale compatibila cu centrele din tarile europene dezvoltate.
4. Crearea unui centru de documentare dedicat proprietatii intelectuale si a unui buletin de cazuistica, publicat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
5. Crearea unor structuri specializate pentru formare si studii în domeniul proprietatii intelectuale.
6. Infiintarea unui „Centru de formare si specializare în domeniul Proprietatii Intelectuale” în cadrul Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti, în baza Acordului cadru de cooperare încheiat în 2002 între Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
7. Sprijinirea crearii unor fundatii locale pentru promovarea proprietatii industriale.
8. Organizarea de seminarii si conferinte destinate IMM-urilor pentru cunoasterea sistemului proprietatii intelectuale.
9. Dezvoltarea de publicatii cu informatii tehnice de specialitate în domeniul sistemului proprietatii intelectuale în scopul pregatirii specialistilor din cadrul IMM-urilor în utilizarea sistemului.

d) Îmbunatatirea sistemului de proprietate intelectuala în vederea cresterii competitivitatii unitatilor de cercetare si dezvoltare si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii precum si a entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic

Actiuni specifice:
1. Elaborarea studiului “IMM-urile si proprietatea intelectuala” de catre Agentia Nationala pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii.
2. Înfiintarea Societatii pentru transfer tehnologic si dezvoltare care va avea ca obiect de activitate sustinerea investitiilor tehnologice prin acordarea de granturi sau împrumuturi cu dobânzi avantajoase si preluarea riscului de piata pentru aplicarea rezultatelor cercetarii – dezvoltarii.
3. Finantarea dezvoltarii si înfiintarii de noi centre de transfer tehnologic, oficii de legatura cu industria, centre incubatoare de afaceri, prin promovarea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a unui PROGRAM destinat sustinerii acestor entitati din ITT.
4. Finantarea înfiintarii si dezvoltarii Parcurilor Stiintifice si Tehnologice, prin promovarea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a unui Program destinat sustinerii acestora.
5. Utilizarea componentei destinata constituirii si dezvoltarii infrastructurii aferente parcurilor stiintifice si tehnologice din cadrul Programului “Parcuri Industriale”.
6. Constituirea unui grup de lucru format din specialisti din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pentru consolidarea unei baze de date necesare pentru a facilita accesul IMM-urilor la rezultatele cercetarii stiintifice, inclusiv la activitatea de cercetare în domeniul inovarii orientat spre promovarea de servicii si produse noi pe piata interna si internationala.
7. Stimularea proiectelor de cercetare, dezvoltare si inovare si dezvoltare tehnologica din rândul IMM-urilor cu vocatie tehnologica si absorbtia tehnologiilor noi.
8. Crearea unei Agentii Nationale de Valorificare a Proprietatii Intelectuale în scopul stimularii inovarii, care sa promoveze valorificarea proprietatii intelectuale în conditiile economiei de piata, inclusiv prin accesul la programele comunitare destinate sectorului. Aceasta se va realiza cu participarea tuturor institutiilor care au atributii în domeniu.
9. Înfiintarea în cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare si în cadrul universitatilor a unor compartimente specializate care sa se ocupe de promovarea rezultatelor cercetarii si prospectarea rezultatelor pietei.
10. Promovarea comertului electronic pentru integrarea IMM-urilor românesti in platformele electronice constituite la nivel european.
11. Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri si deschiderea de noi piete.
12. Sustinerea IMM-urilor inovative si cresterea competitivitatii acestora prin promovarea de programe finantate de la bugetul de stat pentru investitii, introducerea de echipamente si tehnologii noi pentru instruire si consultanta, pentru facilitatea accesului IMM-urilor pe piete externe, precum si pentru dezvoltarea de incubatoare de afaceri.
13. Dezvoltarea de servicii suport pentru sustinerea IMM-urilor (inclusiv prin reteaua Centrelor EURO-INFO).
14. Identificarea unor noi modalitati pentru promovarea în strainatate a creatiilor românesti si pentru cresterea competitivitatii acestora pe pietele internationale, inclusiv prin initierea de catre România a unor proiecte si programe de cooperare în domeniul proprietatii intelectuale.
15. Facilitarea punerii în contact a creatorilor în proprietate intelectuala cu utilizatorii obiectelor specifice, prin organizarea sistematica de burse de contacte, parteneriate de afaceri pentru transfer tehnologic, expozitii tematice, saloane comerciale specializate si târguri pentru valorificarea rezultatelor cercetarii si dezvoltarii stiintifice.

e) Promovarea produselor, serviciilor si a transferului tehnologic precum si dezvoltarea serviciilor de consiliere a entitatilor din infrastructura de ITT si a întreprinderilor mici si mijlocii.

Actiuni specifice:
1. Dezvoltarea unei retele CRAFT în România pentru servicii de informare si asistenta în domeniu.
2. Racordarea la programele comunitare EDT.
3. Dezvoltarea parteneriatului între întreprinderi mari si IMM-uri, precum si între acestea si unitati de cercetare-dezvoltare.
4. Dezvoltarea capacitatii de consultanta din cadrul Centrelor de afaceri dezvoltate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si Camerele de Comert si Industrie teritoriale, Camera Consilierilor de Proprietate Industriala, Centrelor regionale de promovare a drepturilor de proprietate industriala, retelei Centrelor EURO INFO.
5. Dezvoltarea entitatilor din infrastructura de ITT (centre incubatoare de afaceri inovative, centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria) care sa-si propuna sprijinirea demersurilor în promovarea rezultatelor cercetarii brevetate si nebrevetate.
6. Continuarea si dezvoltarea manifestarii „Trofeul creativitatii”, organizat de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si Camerele de Comert si Industrie teritoriale.

f) Includerea unor elemente de proprietate intelectuala în procesul de informatizare a sistemului judiciar.

Actiuni specifice:
1. Furnizarea, în conditiile legii, de date statistice institutiilor interesate privind activitatile instantelor judecatoresti si ale parchetelor în domeniul proprietatii intelectuale, incluzând si domeniul concurentei neloiale.
2. Actualizarea permanenta a bazelor de date administrate de Ministerul Justitiei si Ministerul Public în vederea facilitarii informarii magistratilor asupra evolutiei legislatiei în domeniu.


8. Masuri strategice privind formarea resurselor umane specializate.

a) Dezvoltarea unui program de pregatire a specialistilor implicati în procesul de asigurare a protectiei proprietatii intelectuale.

Actiuni specifice:
1. Perfectionarea pregatirii examinatorilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si organizarea unor programe de studiu în cadrul Uniunii Europene, în scopul îmbunatatirii protectiei prin brevet.
2. Organizarea unui program de perfectionare pentru consilieri în proprietate industriala, în scopul îmbunatatirii calitatii cererilor de protectie depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si accesul acestora la programele de instruire organizate de Uniunea Europeana.
3. Perfectionarea pregatirii specialistilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si ai altor autoritati competente implicate în protectia soiurilor de plante, inclusiv instruire la Oficiul European al Soiurilor de Plante.
4. Organizarea de seminarii/mese rotunde/întâlniri între specialisti ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor - ai Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si reprezentanti ai fiecarei categorii profesionale implicate în procesul apararii drepturilor de proprietate intelectuala (politisti, judecatori, procurori, lucratori vamali, inspectori din domeniul protectiei consumatorilor).
5. Participarea specialistilor români la cursuri/seminarii/reuniuni organizate în strainatate, astfel încât sa ia contact cu realitatile din tarile respective si sa cunoasca problemele cu care se confrunta respectivele institutii în apararea drepturilor de autor si a drepturilor conexe.
6. Organizarea periodica de instruiri a inspectorilor din domeniul protectiei consumatorilor, precum si a lucratorilor vamali.
7. Instruirea specialistilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie în domeniul proprietatii intelectuale.


b) Dezvoltarea unei strânse colaborari între Academia Mondiala OMPI si institutele de formare a tineretului din România (nivel universitar, post universitar, etc.).

Actiuni specifice:
1. Promovarea unor initiative românesti în domeniul proprietatii intelectuale, care sa fie puse în practica cu sprijinul financiar si logistic al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
2. Crearea conditiilor de dezvoltare a carierei stiintifice si tehnice a tinerilor în vederea reducerii fenomenului de “scurgere a inteligentei românesti în exterior”.
3. Sustinerea realizarii unui proiect la nivel universitar si/sau post universitar pentru a se asigura noi specializari cu posibilitatea obtinerii de titluri corespunzatoare (broker de tehnologii).
4. Sustinerea programelor de burse pentru cercetare stiintifica, destinate formarii si dezvoltarii carierelor stiintifice si a colectivelor de cercetare de înalta performanta.


c) Perfectionarea magistratilor si politistilor în domeniul protectiei drepturilor de proprietate intelectuala.

Actiuni specifice:
1. Instruirea magistratilor în cadrul unor seminarii si alte forme de pregatire organizate de autoritatile române si organizatiile internationale de profil (Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, Organizatia Mondiala a Comertului, Oficiul de Armonizare în Piata Interna, Organizatia Europeana de Brevete, etc.)
2. Pregatirea magistratilor în domeniul proprietatii intelectuale prin cursuri incluse în programa de studii a Institutului National al Magistraturii pentru auditorii de justitie si prin cursuri periodice de perfectionare pentru magistratii în functie.
3. Perfectionarea pregatirii profesionale a procurorilor din Ministerul Public în domeniul protectiei drepturilor de proprietate intelectuala în formele organizate de catre Sectia de analiza, studii, control si perfectionare profesionala a Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie si parchetele de pe lânga curtile de apel.
4. Dezvoltarea unui program de pregatire a politistilor implicati în combaterea infractiunilor din domeniul proprietatii intelectuale, prin:
a) includerea politistilor cu responsabilitati în domeniul proprietatii intelectuale în programe de pregatire, seminarii si alte întâlniri de specialitate, organizate de catre autoritatile române si organizatiile internationale de profil;
b) includerea în programele de pregatire ale institutiilor de învatamânt de nivel preuniversitar si universitar din Ministerul Administratiei si Internelor, cât si ale Centrului de Studii Postuniversitare (Post-academice) al Ministerului Administratiei si Internelor, a unor tematici privind dreptul proprietatii intelectuale, destinate formarii si perfectionarii cunostintelor politistilor cu competente în domeniu.

9. Masuri strategice privind realizarea unei cooperari transparente între institutiile si organizatiile implicate în asigurarea protectiei proprietatii intelectuale.

Actiuni specifice:
1. Întarirea colaborarii Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, Organizatia Mondiala a Comertului, Oficiul de Armonizare în Piata Interna, Organizatia Europeana de Brevete si alte organizatii internationale în domeniul proprietatii intelectuale.
2. Cooperarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu autoritatile vamale, prin punerea la dispozitia Autoritatii Nationale a Vamilor a informatiilor relevante din baza de date a oficiilor.
3. Cooperarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Public în vederea împiedicarii delictelor prin furnizarea informatiilor solicitate.
4. Dezvoltarea cooperarii dintre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera în baza protocolului încheiat între acestea.
5. Dezvoltarea cooperarii dintre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si Camera de Comert si Industrie a României si a Muncipiului Bucuresti în vederea cresterii gradului de informare a mediului de afaceri cu privire la dreptul de autor, în baza protocolului încheiat între acestea.
6. Incheierea unor protocoale de colaborare între Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pe de-o parte, si Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, pe de alta parte, în scopul promovarii domeniului proprietatii intelectuale.
7. Cooperarea între Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Autoritatea Nationala a Vamilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Justitiei, Ministerul Integrarii Europene si Ministerul Public în vederea realizarii angajamentelor din sfera proprietatii intelectuale asumate în cadrul procesului de negocieri pentru aderarea României la Uniunea Europeana.
8. Realizarea si implementarea portalului pentru acces la informatii si servicii privind proprietatea intelectuala.

10.Masuri strategice privind sensibilizarea, educarea si constientizarea publicului cu privire la rolul si importanta drepturilor de proprietate intelectuala

Actiuni specifice:
1. Derularea unor campanii de informare a publicului larg cu privire la importanta respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, precum si la facilitatile prevazute în legislatia româna pentru detinatorii drepturilor de proprietate intelectuala.
2. Instruirea operatorilor economici, de diferite categorii, pe probleme privind proprietatea intelectuala prin organizarea de catre Camerele de Comert si Industrie si alte structuri abilitate, a unor cursuri de durate diferite si pe niveluri graduale de informare.
3. Dezvoltarea activitatii de diseminare a informatiilor din domeniul proprietatii industriale în cadrul centrelor regionale de promovare a protectiei proprietatii industriale si Centrelor EURO INFO.
4. Introducerea în învatamântul liceal si universitar în cadrul disciplinei privind cultura antreprenoriala a unui modul specific destinat educarii în domeniul utilizarii eficiente a sistemului proprietatii intelectuale.
5. Organizarea Târgului pentru IMM la nivel national si regional, diseminarea de materiale informative si ghiduri privind programele destinate sustinerii IMM–urilor inovative cu referire la domeniul proprietatii intelectuale.
6. Participarea IMM-urilor la Programele nationale de cercetare dezvoltare inclusiv în cel de-al VI-lea program cadru comunitar din domeniul cercetarii dezvoltarii.