“Plicul cu idei”

Un serviciu NOU la dispoziţia dvs.

Folosiţi - l  !

 

Ce reprezintă “Plicul cu idei”     

Serviciul “Plicul cu Idei” este o modalitate prin care pot fi depozitate şi păstrate în siguranţă, în regim nepublic, de către OSIM, documente depuse de creatori, persoane fizice şi juridice, care cuprind lucrări şi creaţii din cele mai diverse domenii ce nu pot fi protejate prin legislaţia în vigoare privind proprietatea industrială, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe, în scopul certificării datei de depunere, conform Ordinului OSIM nr.63/2008.

 

Plicul cu idei” se depune la OSIM, personal sau prin poştă, de creatorul lucrării.

 

Efecte ce decurg din depozitarea ”Plicului cu idei”

            - poate constitui dovada datei la care autorul creaţiei intelectuale a depus documentul la OSIM;

            - poate constitui certificarea existenţei soluţiei sau creaţiei aflată în plic la o anumită dată.

 

Plicul cu idei” nu se constituie într-un titlu de proprietate intelectuală şi nu conferă drepturi exclusive.

 

Categorii de documente ce pot fi depozitate în regim nepublic certificat

            - creaţii nebrevetabile de genul celor menţionate în art.8 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată in M.O.nr.541/2007;

            - lucrări din domeniile tehnic şi ştiinţific, cum sunt: creaţii tehnice, norme tehnice, tehnologii, descoperiri, teorii, studii, instrucţiuni de utilizare etc.

 

            Nu pot face obiectul unui depozit: soluţiile tehnice ori alte creaţii care sunt contrare ordinii publice, bunelor moravuri, eticii profesionale şi cele dăunătoare sănătaţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori plantelor şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, mostre de substanţe interzise şi documente care conţin documente clasificate sau clasificabile.  

 

Condiţii de formă ale lucrărilor

            Lucrările se prezintă pe hârtie de scris, hârtie fotografică, foiţă, calc sau carton subtire, maximum 10 file format A4 sau pe formate multipli ai acestuia, dar pliate în format A5 şi pot fi scrise pe ambele feţe.

 

            Dacă la primire se constată că “Plicul cu idei” este deschis sau conţine obiecte tridimensionale acesta va fi returnat depunătorului fară a fi înregistrat.

 

Descrierea plicului şi modul de utilizare

          Plicul cu idei” este format din două compartimente identice, de format A5, unite pe latura lungă şi dotate cu clape autoadezive de închidere. Lucrarea, în dublu exemplar, se introduce în compartimente după care se lipesc clapele de închidere.

 Se vor completa lizibil casetele de pe feţele plicului cu numele, prenumele şi adresa completă a depozantului precum şi titlul lucrării de depus.

Compartimentele se pliază unul peste celalalt după care se lipeşte cea de a treia clapă autoadezivă pentru a se pastra suprapunerea lor.  

 

Procurarea ”plicului cu idei”

            Plicul poate fi obţinut contra sumei de 150 lei de la Casieria OSIM sau de la sediile Centrelor Regionale de Promovare a Protecţiei Proprietăţii Industriale din oraşele Bacău, Baia Mare, Bistriţa, Braşov, Brăila, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sfântu Gheorghe, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.

 

Transmiterea ”plicului cu idei” la OSIM

            Pe ambele compartimente se aplică timbrele corespunzătoare după care plicul se predă la un oficiu poştal.

            Plicul poate fi depus şi direct la OSIM, în această situaţie nemaifiind necesare timbrele poştale.

 

Inregistrarea ”Plicului cu idei”

            Plicul cu idei” se primeşte la „Biroul Inregistrări” al OSIM unde, după verificare, se înregistrează în aceeaşi zi prin înscrierea datelor de identificare in ”Registrul de evidenţă a documentelor în regim nepublic”.

            Cele două compartimente suprapuse ale „plicului cu idei” se separă obţinându-se un plic inscripţionat cu menţiunea ”A se păstra  la OSIM” şi un plic cu menţiunea ”Se returnează depunătorului”. Înainte de separare, pe ambele plicuri se aplică, printr-o singură imprimare, ştampila OSIM pentru a se certifica faptul că cele două plicuri au făcut parte din unul şi acelaşi ”plic cu idei”. Pe fiecare plic se imprimă data primirii lui la OSIM şi numărul curent din ”Registrul de evidenţă a documentelor în regim nepublic”.

            Plicul destinat depunătorului se predă imediat acestuia sau, dupa caz, i se transmite prin poştă iar plicul destinat păstrării se depozitează la OSIM.

 

Durata de depozitare la OSIM

            Durata de depozitare a unui ”plic cu idei” este de 5 ani de la data înregistrării la OSIM şi poate fi prelungită cu încă 5 ani cu condiţia achitării unui tarif de prelungire a duratei de depozitare în valoare de 100 lei.  

 

Retragerea plicului depozitat la OSIM

            Depozantul ”plicului cu idei” poate cere, personal şi in scris, direct la OSIM, oricând în perioada de depozit, restituirea plicului depozitat prin prezentarea actului său de identitate.

Plicul poate fi retras şi de o persoană imputernicită de depozant sau de succesorul acestuia prin prezentarea unei procuri notariale sau a unui certificat de moştenitor.

În cazul în care este utilizat ca probă plicul păstrat la OSIM se transmite, la cerere, instanţelor de judecată.

 

Distrugerea plicului pastrat la OSIM

            Dacă într-un termen de 3 luni după terminarea primei durate de depozitare de 5 ani depozantul nu a cerut retragerea lui sau nu a achitat tariful pentru cea de a doua durată de depozitare, OSIM va considera plicul abandonat şi îl va distruge.

Dacă într-un termen de 3 luni după terminarea duratei de 10 ani de depozitare depozantul nu a cerut retragerea lui, OSIM va considera plicul abandonat şi îl va distruge.

Notă:  Pentru mai multe informaţii puteţi accesa Ordinul intern nr.63 / 27.06.2008 pentru aprobarea instrucţiunilor privind instituirea serviciului  “Plicul cu idei” în site-ul OSIM www.osim.ro sau puteţi suna la Biroul Relaţii cu Publicul tel. 021.315.43.63.

   

Sus