TRATAT din 27 octombrie 1994
privind dreptul marcilor*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 14 ianuarie 1998


-------------
*) Traducere.

ART. 1
Expresii prescurtate
In sensul prezentului tratat si an afara cazului an care un sens diferit este indicat an mod expres:
(i) prin oficiu se antelege organismul ansarcinat de o parte contractanta cu anregistrarea marcilor;
(ii) prin anregistrare se antelege anregistrarea unei marci de catre oficiu;
(iii) prin cerere se antelege o cerere de anregistrare;
(iv) termenul persoana desemneaza atat o persoana fizica, cat si o persoana juridica;
(v) prin titular se antelege persoana anscrisa an registrul marcilor an calitate de titular al anregistrarii;
(vi) prin registrul marcilor se antelege colectia de date, detinuta de un oficiu, care cuprinde continutul tuturor anregistrarilor si toate datele anscrise an ceea ce priveste toate anregistrarile, oricare ar fi suportul material pe care respectivele date sunt pastrate;
(vii) prin Conventia de la Paris se antelege Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale, semnata la Paris la 20 martie 1883, asa cum a fost revizuita si modificata;
(viii) prin Clasificarea de la Nisa se antelege clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor an scopul anregistrarii marcilor, semnat la Nisa la 15 iunie 1957, asa cum a fost revizuit si modificat;
(ix) prin parte contractanta se antelege orice stat sau orice organizatie interguvernamentala, parte la prezentul tratat;
(x) termenul instrument de ratificare desemneaza, de asemenea, instrumentele de acceptare si de aprobare;
(xi) prin Organizatie se antelege Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
(xii) prin director general se antelege directorul general al Organizatiei;
(xiii) prin regulament de aplicare se antelege regulamentul de aplicare a prezentului tratat mentionat la art. 17.
ART. 2
Marcile la care se aplica tratatul
(1) [Natura marcilor] a) Prezentul tratat se aplica marcilor alcatuite din semne vizibile, intelegandu-se ca numai partile contractante care accepta sa anregistreze marcile tridimensionale sunt obligate sa aplice prevederile prezentului tratat acestor marci.
b) Prezentul tratat nu se aplica marcilor holograme si marcilor care nu sunt alcatuite din semne vizibile, an special marcilor sonore si marcilor olfactive.
(2) [Tipuri de marci] a) Prezentul tratat se aplica marcilor referitoare la produse (marci de produse) sau la servicii (marci de servicii) ori an acelasi timp la produse si servicii.
b) Prezentul tratat nu se aplica marcilor colective, marcilor de certificare si marcilor de garantie.
ART. 3
Cererea
(1) [Indicatii sau elemente care apar an cerere sau care ansotesc cererea; taxa]
a) Orice parte contractanta poate solicita ca o cerere sa contina toate sau o parte dintre indicatiile sau elementele urmatoare:
(i) o solicitare de anregistrare;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) numele unui stat caruia solicitantul ai este resortisant, daca el este resortisant al unui stat, numele unui stat an care solicitantul asi are domiciliul, daca este cazul, si numele unui stat an care solicitantul are o antreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa, daca este cazul;
(iv) an cazul an care solicitantul este o persoana juridica, forma juridica a acestei persoane juridice, cat si statul a carui legislatie a servit drept cadru la constituirea respectivei persoane juridice si, daca este cazul, diviziunea teritoriala a acestui stat;
(v) an cazul an care solicitantul are un mandatar, numele si adresa acestuia;
(vi) an cazul an care, an baza art. 4 (2) b), trebuie facuta alegerea domiciliului, domiciliul ales;
(vii) an cazul an care solicitantul doreste sa beneficieze de proprietatea unei cereri anterioare, o declaratie care revendica prioritatea respectivei cereri anterioare, ansotita de indicatii si justificari an sprijinul declaratiei de prioritate, care pot fi cerute conform art. 4 al Conventiei de la Paris;
(viii) an cazul an care solicitantul doreste sa beneficieze de o protectie care rezulta din prezentarea produselor sau a serviciilor antr-o expozitie, o declaratie an acest sens, ansotita de indicatii an sprijinul acestei declaratii, conform dispozitiilor legislatiei partii contractante;
(ix) an cazul an care oficiul partii contractante foloseste caractere (litere si cifre) pe care le considera standard si an cazul an care solicitantul doreste ca marca sa fie anregistrata si publicata an aceste caractere standard, o declaratie an acest sens;
(x) an cazul an care solicitantul doreste sa revendice culoarea ca element distinctiv al marcii, o declaratie an acest sens, precum si indicatia culorii sau a culorilor revendicate si, pentru fiecare culoare, indicatia partilor principale ale marcii, care au aceasta culoare;
(xi) an cazul an care marca este o marca tridimensionala, o declaratie care precizeaza aceasta;
(xii) una sau mai multe reproduceri ale marcii;
(xiii) o transliterare a marcii sau a anumitor parti ale marcii;
(xiv) o traducere a marcii sau a anumitor parti ale marcii;
(xv) numele produselor sau al serviciilor pentru care se solicita anregistrarea, grupate conform claselor Clasificarii de la Nisa, fiecare grupa de produse sau de servicii fiind prezentata an ordinea claselor din respectiva clasificare si precedata de numarul clasei careia ai apartin;
(xvi) semnatura persoanei mentionate la alin. (4);
(xvii) o declaratie de intentie de folosire a marcii, conform dispozitiilor legislatiei partii contractante.
b) Solicitantul poate depune, an locul declaratiei de intentie de folosire a marcii, mentionata la lit. a) (xvii), sau, pe langa aceasta, o declaratie de folosire efectiva a marcii si dovada corespunzatoare, conform dispozitiilor legislatiei partii contractante.
c) Orice parte contractanta poate solicita ca, pentru cerere, anumite taxe sa fie platite la oficiu.
(2) [Prezentarea] In ceea ce priveste conditiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractanta nu respinge cererea:
(i) an cazul an care cererea este prezentata an scris, pe hartie, daca ea este prezentata, sub rezerva alin. (3), pe un formular corespunzator formularului de cerere prevazut an regulamentul de aplicare;
(ii) an cazul an care partea contractanta autorizeaza transmiterea de comunicari la oficiu, prin telecopie, si an cazul an care cererea este astfel transmisa, daca documentul pe hartie, obtinut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (3), formularului de cerere mentionat la pct. (i);
(3) [Limba] Orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu.
In cazul an care oficiul admite mai mult de o limba oficiala, se poate cere solicitantului sa andeplineasca orice alta conditie referitoare la limbile oficiale care se aplica cu privire la oficiu, sub rezerva ca nu se poate solicita ca cererea sa fie redactata an mai mult de o limba oficiala.
(4) [Semnatura] a) Semnatura mentionata la alin. (1) a) (xvi) poate fi aceea a solicitantului sau aceea a mandatarului sau.
b) In pofida lit. a), orice parte contractanta poate cere ca declaratiile mentionate la alin. (1) a) (xvii) si b) sa fie semnate de solicitant, chiar daca acesta are un mandatar.
(5) [O singura cerere pentru produse sau servicii cu mai multe clase] Una si aceeasi cerere se poate referi la mai multe produse sau servicii, care apartin uneia sau mai multor clase potrivit Clasificarii de la Nisa.
(6) [Folosirea efectiva] Orice parte contractanta poate cere ca, an cazul an care o declaratie de intentie de folosire a marcii a fost depusa an baza alin. (1) a) (xvii), solicitantul sa prezinte oficiului, antr-un termen fixat de legislatia sa, sub rezerva termenului minim stabilit an regulamentul de aplicare, dovada folosirii efective a marcii, conform dispozitiilor respectivei legislatii.
(7) [Interdictia altor conditii] Nici o parte contractanta nu poate cere ca alte conditii decat cele care sunt enuntate la alin. (1)-(4) si (6) sa fie andeplinite an ceea ce priveste cererea. In mod special, conditiile urmatoare nu pot fi pretinse atata timp cat cererea este an curs de solutionare:
(i) remiterea unui certificat sau a unui extras de la un registru al comertului;
(ii) indicatia conform careia solicitantul exercita o activitate industriala sau comerciala, cat si prezentarea dovezii corespunzatoare;
(iii) indicatia ca solicitantul exercita o activitate care corespunde produselor sau serviciilor enumerate an cerere, cat si prezentarea dovezii corespunzatoare;
(iv) prezentarea dovezii anscrierii marcii an registrul marcilor unei alte parti contractante sau al unui stat parte la Conventia de la Paris, care nu este o parte contractanta, cu conditia ca solicitantul sa nu invoce art. (6) quinquies din Conventia de la Paris.
(8) [Dovezi] Orice parte contractanta poate cere ca, an cursul examinarii cererii, anumite dovezi sa fie furnizate oficiului, an cazul an care oficiul se poate indoi an mod just de veridicitatea oricarei indicatii sau oricarui element care apare an cerere.
ART. 4
Mandatar; alegere de domiciliu
(1) [Mandatari autorizati an exercitarea functiei] Orice parte contractanta poate cere ca orice mandatar instituit pentru o procedura an fata oficiului sa fie un mandatar autorizat an exercitarea functiei pe langa oficiu.
(2) [Instituire obligatorie de mandatar; alegere de domiciliu] a) Orice parte contractanta poate cere ca, pentru o procedura an fata oficiului, oricare persoana care nu are nici domiciliu, nici antreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa pe teritoriul sau sa fie reprezentata de un mandatar.
b) Orice parte contractanta poate, an masura an care nu cere instituirea de mandatar conform lit. a), sa ceara ca, pentru o procedura an fata oficiului, oricare persoana care nu are nici domiciliu, nici antreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa pe teritoriul sau sa aleaga un domiciliu pe acest teritoriu.
(3) [Imputernicire] a) In cazul an care o parte contractanta permite sau cere ca un solicitant, un titular sau oricare alta persoana interesata sa fie reprezentata pe langa oficiu de un mandatar, ea poate cere ca instituirea mandatarului sa fie facuta printr-o comunicare distincta, denumita an continuare amputernicire, care sa poarte numele si semnatura solicitantului, ale titularului sau ale celeilalte persoane, dupa caz.
b) Imputernicirea se poate aplica la una sau mai multe cereri, sau la una sau mai multe anregistrari, indicate an amputernicire sau, sub rezerva oricarei exceptii mentionate de persoana care instituie mandatarul, tuturor cererilor sau tuturor anregistrarilor existente sau viitoare ale acestei persoane.
c) Imputernicirea poate limita la anumite acte dreptul de actiune al mandatarului. Orice parte contractanta poate cere ca orice amputernicire, care confera mandatarului dreptul de a retrage o cerere sau de a renunta la o anregistrare, sa mentioneze an mod expres aceasta.
d) In cazul an care o comunicare este prezentata la oficiu de catre o persoana care se prezinta an respectiva comunicare ca fiind mandatar, dar oficiul nu este an momentul primirii comunicarii an posesia amputernicirii cerute, partea contractanta poate cere ca amputernicirea sa fie prezentata oficiului an termenul pe care aceasta al fixeaza, sub rezerva termenului minim stabilit an regulamentul de aplicare. Orice parte contractanta poate prevedea ca, an cazul an care amputernicirea nu a fost transmisa la oficiu an termenul pe care aceasta al fixeaza, comunicarea facuta de respectiva persoana nu produce nici un efect.
e) In ceea ce priveste conditiile referitoare la prezentarea si la continutul amputernicirii, nici o parte contractanta nu refuza efectele amputernicirii:
(i) an cazul an care amputernicirea este prezentata an scris, pe hartie, daca este prezentata, sub rezerva alin. (4), pe un formular corespunzator formularului prevazut an regulamentul de aplicare pentru amputernicire;
(ii) an cazul an care partea contractanta autorizeaza transmiterea de comunicatii la oficiu, prin telecopie, si cand amputernicirea este astfel transmisa, daca documentul pe hartie, obtinut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (4), formularului mentionat la pct. (i).
(4) [Limba] Orice parte contractanta poate cere ca amputernicirea sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu.
(5) [Mentionarea amputernicirii] Orice parte contractanta poate cere ca orice comunicare adresata oficiului de un mandatar, an scopul unei proceduri an fata oficiului, sa contina mentiunea amputernicirii an baza careia mandatarul actioneaza.
(6) [Interdictia altor conditii] Nici o parte contractanta nu poate cere ca alte conditii decat cele care sunt enuntate la alin. (3)-(5) sa fie andeplinite an ceea ce priveste elementele la care se refera aceste alineate.
(7) [Dovezi] Orice parte contractanta poate cere ca anumite dovezi sa fie prezentate oficiului, an cazul an care oficiul se poate indoi an mod just de veridicitatea vreunei indicatii care apare antr-una dintre comunicarile mentionate la alin. (2)-(5).
ART. 5
Data de depozit
(1) [Conditii autorizate] a) Sub rezerva lit. b) si a alin. (2), o parte contractanta acorda ca data de depozit unei cereri data la care oficiul a primit indicatiile si elementele de mai jos, an limba ceruta an baza art. 3(3):
(i) indicatia, explicita sau implicita, ca anregistrarea unei marci este ceruta;
(ii) indicatii care permit stabilirea identitatii solicitantului;
(iii) indicatii suficiente pentru a intra an legatura cu solicitantul sau mandatarul sau, eventual prin corespondenta;
(iv) o reproducere suficient de clara a marcii a carei anregistrare este ceruta;
(v) lista produselor sau a serviciilor pentru care anregistrarea este ceruta;
(vi) an cazul an care art. 3(1) a) (xvii) sau b) se aplica, declaratia mentionata la art. 3(1) a) (xvii) sau declaratia si dovada mentionate la art. 3(1) b) respectiv, conform dispozitiilor legislatiei partii contractante; daca aceasta legislatie o cere, aceste declaratii trebuie sa fie semnate de solicitant, chiar daca el are un mandatar.
b) Orice parte contractanta poate atribui ca data de depozit a cererii data la care oficiul a primit numai o parte si nu toate indicatiile si elementele mentionate la lit. a) sau le-a primit antr-o alta limba decat cea care este ceruta an baza art. 3(3).
(2) [Conditia suplimentara autorizata] a) O parte contractanta poate prevedea ca nici o data de depozit nu se acorda atata timp cat taxele cerute nu sunt platite.
b) O parte contractanta nu poate aplica conditia mentionata la lit. a) decat daca ar aplica-o an momentul an care devine parte la prezentul tratat.
(3) [Corectari si termene] Modalitatile de urmat pentru a efectua corectari an cadrul alin. (1) si (2) si termenele care se aplica an domeniu sunt fixate an regulamentul de aplicare.
(4) [Interdictia altor conditii] Nici o parte contractanta nu poate cere ca alte conditii decat cele care sunt enuntate la alin. (1) si (2) sa fie andeplinite an ceea ce priveste data de depozit.
ART. 6
O singura anregistrare pentru produse sau servicii cu mai multe clase
In cazul an care produse sau servicii care apartin mai multor clase din Clasificarea de la Nisa figureaza an una si aceeasi cerere, aceasta cerere da nastere, la o singura anregistrare.
ART. 7
Divizarea cererii si anregistrarii
(1) [Divizarea cererii] a) Orice cerere care se refera la mai multe produse sau servicii, denumita an continuare cerere initiala, poate:
(i) cel putin pana la decizia oficiului privind anregistrarea marcii;
(ii) an cursul oricarei proceduri de opunere la decizia oficiului de a inregistra marca;
(iii) an cursul oricarei proceduri de recurs impotriva deciziei privind anregistrarea marcii, sa fie divizata de solicitant sau, la cererea acestuia, an mai multe cereri, denumite an continuare cereri divizionare, produsele sau serviciile cererii initiale fiind repartizate antre cererile divizionare. Cererile divizionare pastreaza data de depozit a cererii initiale si, daca este cazul, beneficiul dreptului de prioritate.
b) Sub rezerva lit. a), orice parte contractanta este libera sa impuna conditii pentru divizarea unei cereri, inclusiv plata taxelor.
(2) [Divizarea anregistrarii] Alin. (1) se aplica mutatis mutandis la divizarea unei anregistrari. Aceasta divizare este autorizata:
(i) an cursul oricarei proceduri an cadrul careia validitatea anregistrarii este contestata de un tert an fata oficiului;
(ii) an cursul oricarei proceduri de recurs impotriva unei decizii luate de oficiu an cadrul procedurii mai sus citate, cu toate acestea, o parte contractanta poate exclude posibilitatea de a diviza anregistrarile, daca legislatia sa permite tertilor de a face opozitie la anregistrarea unei marci anainte ca aceasta sa fie anregistrata.
ART. 8
Semnatura
(1) [Comunicarea pe hartie] In cazul an care o comunicare la oficiul unei parti contractante este facuta pe hartie si atunci cand se cere o semnatura, aceasta parte contractanta:
(i) trebuie, sub rezerva pct. (iii), sa accepte o semnatura manuscrisa;
(ii) este libera sa autorizeze, an locul si spatiul unei semnaturi manuscrise, utilizarea altor forme de semnatura, cum ar fi o semnatura imprimata sau aplicata prin folosirea unui timbru sau utilizarea unei stampile;
(iii) poate cere ca, an cazul an care persoana fizica semnatara a comunicarii este resortisant al respectivei parti contractante si daca ea are adresa pe teritoriul acesteia, o stampila sa fie utilizata an locul si spatiul unei semnaturi manuscrise;
(iv) poate, an cazul utilizarii unei stampile, sa ceara ca aceasta sa fie ansotita de indicarea an litere a numelui persoanei fizice a carei stampila este utilizata.
(2) [Comunicarea prin telecopie] a) In cazul an care o parte contractanta autorizeaza transmiterea de comunicari la oficiu prin fax, ea trebuie sa considere comunicarea ca semnata, daca, pe imprimanta produsa de fax, figureaza reproducerea semnaturii sau reproducerea stampilei cu, daca este ceruta an baza alin. (1) (iv), indicatia an litere a numelui persoanei fizice a carei stampila este utilizata.
b) Partea contractanta mentionata la lit. a) poate cere ca documentul a carui reproducere a fost transmisa prin fax sa fie depus la oficiu antr-un termen stabilit, sub rezerva termenului minim prescris an regulamentul de aplicare.
(3) [Comunicarea prin mijloace electronice] In cazul an care o parte contractanta autorizeaza transmiterea de comunicari la oficiu prin mijloace electronice, ea trebuie sa considere o comunicare ca semnata, daca aceasta permite identificarea expeditorului sau prin mijloace electronice, an conditiile prescrise de partea contractanta.
(4) [Interdictia de a cere o certificare] Nici o parte contractanta nu poate cere ca o semnatura sau un alt mijloc de identificare personala, mentionat la alineatele de mai sus, sa fie atestat, recunoscut pentru conformitate de un functionar public, autentificat, legalizat sau certificat antr-un alt mod, an afara de exceptia prevazuta de legislatia partii contractante pentru cazul an care semnatura se refera la renuntarea la o anregistrare.
ART. 9
Clasificarea produselor sau serviciilor
(1) [Indicarea produselor sau serviciilor] Fiecare anregistrare si orice publicare, efectuata de un oficiu, avand ca obiect o cerere sau o anregistrare, si care poarta indicatia de produse sau servicii, mentioneaza aceste produse sau servicii prin numerele lor, grupate conform claselor Clasificarii de la Nisa, fiecare grupa de produse sau servicii fiind precedata de numarul clasei din aceasta clasificare, careia ai apartine, si fiind prezentata an ordinea claselor respectivei clasificari.
(2) [Produse sau servicii din aceeasi clasa sau din clase diferite] a) Produsele sau serviciile nu pot fi considerate ca similare pe motiv ca, antr-o anregistrare sau o publicare a oficiului, ele apar an aceeasi clasa a Clasificarii de la Nisa.
b) Produsele sau serviciile nu pot fi considerate diferite pe motiv ca, antr-o anregistrare sau o publicare a oficiului, ele apar an clase diferite ale Clasificarii de la Nisa.
ART. 10
Schimbarea numelui sau adresa
(1) [Schimbarea numelui sau adresei titularului] a) In cazul survenirii unei schimbari care nu priveste persoana titularului, ci doar numele sau adresa acestuia, fiecare parte contractanta accepta ca cererea de anscriere a schimbarii de catre oficiu an registrul sau de marci sa fie prezentata antr-o comunicare semnata de titular sau de mandatarul sau, indicand numarul de anregistrare an discutie si schimbarea ce trebuie anscrisa. In ceea ce priveste conditiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractanta nu respinge cererea:
(i) an cazul an care cererea este prezentata an scris, pe hartie, daca ea este prezentata, sub rezerva lit. c), pe un formular corespunzator formularului de cerere prevazut an regulamentul de aplicare;
(ii) an cazul an care partea contractanta autorizeaza transmiterea de comunicari la oficiu prin fax si cand cererea este astfel transmisa, daca documentul pe hartie, obtinut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva lit. c), formularului de cerere mentionat la pct. (i).
b) Orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa indice:
(i) numele si adresa titularului;
(ii) daca titularul are un mandatar, numele si adresa acestuia;
(iii) daca titularul a facut alegerea domiciliului, domiciliul ales.
c) Orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu.
d) Orice parte contractanta poate solicita ca, pentru cerere, sa fie platita o taxa la oficiu.
e) O singura cerere este suficienta, chiar daca schimbarea priveste mai multe anregistrari, cu conditia ca numerele tuturor anregistrarilor an discutie sa fie indicate an cerere.
(2) [Schimbarea numelui sau a adresei solicitantului] Alin. (1) se aplica mutatis mutandis an cazul an care schimbarea priveste una sau mai multe cereri sau an acelasi timp una sau mai multe cereri si una sau mai multe anregistrari; cu toate acestea, an cazul an care o cerere nu are anca numar sau atunci cand numarul sau nu este cunoscut de solicitant sau de mandatar, cererea de schimbare trebuie sa permita identificarea acestei cereri antr-un alt mod, conform prevederilor din regulamentul de aplicare.
(3) [Schimbarea numelui sau adresei mandatarului sau schimbarea domiciliului ales] Alin. (1) se aplica mutatis mutandis oricarei schimbari de nume sau adresa a mandatarului eventual si oricarei schimbari a eventualului domiciliu ales.
(4) [Interdictia altor conditii] Nici o parte contractanta nu poate cere ca alte conditii decat cele care sunt enuntate la alin. (1)-(3) sa fie andeplinite an ceea ce priveste cererea mentionata an prezentul articol. Nu se poate cere an mod special sa fie prezentat un certificat privind schimbarea.
(5) [Dovezi] Orice parte contractanta poate cere ca anumite dovezi sa fie prezentate la oficiu, an cazul an care oficiul se poate indoi an mod just de veridicitatea vreunei indicatii care apare an cerere.
ART. 11
Schimbarea titularului
(1) [Schimbarea titularului anregistrarii] a) In cazul schimbarii persoanei titularului, fiecare parte contractanta accepta ca cererea de anscriere a schimbarii de catre oficiu an registrul sau de marci sa fie prezentata antr-o comunicare semnata de titularul sau de mandatarul sau ori de persoana care a devenit proprietar, denumit an continuare noul proprietar, sau de mandatarul sau, indicand numarul anregistrarii an discutie si schimbarea ce trebuie anscrisa. In ceea ce priveste conditiile referitoare la prezentarea cererii nici o parte contractanta nu respinge cererea:
(i) an cazul an care cererea este prezentata an scris, pe hartie, daca ea este prezentata, sub rezerva alin. (2) a), pe un formular corespunzator formularului de cerere prevazut an regulamentul de aplicare;
(ii) an cazul an care partea contractanta autorizeaza transmiterea de comunicari la oficiu prin fax si cand cererea este astfel transmisa, daca documentul pe hartie, obtinut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (2) a), formularului de cerere mentionat la pct. (i).
b) In cazul an care schimbarea titularului rezulta dintr-un contract, orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa indice acest lucru si sa fie ansotita, la alegerea partii solicitante, de unul dintre documentele urmatoare:
(i) o copie de pe contract; se va putea cere ca aceasta copie sa fie autentificata conform cu originalul de un functionar public sau de orice alta autoritate publica competenta;
(ii) un extras din contract, stabilind schimbarea titularului; se va putea cere ca acest extras sa fie autentificat conform cu originalul de un functionar public sau de orice autoritate publica competenta;
(iii) un certificat de cesiune neautentificat pentru conformitate, stabilit conform prevederilor regulamentului de aplicare, an ceea ce priveste forma si continutul, si semnat de titular si de noul proprietar;
(iv) un document de cesiune neautentificat pentru conformitate, stabilit conform prevederilor regulamentului de aplicare, an ceea ce priveste forma si continutul, si semnat de titular si de noul proprietar.
c) In cazul an care schimbarea titularului rezulta dintr-o fuziune, orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa indice acest lucru si ca ea sa fie ansotita de o copie de pe un document provenind de la autoritatea competenta si aducand dovada acestei fuziuni, cum ar fi copia de pe un extras din Registrul comertului, si ca aceasta copie sa fie autentificata conform cu originalul de autoritatea care a stabilit documentul sau de un functionar public ori de orice alta autoritate publica competenta.
d) In cazul an care are loc o schimbare cu privire la persoana unuia sau mai multor cotitulari, dar nu a tuturor, si atunci cand aceasta schimbare rezulta dintr-un contract sau dintr-o fuziune, orice parte contractanta poate cere ca fiecare cotitular care ramane sa consimta an mod expres la schimbare printr-un document semnat de acesta.
e) In cazul an care schimbarea titularului nu rezulta dintr-un contract sau dintr-o fuziune, ci dintr-un alt motiv, de exemplu prin efectul legii sau ca urmare a unei decizii judecatoresti, orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa indice acest lucru si sa fie ansotita de o copie de pe un document care aduce dovada acestei schimbari si ca aceasta copie sa fie autentificata conform cu originalul de catre autoritatea care a stabilit acest document sau de un functionar public ori de orice alta autoritate publica competenta.
f) Orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa indice:
(i) numele si adresa titularului;
(ii) numele si adresa noului proprietar;
(iii) numele unui stat caruia noul proprietar ai este resortisant, daca el este resortisant al unui stat, numele unui stat an care noul proprietar asi are domiciliul, daca este cazul, si numele unui stat an care noul proprietar are o antreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa, dupa caz;
(iv) an cazul an care noul proprietar este o persoana juridica, forma juridica a acestei persoane juridice, cat si statul, si, dupa caz, diviziunea teritoriala a acestui stat a carui legislatie a servit drept cadru la constituirea respectivei persoane juridice;
(v) an cazul an care titularul are un mandatar, numele si adresa acestuia;
(vi) daca titularul a facut alegerea unui domiciliu, domiciliul ales;
(vii) daca noul proprietar are un mandatar, numele si adresa acestuia;
(viii) daca noul proprietar este obligat sa faca alegerea unui domiciliu an baza art. 4 (2) b), domiciliul ales.
g) Orice parte contractanta poate solicita ca, pentru cerere, sa fie platita o taxa la oficiu.
h) O singura cerere este suficienta chiar an cazul an care schimbarea priveste mai multe anregistrari, cu conditia ca titularul si noul proprietar sa fie aceiasi pentru fiecare anregistrare si ca numerele tuturor anregistrarilor an discutie sa fie indicate an cerere.
i) In cazul an care schimbarea titularului nu priveste totalitatea produselor sau a serviciilor enumerate an anregistrarea titularului si atunci cand legea aplicabila permite anscrierea unei astfel de schimbari, oficiul procedeaza la o anregistrare distincta, care mentioneaza produsele sau serviciile la care face referire schimbarea de titular.
(2) [Limba; traducerea] a) Orice parte contractanta poate solicita ca cererea, certificatul de cesiune sau documentul de cesiune, mentionate la alin. (1), sa fie redactate an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu.
b) Orice parte contractanta poate cere ca, daca documentele mentionate la alin. (1) b) (i) si (ii), c) si e) nu sunt redactate an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu, cererea sa fie ansotita de o traducere sau de o traducere certificata pentru conformitate, an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu, a documentului cerut.
(3) [Schimbarea titularului cererii] Alin. (1) si (2) se aplica mutatis mutandis an cazul an care schimbarea titularului priveste una sau mai multe cereri sau an acelasi timp una sau mai multe cereri si una sau mai multe anregistrari; cu toate acestea, an cazul an care o cerere nu are anca numar sau daca numarul sau nu este cunoscut de solicitant sau de mandatarul sau, solicitarea trebuie sa permita identificarea acestei cereri antr-un alt mod, conform prevederilor regulamentului de aplicare.
(4) [Interdictia altor conditii] Nici o parte contractanta nu poate cere sa fie andeplinite alte conditii decat cele enuntate la alin. (1)-(3) an ceea ce priveste cererea mentionata an prezentul articol. Indeosebi conditiile urmatoare nu pot fi pretinse:
(i) sub rezerva alin. (1) c), remiterea unui certificat sau a unui extras de la Registrul comertului;
(ii) indicatia ca noul proprietar exercita o activitate industriala sau comerciala, cat si prezentarea dovezii corespunzatoare;
(iii) indicatia ca noul proprietar exercita o activitate care corespunde produselor sau serviciilor la care se refera schimbarea de titular, cat si prezentarea dovezii corespunzatoare;
(iv) o indicatie conform careia titularul a cedat, an totalitate sau an parte, noului proprietar, antreprinderea sa sau fondul de comert corespunzator, cat si prezentarea dovezii corespunzatoare;
(5) [Dovezi] Orice parte contractanta poate cere ca anumite dovezi sau, an cazul an care alin. (1) c) sau e) se aplica, unele dovezi suplimentare sa fie furnizate oficiului atunci cand oficiul se poate indoi an mod just de veridicitatea vreunei indicatii care apare an cerere sau an orice document mentionat an prezentul articol.
ART. 12
Rectificarea unei erori
(1) [Rectificarea unei erori referitoare la o anregistrare] a) Fiecare parte contractanta accepta ca cererea de rectificare a unei erori care a fost facuta an cerere sau antr-o alta solicitare comunicata oficiului, eroarea care este reprodusa an registrul sau de marci sau an orice publicatie a oficiului sa fie prezentate antr-o comunicare semnata de titular sau de mandatarul sau, indicand numarul anregistrarii an discutie, eroarea de rectificat si rectificarea care trebuie facuta. In ceea ce priveste conditiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractanta nu respinge cererea:
(i) an cazul an care cererea este prezentata an scris, pe hartie, daca ea este prezentata, sub rezerva literei c), pe un formular corespunzator formularului de cerere prevazut an regulamentul de aplicare;
(ii) an cazul an care partea contractanta autorizeaza transmiterea de comunicatii la oficiu prin fax si cand cererea este astfel transmisa, daca documentul pe hartie obtinut urmare acestei transmiteri corespunde, sub rezerva literei c), formularului de cerere mentionat la pct. (i).
b) Orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa indice:
(i) numele si adresa titularului;
(ii) daca titularul are un mandatar, numele si adresa acestuia;
(iii) daca titularul a facut alegerea domiciliului, domiciliul ales.
c) Orice parte contractanta poate solicita ca cererea sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu.
d) Orice parte contractanta poate solicita ca, pentru cerere, sa fie platita o taxa la oficiu.
e) O singura cerere este suficienta, chiar an cazul an care rectificarea se refera la mai multe anregistrari al caror titular este una si aceeasi persoana, cu conditia ca eroarea si rectificarea cerute sa fie aceleasi pentru fiecare anregistrare si ca numerele tuturor anregistrarilor an discutie sa fie indicate an cerere.
(2) [Rectificarea unei erori referitoare la o cerere] Alin. (1) se aplica mutatis mutandis an cazul an care eroarea priveste una sau mai multe cereri sau, an acelasi timp, una sau mai multe cereri si una sau mai multe anregistrari; cu toate acestea, an cazul an care o cerere nu are anca numar sau daca numarul sau nu este cunoscut de solicitant sau de mandatarul sau, solicitarea trebuie sa permita identificarea acestei cereri antr-un alt mod, conform prevederilor regulamentului de aplicare.
(3) [Interdictia altor conditii] Nici o parte contractanta nu poate cere sa fie andeplinite alte conditii decat cele care sunt enuntate la alin. (1) si (2), an ceea ce priveste cererea mentionata an prezentul articol.
(4) [Dovezi] Orice parte contractanta poate cere ca anumite dovezi sa fie prezentate la oficiu, an cazul an care oficiul se poate indoi an mod just asupra faptului ca eroarea semnalata este an mod efectiv o eroare.
(5) [Erori comise de oficiu[ Oficiul unei parti contractante asi rectifica, ex officio sau la cerere, propriile erori fara a pretinde taxe.
(6) [Erori nerectificabile] Nici o parte contractanta nu este obligata sa aplice alin. (1), (2) si (5) la erorile care nu pot fi rectificate an baza legislatiei sale.
ART. 13
Durata si reannoirea anregistrarii
(1) [Indicatii sau elemente care apar an cererea de reinnoire sau care o ansotesc: taxa] a) Orice parte contractanta poate cere ca reannoirea unei anregistrari sa fie supusa depunerii unei cereri si ca aceasta cerere sa contina toate sau o parte dintre indicatiile urmatoare:
(i) indicatia ca o reinnoire este ceruta;
(ii) numele si adresa titularului;
(iii) numarul anregistrarii an discutie;
(iv) la alegerea partii contractante, data depunerii cererii din care a provenit anregistrarea an discutie sau data anregistrarii an discutie;
(v) daca titularul are un mandatar, numele si adresa acestuia;
(vi) an cazul an care titularul a facut alegerea domiciliului, domiciliul ales;
(vii) an cazul an care partea contractanta permite ca reannoirea unei anregistrari sa fie efectuata numai pentru anumite produse sau servicii anscrise an registrul marcilor si cand o astfel de reinnoire este ceruta, numele produselor sau al serviciilor anscrise an registru, pentru care reannoirea este ceruta, sau numele produselor sau al serviciilor anscrise an registru, pentru care reannoirea nu este ceruta, grupate conform claselor Clasificarii de la Nisa, fiecare grupa de produse sau servicii fiind precedata de numarul clasei din respectiva clasificare careia ai apartine si fiind prezentata an ordinea claselor din respectiva clasificare;
(viii) an cazul an care partea contractanta permite ca cererea de reinnoire sa fie depusa de o alta persoana decat titularul sau mandatarul sau si cand cererea este depusa de o astfel de persoana, numele si adresa acestei persoane.
(ix) semnatura titularului sau a mandatarului sau sau, an cazul an care pct. (viii) se aplica, semnatura persoanei mentionate la respectivul punct.
b) Orice parte contractanta poate pretinde ca pentru cererea de reinnoire sa fie platita oficiului o taxa. De andata ce taxa a fost platita pentru perioada corespunzatoare duratei initiale anregistrarii sau pentru perioada pentru care aceasta a fost reannoita, nu se poate cere nici o alta plata pentru mentinerea an vigoare a anregistrarii pe perioada an discutie. Taxele legate de remiterea unei declaratii sau de prezentarea unei dovezi referitoare la folosire nu sunt considerate, an scopul prezentului alineat lit. b), plati cerute pentru mentinerea an vigoare a unei anregistrari si prezentului alineat lit. b) nu are incidenta asupra acestor taxe.
c) Orice parte contractanta poate pretinde ca cererea de reinnoire sa fie prezentata si ca taxa corespunzatoare, mentionata mla lit. b), sa fie platita oficiului, an perioada fixata de legislatia sa, sub rezerva perioadelor minime prevazute an regulamentul de aplicare.
(2) [Prezentarea] In ceea ce priveste conditiile referitoare la prezentarea cererii de reinnoire, nici o parte contractanta nu respinge cererea:
(i) an cazul an care cererea este prezentata an scris, pe hartie, daca ea este prezentata, sub rezerva alin. (3), pe un formular corespunzator formularului de cerere prevazut an regulamentul de aplicare;
(ii) an cazul an care partea contractanta autorizeaza transmiterea de comunicari la oficiu prin fax si cand cererea este astfel transmisa, daca documentul pe hartie, obtinut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (3), formularului de cerere mentionat la pct. (i).
(3) [limba] Orice parte contractanta poate pretinde ca cererea de reinnoire sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile admise de oficiu.
(4) [Interdictia altor conditii] Nici o parte contractanta nu poate cere sa fie andeplinite alte conditii decat cele care sunt enuntate la alin. (1)-(3) an ceea ce priveste o cerere de reinnoire. Indeosebi, elementele urmatoare nu pot fi pretinse:
(i) o reproducere sau alt mijloc care sa permita identificarea marcii;
(ii) prezentarea unei dovezi care stabileste ca marca a fost anregistrata sau ca anregistrarea sa a fost reannoita an registrul marcilor unei alte parti contractante;
(iii) remiterea unei declaratii sau prezentarea unei dovezi referitoare la folosirea marcii.
(5) [Dovezi] Orice parte contractanta poate pretinde ca, an cursul examinarii cererii de reinnoire, anumite dovezi sa fie prezentate la oficiu, an cazul an care oficiul se poate indoi an mod just de veridicitatea unei indicatii sau a unui element oarecare care figureaza an cererea de reinnoire.
(6) [Interdictia de a efectua o examinare de fond] Oficiul nici unei parti contractante nu poate, an vederea reannoirii, sa efectueze o examinare de fond a anregistrarii.
(7) [Durata] Durata initiala a anregistrarii si durata fiecarei reinnoiri sunt de 10 ani.
ART. 14
Observatii an cazul an care se ia an considerare un refuz
O cerere sau o solicitare depusa an baza art. (10)-(13) nu poate sa dea nastere, an totalitate sau an parte, la un refuz din partea unui oficiu, fara sa i se fi dat solicitantului, dupa caz, posibilitatea de a prezenta antr-un termen potrivit, observatiile asupra refuzului luat an considerare.
ART. 15
Obligatia de a se conforma Conventiei de la Paris
Orice parte contractanta se conformeaza dispozitiilor Conventiei de la Paris, care privesc marcile.
ART. 16
Marci de serviciu
Orice parte contractanta anregistreaza marcile de serviciu si aplica acestor marci dispozitiile Conventiei de la Paris, care privesc marcile de produse.
ART. 17
Regulament de aplicare
(1) [Continutul] a) Regulamentul de aplicare anexat la prezentul tratat cuprinde reguli referitoare la:
(i) probleme care, an termenii prezentului tratat, trebuie sa faca obiectul prevederilor regulamentului de aplicare;
(ii) orice detalii utile pentru aplicarea dispozitiilor prezentului tratat;
(iii) orice conditii, probleme sau proceduri de ordin administrativ.
b) Regulamentul de aplicare contine, de asemenea, formulare internationale tip.
(2) [Divergenta antre tratatul si regulamentul de aplicare] In caz de divergenta, dispozitiile prezentului tratat prevaleaza asupra celor din regulamentul de aplicare.
ART. 18
Revizuire; protocoale
(1) [Revizuirea] Prezentul tratat poate fi revizuit de o conferinta diplomatica.
(2) [Protocoale] In scopul unei mai bune armonizari a dreptului marcilor, pot fi adoptate protocoale de catre o conferinta diplomatica, an masura an care aceste protocoale nu ar contraveni dispozitiilor prezentului tratat.
ART. 19
Conditii si modalitati pentru a deveni parte la tratat
(1) [Conditii de andeplinit] Entitatile de mai jos pot semna si, sub rezerva alin. (2) si (3) si a art. 20 (1) si (3), pot deveni parti la prezentul tratat:
(i) orice stat membru al Organizatiei pentru care pot fi anregistrate marci la propriul sau oficiu;
(ii) orice organizatie interguvernamentala care administreaza un oficiu la care pot fi anregistrate marci cu efect pe teritoriul pe care se aplica tratatul constitutiv al organizatiei interguvernamentale, an toate statele sale membre sau an acelea ale statelor sale membre care sunt desemnate an acest scop an cererea corespunzatoare, sub rezerva ca toate statele membre ale organizatiei interguvernamentale sa fie membre ale Organizatiei;
(iii) orice stat membru al Organizatiei, pentru care pot fi anregistrate marci numai prin intermediul oficiului unui alt stat specificat, care este membru al Organizatiei;
(iv) orice stat membru al Organizatiei, pentru care pot fi anregistrate marci numai prin intermediul oficiului administrat de o organizatie interguvernamentala la care acest stat este membru;
(v) orice stat membru al Organizatiei, pentru care pot fi anregistrate marci numai prin intermediul unui oficiu comun unui grup de state membre ale Organizatiei.
(2) [Ratificarea sau aderarea] Orice entitate mentionata la alin. (1) poate depune:
(i) un instrument de ratificare, daca ea a semnat prezentul tratat;
(ii) un instrument de aderare, daca ea nu a semnat prezentul tratat.
(3) [Data la care depunerea produce efect] a) Sub rezerva lit. b), data la care depunerea unui instrument de ratificare sau aderare produce efect este:
(i) daca este vorba de un stat mentionat la alin. (1) (i), data la care instrumentul acestui stat este depus;
(ii) daca este vorba de o organizatie interguvernamentala, data la care instrumentul acestei organizatii interguvernamentale este depus;
(iii) daca este vorba de un stat mentionat la alin. (1) (iii), data la care urmatoarea conditie este andeplinita: instrumentul acestui stat a fost depus si instrumentul celuilalt stat specificat a fost depus;
(iv) daca este vorba de un stat mentionat la alin. (1) (iv), data care se ia an considerare an baza pct. (ii) de mai sus;
(v) daca este vorba de un stat membru la un grup de state mentionat la alin. (1) (v), data la care instrumentele tuturor statelor membre din grup au fost depuse.
b Orice instrument de ratificare sau de aderare al unui stat, denumit an prezentul alineat lit. b) instrument, poate fi ansotit de o declaratie an termenii careia respectivul instrument nu trebuie sa fie considerat depus decat daca instrumentul unui alt stat sau al unei organizatii interguvernamentale sau instrumentele a doua alte state sau cele ale unui alt stat si organizatii interguvernamentale ale caror nume sunt indicate si care andeplinesc conditiile necesare pentru a deveni parti la prezentul tratat sunt, de asemenea, depuse. Instrumentul care este ansotit de o astfel de declaratie este considerat a fi fost depus an ziua an care conditia indicata an declaratie este andeplinita. Cu toate acestea, an cazul an care, cu ocazia depunerii unui instrument indicat an declaratie, este el ansusi ansotit de o declaratie de acelasi tip, acest instrument este considerat depus an ziua an care conditia indicata an aceasta din urma declaratie este andeplinita.
c) Orice declaratie facuta an baza lit. b) poate, an orice moment, sa fie retrasa an totalitate sau an parte. O astfel de retragere produce efect la data la care notificarea de retragere este primita de directorul general.
ART. 20
Data la care ratificarile si aderarile produc efect
(1) [Instrumente de luat an considerare] In scopul prezentului articol, numai instrumentele de ratificare sau de aderare, care sunt depuse de entitatile mentionate la art. 19 (1) si care au o data de producere a efectelor conform art. 19 (3), sunt luate an considerare.
(2) [Intrarea an vigoare a tratatului] Prezentul tratat intra an vigoare la 3 luni dupa ce cinci state si-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare.
(3) [Intrarea an vigoare a ratificarilor si aderarilor ulterioare intrarii an vigoare a tratatului] Orice entitate, alta decat cele care sunt mentionate la alin. (2), devine angajata prin prezentul tratat la 3 luni de la data la care si-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare.
ART. 21
Rezerve
(1) [Tipuri speciale de marci] Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara prin intermediul unei rezerve ca, an pofida art. 2 (1) a) si 2 (2) a), dispozitiile art. 3 (1) si (2), ale art. 5, 7, 11 si 13 nu se aplica marcilor asociate, marcilor defensive sau marcilor derivate. Aceasta rezerva trebuie sa precizeze la care dintre aceste dispozitii se refera.
(2) [Modalitati] Orice rezerva facuta an baza alin. (1) trebuie sa figureze antr-o declaratie care ansoteste instrumentul de ratificare a prezentului tratat sau de aderare la acesta, depus de statul sau de organizatia interguvernamentala regionala care formuleaza aceasta rezerva.
(3) [Retragerea] Orice rezerva facuta an baza alin. (1) poate fi retrasa an orice moment.
(4) [Interdictia altor rezerve] Nici o alta rezerva decat cea care este autorizata an baza alin. (1) nu poate fi formulata an privinta prezentului tratat.
ART. 22
Dispozitii tranzitorii
(1) [O singura cerere pentru produse si servicii cu mai multe clase; divizarea cererii] a) Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara ca, an pofida art. 3 (5), o cerere nu poate fi depusa la oficiu decat pentru produse sau servicii care apartin unei singure clase din Clasificarea de la Nisa.
b) Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara ca, an pofida art. (6), an cazul an care produse sau servicii apartinand mai multor clase din Clasificarea de la Nisa au fost incluse antr-una si aceeasi cerere, aceasta cerere da nastere la mai multe anregistrari an registrul marcilor, intelegandu-se ca fiecare dintre aceste anregistrari contine o trimitere la toate celelalte anregistrari care rezulta din respectiva cerere.
c) Orice stat sau organizatie interguvernamentala care a facut o declaratie an baza lit. a) poate sa declare ca, an pofida art. 7 (1), nici o cerere nu poate face obiectul unei divizari.
(2) [O singura amputernicire pentru mai multe cereri sau anregistrari] Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara ca, an pofida art. 4 (3) b), o amputernicire nu se poate referi decat la o singura cerere sau la o singura anregistrare.
(3) [Interdictia de a cere o atestare a semnaturii unei amputerniciri sau a semnaturii unei cereri] Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara ca, an pofida art. 8 (4), se poate cere ca semnatura unei amputerniciri sau semnatura unei cereri de catre solicitant sa fie atestata, recunoscuta pentru conformitate de un functionar public, autentificata, legalizata sau certificata antr-un alt mod.
(4) [O singura solicitare pentru mai multe cereri sau anregistrari an ceea ce priveste o schimbare de nume sau de adresa, o schimbare de titular sau corectarea unei erori] Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara ca, an pofida art. 10 (1) e), (2) si (3), art. 11 (1) h) si (3) si art. 12 (1) e) si (2), o solicitare de anscriere a unei schimbari de nume sau de adresa, o solicitare de anscriere a unei schimbari de titular sau o solicitare de corectare a unei erori nu se poate referi decat la o singura cerere sau la o singura anregistrare.
(5) [Remiterea sau prezentarea, an cazul reannoirii, a unei declaratii sau dovezi referitoare la folosire] Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara ca, an pofida art. 13 (4) (iii), va cere, an cazul reannoirii, remiterea unei declaratii sau prezentarea unei dovezi referitoare la folosirea marcii.
(6) [Examinarea de fond an cazul reannoirii] Orice stat sau organizatie interguvernamentala poate declara ca, an pofida art. 13 (6), oficiul poate, an cazul primei reinnoiri a unei anregistrari de marca de servicii, sa examineze pe fond aceasta anregistrare; cu toate acestea, acest examen va servi numai la eliminarea anregistrarilor multiple care rezulta din cererile depuse pe parcursul unei perioade de 6 luni de la intrarea an vigoare a legislatiei acestui stat sau organizatii care a instituit, anaintea intrarii an vigoare a prezentului tratat, posibilitatea de a inregistra marcile de serviciu.
(7) [Dispozitii comune] a) Un stat sau o organizatie interguvernamentala nu poate face o declaratie an baza alin. (1)-(6) decat an cazul an care, an momentul depunerii instrumentului sau de ratificare a prezentului tratat sau de aderare la acesta, mentinerea an aplicare a legislatiei sale ar fi, fara aceasta declaratie, contrara dispozitiilor pertinente ale prezentului tratat.
b) Orice declaratie facuta an baza alin. (1)-(6) trebuie sa ansoteasca instrumentul de ratificare a prezentului tratat sau de aderare la acesta, depus de statul sau de organizatia interguvernamentala care face declaratia.
c) Orice declaratie facuta an baza alin. (1)-(6) poate fi retrasa an orice moment.
(8) [Incetarea efectelor declaratiei] a) Sub rezerva lit. c), orice declaratie facuta an baza alin. (1)-(6) de un stat considerat o tara an curs de dezvoltare, conform practicii stabilite de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite sau de o organizatie interguvernamentala al carei membru este un astfel de stat, asi anceteaza efectele la ancheierea unei perioade de 8 ani de la data intrarii an vigoare a prezentului tratat.
b) Sub rezerva lit. c), orice declaratie facuta an baza alin. (1)-(6) de un alt stat decat un stat mentionat la lit. a) sau de o alta organizatie interguvernamentala decat cea mentionata la lit. a) asi anceteaza efectele la ancheierea unei perioade de 6 ani de la data intrarii an vigoare a prezentului tratat.
c) In cazul an care o declaratie facuta an baza alin. (1)-(6) nu a fost retrasa an baza alin. (7) c) sau nu si-a ancetat efectele an baza lit. a) sau b) anainte de data de 28 octombrie 2004, aceasta declaratie asi anceteaza efectele la data de 28 octombrie 2004.
(9) [Conditii si modalitati pentru a deveni parte la tratat] Pana la data de 31 decembrie 1999, orice stat care, la data adoptarii prezentului tratat, este membru al Uniunii internationale pentru protectia proprietatii industriale (Uniunea de la Paris) fara a fi membru al Organizatiei poate, an pofida art. 19(1) (i), sa devina parte la prezentul tratat daca pot fi anregistrate marci la propriul sau oficiu.
ART. 23
Denuntarea tratatului
(1) [Notificarea] Orice parte contractanta poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresata directorului general.
(2) [Producerea de efecte] Denuntarea produce efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea. La momentul implinirii acestui termen de un an, denuntarea nu afecteaza aplicarea prezentului tratat cererilor care sunt an curs sau marcilor anregistrate, an privinta partii contractante care al denunta; totusi partea contractanta care denunta tratatul poate, la expirarea acestui termen de un an, sa anceteze aplicarea prezentului tratat oricarei anregistrari, ancepand cu data de la care respectiva anregistrare trebuie sa fie reannoita.
ART. 24
Limbile oficiale ale tratatului; semnatura
(1) [Texte originale; texte oficiale] a) Prezentul tratat este semnat antr-un singur exemplar original an limbile franceza, engleza, araba, chineza, spaniola si rusa, toate aceste texte avand aceeasi valoare.
b) La cererea unei parti contractante, un text oficial antr-o limba care nu este mentionata la lit. a), care este o limba oficiala a acestei parti contractante, este stabilit de directorul general, dupa consultarea respectivei parti contractante si a oricarei alte parti contractante interesate.
(2) [Termenul pentru semnare] Prezentul tratat ramane deschis pentru semnare la sediul Organizatiei pe o perioada de un an dupa adoptarea sa.
ART. 25
Depozitarul
Directorul general este depozitarul prezentului tratat.

-------