DECRET nr. 81 din 2 martie 1979
pentru ratificarea Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 8 martie 1979

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:
ART. 1
Se ratifica Tratatul de cooperare an domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, cu urmatoarea rezerva:
"Republica Socialista Romania declara, an temeiul art. 64 alin. 5, ca nu se considera legata de prevederile art. 59 din Tratatul de cooperare an domeniul brevetelor.
Republica Socialista Romania considera ca diferendele privind interpretarea sau aplicarea tratatului si a regulamentului de aplicare vor putea fi supuse Curtii Internationale de Justitie numai cu consimtamantul tuturor partilor an litigiu, pentru fiecare caz an parte."
ART. 2
La depunerea instrumentului de ratificare a tratatului se va face urmatoarea declaratie:
"Republica Socialista Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii, la care se refera prevederile art. 62 alin. 3 si 4 al Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, nu este an concordanta cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaratia referitoare la principiile dreptului international privind relatiile prietenesti si cooperarea antre state potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, adoptata an unanimitate prin Rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama an mod solemn obligatia statelor de a favoriza realizarea principiului egalitatii an drepturi a popoarelor si a dreptului lor de a dispune de ele ansele, an scopul de a pune de andata capat colonialismului."
ART. 3
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va andeplini atributiile si procedurile prevazute de tratat cu privire la primirea si anregistrarea cererilor internationale de inventii care urmeaza sa fie transmise an alte state pentru brevetare, precum si la cererile internationale de inventii primite din strainatate pentru acordarea protectiei potrivit legii nationale.
Cererile internationale de inventii vor fi depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci an limba romana.
Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania va andeplini atributiile de mandatar, cu privire la cererile internationale de brevetare prevazute an tratat.
TRATAT DE COOPERARE IN DOMENIUL BREVETELOR*

adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970
Statele contractante,
an dorinta de a contribui la dezvoltarea stiintei si tehnologiei,
an dorinta de a perfectiona protectia juridica a inventiilor,
an dorinta de a simplifica si de a face mai economica obtinerea protectiei inventiilor, an cazul cand este dorita an mai multe tari,
an dorinta de a usura si de a grabi accesul tuturor la informatiile tehnice cuprinse an documentele care descriu inventiile noi,
an dorinta de a stimula si de a accelera progresul economic al tarilor an curs de dezvoltare, adoptand masuri de natura sa creasca eficienta sistemelor lor legale pentru protectia inventiilor, fie ele nationale sau regionale, permitindu-le accesul usor la informatiile referitoare la obtinerea de solutii tehnice adaptate la nevoile lor specifice si facilitindu-le accesul la tehnologia moderna an continua crestere,
convinse ca o cooperare internationala va usura mult realizarea acestor teluri,
au ancheiat prezentul tratat:
*) Traducere.
DISPOZIeII INTRODUCTIVE

ART. 1
Constituirea unei uniuni
1) Statele parti la prezentul tratat ( an continuare denumite state contractante) s-au constituit sub forma de uniune pentru cooperare an domeniul depozitului, documentarii si examinarii cererilor de protectie a inventiilor, precum si pentru prestarea de servicii tehnice speciale. Aceasta uniune este denumita Uniunea internationala de cooperare an domeniul brevetelor.
2) Nici o dispozitie a prezentului tratat nu poate fi interpretata ca restringind drepturile prevazute de Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, an favoarea cetatenilor tarilor parti la aceasta conventie sau a persoanelor domiciliate an aceste tari.
ART. 2
Definitii
In sensul prezentului tratat si al regulamentului * de aplicare si sub rezerva ca un sens diferit este expres indicat:
i) se antelege, prin cerere, o cerere de protectie a unei inventii; orice referire la o cerere se antelege ca o referire la cereri de brevete de inventii, de certificate de autor de inventii, de certificate de utilitate, de modele de utilitate, de brevete sau certificate aditionale, de certificate de autor de inventii aditionale si de certificate de utilitate aditionale;
ii) orice referire la un brevet se antelege ca o referire la brevete de inventii, la certificate de autor de inventii, la certificate de utilitate, la modele de utilitate, la brevete sau certificate aditionale, la certificate de autor de inventii aditionale si la certificate de utilitate aditionale;
iii) se antelege, prin brevet national, un brevet eliberat de o administratie nationala;
iv) se antelege, prin brevet regional, un brevet eliberat de o administratie nationala sau interguvernamentala imputernicita legal sa elibereze brevete cu efecte an cel putin doua state;
v) se antelege, prin cerere regionala, o cerere de brevet regional;
vi) orice referire la o cerere nationala se antelege ca o referire la cereri de brevete nationale si de brevete regionale, altele decat cererile depuse conform prezentului tratat;
vii) se antelege, prin cerere internationala, o cerere depusa conform prezentului tratat;
viii) orice referire la o cerere se antelege ca o referire la cereri internationale si nationale;
ix) orice referire la un brevet se antelege ca o referire la brevete nationale si regionale;
x) orice referire la legislatia nationala se antelege ca o referire la legislatia nationala a unui stat contractant sau, daca este vorba de o cerere regionala sau de un brevet regional, la tratatul care prevede depunerea de cereri regionale sau eliberarea de brevete regionale;
xi) se antelege, prin data de prioritate, an legatura cu calcularea termenelor:
a) cand cererea internationala comporta o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii a carei prioritate este astfel revendicata;
b) cand cererea internationala comporta mai multe revendicari de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii celei mai vechi a carei prioritate este astfel revendicata;
c) cand cererea internationala nu comporta nici o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului international al acestei cereri;
xii) se antelege, prin oficiu national, administratia guvernamentala a unui stat contractant insarcinata cu eliberarea brevetelor; orice referire la un oficiu national se antelege deopotriva ca o referire la o administratie interguvernamentala insarcinata de mai multe state cu eliberarea de brevete regionale, cu conditia ca cel putin unul dintre aceste state sa fie un stat contractant si ca aceste state sa fi autorizat respectiva administratie sa-si asume obligatiile si sa exercite amputernicirile pe care prezentul tratat si regulamentul de aplicare le atribuie oficiilor nationale;
xiii) se antelege, prin oficiu desemnat, oficiul national al statului desemnat de solicitant conform cap. 1 al prezentului tratat, precum si orice oficiu amputernicit sa lucreze pentru acest stat;
xiv) se antelege, prin oficiu ales, oficiul national al statului ales de solicitant conform cap. 2 al prezentului tratat, precum si orice oficiu amputernicit sa lucreze pentru acest stat;
xv) se antelege, prin oficiu receptor, oficiul national sau organizatia interguvernamentala unde a fost depusa cererea internationala;
xvi) se antelege, prin uniune, Uniunea internationala de cooperare an domeniul brevetelor;
xvii) se antelege, prin adunare, adunarea uniunii;
xviii) se antelege, prin organizatie, Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
xix) se antelege, prin birou international, biroul international al organizatiei si, atat timp cat vor exista, birourile internationale reunite pentru protectia proprietatii intelectuale (B.I.R.P.I.);
xx) se antelege, prin director general, directorul general al organizatiei si, atat timp cat B.I.R.P.I. vor exista, directorul B.I.R.P.I.
*) Regulamentul a fost comunicat institutiilor interesate.
CAP. 1
Cererea internationala si documentarea internationala
ART. 3
Cererea internationala
1) Cererile de protectie a inventiilor an fiecare stat contractant pot fi depuse ca cereri internationale an sensul prezentului tratat.
2) O cerere internationala trebuie sa cuprinda, conform prezentului tratat si regulamentului de aplicare, o cerere, o descriere, una sau mai multe revendicari, unul sau mai multe desene (atunci cand sant cerute) si un rezumat.
3) Rezumatul serveste exclusiv scopului informarii tehnice; acesta nu va fi luat an considerare pentru nici un alt scop, mai ales pentru aprecierea antinderii protectiei cerute.
4) Cererea internationala:
i) trebuie sa fie redactata antr-una din limbile stabilite;
ii) trebuie sa cuprinda conditiile materiale stabilite;
iii) trebuie sa satisfaca conditia de inventie unitara;
iv) este supusa la plata taxelor stabilite.
ART. 4
Cererea
1) Cererea trebuie sa cuprinda:
i) solicitarea potrivit careia cererea internationala trebuie sa fie examinata conform prezentului tratat;
ii) indicarea statului sau a statelor contractante an care protectia inventiei este ceruta pe baza cererii internationale (statele desemnate); daca solicitantul poate si doreste ca pentru fiecare stat desemnat sa obtina un brevet regional, an loc de un brevet national, cererea trebuie sa precizeze acest lucru; daca solicitantul nu poate, an temeiul unui tratat referitor la un brevet regional, sa limiteze cererea la unele dintre statele parti la acest tratat, desemnarea unuia dintre aceste state si indicarea dorintei de a obtine un brevet regional trebuie sa fie asimilata cu o desemnare a tuturor acestor state; daca, conform legislatiei nationale a statului desemnat, desemnarea acestui stat are efectele unei cereri regionale, aceasta desemnare trebuie asimilata cu indicatia dorintei de a obtine un brevet regional;
iii) numele si alte date stabilite referitoare la solicitant si la mandatar (daca este cazul);
iv) titlul inventiei;
v) numele inventatorului si alte date stabilite, an cazul cand legislatia cel putin a unuia dintre statele desemnate cere ca aceste date sa fie indicate din momentul depunerii unei cereri nationale; an celelalte cazuri, datele pot figura fie an cerere, fie an notele separate adresate fiecarui oficiu desemnat a carui legislatie nationala cere aceste date, dar permite ca ele sa fie indicate dupa depunerea cererii nationale.
2) Orice desemnare este supusa platii taxelor an termenul stabilit.
3) Daca solicitantul nu cere alte titluri de protectie indicate la art. 43, anseamna ca protectia ceruta consta an eliberarea unui brevet prin sau pentru statul desemnat. In legatura cu acest alineat, art. 2) ii) nu se aplica.
4) Lipsa, an cerere, a numelui inventatorului si a altor precizari privitoare la inventator nu antreneaza nici o consecinta an statele desemnate, a caror legislatie nationala cere aceste date, dar permite ca ele sa nu fie indicate decat dupa depunerea cererii nationale. Lipsa acestor date antr-o nota separata nu antreneaza nici o consecinta an statele desemnate unde aceste date nu sant cerute de legislatia nationala.
ART. 5
Descrierea
Descrierea trebuie sa prezinte inventia de o maniera suficient de clara si completa, astfel ancat un om de specialitate sa o poata executa.
ART. 6
Revendicari
Revendicarile trebuie sa defineasca obiectul protectiei solicitate. Revendicarile trebuie sa fie clare si concise. Ele trebuie sa fie antemeiate an antregime pe descriere.
ART. 7
Desene
1) Sub rezerva alin. 2) ii), desenele trebuie prezentate atunci cand sant necesare pentru antelegerea inventiei.
2) Daca inventia este de o astfel de natura ancat poate fi ilustrata prin desene, chiar daca nu sant necesare pentru antelegerea ei:
i) solicitantul poate include asemenea desene an cererea internationala an momentul depunerii sale;
ii) orice oficiu desemnat poate sa ceara ca solicitantul sa-i prezinte asemenea desene an termenul stabilit.
ART. 8
Revendicarea prioritatii
1) Cererea internationala poate cuprinde o declaratie conform prevederilor regulamentului de aplicare, revendicind prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse an sau pentru oricare stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
2) a) Sub rezerva subalineatului b), conditiile si efectele unei revendicari de prioritate prezente conform alin. 1) sant cele pe care le prevede art. 4 al Actului de la Stockholm al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
b) Cererea internationala care revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse an sau pentru un stat contractant poate desemna acest stat. Daca cererea internationala revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri nationale depuse an sau pentru un stat desemnat sau prioritatea unei cereri internationale care desemneaza un singur stat, conditiile si efectele produse de revendicarea prioritatii an acest stat sant cele prevazute an legislatia nationala a acestui din urma stat.
ART. 9
Solicitantul
1) Orice persoana domiciliata antr-un stat contractant si orice cetatean al unui asemenea stat pot depune o cerere internationala.
2) Adunarea poate sa permita persoanelor domiciliate an orice stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, care nu este parte la acest tratat, precum si cetatenilor acestui stat, sa depuna cereri internationale.
3) Notiunile de domiciliu si de nationalitate, precum si aplicarea acestor notiuni, atunci cand sant mai multi solicitanti sau atunci cand solicitantii nu sant aceiasi pentru statele desemnate, sant definite an regulamentul de aplicare.
ART. 10
Oficiul receptor
Cererea internationala trebuie depusa la oficiul receptor stabilit, care o controleaza si o examineaza conform prezentului tratat si regulamentului de aplicare.
ART. 11
Data depozitului si efectele cererii internationale
1) Oficiul receptor acorda, ca data de depozit international, data primirii cererii internationale, an cazul cand constata, an momentul primirii, ca:
i) solicitantul nu este lipsit, din cauza de domiciliu sau de nationalitate, de dreptul de a depune o cerere internationala la oficiul receptor;
ii) cererea internationala este redactata an limba stabilita;
iii) cererea internationala cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) o indicatie ca a fost depusa cu titlu de cerere internationala;
b) desemnarea a cel putin unui stat contractant;
c) numele solicitantului, indicat an modul stabilit;
d) o parte care, de la prima vedere, pare sa constituie o descriere;
e) o parte care, de la prima vedere, pare sa constituie revendicari.
2) a) Daca oficiul receptor constata ca cererea internationala nu andeplineste, an momentul primirii, conditiile enumerate an alin. 1), el invita pe solicitant, conform regulamentului de aplicare, sa faca corectura necesara.
b) Daca solicitantul da urmare acestei invitatii, an conformitate cu regulamentul de aplicare, oficiul receptor acorda, ca data a depozitului international, data primirii corecturii cerute.
3) Sub rezerva art. 64.4), orice cerere care andeplineste conditiile enumerate la pct. i) la iii) ale alin. 1) si careia i-a fost acordata data depozitului, are, de la data depunerii internationale, efectele unui depozit national an fiecare stat desemnat; aceasta data este considerata ca data a depozitului efectiv an fiecare stat desemnat.
4) Orice cerere internationala care andeplineste conditiile enumerate la pct. i) la iii) ale alin. 1) este considerata ca avand valoarea unui depozit national reglementar an sensul Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
ART. 12
Transmiterea cererii internationale biroului international si administratiei ansarcinate cu documentarea internationala
1) Un exemplar al cererii internationale este pastrat de catre oficiul receptor (copie pentru oficiul receptor), un exemplar (exemplarul original) este transmis biroului international si un alt exemplar (copie pentru documentare) este transmis administratiei competente ansarcinate cu documentarea internationala, aratata an art. 16, an conformitate cu regulamentul de aplicare.
2) Exemplarul original este considerat ca exemplar autentic al cererii internationale.
3) Cererea internationala este considerata ca retrasa daca biroul international nu primeste exemplarul original an termenul stabilit.
ART. 13
Posibilitatea pentru oficiile desemnate de a primi o copie a cererii internationale
1) Orice oficiu desemnat poate sa ceara biroului international o copie a cererii internationale, anaintea comunicarii prevazute la art. 20; biroul international ai remite aceasta copie cat mai curand dupa expirarea termenului de un an, cu ancepere de la data prioritatii.
2) a) Solicitantul poate oricind sa remita oricarui oficiu desemnat o copie de pe cererea sa internationala.
b) Solicitantul poate oricind sa ceara biroului international sa remita oricarui oficiu desemnat o copie a cererii sale internationale; biroul international trimite, cat mai curand posibil, aceasta copie oficiului respectiv.
c) Orice oficiu national poate sa notifice biroului international ca nu doreste sa primeasca copiile aratate an subalineatul b); an acest caz, subalineatul respectiv nu se aplica acestui oficiu.
ART. 14
Neregularitati an cererea internationala
1) a) Oficiul receptor verifica daca cererea internationala:
i) este semnata an conformitate cu regulamentul de aplicare;
ii) cuprinde indicatiile stabilite referitoare la solicitant;
iii) cuprinde un titlu;
iv) cuprinde un rezumat;
v) andeplineste, an masura prevazuta de regulamentul de aplicare, conditiile materiale stabilite.
b) Daca oficiul receptor constata ca una dintre aceste prevederi nu a fost andeplinita, el invita pe solicitant sa corecteze cererea internationala an termenul stabilit; altfel, aceasta cerere este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
2) Daca cererea internationala se refera la desene, cu toate ca acestea nu sant incluse an cerere, oficiul receptor notifica aceasta solicitantului, care poate sa trimita aceste desene an termenul stabilit; data depozitului international este, an acest caz, data primirii desenelor respective de catre oficiul receptor. In caz contrar, orice referire la aceste desene este considerata ca inexistenta.
3) a) Daca oficiul receptor constata ca taxele stabilite la art. 3.4) iv) nu au fost platite an termenul stabilit sau ca taxa prevazuta la art. 4.2) nu a fost platita pentru nici unul dintre statele desemnate, cererea internationala este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
b) Daca oficiul receptor constata ca taxa stabilita la art. 4.2) a fost platita an termenul stabilit pentru unul sau mai multe state desemnate (dar nu pentru toate aceste state), desemnarea acelor state, pentru care taxa nu a fost platita an termenul stabilit, este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
4) Daca, dupa acordarea datei de depozit international cererii internationale, oficiul receptor constata, an termenul stabilit, ca una dintre conditiile enumerate la pct. i) la iii) ale art. 11.1) nu a fost andeplinita la aceasta data, aceasta cerere este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
ART. 15
Documentarea internationala
1) Fiecare cerere internationala face obiectul unei documentari internationale.
2) Documentarea internationala are ca obiect sa descopere stadiul tehnicii pertinente.
3) Documentarea internationala se efectueaza pe baza revendicarilor, tinand seama de descriere si de desene (daca este cazul).
4) Administratia insarcinata cu documentarea internationala prevazuta an art. 16 se straduieste sa descopere stadiul tehnicii pertinente an masura an care mijloacele ai permit, cu obligatia de a consulta documentatia prevazuta an regulamentul de aplicare.
5) a) Titularul unei cereri nationale depuse la oficiul national al unui stat contractant sau la oficiul care lucreaza pentru un asemenea stat poate, daca legislatia nationala a acestui stat permite si an conditiile prevazute de aceasta legislatie, sa ceara ca cererea sa fie supusa unei documentari internationale (documentarea de tip international).
b) Oficiul national al unui stat contractant sau al oficiului care lucreaza pentru un asemenea stat poate, daca legislatia nationala a acestui stat permite, sa supuna orice cerere nationala depusa la aceasta unei documentari de tip international.
c) Documentarea de tip international se efectueaza de catre administratia insarcinata cu documentarea internationala aratata an art. 16, care va fi competenta sa procedeze la documentarea internationala, daca cererea nationala este o cerere internationala depusa de oficiul aratat an subalineatele a) si b). Daca cererea nationala este redactata antr-o limba an care administratia insarcinata cu documentarea internationala apreciaza ca nu are posibilitatea de a examina cererea, documentarea de tip international se efectueaza pe baza unei traduceri pregatite de catre solicitant antr-una din limbile stabilite pentru cererile internationale, pe care respectiva administratie s-a angajat s-o accepte pentru cererile internationale. Cererea nationala si traducerea, atunci cand este ceruta, trebuie sa fie prezentate an forma stabilita pentru cererile internationale.
ART. 16
Administratia insarcinata cu documentarea internationala
1) Documentarea internationala se efectueaza de catre o administratie insarcinata cu documentarea internationala; aceasta poate fi sau un oficiu national sau o organizatie interguvernamentala, ca de exemplu Institutul international de brevete, ale carui atributii sant stabilirea unui raport de documentare asupra stadiului tehnicii referitoare la inventii, ca obiect al cererilor de brevete.
2) Daca, an asteptarea instituirii unei singure administratii ansarcinate cu documentarea internationala, exista mai multe administratii ansarcinate cu documentarea internationala, fiecare oficiu receptor specifica, an conformitate cu dispozitiile acordului mentionat la alin. 3) b), aceea sau acele dintre administratii care vor fi competente sa procedeze la documentarea cererilor internationale depuse la acest oficiu.
3) a) Administratiile ansarcinate cu documentarea internationala sant numite de catre adunare. Orice oficiu national si orice organizatie interguvernamentala care satisfac cerintele aratate an subalineatul c) pot fi numite an calitate de administratie insarcinata cu documentarea internationala.
b) Numirea depinde de consimtamantul oficiului national sau de organizatia interguvernamentala an cauza si de ancheierea unui acord antre acest oficiu sau aceasta organizatie si biroul international, care trebuie sa fie aprobat de catre adunare. Acest acord specifica drepturile si obligatiile partilor si contine, an special, angajamentul oficiului sau organizatiei respective sa aplice si sa respecte toate regulile privind documentarea internationala.
c) Regulamentul de aplicare stabileste conditiile minimale, an special cele care privesc personalul si documentatia pe care oficiul sau organizatia trebuie sa le andeplineasca mai anainte de a fi numita si pe care trebuie sa continue sa le andeplineasca atat timp cat are aceasta calitate.
d) Numirea se face pe o perioada determinata, care este susceptibila de prelungire.
e) Inainte de a lua decizia, adunarea asculta oficiul sau organizatia an cauza an privinta numirii unui oficiu national sau a unei organizatii interguvernamentale sau an privinta prelungirii unei asemenea numiri, mai anainte ca o atare numire sa ia sfarsit, luind avizul Comitetului de cooperare tehnica prevazut la art. 56, odata cu acest comitet a fost stabilit.
ART. 17
Procedura an cadrul administratiei insarcinata cu documentarea internationala
1) Procedura an cadrul administratiei ansarcinate cu documentarea internationala este determinata de prezentul tratat, de regulamentul de aplicare si de acordul pe care biroul international al ancheie cu aceasta administratie an conformitate cu prezentul tratat si cu regulamentul de aplicare.
2) a) Daca administratia insarcinata cu documentarea internationala apreciaza:
i) ca cererea internationala priveste un obiect fata de care ea nu este tinuta sa procedeze la documentare, conform regulamentului de aplicare, decide sa nu procedeze la documentarea acestei cereri;
ii) ca descrierea, revendicarile sau desenele nu andeplinesc conditiile stabilite, antr-o astfel de masura ca o documentare sa poate fi efectuata, ea declara acest lucru si notifica solicitantului si biroului international ca nu va fi antocmit un raport de documentare internationala.
b) Daca una dintre situatiile mentionate an subalineatul a) nu exista decat an raport cu anumite revendicari, raportul de documentare internationala o indica pentru aceste revendicari si este antocmit pentru celelalte revendicari, an conformitate cu art. 18.
3) a) Daca administratia insarcinata cu documentarea internationala apreciaza ca cererea internationala nu satisface conditia de unitate a inventiei, astfel cum este definita an regulamentul de aplicare, administratia invita pe solicitant sa plateasca taxe aditionale. Administratia insarcinata cu documentarea internationala stabileste raportul de documentare internationala asupra partilor cererii internationale care se refera la inventia mentionata an prima revendicare (inventie principala) si, daca taxele aditionale cerute au fost achitate an termenul stabilit, si asupra celorlalte parti ale cererii internationale pentru care aceste taxe au fost platite.
b) Legislatia nationala a oricarui stat desemnat poate prevedea ca, atunci cand oficiul national al acestui stat apreciaza ca justificata invitatia, mentionata an subalineatul a), a administratiei ansarcinate cu documentarea internationala si cand solicitantul n-a platit toate taxele aditionale, partile cererii internationale care n-au facut obiectul unei documentari sa fie considerate ca retrase an ceea ce priveste efectele an acest stat, an afara de cazul ca o taxa speciala a fost platita de oficiul national al statului respectiv.
ART. 18
Raportul de documentare internationala
1) Raportul de documentare internationala este stabilit an termenul prevazut si an forma stabilita.
2) Raportul de documentare internationala, de andata ce a fost stabilit, este transmis de administratia insarcinata cu documentarea internationala solicitantului si biroului international.
3) Raportul de documentare internationala sau declaratia prevazuta la art. 17.2) a) este tradus an conformitate cu regulamentul de aplicare. Traducerile sant pregatite de catre biroul international sau sub responsabilitatea sa.
ART. 19
Modificarea revendicarilor la biroul international
1) Dupa primirea raportului de documentare internationala, solicitantul are dreptul sa modifice o data revendicarile din cererea internationala, depunind modificarile, an termenul stabilit, la biroul international. Solicitantul poate adauga o scurta declaratie an conformitate cu regulamentul de aplicare, explicind modificarile si precizand efectele pe care acestea le pot avea asupra descrierii si asupra desenelor.
2) Modificarile nu vor depasi descrierea inventiei cuprinse an cererea internationala, astfel cum ea a fost depusa.
3) Nerespectarea dispozitiilor din alin. 2) nu are consecinte an statele desemnate a caror lagislatie nationala permite ca modificarile sa depaseasca descrierea inventiei depuse.
ART. 20
Comunicarea catre oficiile desemnate
1) a) Cererea internationala, ampreuna cu raportul de documentare internationala (inclusiv orice indicatie aratata la art. 17.2) b) sau declaratia mentionata la art. 17.2) a), este comunicata tuturor oficiilor desemnate care n-au renuntat total sau partial la aceasta comunicare, an conformitate cu regulamentul de aplicare.
b) Aceasta comunicare cuprinde traducerea (astfel cum este stabilita) a raportului sau declaratiei.
2) Daca revendicarile au fost modificate conform art. 19.1), comunicarea trebuie fie sa cuprinda textul integral al revendicarilor astfel cum au fost depuse si astfel cum au fost modificate, fie sa cuprinda textul integral al revendicarilor asa cum au fost depuse si sa precizeze modificarile aduse; an afara de aceasta, cand este cazul, trebuie sa cuprinda declaratia prevazuta la art. 19.1).
3) La cererea oficiului desemnat sau a solicitantului, administratia insarcinata cu documentarea internationala le transmite, an conformitate cu regulamentul de aplicare, copia documentelor citate an raportul de documentare internationala.
ART. 21
Publicarea internationala
1) Biroul international procedeaza la publicarea cererilor internationale.
2) a) Sub rezerva exceptiilor prevazute la subalineatul b) si la art. 64.3), publicarea internationala a cererii internationale are loc an scurt timp dupa expirarea termenului de 18 luni, socotit de la data prioritatii acestei cereri.
b) Solicitantul poate cere biroului international sa publice cererea sa internationala oricind anainte de expirarea termenului mentionat la subalineatul a). Biroul international procedeaza an consecinta, an conformitate cu regulamentul de aplicare.
3) Raportul de documentare internationala sau declaratia prevazuta la art. 17.2) a) este publicat an conformitate cu regulamentul de aplicare.
4) Limba si forma publicatiei internationale, ca si alte detalii, sant stabilite de catre regulamentul de aplicare.
5) Daca cererea internationala este retrasa sau considerata ca retrasa anainte de a se termina pregatirea publicarii, nu se procedeaza la nici o publicare internationala.
6) Daca biroul international apreciaza ca cererea internationala contine expresii sau desene contrare bunelor moravuri sau ordinii publice, sau declaratii care discrediteaza, aceasta an sensul regulamentului de aplicare, el poate sa le omita din publicatiile sale, indicind locul si numarul de cuvinte sau de desene omise. La cerere, biroul international furnizeaza copii speciale ale pasajelor omise.
ART. 22
Copii, traduceri si taxe pentru oficiile desemnate
1) Solicitantul remite fiecarui oficiu desemnat o copie a cererii internationale (an afara de cazul cand comunicarea aratata an art. 20 a avut deja loc) si o traducere (astfel cum este stabilita) a acestei cereri si ai plateste (cand este cazul) taxa nationala cel mai tirziu la expirarea unui termen de 20 de luni, socotit de la data prioritatii. In cazul cand numele inventatorului sau alte date prevazute de legislatia statului desemnat, referitoare la inventator, nu sant cerute an momentul depozitului cererii nationale, daca ele nu figureaza pe cerere, solicitantul trebuie sa le comunice oficiului national al acestui stat sau oficiului care lucreaza pentru acesta, cel mai tirziu la expirarea unui termen de 20 de luni socotit de la data prioritatii.
2) In afara dispozitiilor alin. 1), cand administratia insarcinata cu documentarea internationala declara, an conformitate cu art. 17.2) a), ca un raport de documentare internationala nu va fi antocmit, termenul pentru andeplinirea actelor mentionate an alin. 1) al prezentului articol este de 2 luni socotit de la data notificarii respectivei declaratii catre solicitant.
3) Legislatia oricarui stat contractant, pentru andeplinirea actelor prevazute la alin. 1) si 2), poate fixa termene care sa expire dupa termenele care figureaza mai sus.
ART. 23
Suspendarea procedurii nationale
1) Nici un oficiu desemnat nu trateaza, nici nu examineaza cererea internationala anaintea expirarii termenului aplicabil an conformitate cu art. 22.
2) Cu toate dispozitiile alin. 1), orice oficiu desemnat poate trata sau examina oricind cererea internationala, la cererea expresa a solicitantului.
ART. 24
Pierderea posibila a efectelor an statele desemnate
1) Sub rezerva art. 25, an cazul aratat la pct. ii) de mai jos, efectele unei cereri internationale, prevazute la art. 11.3), anceteaza an orice stat desemnat si aceasta ancetare are aceleasi consecinte ca si retragerea unei cereri nationale an acest stat:
i) daca solicitantul retrage cererea sa internationala sau desemnarea acestui stat;
ii) daca cererea internationala este considerata retrasa potrivit art. 12.3), 14.1) b), 14.3) a) sau 14.4), sau daca desemnarea acestui stat este considerata retrasa potrivit art. 14.3) b);
iii) daca, an termenul stabilit solicitantul nu andeplineste actele mentionate la art. 22.
2) Cu toate dispozitiile alin. 1), orice oficiu desemnat poate mentine efectele prevazute la art. 11.3), chiar daca nu este cerut ca efectele sa fie mentionate an baza art. 25.2).
ART. 25
Revizuirea de catre oficiile desemnate
1) a) In cazul an care oficiul receptor refuza sa acorde data de depozit international sau declara ca cererea internationala este considerata ca retrasa, sau cand biroul international face o constatare conform art. 12.3), acest birou trimite la cererea solicitantului, tuturor oficiilor desemnate si indicate de catre solicitant, an cel mai scurt termen, copii ale oricarui document cuprins an dosar.
b) In cazul an care oficiul receptor declara ca desemnarea unui stat este considerata ca retrasa, biroul international, la cerere, adreseaza, an scurt termen, oficiului national al acestui stat copii ale oricarui document cuprins an dosar.
c) Cererile bazate pe subalineatele a) sau b) trebuie prezentate an termenul stabilit.
2) a) Sub rezerva dispozitiilor subalineatului b), orice oficiu desemnat, daca taxa nationala (cand este cazul) a fost platita si daca traducerea corespunzatoare (astfel cum este stabilita) a fost remisa an termenul stabilit, decide daca refuzul, declaratia sau constatarea mentionate an alin. 1) erau justificate an sensul prezentului tratat si al regulamentului de aplicare; daca constata ca refuzul sau declaratia sant rezultatul unei erori sau al unei omisiuni ale oficiului receptor, sau ca constatarea este rezultatul unei erori sau omisiuni a biroului international, el trateaza cererea internationala, an ceea ce priveste efectele sale an statul oficiului desemnat, ca si cum o astfel de eroare sau omisiune nu s-ar fi produs.
b) In cazul an care exemplarul original este primit de catre biroul international dupa expirarea termenului stabilit la art. 12.3) an virtutea unei erori sau a unei omisiuni a solicitantului, subalineatul a) nu se aplica decat an circumstantele mentionate la art. 48.2).
ART. 26
Posibilitatea de corectare la oficiile desemnate
Nici un oficiu desemnat nu poate sa respinga o cerere internationala pentru motivul ca acesta nu andeplineste conditiile prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare, mai anainte sa i se dea solicitantului ocazia sa corecteze cererea an masura si conform procedurii prevazute de catre legislatia nationala pentru situatii identice sau comparabile ce se prezinta cu ocazia cererilor nationale.
ART. 27
Cerintele nationale
1) Nici o legislatie nationala nu poate sa pretinda ca o cerere internationala sa satisfaca, atat an privinta formei, cat si a continutului, cerinte diferite de cele prevazute an prezentul tratat si an regulamentul de aplicare sau cerinte suplimentare.
2) Dispozitiile alin. 1) nu vor afecta aplicarea art. 7.2), nici nu vor impiedica vreo legislatie nationala sa pretinda odata ce tratarea cererii internationale a anceput an cadrul oficiului desemnat:
i) indicarea numelui unui reprezentant autorizat sa o reprezinte, an cazul an care solicitantul este o persoana juridica;
ii) remiterea documentelor care nu apartin cererii internationale, dar constituie proba alegatiunilor sau declaratiilor care figureaza an aceasta cerere, inclusiv conformarea cererii internationale prin semnatura solicitantului atunci cand aceasta cerere, astfel cum ea a fost depusa, era semnata de reprezentantul sau sau de mandatarul sau.
3) In cazul an care, an legatura cu oricare dintre statele desemnate, solicitantul nu are calitatea, an conformitate cu legislatia nationala a acestui stat, de a efectua depozitul unei cereri nationale din cauza ca el nu este inventatorul, cererea internationala poate sa fie respinsa de catre oficiul desemnat.
4) In cazul an care legislatia nationala prevede, an ceea ce priveste forma sau continutul cererilor nationale, cerinte care din punct de vedere al solicitantilor sant mai favorabile decat cele prevazute de prezentul tratat si de regulamentul de aplicare pentru cererile internationale, oficiul national, tribunalele sau oricare alte organe competente ale statului desemnat sau care lucreaza pentru acesta pot aplica cerintele nationale an locul celor prevazute an tratat, cu exceptia cazului cand solicitantul cere ca cerintele prevazute an prezentul tratat si an regulamentul de aplicare sa fie aplicabile cererii sale internationale.
5) Nici o dispozitie din prezentul tratat sau din regulamentul de aplicare nu vor fi intelese ca putind limita libertatea unui stat contractant de a prescrie conditiile materiale de brevetabilitate pe care le doreste. Mai ales, orice dispozitie a prezentului tratat si a regulamentului de aplicare privind definirea stadiului tehnicii trebuie sa se anteleaga exclusiv an legatura cu procedura internationala; an consecinta, orice stat contractant este liber sa aplice, atunci cand determina brevetabilitatea unei inventii care face obiectul unei cereri internationale, criteriile legislatiei sale nationale referitoare la stadiul tehnicii si al altor conditii de brevetabilitate care nu constituie cerintele referitoare la forma si la continutul cererilor.
6) Legislatia nationala poate sa ceara solicitantului sa-i prezinte dovezi privind orice conditie de drept material de brevetabilitate pe care le-a stabilit.
7) Orice oficiu receptor, ca si orice oficiu desemnat care a anceput sa trateze cererea internationala, poate aplica orice dispozitie din legislatia sa nationala referitoare la reprezentarea obligatorie a solicitantului printr-un mandatar amputernicit legal pentru acest oficiu si la indicarea obligatorie a unei adrese de serviciu an statul desemnat, an scopul primirii notificarilor.
8) Nici o dispozitie din prezentul tratat sau din regulamentul de aplicare nu vor fi intelese ca putind limita libertatea oricarui stat contractant sa aplice masurile pe care le considera necesare an domeniul apararii nationale sau de a limita, pentru protejarea intereselor sale economice, dreptul cetatenilor sai sau al persoanelor domiciliate pe teritoriul sau de a depune cereri internationale.
ART. 28
Modificarea revendicarilor, a descrierii si a desenelor, la oficiile desemnate
1) Solicitantul trebuie sa aiba posibilitatea sa modifice revendicarile, descrierea si desenele, an termenul stabilit, la oricare oficiu desemnat. Nici un oficiu desemnat nu poate elibera vreun brevet, nici sa refuze eliberarea lui anaintea expirarii acestui termen, an afara acordului expres al solicitantului.
2) Modificarile nu trebuie sa depaseasca descrierea inventiei care figureaza an cererea internationala, asa cum a fost depusa, an afara cazului daca legislatia nationala a statului desemnat o permite an mod expres.
3) Modificarile trebuie sa fie conforme legislatiei nationale a statului desemnat an ceea ce nu este stabilit an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare.
4) In cazul an care oficiul desemnat cere o traducere a cererii internationale, modificarile trebuie sa fie stabilite an limba corespunzatoare traducerii.
ART. 29
Efectele publicarii internationale
1) In ceea ce priveste protectia oricarui drept al solicitantului dintr-un stat desemnat, publicarea internationala a unei cereri internationale are, sub rezerva dispozitiilor alin. 2) la 4), aceleasi efecte ca cele prevazute de legislatia nationala a acestui stat privitoare la publicarea nationala obligatorie a cererilor nationale neexaminate ca atare.
2) Daca limba de publicare internationala difera de aceea a publicatiilor cerute de catre legislatia nationala a statului desemnat, respectiva legislatie nationala poate sa prevada ca efectele prevazute la alin. 1) nu se produc decat de la data la care:
i) o traducere an aceasta din urma limba este publicata conform legislatiei nationale; sau
ii) o traducere an aceasta din urma limba este pusa la dispozitia publicului pentru verificare, conform legislatiei nationale; sau
iii) o traducere an aceasta din urma limba este transmisa de catre solicitant catre cel ce utilizeaza neautorizat, efectiv sau eventual inventia care face obiectul cererii internationale; sau
iv) cele doua acte aratate la pct. i) si iii) sau cele doua acte aratate la pct. ii) si iii) au fost andeplinite.
3) Legislatia nationala a oricarui stat desemnat poate sa prevada ca, atunci cand publicarea internationala a fost efectuata pe baza cererii solicitantului, anaintea expirarii termenului de 18 luni, socotit de la data prioritatii, efectele prevazute la alin. 1) nu se produc decat de la expirarea unui termen de 18 luni care se socoteste de la data prioritatii.
4) Legislatia nationala a oricarui stat desemnat poate sa prevada ca efectele prevazute la alin. 1) nu se produc decat de la data primirii, de catre oficiul national sau de catre oficiul care lucreaza pentru acest stat, a unui exemplar al publicatiei cererii internationale efectuate conform art. 21. Acest oficiu publica data primirii, de andata ce-i este posibil, an publicatia sa oficiala.
ART. 30
Caracterul confidential al cererii internationale
1) a) Sub rezerva subalineatului b), biroul international si administratiile ansarcinate cu documentarea internationala nu trebuie sa permita nici unei persoane sau administratii sa aiba acces la cererea internationala, anainte de publicarea internationala, an afara cererii sau autorizatiei solicitantului.
b) Subalineatul a) nu se aplica transmiterilor catre administratia competenta insarcinata cu documentarea internationala, transmiterilor prevazute la art. 13 sau comunicarilor prevazute la art. 20.
2) a) Nici un oficiu national nu poate permite tertilor sa aiba acces la cererea internationala, an afara de cererea sau autorizatia solicitantului, cu exceptia cand urmatoarele cazuri intervin mai antai:
i) data publicarii internationale a cererii internationale;
ii) data primirii comunicarii cererii internationale an conformitate cu art. 20;
iii) data primirii unei copii a cererii internationale conform art. 22.
b) Subalineatul a) nu va putea impiedica un oficiu national sa informeze terti ca el a fost desemnat sau sa publice acest fapt. O atare informatie sau publicatie nu poate, totusi, sa contina decat indicatiile urmatoare: identificarea oficiului receptor, numele solicitantului, data depozitului international, numarul cererii internationale si titlul inventiei.
c) Subalineatul a) nu va putea impiedica un oficiu desemnat sa permita autoritatilor judiciare sa aiba acces la cererea internationala.
3) Alin. 2) a) se aplica oricarui oficiu receptor, an afara de transmiterile prevazute la art. 12.1).
4) In sensul prezentului articol, prin expresia a avea acces se anteleg orice mijloace prin care tertii pot lua cunostinta si cuprinde deci comunicarea individuala si publicatia generala; totusi, nici un oficiu national nu poate publica o cerere internationala sau traducerea sa anainte de publicarea internationala sau anainte de expirarea termenului de 20 de luni, care se socoteste de la data prioritatii, daca publicarea internationala n-a avut loc la expirarea acestui termen.
CAP. 2
Examinarea preliminara internationala
ART. 31
Cererea de examinare preliminara internationala
1) La cererea solicitantului, cererea internationala face obiectul unei examinari preliminare internationale, an conformitate cu dispozitiile ce urmeaza si cu regulamentul de aplicare.
2) a) Oricare solicitant care, an sensul regulamentului de aplicare, domiciliaza antr-un stat contractant legat de cap. 2, sau este cetateanul unui asemenea stat si a carui cerere internationala a fost depusa la oficiul receptor al acestui stat, sau care lucreaza pentru acest stat, poate prezenta o cerere de examinare preliminara internationala.
b) Adunarea uniunii poate sa permita persoanelor autorizate sa depuna cereri internationale, sa prezinte cereri de examinare preliminara internationala, chiar daca ele sant domiciliate antr-un stat necontractant sau nelegat prin cap. 2 sau sant cetateni ai unui asemenea stat.
3) Cererea de examinare preliminara internationala trebuie sa fie facuta independent de cererea internationala. Ea trebuie sa contina indicatiile stabilite si trebuie sa fie redactata an limba si an forma stabilite.
4) a) Cererea de examinare preliminara internationala trebuie sa indice statul sau statele contractante an care solicitantul are intentia sa utilizeze rezultatele examinarii preliminare internationale (state alese). State contractante aditionale pot fi alese ulterior. Alegerea nu se poate referi decat la statele contractante deja desemnate conform art. 4.
b) Solicitantii aratati an alin. 2) a) pot alege orice stat contractant legat prin cap. 2. Solicitantii aratati la alin. 2) b) nu pot alege decat statele contractante legate de cap. 2, care s-au declarat dispuse sa fie alese de catre asemenea solicitanti.
5) Cererea de examinare preliminara internationala necesita plata unor taxe an termenul stabilit.
6) a) Cererea de examinare preliminara internationala trebuie sa fie prezentata administratiei competente ansarcinate cu examinarea preliminara internationala mentionata la art. 32.
b) Orice alegere ulterioara trebuie prezentata biroului international.
7) Fiecare oficiu ales primeste notificarea alegerii sale.
ART. 32
Administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala
1) Examinarea preliminara internationala se efectueaza de catre administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
2) Pentru cererile de examinare preliminara internationala aratate la art. 31.2) a) si la art. 31.2) b), oficiul receptor sau, dupa caz, adunarea, precizeaza, conform dispozitiilor acordului ancheiat antre administratia sau administratiile interesate ansarcinate cu examinarea preliminara internationala si biroul international, acea sau acele administratii care vor fi competente pentru a proceda la examinarea preliminara internationala.
3) Dispozitiile art. 16.3) se aplica, mutatis mutandis, si administratiilor ansarcinate cu examinarea preliminara internationala.
ART. 33
Examinarea preliminara internationala
1) Examinarea preliminara internationala are ca obiect sa formuleze o opinie preliminara si fara angajament asupra problemei, daca inventia a carei protectie este ceruta pare sa fie noua, daca implica o activitate inventiva (nu este evidenta) si daca este susceptibila de aplicare industriala.
2) In legatura cu examinarea preliminara internationala, inventia a carei protectie se cere este considerata ca noua, daca nu se regaseste anterior an stadiul tehnicii, astfel cum este definit an regulamentul de aplicare.
3) In legatura cu examinarea preliminara internationala, inventia a carei protectie se cere este considerata ca implicind o activitate inventiva daca, tinand seama de stadiul tehnicii astfel cum este definit an regulamentul de aplicare, ea nu este, la data pertinenta prescrisa, evidenta pentru un om de specialitate.
4) In legatura cu examinarea preliminara internationala, inventia a carei protectie se cere este considerata ca fiind susceptibila de aplicare industriala, daca, conform naturii sale, ea poate fi produsa sau utilizata (an sensul tehnologic) an orice gen de industrie. Termenul industrie trebuie anteles an sensul cel mai larg, astfel cum este definit an Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
5) Criteriile care preced nu servesc decat an legatura cu examinarea preliminara internationala. Orice stat contractant poate aplica criterii suplimentare sau diferite pentru a decide daca an acest stat inventia este brevetabila sau nu.
6) Examinarea preliminara internationala trebuie sa ia an considerare toate documentele citate an raportul de documentare internationala. Ea poate lua an considerare orice documente suplimentare considerate ca juste pentru cazul an speta.
ART. 34
Procedura an cadrul administratiei ansarcinate cu examinarea preliminara internationala
1) Procedura an cadrul administratiei ansarcinate cu examinarea preliminara internationala este stabilita de prezentul tratat, de regulamentul de aplicare si de acordul ancheiat de biroul international cu aceasta administratie, conform cu prezentul tratat si cu regulamentul de aplicare.
2) a) Solicitantul are dreptul sa comunice, verbal sau an scris, cu administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
b) Solicitantul are dreptul sa modifice revendicarile, descrierea si desenele, an modul si an termenul stabilit, anainte de antocmirea raportului de examinare preliminara internationala. Modificarile nu trebuie sa depaseasca descrierea inventiei care este cuprinsa an cererea internationala, asa cum a fost depusa.
c) Solicitantul primeste de la administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala cel putin un aviz scris, cu exceptia cazului cand administratia apreciaza ca toate conditiile urmatoare au fost andeplinite:
i) inventia corespunde criteriilor prevazute la art. 33.1);
ii) cererea internationala andeplineste conditiile prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare an masura an care ele sant verificate de catre administratie;
iii) nu este cazul sa se prezinte observatii an sensul art. 35.2), ultima fraza.
d) Solicitantul are dreptul sa raspunda la avizul scris.
3) a) Daca administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala apreciaza ca cererea internationala nu satisface conditia unitatii inventiei, asa cum ea este definita an regulamentul de aplicare, ea poate invita pe solicitant, fie sa limiteze revendicarile de maniera sa satisfaca aceasta conditie, fie sa plateasca taxe aditionale.
b) Legislatia nationala a statului ales poate sa prevada ca, an cazul an care solicitantul limiteaza revendicarile an sensul subalineatului a), partile cererii internationale, care ca urmare a limitarii nu fac obiectul unei examinari preliminare internationale, sant considerate ca retrase, an ceea ce priveste efectele pentru acest stat, afara de cazul ca o taxa suplimentara a fost platita de catre solicitant oficiului national al statului respectiv.
c) Daca solicitantul nu da urmare invitatiei mentionate an subalineatul a) an termenul stabilit, administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala stabileste un raport de examinare preliminara internationala asupra partilor cererii internationale care au legatura cu ceea ce pare sa constituie inventia principala si face precizare asupra acestui fapt an raport. Legislatia nationala a statului ales poate prevedea ca, atunci cand oficiul national al acestui stat apreciaza ca justificata invitatia administratiei ansarcinate cu examinarea preliminara internationala, partile cererii internationale care nu au legatura cu inventia principala sant, an ceea ce priveste efectele an acest stat, considerate ca retrase, an afara de cazul ca o taxa suplimentara a fost platita de catre solicitant acestui oficiu.
4) a) Daca administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala apreciaza:
i) ca cererea internationala are un obiect cu privire la care ea nu este tinuta, conform regulamentului de aplicare, sa efectueze o examinare preliminara internationala si decide an speta sa nu efectueze o asemenea examinare, sau,
ii) ca descrierea, revendicarile si desenele nu sant clare, sau ca revendicarile nu se bazeaza de o maniera adecvata pe descriere, astfel ca o opinie valabila nu poate fi formata cu privire la noutate, la activitatea inventiva (neevidenta) sau la aplicarea industriala a inventiei a carei protectie a fost ceruta, administratia nu abordeaza problemele mentionate an art. 33.1) si ai face cunoscut solicitantului aceasta opinie motivata.
b) Daca una dintre situatiile mentionate an subalineatul a) nu exista decat cu privire la anumite revendicari sau an raport cu anumite revendicari, dispozitiile subalineatului a) nu se aplica decat an ce priveste aceste revendicari.
ART. 35
Raportul de examinare preliminara internationala
1) Raportul de examinare preliminara internationala este stabilit an termenul si an forma prevazute.
2) Raportul de examinare preliminara internationala nu contine nici o afirmatie an ceea ce priveste problema daca inventia a carei protectie este ceruta este sau pare sa fie brevetabila sau nu, an lumina unei anumite legislatii nationale. Raportul afirma, sub rezerva alin. 3), an legatura cu fiecare revendicare, daca aceasta revendicare pare sa raspunda criteriilor de noutate, de activitate inventiva (neevidenta) si de aplicare industriala, astfel cum aceste criterii sant definite referitor la examinarea preliminara internationala an articolul 33.1) la 4). Aceasta afirmatie trebuie sa fie ansotita de enumerarea documentelor care par sa sustina concluzia afirmata si de toate explicatiile care se pot impune an speta. La aceasta afirmatie trebuie sa fie adaugate alte observatii prevazute de catre regulamentul de aplicare.
3) a) Daca administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala apreciaza, la stabilirea raportului de examinare preliminara internationala, ca oricare din situatiile mentionate an art. 34.4) a) exista, raportul face mentiune si indica motivele. El nu trebuie sa contina nici o declaratie an sensul alin. 2).
b) Daca exista una din situatiile mentionate an art. 34.4) b), raportul de examinare preliminara internationala contine, pentru revendicarile an speta, indicatia prevazuta la subalineatul a), iar pentru alte revendicari, afirmatia prevazuta la alin. 2).
ART. 36
Transmiterea, traducerea si comunicarea raportului de examinare preliminara internationala
1) Raportul de examinare preliminara internationala ampreuna cu anexele stabilite este transmis solicitantului si biroului international.
2) a) Raportul de examinare preliminara internationala si anexele sale sant traduse an limbile stabilite.
b) Orice traducere a raportului este pregatita de catre biroul international sau sub raspunderea sa; orice traducere a anexelor sale este pregatita de catre solicitant.
3) a) Raportul de examinare preliminara internationala ampreuna cu traducerea (astfel cum este stabilita) si anexele sale (an limba de origine) este comunicat de catre biroul international fiecarui oficiu ales.
b) Traducerea anexelor este transmisa de catre solicitant oficiilor alese, an termenul stabilit.
4) Art. 20.3) se aplica mutatis mutandis, copiilor oricarui document care este citat an raportul de examinare preliminara internationala si care n-a fost citat an raportul de documentare internationala.
ART. 37
Retragerea cererii de examinare preliminara internationala sau a alegerilor
1) Solicitantul poate retrage, an total sau an parte, alegerile.
2) Daca retragerea se refera la toate statele alese, cererea de examinare preliminara internationala este considerata ca retrasa.
3) a) Orice retragere trebuie sa fie comunicata biroului international.
b) Biroul international notifica aceasta retragere oficiilor alese interesate si administratiei interesate insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
4) a) Sub rezerva subalineatului b), retragerea cererii de examinare preliminara internationala sau a alegerii unui stat contractant este considerata ca o retragere a cererii internationale privind acest stat, daca legislatia nationala a acestui stat nu dispune altfel.
b) Retragerea cererii de examinare preliminara internationala sau a alegerii nu este considerata ca o retragere a cererii internationale daca este efectuata anaintea expirarii termenului aplicabil an conformitate cu art. 22; totusi, orice stat poate sa prevada an legislatia sa nationala ca nu se va proceda astfel decat an cazul an care oficiul sau national primeste, an termen, copia cererii internationale, o traducere (astfel cum este stabilita) a cererii si taxa nationala.
ART. 38
Caracterul confidential al examinarii preliminare internationale
1) In afara de cererea sau autorizarea solicitantului, biroul international si administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala nu pot permite, an nici un moment, unei persoane sau administratii - cu exceptia oficiilor alese, dupa antocmirea raportului de examinare preliminare internationala - sa aiba acces, an sensul si an conditiile art. 30.4), la dosarul care face obiectul examinarii preliminare internationale.
2) Sub rezerva alin. 1) al art. 36.1) si 3) si a art. 37.3) b), biroul international si administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala nu pot da, decat la cererea si cu autorizatia solicitantului, informatii referitoare la eliberarea sau refuzul de eliberare a unui raport de examinare preliminara internationala sau la retragerea sau mentinerea cererii de examinare preliminara internationala sau la o alegere oarecare.
ART. 39
Copii, traduceri si taxe pentru oficiile alese
1) a) Daca alegerea unui stat contractant a fost efectuata anainte de expirarea a 19 luni cu ancepere de la data prioritatii, art. 22 nu se aplica acestui stat; solicitantul trimite fiecarui oficiu ales o copie a cererii internationale (an afara de cazul cand comunicarea aratata an art. 20 a avut deja loc) si o traducere (astfel cum este stabilita) a acestei cereri si ai plateste (cand este cazul) taxa nationala cel mai tirziu la expirarea termenului de 25 de luni socotit de la data prioritatii.
b) Orice legislatie nationala poate sa fixeze termene care expira dupa acela care figureaza an subalineatul a) pentru andeplinirea actelor mentionate an respectivul subalineat.
2) Efectele prevazute an art. 11.3) anceteaza an statul ales cu aceleasi consecinte ca acelea care decurg din retragerea unei cereri nationale an acest stat, daca solicitantul nu andeplineste actele mentionate an alin. 1) a) an termenul aplicabil conform alin. 1 a) sau b).
3) Orice oficiu ales poate sa mentina efectele prevazute an art. 11.3), chiar daca solicitantul nu andeplineste conditiile prevazute la alin. 1) a) sau b).
ART. 40
Suspendarea examinarii nationale si a altor proceduri
1) In cazul an care alegerea unui stat contractant se efectueaza anainte de expirarea a 19 luni socotite de la data prioritatii, art. 23 nu se aplica acestui stat, iar oficiul sau national sau oricare oficiu care lucreaza pentru acest stat nu efectueaza examinarea si nu se angajeaza nici o procedura referitoare la cererea internationala, sub rezerva alin. 2), mai anainte de expirarea termenului aplicabil conform art. 39.
2) Cu toate dispozitiile alin. 1), la cererea expresa a solicitantului, orice oficiu ales poate, an orice moment, sa procedeze la examinare si sa angajeze orice procedura referitoare la cererea internationala.
ART. 41
Modificarea revendicarilor, a descrierii si a desenelor la oficiile alese
1) Solicitantul trebuie sa aiba posibilitatea sa modifice revendicarile, descrierea si desenele, an termenul stabilit, la fiecare oficiu ales. Nici un oficiu nu poate elibera un brevet, nici sa refuze sa-l elibereze mai anainte de expirarea acestui termen, afara de cazul cand exista acordul expres al solicitantului.
2) Modificarile nu trebuie sa depaseasca descrierea inventiei care figureaza an cererea internationala, astfel cum ea a fost depusa, cu exceptia cazului cand legislatia nationala a statului ales o permite an mod expres.
3) Modificarile trebuie sa fie conforme cu legislatia nationala a statului ales pentru toate problemele care nu sant reglementate an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare.
4) In cazul an care oficiul ales cere o traducere a cererii internationale, modificarile trebuie stabilite an limba an care s-a facut traducerea.
ART. 42
Rezultatele examinarii nationale efectuata de oficiile alese
Oficiile alese, primind raportul de examinare preliminara internationala, nu pot sa ceara solicitantului ca el sa le trimita copii de pe documentele an legatura cu examinarea referitoare la aceeasi cerere internationala an toate celelalte oficii alese, sau ca el sa le remita informatii referitoare la continutul unor asemenea documente.
CAP. 3
Dispozitii comune
ART. 43
Documentarea referitoare la anumite titluri de protectie
Conform regulamentului de aplicare, solicitantul poate indica ca cererea sa internationala tinde la eliberarea unui certificat de autor de inventie, a unui certificat de utilitate sau a unui model de utilitate si nu a unui brevet, sau eliberarea unui brevet sau certificat aditional, a unui certificat de autor de inventie aditional sau a unui certificat de utilitate aditional, an orice stat desemnat sau ales a carui legislatie prevede eliberarea de certificate de autor de inventie, de certificate de utilitate, de modele de utilitate, de brevete sau certificate aditionale, de certificate de autor de inventie aditionale sau de certificate de utilitate aditionale: efectele decurgind din aceasta indicatie sant determinate de alegerea efectuata de catre solicitant. In legatura cu prezentul articol si cu regulile din regulamentul de aplicare referitoare la acest articol, art. 2 ii) nu se aplica.
ART. 44
Documentarea referitoare la doua titluri de protectie
Pentru orice stat desemnat sau ales a carui legislatie permite ca o cerere care tinde la eliberarea unui brevet sau unui alt titlu de protectie dintre cele mentionate an art. 43 sa poata, de asemenea, sa vizeze un altul din aceste titluri de protectie, solicitantul poate sa indice, an conformitate cu regulamentul de aplicare, cele doua titluri de protectie pe care el cere sa se elibereze; efectele care decurg sant determinate de indicatiile solicitantului. In legatura cu prezentul articol, art. 2 ii) nu se aplica.
ART. 45
Tratat de brevet regional
1) Orice tratat care prevede eliberarea unui brevet regional (tratat de brevet regional) si care da dreptul persoanelor autorizate de art. 9 de a inregistra cereri internationale, sa depuna cereri pentru eliberarea de brevete regionale, poate stipula ca cererile internationale, continand desemnarea sau alegerea unui stat parte an acelasi timp la un tratat regional si la prezentul tratat, pot fi depuse an vederea eliberarii de brevete regionale.
2) Legislatia nationala a unui asemenea stat desemnat sau ales poate prevede ca orice desemnare sau alegere a statului respectiv an cererea internationala va fi considerata ca o indicatie ca solicitantul doreste sa obtina un brevet regional, an conformitate cu tratatul de brevet regional.
ART. 46
Traducerea incorecta a cererii internationale
Daca, din cauza traducerii incorecte a unei cereri internationale, antinderea unui brevet eliberat ca urmare a acestei cereri depaseste antinderea cererii internationale, din limba sa de origine, autoritatile competente ale statului contractant an cauza pot sa limiteze an consecinta si an mod retroactiv antinderea brevetului si sa declare ca el este nul si neavenit, an masura an care antinderea sa depaseste cererea internationala din limba de origine.
ART. 47
Termene
1) Calculul termenelor prevazute an prezentul tratat este stabilit an regulamentul de aplicare.
2) a) Toate termenele stabilite an cap. 1 si 2 ale prezentului tratat pot fi modificate prin decizia statelor contractante, an afara de revizuirile, potrivit cu art. 60.
b) Decizia este luata de adunare sau prin vot prin corespondenta si trebuie sa fie unanima.
c) Detaliile procedurii sant stabilite an regulamentul de aplicare.
ART. 48
Intirzieri la respectarea unor termene
1) In cazul cand un termen stabilit an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare nu este respectat din cauza antreruperii serviciilor postale, a pierderii sau intirzierii inevitabile din partea curierului, acest termen este considerat ca respectat an cazurile precizate an regulamentul de aplicare, ansa sub rezerva andeplinirii conditiilor de proba si alte conditii prescrise an regulament.
2) a) Orice stat contractant, an ceea ce al priveste, trebuie sa admita orice intirziere referitoare la nerespectarea termenelor care sant admise an legislatia sa nationala.
b) Orice stat contractant, an ceea ce al priveste, poate sa admita orice intirziere an respectarea unui termen, pentru alte motive decat cele care figureaza la subalineatul a).
ART. 49
Dreptul de a profesa pe langa administratiile internationale
Orice avocat, agent de brevete sau alta persoana avand dreptul sa profeseze pe langa oficiile nationale la care a fost depusa cererea internationala are dreptul ca, an ceea ce priveste aceasta cerere, sa profeseze pe langa biroul international, administratia competenta insarcinata cu documentarea internationala si administratia competenta insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
CAP. 4
Servicii tehnice
ART. 50
Servicii de informare din brevete
1) Biroul international poate furniza servicii (denumite an prezentul articol servicii de informare), pentru informatii tehnice si alte informatii pertinente de care dispune, pe baza documentelor publicate, an special din brevete si din cereri publicate.
2) Biroul international poate furniza aceste informatii fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor administratii ansarcinate cu documentarea internationala sau prin alte administratii specializate, nationale sau internationale cu care el ar putea ancheia acorduri.
3) Serviciile de informare functioneaza an asa mod ancat sa usureze, an special pentru statele contractante care sant tari an curs de dezvoltare, achizitionarea de cunostinte tehnice si tehnologice, inclusiv "know-how", publicate ca disponibile.
4) Serviciile de informare pot fi obtinute de catre guvernele statelor contractante, de catre cetatenii lor sau de catre persoanele domiciliate pe teritoriul lor. Adunarea uniunii poate decide largirea acestor servicii la alti interesati.
5) a) Orice serviciu furnizat guvernelor statelor contractante trebuie sa fie facut la pretul de cost; totusi, pentru guvernele statelor contractante care sant tari an curs de dezvoltare, serviciul este furnizate la un pret mai mic, an caz ca diferenta poate fi acoperita prin beneficiile realizate asupra prestarii de servicii la alti destinatari decat ai guvernelor statelor contractante sau prin mijloacele mentionate an art. 51.4).
b) Pretul de cost aratat an subalineatul a) se antelege ca fiind cheltuielile care se adauga la cele pe care oficiul national sau administratia insarcinata cu documentarea internationala trebuie sa le angajeze astfel ca sa se achite de obligatiile lor.
6) Detaliile referitoare la aplicarea prezentului articol sant reglementate de deciziile adunarii si de propunerile grupelor de lucru pe care acesta le va putea institui an acest scop, an limitele stabilite de adunare.
7) Adunarea recomanda si alte moduri de finantare pentru completarea celor prevazute an alin. 5), daca ea apreciaza ca este necesar.
ART. 51
Asistenta tehnica
1) Adunarea stabileste un comitet de asistenta tehnica (denumit an prezentul articol comitetul).
2) a) Membrii comitetului sant alesi dintre statele contractante astfel ca sa se asigure o reprezentare convenabila tarilor an curs de dezvoltare.
b) Din proprie initiativa sau la cererea comitetului, directorul general invita reprezentantii organizatiilor interguvernamentale care se ocupa de asistenta tehnica pentru tarile an curs de dezvoltare sa ia parte la lucrarile comitetului.
3) a) Comitetul are ca misiune organizarea si supravegherea asistentei tehnice acordate statelor contractante, care sant tari an curs de dezvoltare, astfel ca sistemul lor de brevete sa se dezvolte fie la nivel national, fie la nivel regional.
b) Asistenta tehnica cuprinde an special formarea de specialisti, punerea la dispozitie de experti si furnizarea de echipament an scopuri de demonstratie si de functionare.
4) In vederea finantarii de proiecte care intra an cadrul prezentului articol, biroul international se straduieste sa ancheie acorduri, pe de o parte cu organizatii internationale de finantare si cu organizatii interguvernamentale, an special cu Organizatia Natiunilor Unite, precum si cu institutiile specializate ale Natiunilor Unite competente an materie de asistenta tehnica, precum si cu guvernele statelor beneficiare de asistenta tehnica.
5) Detaliile referitoare la aplicarea prezentului articol sant reglementate de deciziile adunarii si de propunerile grupelor de lucru, pe care le va putea institui an acest scop si an limitele stabilite de adunare.
ART. 52
Legatura cu alte dispozitii ale tratatului
Nici o dispozitie a prezentului capitol nu afecteaza dispozitiile financiare care figureaza an alte capitole ale prezentului tratat. Aceste dispozitii nu sant aplicabile prezentului capitol.
CAP. 5
Dispozitiile administrative
ART. 53
Adunarea
1) a) Adunarea cuprinde statele contractante, sub rezerva art. 57.8).
b) Guvernul fiecarui stat contractant este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanti, consilieri si experti.
2) a) Adunarea:
i) rezolva orice chestiune privind mentinerea si dezvoltarea uniunii si aplicarea prezentului tratat;
ii) se achita de obligatiile ce-i sant expres atribuite prin alte dispozitii ale prezentului tratat;
iii) da biroului international directive privind pregatirea de conferinte de revizuire;
iv) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general referitoare la uniune si ai da toate directivele necesare cu privire la chestiunile de competenta uniunii;
v) examineaza si aproba rapoartele si activitatile comitetului executiv stabilit an conformitate cu alin. 9) si ai da directive;
vi) hotaraste programul, adopta bugetul trienal al uniunii si aproba ancheierea conturilor;
vii) adopta regulamentul financiar al uniunii;
viii) creeaza comitete si grupe de lucru, pe care le socoteste utile realizarii obiectivelor uniunii;
ix) decide care sant statele necontractante si care sant organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise la reuniunile sale an calitate de observatori, sub rezerva alin. 8);
x) antreprinde orice actiune propice an vederea atingerii obiectivelor uniunii si se achita de alte sarcini utile an cadrul prezentului tratat.
b) Adunarea statueaza, dupa ce a luat cunostinta de avizul comitetului de coordonare al organizatiei, asupra chestiunilor care intereseaza, de asemenea, alte uniuni administrate de catre organizatie.
3) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur stat si nu poate vota decat an numele acestuia.
4) Fiecare stat contractant dispune de un vot.
5) a) Jumatate din numarul statelor contractante constituie cvorumul.
b) Daca acest cvorum nu a fost atins, adunarea poate lua decizii; totusi, aceste decizii, cu exceptia celor care se refera la procedura, nu devin executorii decat daca cvorumul si majoritatea ceruta au fost atinse prin votul prin corespondenta, prevazut an regulamentul de aplicare.
6) a) Deciziile adunarii sant luate cu majoritatea de doua treimi din voturile exprimate, sub rezerva art. 47.2) b), 58.2) b), 58.3) si 61.2) b).
b) Abtinerea nu este considerata ca un vot.
7) Daca este vorba de chestiuni care intereseaza exclusiv statele legate de cap. 2, orice referire la statele contractante care figureaza an alin. 4), 5) si 6) este considerata ca aplicindu-se numai statelor legate de cap. 2.
8) Orice organizatie interguvernamentala numita atat ca administratie insarcinata cu documentarea internationala sau ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala este admisa an calitate de observator la reuniunile adunarii.
9) Atunci cand numarul statelor contractante va depasi patruzeci, adunarea va stabili un comitet executiv. Orice referire facuta an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare la comitetul executiv este an functie de data cand acest comitet va fi stabilit.
10) Pana la stabilirea comitetului executiv, adunarea se pronunta asupra problemelor si bugetelor anuale pregatite de catre directorul general, an limitele programului si bugetului trienal.
11) Pana la stabilirea comitetului executiv, adunarea se reuneste o data pe an an sesiunea ordinara, la convocarea directorului general si, an afara de cazuri exceptionale, an aceeasi perioada si an acelasi loc cu comitetul de coordonare al organizatiei.
b) Dupa stabilirea comitetului executiv adunarea se va reuni o data la 3 ani an sesiune ordinara, la convocarea directorului general, si, an afara de cazuri exceptionale, an aceeasi perioada si an acelasi loc cu adunarea generala a organizatiei.
c) Adunarea se reuneste an sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, la cererea comitetului executiv sau la cererea unui sfert din statele semnatare.
12) Adunarea adopta regulamentul sau interior.
ART. 54
Comitetul executiv
1) Atunci cand adunarea va stabili un comitet executiv, el va fi supus urmatoarelor dispozitii.
2) a) Sub rezerva art. 57.8), comitetul executiv cuprinde statele alese de catre adunare dintre statele membre ale acesteia.
b) Guvernul fiecarui stat membru al comitetului executiv este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
3) Numarul statelor membre ale comitetului executiv corespunde un sfert din numarul statelor membre ale adunarii. In calculul locurilor, dupa ampartirea la patru, restul nu este luat an considerare.
4) La alegerea membrilor comitetului executiv, adunarea tine cont de o repartitie geografica echitabila.
5) a) Membrii comitetului executiv sant an functie cu ancepere de la ancheierea sesiunii adunarii an care au fost alesi si pana la termenul urmatoarei sesiuni ordinare a adunarii.
b) Membrii comitetului executiv pot fi alesi an limita maxima de doua treimi dintre ei.
c) Adunarea reglementeaza modalitatea alegerii si realegerii eventuale a membrilor comitetului executiv.
6) a) Comitetul executiv:
i) pregateste proiectul ordinii de zi a adunarii;
ii) supune adunarii propunerile referitoare la proiectele de program si de buget trienal al uniunii pregatite de catre directorul general;
iii) se pronunta an limitele programului si bugetului trienal asupra programelor si bugetelor anuale pregatite de directorul general;
iv) supune adunarii rapoartele periodice ale directorului general si rapoartele anuale de verificare a conturilor, cu comentariile corespunzatoare;
v) ia toate masurile utile an vederea executarii programului uniunii de catre directorul general, an conformitate cu deciziile adunarii si tinand seama de circumstantele survenite antre doua sesiuni ordinare ale adunarii;
vi) se achita de orice alte obligatii care ai sant atribuite an cadrul prezentului tratat.
b) Comitetul executiv statueaza asupra chestiunilor care intereseaza an mod egal alte uniuni administrate de organizatie, dupa ce a luat cunostinta de avizul comitetului de coordonare al organizatiei.
7) a) Comitetul executiv se reuneste o data pe an an sesiune ordinara, la convocarea directorului general, pe cat posibil an aceeasi perioada si an acelasi loc cu comitetul de coordonare al organizatiei.
b) Comitetul executiv se reuneste an sesiune extraordinara, la convocarea adresata de catre directorul general, fie la initiativa acestuia, fie la cererea presedintelui sau sau a unui sfert din membrii sai.
8) a) Fiecare stat membru al comitetului executiv dispune de un vot.
b) Jumatate din statele membre ale comitetului executiv constituie cvorumul.
c) Deciziile sant luate prin majoritatea simpla a voturilor exprimate.
d) Abtinerea nu este considerata ca un vot.
e) Un delegat nu poate reprezenta decat un stat si nu poate vota decat an numele acestuia.
9) Statele contractante care nu sant membre ale comitetului executiv sant admise la reuniunile sale an calitate de observatori, ca si orice alte organizatii interguvernamentale numite atat ca administratie insarcinata cu documentarea internationala sau ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
10) Comitetul executiv adopta regulamentul sau interior.
ART. 55
Biroul international
1) Lucrarile administrative ce incumba uniunii sant asigurate de catre biroul international.
2) Biroul international asigura secretariatul diverselor organe ale uniunii.
3) Directorul general este cel mai analt functionar al uniunii si o reprezinta.
4) Biroul international publica o revista si alte publicatii indicate de regulamentul de aplicare sau de catre adunare.
5) Regulamentul de aplicare precizeaza serviciile pe care oficiile nationale trebuie sa le acorde an scopul de a ajuta biroul international, administratiile ansarcinate cu documentarea internationala si administratiile ansarcinate cu examinarea preliminara internationala pentru andeplinirea lucrarilor prevazute an prezentul tratat.
6) Directorul general si orice membru al personalului indicat de catre el iau parte la reuniunile adunarii, ale comitetului executiv si ale oricarui alt comitet sau grupa de lucru stabilita pentru aplicarea prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, ansa fara drept de vot. Directorul general sau un membru al personalului indicat de catre el este din oficiu secretar al acestor organe.
7) a) Biroul international pregateste conferintele de revizuire conform directivelor adunarii si an colaborare cu comitetul executiv.
b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale sau internationale neguvernamentale asupra pregatirii conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele stabilite de el iau parte, fara drept de vot, la deliberari an conferintele de revizuire.
8) Biroul international executa orice alte lucrari care ai sant atribuite.
ART. 56
Comitetul de cooperare tehnica
1) Adunarea stabileste un comitet de cooperare tehnica (denumit an prezentul articol comitetul).
2) a) Adunarea stabileste compunerea comitetului si ai numeste membrii, tinand seama de o reprezentare echitabila a tarilor an curs de dezvoltare.
b) Administratiile ansarcinate cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala sant "ex officio" membri ai comitetului. Cand o asemenea administratie este un oficiu national al unui stat contractant, acesta nu poate avea alta reprezentare an comitet.
c) Daca numarul satelor contractante o permite, numarul total al membrilor comitetului este superior dublului numarului membrilor "ex officio".
d) Directorul general, din propria sa initiativa sau la cererea comitetului, invita reprezentantii organizatiilor interesate sa ia parte la discutiile care-i intereseaza.
3) Comitetul are drept scop sa contribuie prin avize si recomandari:
i) la ameliorarea continua a serviciilor prevazute prin prezentul tratat;
ii) la realizarea, atat timp cat sant mai multe administratii ansarcinate cu documentarea internationala si mai multe administratii ansarcinate cu examinarea preliminara internationala, ca documentarea si metodele lor de lucru sa fie cat mai uniforme posibil si ca rapoartele lor sa fie uniforme si de cea mai inalta calitate;
iii) la invitatia adunarii sau a comitetului executiv sa rezolve problemele tehnice speciale puse de instituirea unei singure administratii ansarcinate cu documentarea internationala.
4) Orice stat contractant si orice organizatie internationala interesata pot sa sesizeze comitetul, an scris, asupra problemelor de competenta sa.
5) Comitetul poate transmite avizele si recomandarile sale directorului general sau, prin intermediul acestuia, adunarii, comitetului executiv, tuturor administratiilor ansarcinate cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala sau numai unora dintre ele si tuturor oficiilor receptoare sau numai unora dintre ele.
6) a) Directorul general transmite, an toate cazurile, comitetului executiv textele tuturor avizelor si recomandarilor comitetului. El poate sa anexeze comentariile sale.
b) Comitetul executiv poate exprima opiniile sale an privinta oricarui aviz sau recomandare sau oricarei alte activitati a comitetului si poate invita pe acesta din urma sa studieze problemele tinand de competenta sa si sa faca un raport asupra obiectului lor. Comitetul executiv poate sa supuna adunarii, cu comentarii corespunzatoare, avizele, recomandarile si rapoartele comitetului.
7) Pana la stabilirea comitetului executiv, referintele acestuia din urma care figureaza la alin. 6) sant considerate ca referindu-se la adunare.
8) Adunarea hotaraste detaliile referitoare la procedura comitetului.
ART. 57
Finante
1) a) Uniunea are un buget.
b) Bugetul uniunii cuprinde veniturile si cheltuielile proprii ale uniunii, precum si contributia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor administrate de catre organizatie.
c) Sant considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sant atribuite exclusiv uniunii sau uneia ori mai multor uniuni administrate de catre organizatie. Partea uniunii din aceste cheltuieli comune este proportionala interesului pe care aceste cheltuieli al reprezinta pentru ea.
2) Bugetul uniunii este stabilit tinand seama de exigentele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de catre organizatie.
3) Sub rezerva alin. 5), bugetul uniunii este finantat de urmatoarele resurse:
i) taxele si sumele datorate pentru serviciile acordate de biroul international an numele uniunii;
ii) pretul vinzarii publicatiilor biroului international privind uniunea si drepturile aferente la aceste publicatii;
iii) donatiile, legatele si subventiile;
iv) chiriile, dobinzile si alte diverse venituri.
4) Totalul taxelor si sumelor datorate biroului international, precum si pretul vinzarii publicatiilor sale, fiind fixate an asa fel ca sa acopere an mod normal toate cheltuielile biroului international prin administrarea prezentului tratat.
5) a) Daca un exercitiu bugetar se ancheie cu un deficit, statele membre, sub rezerva subalineatelor b) si c), platesc contributii pentru acoperirea acestui deficit.
b) Adunarea determina contributia fiecarui stat contractant, tinand seama de numarul de cereri internationale care au parvenit de la fiecare dintre ele an cursul anului considerat.
c) Daca deficitul poate fi acoperit provizoriu an total sau an parte prin alte mijloace, adunarea poate decide sa-l reporteze si sa nu ceara contributii statelor contractante.
d) Daca situatia financiara a uniunii permite, adunarea poate decide ca orice contributii platite an conformitate cu subalineatul a) sa fie restituite statelor contractante care le-au platit.
e) Daca un stat contractant nu a platit contributia sa an conformitate cu subalineatul b) antr-un termen de 2 ani socotiti de la data cand era exigibila, an virtutea deciziei adunarii, el nu poate sa-si exercite dreptul sau de vot an nici unul dintre organele uniunii. Totusi, oricare organ al uniunii poate autoriza un asemenea stat sa-si conserve exercitiul dreptului sau de vot an cadrul organului respectiv atat timp cat acesta din urma apreciaza ca intirzierea rezulta din circumstante exceptionale si inevitabile.
6) In cazul an care bugetul nu a fost adoptat anaintea unui nou exercitiu, bugetul anului precedent este reconsiderat conform modalitatilor prevazute de catre regulamentul financiar.
7) a) Uniunea poseda un fond de rulment constituit printr-un varsamint unic efectuat de catre fiecare stat contractant. Daca fondul devine insuficient, adunarea ia masurile necesare pentru marirea lui. Daca o parte a acestui fond nu mai este necesara, aceasta parte este restituita statelor contractante.
b) Totalul varsamintului initial al fiecarui stat contractant la fondul precizat sau participarea sa la marirea acestuia este fixata de catre adunare pe baza principiilor asemanatoare celor prevazute an alin. 5. b).
c) Modalitatile de varsamint sant determinate de catre adunare la propunerea directorului general si dupa avizul comitetului de coordonare al organizatiei.
d) Orice rambursare este proportionala cu sumele varsate de catre fiecare stat contractant, tinand cont de datele acestor varsaminte.
8) a) Acordul asupra sediului ancheiat cu statul pe al carui teritoriu organizatia asi are sediul prevede ca acest stat acorda avansuri, an caz ca fondurile de rulment sant insuficiente. Valoarea acestor avansuri si conditiile an care ele sant acordate fac obiectul unor acorduri separate antre statul an cauza si organizatie, an fiecare caz. Atita vreme cat este tinut sa acorde avansuri, acest stat dispune "ex officio" de un loc an adunare si an comitetul executiv.
b) Statul aratat an subalineatul a) si organizatia au fiecare dreptul sa denunte angajamentul de a acorda avansuri prin notificare scrisa. Denuntarea are efect la amplinirea a 3 ani de la sfarsitul anului an cursul caruia a fost comunicata.
9) Verificarea conturilor este asigurata de catre unul sau mai multe dintre statele semnatare sau de catre controlori exteriori, an conformitate cu modalitatile prevazute de regulamentul financiar. Cu consimtamantul lor, ei sant desemnati de catre adunare.
ART. 58
Regulamentul de aplicare
1) Regulamentul de aplicare anexat prezentului tratat contine reguli referitoare:
i) la chestiunile an legatura cu care prezentul tratat trimite expres la regulamentul de aplicare sau prevede an mod expres ca sant sau vor face obiectul acestor dispozitii;
ii) la orice conditii, probleme sau proceduri de ordin administrativ;
iii) la orice detalii utile an vederea executarii dispozitiilor prezentului tratat.
2) a) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare.
b) Sub rezerva alin. 3), modificarile cer majoritatea de trei sferturi ale voturilor exprimate.
3) a) Regulamentul de aplicare precizeaza regulile care nu pot fi modificate decat:
i) prin decizie unanima, sau
ii) cu conditia ca un dezacord sa nu fi fost manifestat de nici unul dintre statele contractante al carui oficiu national functioneaza ca administratie insarcinata cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala, sau, atunci cand o astfel de administratie este o organizatie interguvernamentala, de care statul contractant membru al acestei organizatii imputernicita de catre alte state membre reunite an cadrul organismului competent al acestei organizatii.
b) Pentru ca an viitor oricare dintre aceste reguli sa poata fi sustrasa cerintelor indicate, trebuie sa fie andeplinite conditiile mentionate an subalineatele a) i) sau a) ii), dupa caz.
c) Pentru ca an viitor o regula oarecare sa poata fi inclusa an una dintre categoriile mentionate an subalineatul a), este necesar un consimtamint unanim.
4) Regulamentul de aplicare prevede ca directorul general stabileste instructiuni administrative sub controlul adunarii.
5) In caz de contradictie antre textul tratatului si al regulamentului de aplicare, textul tratatului este valabil.
CAP. 6
Diferende
ART. 59
Diferende
Sub rezerva art. 64.5), orice diferend antre doua sau mai multe state contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului tratat si al regulamentului de aplicare care nu va fi reglementat pe cale de negociere va putea fi adus de catre unul dintre statele an cauza, anaintea Curtii Internationale de Justitie, pe cale de cerere, potrivit Statutului Curtii, an afara de cazul ca statele an cauza nu convin asupra unui alt mod de reglementare. Biroul international va fi informat de catre statul contractant petitionar asupra diferendului supus Curtii si va anstiinta celelalte state contractante despre aceasta.
CAP. 7
Revizuire si modificari
ART. 60
Revizuirea tratatului
1) Prezentul tratat poate fi supus la revizuiri periodice, pe cale de conferinte speciale ale statelor contractante.
2) Convocarea unei conferinte de revizuire este decisa de catre adunare.
3) Orice organizatie interguvernamentala numita atat ca administratie insarcinata cu documentarea internationala, cat si ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala, este admisa an calitate de observator la orice conferinta de revizuire.
4) Art. 53.5), 9) si 11), 54, 55.4) la 8), 56 si 57 pot fi modificate printr-o conferinta de revizuire sau an conformitate cu dispozitiile art. 61.
ART. 61
Modificarea unor dispozitii ale tratatului
1) a) Propuneri de modificare a art. 53.5), 9) si 11), 54, 55.4) la 8), 56 si 57 pot fi prezentate de orice stat membru al adunarii, de comitetul executiv sau de directorul general.
b) Aceste propuneri sant comunicate de catre directorul general statelor contractante cu cel putin 6 luni anainte de a fi supuse adunarii spre examinare.
2) a) Orice modificare a articolelor aratate an alin. 1) este adoptata de adunare.
b) Pentru adoptare se cer trei sferturi din voturile exprimate.
3) a) Orice modificare a articolelor aratate an alin. 1) intra an vigoare la o luna dupa primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuate an conformitate cu regulile lor constitutionale, din partea a trei sferturi a statelor ce erau membre ale adunarii an momentul cand modificarea a fost adoptata.
b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptate leaga toate statele membre ale adunarii, din momentul an care modificarea intra an vigoare; bineanteles ca orice modificare care mareste obligatiile financiare ale statelor contractante nu leaga decat pe acelea care au notificat acceptarea modificarii.
c) Orice modificare acceptata an conformitate cu subalineatul a) leaga toate statele care devin membre ale adunarii dupa data la care modificarea a intrat an vigoare conform subalineatului a).
CAP. 8
Clauze finale
ART. 62
Modalitati conform carora statele pot deveni parti la tratat
1) Orice stat membru al Uniunii internationale pentru protectia proprietatii industriale poate deveni parte la prezentul tratat prin:
i) semnarea tratatului, urmata de depunerea unui instrument de ratificare,
sau
ii) depunerea unui instrument de adeziune.
2) Instrumentele de ratificare sau de adeziune sant depuse la directorul general.
3) Dispozitiile art. 24 al Actului de la Stockholm al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale se aplica prezentului tratat.
4) Alin. 3) nu ar putea an nici un caz sa fie interpretat ca implicind recunoasterea sau acceptarea tacita de oricare dintre statele contractante a situatiei de fapt pentru oricare teritoriu la care prezentul tratat este aplicabil de catre un alt stat contractant, an virtutea alin. 3).
ART. 63
Intrarea an vigoare a tratatului
1) a) Sub rezerva dispozitiilor alin. 3), prezentul tratat intra an vigoare la amplinirea a 3 luni dupa ce opt state au depus instrumentele lor de ratificare sau de adeziune, cu conditia ca cel putin patru dintre aceste state sa andeplineasca una dintre urmatoarele conditii:
i) numarul cererilor depuse an statul an cauza este peste patruzeci de mii, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de catre biroul international;
ii) cetatenii statului an cauza sau persoanele domiciliate an acest stat au depus antr-o tara straina cel putin o mie de cereri, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de catre biroul international;
iii) oficiul national al statului an cauza a primit de la cetatenii unor tari straine sau de la persoane domiciliate an aceste state cel putin zece mii de cereri, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de catre biroul international.
b) In sensul prezentului paragraf, expresia cereri nu include cererile de modele de utilitate.
2) Sub rezerva alin. 3), orice stat care nu devine parte a prezentului tratat an momentul intrarii sale an vigoare conform alin. 1) este legat de prezentul tratat la amplinirea a 3 luni de la data la care a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare.
3) Dispozitiile cap. 2 si regulile corespunzatoare ale regulamentului de aplicare anexat la prezentul tratat nu sant totusi aplicabile decat de la data cand trei state care au andeplinit cel putin una dintre conditiile enumerate an alin. 1) au devenit parti ale prezentului tratat, fara sa fi declarat, conform art. 64. 1), ca nu anteleg sa fie legate de dispozitiile cap. 2. Aceasta data nu poate totusi sa fie anterioara datei de intrare an vigoare, conform alin. 1).
ART. 64
Rezerve
1) a) Orice stat poate sa declare ca nu este legat de dispozitiile cap. 2.
b) Statele care fac o declaratie conform subalineatului a) nu sant legate de dispozitiile cap. 2 si de dispozitiile corespunzatoare din regulamentul de aplicare.
2) a) Orice stat care nu a facut o declaratie an conformitate cu alin. 1. a) poate declara ca:
i) nu este legat de dispozitiile art. 39. 1), privind remiterea unei copii a cererii internationale si a unei traduceri a acesteia, astfel cum ea este ceruta;
ii) obligatia de suspendare a tratamentului national care figureaza an art. 40 nu impiedica publicarea sa de catre oficiul sau national sau prin intermediul acestuia din urma, a cererii internationale sau a unei traduceri a acesteia, fiind totusi anteles ca acest stat nu este dispensat de obligatiile prevazute an art. 30 si 38.
b) Statele care au procedat la o atare declaratie nu sant legate an consecinta.
3) a) Orice stat poate sa declare, an ceea ce-l priveste, ca publicarea internationala a cererilor sale internationale nu este ceruta de el.
b) Cand, dupa expirarea unui termen de 18 luni ancepand de la data prioritatii, cererea internationala nu comporta desemnarea statelor care au facut declaratii conform subalineatului a), cererea internationala nu este publicata, conform art. 21. 2).
c) In cazul aplicarii dispozitiilor subalineatului b), cererea internationala este totusi publicata de catre biroul international:
i) la cererea solicitantului, conform regulamentului de aplicare;
ii) cand o cerere nationala sau un brevet bazat pe o cerere internationala sant publicate de catre oficiul national al oricarui stat desemnat care a facut o declaratie conform subalineatului a) sau an numele unui asemenea oficiu, la scurt timp dupa acesta publicare, dar cat mai curand dupa amplinirea a 18 luni de la data prioritatii.
4) a) Orice stat a carui legislatie nationala recunoaste brevetelor sale un efect asupra stadiului tehnicii, tinand seama de o data anterioara celei de la publicare, dar nu asimileaza, cu privire la stadiul tehnicii, data prioritatii revendicata conform Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale cu data depozitului efectiv an acest stat poate sa declare ca depozitul unei cereri internationale an afara teritoriului sau nu este asimilat, an legatura cu stadiul tehnicii, cu depozitul efectiv pe teritoriul sau.
b) Orice stat care face declaratia mentionata an subalineatul a) nu va fi legat de art. 11.3) an aceasta masura.
c) Orice stat care face declaratia mentionata an subalineatul a) trebuie sa declare, an acelasi timp, an scris, conditiile si data de la care efectul oricarei cereri internationale se produce pe teritoriul sau. Aceasta declaratie poate sa fie modificata oricind prin notificarea adresata directorului general.
5) Orice stat poate sa declare ca nu se considera legat de art. 59. In ceea ce priveste diferendele antre un stat contractant care a facut o asemenea declaratie si un alt stat contractant , dispozitiile art. 59 nu sant aplicabile.
6) a) Orice declaratie facuta an conformitate cu prezentul articol trebuie sa fie an scris. Ea poate fi facuta la semnarea prezentului tratat, la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare sau, cu exceptia cazului aratat an alin. 5), ulterior, prin notificare adresata directorului general. In cazul acestei notificari, declaratia produce efect la amplinirea a 6 luni de la data primirii ei de catre directorul general si nu afecteaza cererile internationale depuse anainte de expirarea acestei perioade de 6 luni.
b) Orice declaratie facuta an conformitate cu prezentul articol poate sa fie retrasa oricind prin notificare adresata directorului general. O asemenea retragere devine efectiva la amplinirea a 3 luni de la data primirii notificarii de catre directorul general si, an cazul unei retrageri a declaratiei conform alin. 3), nu afecteaza cererile internationale depuse anaintea expirarii acestei perioade de 3 luni.
7) Nici o rezerva an afara de cele autorizate prin alin. 1) la 5) nu este admisa an prezentul tratat.
ART. 65
Aplicarea progresiva
1) Daca acordul ancheiat cu o administratie insarcinata cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala prevede, cu titlu tranzitor, o limitare a numarului sau a tipurilor cererilor internationale pe care aceasta administratie se angajeaza sa le trateze, adunarea ia masurile necesare pentru aplicarea progresiva a prezentului tratat si a regulamentului de aplicare la categorii determinate de cereri internationale. Aceasta dispozitie este aplicabila si cererilor de examinare de tip international, potrivit art. 15.5).
2) Adunarea fixeaza datele de la care, sub rezerva alin. 1), cererile internationale pot fi depuse si cererile de examinare preliminara pot fi prezentate. Aceste date nu pot depasi 6 luni, dupa caz, de la intrarea an vigoare a prezentului tratat, conform dispozitiilor art. 63.1), sau de la aplicarea cap. 2, conform art. 63.3).
ART. 66
Denuntarea
1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat prin notificare adresata directorului general.
2) Denuntarea intra an vigoare la amplinirea a 6 luni de la data primirii notificarii de catre directorul general. Aceasta denuntare nu altereaza efectele cererii internationale an statul care a procedat la denuntare, daca aceasta cerere a fost depusa anaintea expirarii perioadei de 6 luni si, daca statul an cauza a fost ales, alegerea a fost efectuata.
ART. 67
Semnatura si limbile
1) a) Prezentul tratat este semnat antr-un singur exemplar original an limbile franceza si engleza, cele doua texte facand deopotriva dovada.
b) Texte oficiale sant stabilite de directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, an limbile germana, spaniola, japoneza, portugheza si rusa, si an alte limbi pe care adunarea la va indica.
2) Prezentul tratat ramane deschis spre semnare la Washington, pana la 31 decembrie 1970.
ART. 68
Functii depozitare
1) Exemplarul original al prezentului tratat, cand nu mai este deschis spre semnare, este depus la directorul general.
2) Directorul general certifica si transmite doua copii ale prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare guvernelor tuturor statelor parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale si, la cerere, guvernului oricarui alt stat.
3) Directorul general anregistreaza prezentul tratat la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
4) Directorul general certifica si transmite doua copii ale oricaror modificari ale prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare guvernelor statelor semnatare si, la cerere, guvernului oricarui stat.
ART. 69
Notificari
Directorul general notifica guvernelor tuturor statelor parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale:
i) semnaturile depuse conform art. 62;
ii) depunerea instrumentelor de ratificare si de aderare conform art. 62;
iii) data intrarii an vigoare a prezentului tratat si data de la care cap. 2 este aplicabil an conformitate cu art. 63.3);
iv) declaratiile facute potrivit art. 64.1) la 5);
v) retragerea declaratiilor efectuate an baza art. 64.6) b);
vi) denuntarile primite conform art. 66;
vii) declaratiile facute an virtutea art. 31.4).
Facut la Washington la 19 iunie 1970.
-------------------