ARANJAMENTUL DE LA STRASBOURG PRIVIND CLASIFICAREA INTERNATIONALA A BREVETELOR din 24 martie 1971

___________________________________ ________________ __________ _______ _____ ___ __ _ 

Partile contractante,

Avand in vedere ca, pe plan mondial, adoptarea unui sistem uniform pentru clasificarea brevetelor, a certificatelor de autor de inventie, a modelelor de utilitate si a certificatelor de utilitate raspunde interesului general si este de natura sa stabileasca o mai stransa cooperare internationala si sa inlesneasca armonizarea sistemelor juridice in domeniul proprietatii industriale,

Recunoscand importanta Conventiei europene privind clasificarea internationala a brevetelor de inventie, din 19 decembrie 1954, prin care Consiliul Europei a instituit clasificarea internationala a brevetelor de inventie,

Tinand seama de valoarea universala a acestei clasificari si de importanta pe care o prezinta pentru toate tarile care sunt parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale,

Constiente de importanta pe care o prezinta aceasta clasificare pentru tarile in curs de dezvoltare, deoarece faciliteaza accesul lor la volumul tot mai mare al tehnologiei moderne,

Tinand cont de articolul 19 al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, asa cum a fost revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Lisabona la 31 octombrie 1958 si la Stockholm la 14 iulie 1967,

Au adoptat cele ce urmeaza:
 
Articolul 1 - Constituirea unei Uniuni speciale;Adoptarea unei clasificari internationale

Tarile in care se aplica prezentul aranjament sunt constituite intr-o Uniune speciala si adopta o clasificare comuna, numita "clasificarea internationala a brevetelor" (denumita in cele ce urmeaza "clasificare"), pentru brevetele de inventie, certificatele de autor de inventie, modelele de utilitate si certificatele de utilitate.

Articolul 2 - Definitia clasificarii

1)a) Clasificarea este alcatuita din:

i) textul care a fost stabilit conform dispozitiilor Conventiei europene asupra clasificarii internationale a brevetelor de inventie, din 19 decembrie 1954 (denumite in cele ce urmeaza "Conventia europeana"), si care a intrat in vigoare si a fost publicat de Secretarul general al Consiliului Europei la 1 septembrie 1968;

ii) modificarile care au intrat in vigoare in virtutea articolului 2.2) al Conventiei europene inaintea intrarii in vigoare a prezentului aranjament;

iii) modificarile aduse ulterior, in virtutea articolului 5 si care intra in vigoare conform articolului 6.

b) Ghidul de utilizare si notele pe care acesta le contine in textul clasificarii fac parte integranta din clasificare.

2)a) Textul vizat de alineatul 1)a)i) este cuprins in doua excemplare originale, in limbile engleza si franceza, depuse, in momentul in care prezentul aranjament este deschis spre semnare, unul de catre Secretarul general al Consiliului Europei si celalalt, de catre Directorul general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (denumite in cele ce urmeaza "Director general" si "Organizatie") instituita de Conventia din 14 iulie 1967.

b) Modificarile vizate la alineatul 1)a)ii) sunt depuse in doua exemplare originale, in limbile engleza si franceza, unul la Secretarul general al Consiliului Europei si celalalt, la Directorul general.

c) Modificarile vizate la alineatul 1)a)iii) sunt depuse intr-un singur exemplar original, in limbile engleza si franceza, pe langa Directorul general.

Articolul 3 - Limbile in care este redactata clasificarea

1) Clasificarea este redactata in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind valabile.

2) Biroul international al Organizatiei (denumit in cele ce urmeaza "Birou international") stabileste, prin consultare cu guvernele interesate, fie pe baza unei traduceri propuse de aceste guverne, fie prin orice alte mijloace care nu afecteaza in nici un fel bugetul Uniunii speciale sau Organizatia, texte oficiale ale clasificarii in limbile germana, spaniola, japoneza, portugheza, rusa, precum si in alte limbi, desemnate de Adunarea mentionata la articolul 7.

Articolul 4 - Aplicarea clasificarii

1) Clasificarea nu are decat un caracter administrativ.

2) Fiecare din tarile Uniunii speciale are posibilitatea de a aplica clasificarea fie ca sistem principal, fie ca sistem auxiliar.

3) Administratiile competente ale tarilor din cadrul Uniunii speciale vor inscrie:

i) pe brevetele, certificatele de autor de inventie, modelele de utilitate si certificatele de utilitate pe care le elibereaza, ca si pe cererile acestor titluri, pe care le publica sau le pun la dispozitia publicului pentru consultare,

ii) pe comunicarile prin care periodice oficiale aduc la cunostinta publicului publicatia sau punerea la dispozitia publicului a documentelor mentionate la subalineatul i), simbolurile complete ale clasificarii date inventiei care face obiectul documentului mentionat la subalineatul i).

4) In momentul semnarii prezentului aranjament sau al depunerii instrumentului de ratificare sau de adeziune:

i) orice tara poate declara ca isi rezerva dreptul de a nu inscrie simbolurile referitoare la grupele sau subgrupele clasificarii, in cererile mentionate la alineatul 3 si care sunt doar puse la dispozitia publicului, pentru consultare, precum si in comunicarile referitoare la acestea;

ii) orice tara care nu procedeaza la examinarea noutatii inventiilor, fie ca acest lucru se face imediat sau in timp, si a carei procedura de eliberare a brevetelor sau a altor titluri de protectie nu prevede cercetarea stadiului tehnicii, poate declara ca se abtine de a inscrie simbolurile referitoare la grupele si subgrupele clasificarii in documentele si comunicarile prevazute la alineatul 3). Daca aceste conditii nu exista decat pentru anumite categorii de titluri de protectie sau pentru anumite domenii ale tehnicii, tara in cauza nu poate uza de abtinere decat in aceasta masura.

5) Simbolurile clasificarii, precedate de mentiunea "clasificarea internationala a brevetelor" sau de o abreviere adoptata de Comitetul de experti numit la articolul 5, vor fi imprimate cu caractere ingrosate sau intr-un alt mod care sa fie vizibil, pe prima pagina a fiecarui document prevazut la alineatul 3)i) in care acestea trebuie sa figureze.

6) Daca o tara din cadrul Uniunii speciale incredinteaza eliberarea brevetelor sale unei administratii interguvernamentale, ea va lua toate masurile pentru ca aceasta administratie sa aplice clasificarea conform prezentului articol.

Articolul 5 - Comitetul de experti

1) A fost instituit un Comitet de experti in cadrul caruia este reprezentata fiecare tara parte a Uniunii speciale.

2)a) Directorul general invita organizatiile interguvernamentale specializate in domeniul brevetelor, care au cel putin una dintre tarile membre parte la prezentul aranjament, sa trimita observatori care sa le reprezinte la reuniunile Comitetului de experti.

b) Directorul general poate si, la cererea Comitetului de experti, trebuie sa invite reprezentanti ai altor organizatii interguvernamentale si internationale nonguvernamentale sa participe la discutiile care le intereseaza.

3) Comitetul de experti:

i) modifica clasificarea;

ii) adreseaza tarilor din cadrul Uniunii speciale recomandari care urmaresc sa faciliteze utilizarea clasificarii si sa promoveze aplicarea uniforma a acesteia;

iii) isi ofera serviciile in vederea promovarii cooperarii internationale in ceea ce priveste reclasificarea documentatiei utilizate in examinarea inventiilor, avand in vedere in special nevoile tarilor in curs de dezvoltare;

iv) ia orice alte masuri care, fara a afecta bugetul Uniunii speciale sau Organizatia, sunt de natura sa faciliteze aplicarea clasificarii in tarile in curs de dezvoltare;

v) este abilitata sa instituie subcomitete si grupe de lucru.

4) Comitetul de experti adopta propriul sau regulament intern. Acest regulament da posibilitatea organizatiilor interguvernamentale, mentionate la alineatul 2.a) si care pot sa-si aduca o contributie importanta la dezvoltarea clasificarii, posibilitatea de a participa la reuniunile subcomitetelor si grupelor de lucru din cadrul Comitetului de experti.

5) Propunerile de modificari ale clasificarii pot fi facute de administratia competenta din orice tara din cadrul Uniunii speciale, de Biroul international, de organizatiile interguvernamentale reprezentate in Comitetul de experti in virtutea alineatului 2)a), precum si de orice alte organizatii invitate de catre Comitetul de experti sa formuleze asemenea propuneri. Propunerile sunt comunicate Biroului international, care le supune membrilor Comitetului de experti si observatorilor, cel mai tarziu cu doua luni inaintea sesiunii Comitetului de experti in cursul careia urmeaza a fi examinate.

6)a) Fiecare tara membra a Comitetului de experti dispune de un vot.

b) Comitetul de experti ia decizii pe baza majoritatii simple a tarilor reprezentate si cu drept de vot.

c) Orice decizie, considerata de o cincime din tarile reprezentate si cu drept de vot ca implicand o transformare a structurii fundamentale a clasificarii sau ca antrenand o importanta activitate de reclasificare, trebuie luata cu o majoritate de trei sferturi din tarile reprezentate si cu drept de vot.

d) Abtinerea nu este considerata drept vot.

Articolul 6 - Notificarea, intrarea in vigoare si publicare a modificarilor si a altor decizii

1) Toate deciziile Comitetului de experti, referitoare la modificari aduse clasificarii, precum si recomandarile Comitetului de experti, sunt notificate, de catre Biroul international, administratiilor competente ale tarilor din cadrul Uniunii speciale. Modificarile intra in vigoare in termen de sase luni de la data trimiterii notificarilor.

2) Biroul international incorporeaza in clasificare modificarile intrate in vigoare. Modificarile se publica in perioadele desemnate de Adunarea mentionata de artico-lul 7.

Articolul 7 - Adunarea Uniunii Speciale

1)a) Uniunea speciala are o Adunare compusa din tarile membre ale Uniunii speciale.

b) Guvernul fiecarei tari a Uniunii speciale este reprezentat de un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si experti.

c) Orice organizatie interguvernamentala mentionata la articolul 5 2)a) poate fi reprezentata de catre un observator la sedintele Adunarii, precum si la cele ale comitetelor si grupelor de lucru instituite de Adunare, daca aceasta din urma decide astfel.

d) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o.

2)a) Sub rezerva dispozitiilor articolului 5, Adunarea :

i) discuta toate problemele privind mentinerea si dezvoltarea Uniunii speciale, si aplicarea prezentului aranjament;

ii) da Biroului international directive privind pregatirea conferintelor de revizuire;

iii) examineaza si aproba rapoartele si activitatea Directorului general, referitoare la Uniunea speciala si ii da toate directivele utile privind problemele ce tin de competenta Uniunii speciale;

iv) decide programul, adopta bugetul trienal al Uniunii speciale si aproba inchiderea conturilor;

v) adopta regulamentul financiar al Uniunii speciale;

vi) decide asupra redactarii textelor oficiale referitoare la clasificare in alte limbi decat in engleza, franceza si cele enumerate la articolul 3.2);

vii) creeaza comitete si grupe de lucru pe care le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale.

viii) decide, sub rezerva alineatului 1)c), care sunt tarile nemembre ale Uniunii speciale si care sunt organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise ca observatori la aceste reuniuni si la cele ale comitetelor si grupelor de lucru create de aceasta;

ix) intreprinde orice alta actiune adecvata, in vederea atingerii obiectivelor Uniunii speciale;

x) indeplineste orice alte sarcini pe care le implica prezentul aranjament.

b) In ceea ce priveste problemele care intereseaza si alte Uniuni administrate de Organizatie, Adunarea statueaza ca trebuie sa fie cunoscut (in acest sens n.t) acordul Comitetului de coordonare al Organizatiei.

3)a) Fiecare tara membra a Adunarii dispune de un vot.

b) Jumatate din tarile membre ale Adunarii constituie cvorumul.

c) Chiar daca acest cvorum nu este intrunit, Adunarea poate lua hotarari; totusi hotararile Adunarii, cu exceptia celor care privesc procedura, nu devin executorii decat atunci cand sunt indeplinite conditiile enuntate in cele ce urmeaza.

Biroul international comunica hotararile mentionate mai sus tarilor membre ale Adunarii, care nu erau reprezentate, invitandu-le sa-si exprime in scris, in termen de 3 luni incepand de la data comunicarii, votul sau abtinerea lor. Daca, la expirarea acestui termen, numarul tarilor care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel putin egal cu numarul tarilor absente la intrunirea cvorumului in timpul sesiunii, hotararile mentionate devin executorii, cu conditia ca majoritatea necesara sa fie constituita.

d) Sub rezerva dispozitiilor articolului 11.2), hotararile Adunarii sunt luate cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate.

e) Abtinerea nu este considerata vot.

f) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara si nu poate vota decat in numele acesteia.

4)a) Adunarea se intruneste o data la trei ani in sesiune ordinara, la convocarea Directorului general si, in afara cazurilor exceptionale, in aceeasi perioada si in acelasi loc ca si Adunarea generala a Organizatiei.

b) Adunarea se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea adresata de Directorul general la cererea unei patrimi din numarul tarilor membre ale Adunarii.

c) Ordinea de zi a fiecarei sesiuni este pregatita de Directorul general.

5) Adunarea adopta regulamentul sau intern.

Articolul 8 - Biroul international

1)a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de Biroul international.

b) Biroul international pregateste, in special, reuniunile si asigura secretariatul Adunarii, al Comitetului de experti si al oricarui alt comitet sau grup de lucru, pe care le pot crea Adunarea sau Comitetul de experti.

c) Directorul general este cel mai inalt functionar al Uniunii speciale si o reprezinta.

2) Directorul general si orice alt membru al personalului, desemnat de acesta, participa, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale Comitetului si ale oricarui alt comitet sau grup de lucru, pe care le pot crea Adunarea sau Comitetul. Directorul general sau un membru al personalului, desemnat de acesta, este din oficiu secretar al acestor organe.

3)a) Biroul international pregateste conferintele de revizuire, conform directivelor Adunarii.

b) Biroul international poate consulta organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale asupra pregatirii conferintelor de revizuire.

c) Directorul general si persoanele desemnate de el participa, fara drept de vot la hotararile conferintelor de revizuire.

4) Biroul international executa orice alte sarcini care ii sunt atribuite.
 
  Articolul 9 - Finante

1)a) Uniunea speciala are un buget.

b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde veniturile si cheltuielile Uniunii speciale, contributia sa la bugetul cheltuielilor comune Uniunilor si, daca este cazul, suma pusa la dispozitie din bugetul Conferintei Organizatiei.

c) Sunt considerate cheltuieli comune Uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite exclusiv Uniunii speciale, dar si uneia sau mai multor altor Uniuni administrate de Organizatie. Partea de contributie a Uniunii speciale in cadrul acestor cheltuieli comune este proportionala cu interesul pe care aceste cheltuieli il prezinta pentru Uniune.

2) Bugetul Uniunii speciale este stabilit in functie de exigentele de coordonare ale acesteia cu bugetele altor Uniuni administrate de Organizatie.

3) Bugetul Uniunii speciale este finantat din urmatoarele resurse:

i) contributii ale tarilor din cadrul Uniunii speciale,

ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile efectuate de Biroul international in numele Uniunii speciale,

iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international referitoare la Uniunea speciala si drepturile aferente acestor publicatii,

iv) donatii, legate si subventii,

v) chirii, dobanzi si alte venituri.

4)a) Pentru a determina partea sa de contributie in sensul alineatului 3)i), fiecare tara din cadrul Uniunii speciale este ordonata, pentru toate problemele care privesc Uniunea de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, intr-o clasa, si plateste contributia sa anuala in functie de numarul de unitati determinat pentru clasa respectiva in aceasta Uniune.

b) Contributia anuala a fiecarei tari a Uniunii speciale consta intr-o suma al carei raport cu suma totala a contributiilor anuale ale tuturor tarilor la bugetul Uniunii speciale este acelasi cu raportul dintre numarul de unitati din clasa in care este inclusa tara respectiva si numarul total de unitati determinat de ansamblul tuturor tarilor.

c) Contributiile se achita la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

d) Daca o tara se afla in intarziere cu plata contributiei, ea nu-si poate exercita dreptul de vot in nici unul din organele Uniunii speciale daca suma restanta este egala sau mai mare decat cea a contributiei datorate pentru doi ani incheiati. Totusi, tara in cauza poate fi autorizata sa-si pastreze exercitarea dreptului la vot in cadrul unuia din organele mentionate ale Uniunii speciale, atat timp cat acesta considera ca intarzierea se datoreaza unor circumstante exceptionale si inevitabile.

e) In cazul in care bugetul nu este adoptat inaintea inceperii unui nou exercitiu bugetar, este reluat bugetul anului precedent, conform prevederilor regulamentului financiar.

5) Nivelul taxelor si sumelor datorate pentru serviciile efectuate de Biroul international in numele Uniunii speciale este fixat de catre Directorul general, care prezinta un raport Adunarii.

6)a) Uniunea speciala dispune de un fond de rulment constituit printr-un varsamant unic, efectuat de fiecare tara din cadrul Uniunii speciale. Daca fondul devine insuficient, Adunarea hotareste marirea acestuia.

b) Nivelul varsamantului initial al fiecarei tari la fondul mentionat, sau al participarii ei la marirea acestuia este proportional cu contributia tarii respective pentru anul in cursul caruia se constituie fondul sau se hotareste marirea acestuia.

c) Proportia si formele de varsamant sunt hotarate de Adunare, la propunerea Directorului general, dupa ce Comitetul de coordonare al Organizatiei si-a dat avizul.

7)a) Acordul cu privire la sediu, incheiat cu tara pe teritoriul careia are sediul Organizatia, prevede ca aceasta tara va acorda sume in avans daca fondul de rulment este insuficient. Nivelul acestor sume, precum si conditiile in care ele sunt acordate, fac obiectul unor acorduri separate, in fiecare caz in parte, intre tara respectiva si Organizatie.

b) Tara mentionata la alineatul a), precum si Organizatia, au dreptul, fiecare in parte, de a denunta angajamentul de acordare a sumelor in avans, prin intermediul unei notificari in scris.

Denuntarea are efect intr-un interval de 3 ani de la finele anului in cursul caruia a fost notificata.

8) Verificarea conturilor este asigurata, conform prevederilor regulamentului financiar, de una sau mai multe tari din cadrul Uniunii speciale, sau de niste controlori din afara Uniunii, care sunt desemnati de Adunare, cu consimtamantul acestora.
 
  Articolul 10 - Revizuirea aranjamentului

1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinte speciale ale tarilor din cadrul Uniunii speciale.

2) Convocarea conferintelor de revizuire este hotarata de Adunare.

3) Articolele 7, 8, 9, 11 pot fi modificate fie de conferintele de revizuire, fie conform dispozitiilor articolului 11.
 
  Articolul 11 - Modificarea anumitor dispozitii ale aranjamentului

1) Pot fi prezentate propuneri de modificari ale articolelor 7,8,9, precum si ale prezentului articol, de catre orice tara membra a Uniunii speciale sau de Directorul general. Propunerile sunt comunicate catre acesta tarilor membre ale Uniunii speciale, cu cel putin sase luni inainte de a fi supuse discutiei in Adunare.

2) Orice modificare a articolelor mentionate la alineatul 1) este adoptata de Adunare.

Adoptarea necesita trei patrimi din voturile exprimate; totusi, orice modificare a articolului 7, precum si a prezentului alineat, necesita patru cincimi din voturile exprimate.

3)a) Orice modificare a articolelor mentionate la alineatul 1) intra in vigoare in termen de o luna de la primirea, de catre Directorul general, a modificarilor de acceptare scrise, efectuate, in conformitate cu prevederile constitutionale respective, de trei patrimi din numarul tarilor care erau membre ale Uniunii speciale in momentul in care s-a adoptat modificarea.

b) Orice modificare a articolelor mentionate, odata acceptata, leaga, in momentul in care modificarea intra in vigoare, toate tarile membre ale Uniunii speciale; totusi, modificarile care se refera la marirea obligatiilor financiare ale tarilor din cadrul Uniunii speciale nu leaga decat acele tari care au notificat acceptul lor cu privire la modificarile mentionate.

c) Orice modificare acceptata conform subalineatului a) leaga toate tarile care devin membre ale Uniunii speciale dupa data la care respectiva modificare a intrat in vigoare, conform subalineatului a).
 
  Articolul 12 - Modalitatile prin care tarile pot deveni parti la aranjament

1) Orice tara parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale poate deveni parte la prezentul aranjament prin:

i) semnarea acestuia, urmata de depunerea instrumentului de ratificare, sau

ii) depunerea unui instrument de adeziune.

2) Instrumentele de ratificare sau de adeziune se depun pe langa Directorul general.

3) Dispozitiile articolului 24 al Actului de la Stockholm al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale se aplica prezentului aranjament.

4) Alineatul 3) nu va putea fi interpretat in nici un caz ca implicand recunoasterea sau acceptarea tacita, de vreuna din tarile membre ale Uniunii speciale, a unei situatii de fapt, pe orice teritoriu pe care ar fi aplicat prezentul aranjament de catre o alta tara, in virtutea alineatului mentionat.

Articolul 13 - Intrarea in vigoare a aranjamentului

1)a) Prezentul aranjament intra in vigoare in termen de un an de la depunerea instrumentelor de ratificare sau de adeziune

i) de doua treimi din tarile care, la data deschiderii spre semnare a prezentului aranjament, sunt parti la Conventia europeana, si

ii) de trei tari care sunt parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale dar nu sunt parti la Conventia europeana, dintre care cel putin una trebuie sa fie o tara in care, conform celor mai recente statistici publicate de Biroul international, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de adeziune, sa fi fost depuse peste 40.000 de cereri de brevet sau de certificate de autor de inventie.

b) In ceea ce priveste orice alta tara, cu exceptia celor pentru care aranjamentul intra in vigoare conform alineatului a), prezentul aranjament intra in vigoare la un an dupa data la care ratificarea sau adeziunea tarii respective a fost notificata de catre Directorul general, cu conditia ca in instrumentul de ratificare sau de adeziune sa nu fi fost mentionata o data posterioara.

In acest din urma caz, prezentul aranjament intra in vigoare, pentru tara respectiva, la data indicata.

c) Tarile care sunt parti la Conventia europeana si care ratifica prezentul aranjament, sau care adera la el, au obligatia de a denunta aceasta Conventie cel mai tarziu cu incepere din ziua in care prezentul aranjament intra in vigoare pentru ele.

2) Ratificarea sau adeziunea permite accesul, cu drept deplin, la toate clauzele si avantajele stipulate prin prezentul aranjament.

Articolul 14 - Durata aranjamentului

Prezentul aranjament are aceeasi durata ca si Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.

Articolul 15 - Denuntarea

1) Orice tara membra a Uniunii speciale poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresata Directorului general.

2) Denuntarea are efect in termen de un an dupa ziua in care Directorul general a primit notificarea.

3) Posibilitatea de denuntare, prevazuta de prezentul articol, nu poate fi exercitata de o tara inaintea expirarii unui termen de cinci ani incepand de la data la care aceasta a devenit membra a Uniunii speciale.

Articolul 16 - Semnarea, limbile, notificarile, functia de depozitar

1)a) Prezentul aranjament este semnat intr-un singur exemplar original, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind valabile.

b) Prezentul aranjament ramane deschis spre semnare la Strasbourg pana la 30 septembrie 1971.

c) Din momentul in care nu mai este deschis spre semnare, exemplarul original al prezentului aranjament este depus pe langa Directorul general.

2) Textele oficiale se redacteaza de catre Directorul general, dupa o consultare cu guvernele interesate, in limbile germana, spaniola, japoneza, portugheza, rusa si in alte limbi indicate de Adunare.

3)a) Directorul general certifica si transmite doua copii ale textului semnat al prezentului aranjament guvernelor tarilor care l-au semnat si, la cerere, si altor guverne. De asemenea, el certifica si transmite o copie Secretarului general al Consiliului Europei.

b) Directorul general certifica si transmite doua copii ale oricarei modificari a prezentului aranjament guvernelor tuturor tarilor membre ale Uniunii speciale si, la cerere, guvernului oricarei alte tari. De asemenea, el certifica si transmite o copie Secretarului general al Consiliului Europei.

c) Directorul general transmite, la cerere, guvernului oricarei tari care a semnat prezentul aranjament sau care adera la el, un exemplar certificat pentru conformitate, al clasificarii, in limbile engleza sau franceza.

4) Directorul general inregistreaza prezentul aranjament pe langa Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.

5) Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor care sunt parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale si Secretarului general al Consiliului Europei:

i) semnaturile;

ii) depunerea instrumentelor de ratificare sau de adeziune;

iii) data de intrare in vigoare a prezentului aranjament;

iv) rezerve cu privire la aplicarea clasificarii;

v) acceptarile de modificari ale prezentului aranjament;

vi) datele la care intra in vigoare aceste modificari;

vii) denuntarile primite.

Articolul 17 - Dispozitii tranzitorii

1) In timpul celor doi ani care urmeaza intrarii in vigoare a prezentului aranjament, tarile care sunt parti la Conventia europeana dar nu sunt inca membre ale Uniunii speciale pot, daca doresc, sa-si exercite, in cadrul Comitetului de experti, aceleasi drepturi, ca si cand ar fi membre ale Uniunii speciale.

2) Timp de trei ani dupa expirarea termenului prevazut la alineatul 1), tarile mentionate la acest alineat pot fi reprezentate de observatori la sesiunile Comitetului de experti si, daca acesta hotareste, la sesiunile subcomitetelor si grupurilor de lucru instituite de el. In acelasi termen, tarile in cauza pot prezenta propuneri de modificari ale clasificarii , in virtutea articolului 5.5) si pot primi notificarea hotararilor si recomandarilor Comitetului de experti, in virtutea art.6.1).

3) Timp de trei ani dupa intrarea in vigoare a prezentului aranjament, tarile care sunt parti la Conventia europeana, dar nu sunt inca membre ale Uniunii speciale, pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunarii si, daca aceasta hotareste, la cele ale comitetelor si grupurilor de lucru instituite de ea.

_ __ ___ ____ _____ ______ _______ ______________________________ _______ ______ _____ ____ ___ __ _