LEGE nr. 75 din 3 mai 1999
pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 13 mai 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
România aderă la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980.
ART. 2
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este împuternicit să prezinte directorului general al Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuala declaratii an aplicarea prezentului tratat, an functie de interesele României, după aprobarea acestora de către Guvernul României.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREaEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor an sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
PAULA IVANESCU


TRATATUL DE LA BUDAPESTA
privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare*)

-------------
*) Traducere.

Dispozitii introductive

ART. 1
Constituirea unei uniuni
Statele-parti la prezentul tratat, denumite an cele ce urmeaza state contractante, sunt constituite an Uniunea pentru recunoaşterea internaţională a depozitului microorganismelor în scopul procedurii de brevetare.
ART. 2
definiţii
In sensul prezentului tratat şi al regulamentului de aplicare:
(i) orice referire la brevet se antelege ca fiind o referire la brevetele de inventie, la certificatele de autor de inventie, la certificatele de utilitate, la modelele de utilitate, la brevetele sau certificatele aditionale, la certificatele de autor de inventie aditionale şi la certificatele de utilitate aditionale;
(ii) prin depozit de microorganisme, potrivit contextului an care figureaza aceste cuvinte, se antelege urmatoarele acte, efectuate an conformitate cu prezentul tratat şi cu regulamentul de aplicare: transmiterea unui microorganism la o autoritate de depozit internaţională, care al primeste şi al accepta, sau conservarea unui astfel de microorganism de către autoritatea de depozit internaţională sau, an acelaşi timp, respectiva transmitere şi conservare;
(iii) prin procedura de brevetare se antelege orice procedura administrativa sau judecâtoreasca cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet;
(iv) prin publicarea an scopul procedurii de brevetare se antelege publicarea oficiala sau punerea oficiala la dispozitie publicului pentru verificarea unei cereri de brevet sau a unui brevet;
(v) prin Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala se antelege o Organizaţie care a prezentat o declaratie an baza art. 9 alin. (1);
(vi) prin oficiul de proprietate industriala se antelege o autoritate a unui stat contractant sau a unei Organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala, care este competenta sa elibereze brevete;
(vii) prin institutie de depozit se antelege o institutie care asigura primirea, acceptarea şi conservarea microorganismelor şi remiterea de esantioane ale acestora;
(viii) prin autoritate de depozit internaţională se antelege o institutie de depozit care a dobandit statutul de autoritate de depozit internaţională conform art. 7;
(ix) prin depunator se antelege persoana fizica sau juridica ce transmite un microorganism la o autoritate de depozit internaţională, care al primeste şi al accepta, precum şi orice succesor an drepturi al persoanei mentionate;
(x) prin Uniune se antelege uniunea mentionata la art. 1;
(xi) prin Adunare se antelege adunarea mentionata la art. 1;
(xii) prin Organizaţie se antelege Organizaţia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
(xiii) prin Birou internaţional se antelege Biroul internaţional al Organizaţiei si, atata timp cat vor exista, birourile internaţionale reunite pentru protectia proprietatii intelectuale (BIRPI);
(xiv) prin director general se antelege directorul general al Organizaţiei;
(xv) prin regulament de aplicare se antelege regulamentul de aplicare mentionat la art. 12

CAP. 1
Dispozitii de fond

ART. 3
recunoaşterea şi efectele depozitului de microorganisme
(1) a) Statele contractante care permit sau cer sa se constituie depozitul de microorganisme an scopul procedurii de brevetare recunosc, an acest sens, depozitul de microorganisme, efectuat la o autoritate de depozit internaţională. Aceasta recunoastere cuprinde recunoaşterea depozitului şi a datei acestuia, astfel cum le indica autoritatea de depozit internaţională, precum şi recunoaşterea faptului ca ceea ce s-a remis ca esantion este un esantion al microorganismului depus.
b) Orice stat contractant poate cere o copie de pe adeverinta depozitului mentionat la lit. a), eliberata de autoritatea de depozit internaţională.
(2) In privinta problemelor reglementate prin prezentul tratat şi prin regulamentul de aplicare, nici un stat contractant nu poate cere andeplinirea altor cerinte, diferite de cele prevazute an prezentul tratat şi an regulamentul de aplicare, sau cerinte suplimentare.
ART. 4
Noul depozit
(1) a) In cazul an care, pentru orice motiv existent, autoritatea de depozit internaţională nu poate remite esantioane ale microorganismului depus, an special:
(i) an cazul an care microorganismul nu mai este viabil; sau
(ii) an cazul an care remiterea de esantioane ar necesita trimiterea lor an strainatate şi cand restrictii la export sau la import impiedica trimiterea sau primirea de esantioane an strainatate, aceasta autoritate notifica depunatorului ca este an imposibilitate de a remite esantioane la scurt timp dupa ce a constatat aceasta imposibilitate şi ai indica motivul; sub rezerva prevederilor alin. (2) şi an conformitate cu dispozitiile prezentului alineat, depunatorul are dreptul sa efectueze un nou depozit al microorganismului care face obiectul depozitului initial.
b) Noul depozit se efectueaza la autoritatea de depozit internaţională la care a fost efectuat depozitul initial; cu toate acestea:
(i) depozitul se efectueaza la o alta autoritate de depozit internaţională, dacă institutia la care a fost efectuat depozitul initial a ancetat sa aiba statutul de autoritate de depozit internaţională, fie an totalitate, fie an privinta tipului de microorganism caruia ai aparţine microorganismul depus, sau dacă autoritatea de depozit internaţională la care s-a efectuat depozitul initial anceteaza, temporar sau definiţiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse;
(ii) depozitul se poate efectua la o alta autoritate de depozit internaţională în cazul mentionat la lit. a) pct. (ii).
c) Orice depozit nou este ansotit de o declaratie semnata de depunator, prin care acesta afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelaşi cu cel care facea obiectul depozitului initial. dacă afirmatia depunatorului este contestata, sarcina dovezii incumba conform dreptului aplicabil.
d) Sub rezerva prevederilor lit. a)-c) şi e), noul depozit este considerat ca şi cum ar fi fost efectuat la data efectuarii depozitului initial, dacă toate declaratiile anterioare cu privire la viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului initial au indicat ca microorganismul este viabil şi dacă noul depozit a fost efectuat antr-un termen de 3 luni de la data la care depunatorul a primit notificarea mentionata la lit. a).
e) In cazul an care se aplica prevederile lit. b) pct. (i) şi cand depunatorul nu primeste notificarea mentionata la lit. a) antr-un termen de 6 luni de la data la care ancetarea, limitarea sau oprirea exercitarii functiilor mentionate la lit. b) pct. (i) a fost publicata de Biroul internaţional, termenul de 3 luni mentionat la lit. d) se calculeaza ancepand de la data acestei publicari.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) lit. a) nu este valabil an cazul an care microorganismul depus a fost transferat la o alta autoritate de depozit internaţională, atata timp cat aceasta autoritate este an masura sa remita esantioane ale acestui microorganism.
ART. 5
Restrictii la export şi la import
Fiecare stat contractant recunoaste ca este de dorit, la un nivel analt, ca, în cazul an care şi an masura an care exportul de pe teritoriul sau sau importul pe teritoriul sau al unor tipuri de microorganisme este restrans, o astfel de restrictie sa nu se aplice microorganismelor care sunt depuse sau sunt destinate a fi depuse an conformitate cu prezentul tratat, decât an cazul an care restrictia este necesara cu privire la securitatea nationala sau la riscurile pentru sanatate ori pentru mediul anconjurator.
ART. 6
Statutul de autoritate de depozit internaţională
(1) Pentru a avea dreptul la statutul de autoritate de depozit internaţională, o institutie de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat contractant şi trebuie sa beneficieze de asigurari date de către acest stat an conformitate cu care aceasta institutie andeplineste şi va continua sa andeplineasca condiţiile enumerate la alin. (2). Aceste asigurari pot fi, de asemenea, date de o Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala; an acest caz institutia de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat membru al acestei Organizaţii.
(2) Institutia de depozit, an calitate de autoritate de depozit internaţională, trebuie:
(i) sa existe an mod permanent;
(ii) sa posede, an conformitate cu regulamentul de aplicare, personalul şi instalatiile necesare andeplinirii sarcinilor stiintifice şi administrative ce ai revin conform prezentului tratat;
(iii) sa fie impartiala şi obiectiva;
(iv) sa fie, an scopul efectuarii depozitului, la dispozitia tuturor depunatorilor în aceleasi condiţii;
(v) sa accepte an depozit microorganisme de toate tipurile sau de anumite tipuri, sa examineze viabilitatea lor şi sa le conserve, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vi) sa elibereze depunatorului o adeverinta şi orice declaratie ceruta cu privire la viabilitate, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vii) sa pastreze secretul cu privire la microorganismele depuse, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(viii) sa remita, an condiţiile şi conform procedurii stabilite an regulamentul de aplicare, esantioane ale oricarui microorganism depus.
(3) Regulamentul de aplicare prevede masurile ce trebuie luate:
(i) an cazul an care o autoritate de depozit internaţională anceteaza, temporar sau definiţiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse sau refuza sa accepte tipuri de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte în baza asigurarilor date;
(ii) an caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internaţională al unei autoritati de depozit internaţionale.
ART. 7
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internaţională
(1) a) O institutie de depozit dobandeste statutul de autoritate de depozit internaţională an baza unei comunicari scrise, care este adresata directorului general de către statul contractant pe al carui teritoriu este situata institutia de depozit şi care cuprinde o declaratie care contine asigurari potrivit carora institutia respectiva andeplineste şi va continua sa andeplineasca condiţiile enumerate la art. 6 alin. (2). Acest statut poate fi dobandit, de asemenea, în baza unei comunicari scrise care este adresata directorului general de către o Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala şi care cuprinde declaratia mentionata.
b) Comunicarea contine, de asemenea, informatii cu privire la institutia de depozit, an conformitate cu regulamentul de aplicare, şi poate indica data la care ar trebui sa produca efecte statutul de autoritate de depozit internaţională.
(2) a) dacă directorul general constata ca respectiva comunicare contine declaratia ceruta şi ca toate informatiile cerute au fost primite, comunicarea se publica în scurt timp de către Biroul internaţional.
b) Statutul de autoritate de depozit internaţională se dobandeste de la data publicarii comunicarii sau, an cazul an care o data a fost indicata an baza prevederilor alin. (1) lit. b) şi dacă aceasta data este posterioara datei de publicare a comunicarii, cu ancepere de la aceasta data.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) şi (2).
ART. 8
Incetarea şi limitarea statutului de autoritate de depozit internaţională
(1) a) Orice stat contractant sau orice Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala poate cere Adunării sa decida ancetarea statutului de autoritate de depozit internaţională cu privire la o autoritate sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme, pentru motivul ca cerintele enumerate la art. 6 nu au fost andeplinite sau nu mai sunt andeplinite. Cu toate acestea, o astfel de cerere nu poate fi prezentata de un stat contractant sau de o Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala cu privire la o autoritate de depozit internaţională pentru care respectivul stat sau respectiva Organizaţie a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a).
b) Inaintea prezentarii cererii an baza prevederilor lit. a), statul contractant sau Organizaţia interguvernamentala de proprietate industriala notifica, prin intermediul directorului general, statului contractant sau Organizaţiei interguvernamentale de proprietate industriala care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) motivele cererii respective, an scopul ca respectivul stat sau respectiva Organizaţie sa poata lua, antr-un termen de 6 luni de la data notificarii, masurile corespunzatoare pentru ca prezentarea cererii sa nu mai fie necesara.
c) Adunarea, dacă constata ca cererea este intemeiata, decide ancetarea statutului de autoritate de depozit internaţională al autorităţii mentionate la lit. a) sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme. Decizia Adunării necesita o majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate an favoarea cererii.
(2) a) Statul contractant sau Organizaţia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. 1) lit. a) poate, printr-o comunicare adresata directorului general, sa retraga aceasta declaratie complet sau numai pentru anumite tipuri de microorganisme si, an orice caz, trebuie sa o faca an situatia şi an masura an care asigurarile sale nu mai sunt aplicabile.
b) Cu ancepere de la data prevazuta an regulamentul de aplicare o astfel de comunicare conduce, dacă se refera la declaratie an antregime, la ancetarea statutului de autoritate de depozit internaţională sau, dacă se refera numai la anumite tipuri de microorganisme, la o limitare corespunzatoare a respectivului statut.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) şi (2).
ART. 9
Organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala
(1) a) Orice Organizaţie interguvernamentala careia mai multe state i-au ancredintat sarcina de a elibera brevete cu caracter regional şi ale carei state membre sunt membre ale Uniunii internaţionale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate prezenta directorului general o declaratie potrivit careia accepta obligatia de recunoastere prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), obligatie privind cerintele mentionate la art. 3 alin. (2), şi toate efectele dispozitiilor prezentului tratat şi ale regulamentului de aplicare, care sunt aplicabile Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala. dacă declaratia este prezentata anaintea intrarii an vigoare a prezentului tratat în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), declaratia mentionata an fraza precedenta produce efecte la data intrarii an vigoare a tratatului. dacă declaratia este prezentata dupa intrarea an vigoare a tratatului, declaratia respectiva produce efecte la 3 luni de la prezentarea ei, cu condiţia ca an aceasta declaratie sa nu fie indicata o data ulterioara. In acest din urma caz, declaratia produce efecte la data astfel indicata.
b) Organizaţia are dreptul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b).
(2) In caz de revizuire sau de modificare a oricărei dispozitii a prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, care afecteaza Organizaţiile interguvernamentale de proprietate industriala, orice Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte:
(i) la data intrarii an vigoare a revizuirii sau a modificarii, dacă notificarea a fost primita anainte de aceasta data;
(ii) la data indicata an notificare, dacă notificarea a fost primita dupa data mentionata la pct. (i) sau, an lipsa unei astfel de indicatii, la 3 luni de la data la care a fost primita notificarea.
(3) In afara de cazul mentionat la alin. (2), orice Organizaţie de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) lit. a) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea. Nici o notificare de retragere conform prevederilor prezentului alineat nu se poate primi an timpul unei perioade de 5 ani ancepand de la data la care declaratia a anceput sa produca efecte.
(4) Retragerea mentionata la alin. (2) sau (3) de către o Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala, a carei comunicare conform art. 7 alin. (1) a condus la dobandirea de către o institutie de depozit a statutului de autoritate de depozit internaţională, are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea de retragere.
(5) Orice declaratie mentionata la alin. (1) lit. a), orice notificare de retragere mentionata la alin. (2) sau (3), orice asigurari date an baza art. 6 alin. (1) fraza a doua, cuprinse antr-o declaratie prezentata conform art. 7 alin. (1) lit. a), orice cerere facuta an baza art. 8 alin. (1) şi orice comunicare de retragere mentionata la art. 8 alin. (2) necesita aprobarea prealabila expresa a organului suveran al Organizaţiei interguvernamentale de proprietate industriala ai carui membri sunt toate statele membre ale respectivei Organizaţii şi an cadrul caruia deciziile sunt luate de reprezentantii oficiali ai guvernelor acestor state.

CAP. 2
Dispozitii administrative

ART. 10
Adunarea
(1) a) Adunarea este compusa din state contractante.
b) Fiecare stat contractant este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri şi de experti.
c) Fiecare Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala este reprezentata prin observatori speciali la reuniunile Adunării şi de orice comitet şi grup de lucru create de Adunare.
d) Orice stat care nu este membru al Uniunii, dar este membru al Organizaţiei sau al Uniunii internaţionale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) şi orice Organizaţie interguvernamentala specializata an domeniul brevetelor, care nu este o Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala în sensul art. 2 pct. (v), pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunării si, dacă Adunarea decide astfel, la reuniunile oricarui comitet sau grup de lucru creat de Adunare.
(2) a) Adunarea:
(i) trateaza toate problemele privind mentinerea şi dezvoltarea Uniunii şi aplicarea prezentului tratat;
(ii) exercita drepturile care ai sunt conferite an mod special şi andeplineste sarcinile care ai sunt atribuite an mod special prin prezentul tratat;
(iii) da directorului general directive cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire;
(iv) examineaza şi aproba rapoartele şi activitatile directorului general cu privire la Uniune şi ai da toate directivele utile cu privire la problemele ce sunt de competenta Uniunii;
(v) creeaza comitetele şi grupele de lucru pe care le considera utile pentru a facilita activitatile Uniunii;
(vi) decide, sub rezerva prevederilor alin. (1) lit. d), care sunt statele, altele decât statele contractante, care sunt Organizaţiile interguvernamentale, altele decât Organizaţiile interguvernamentale de proprietate industriala an sensul art. 2 pct. (v) şi care sunt Organizaţiile internaţionale neguvernamentale care sunt admise la reuniunile sale an calitate de observatori şi decide masura în care autoritatile de depozit internaţionale sunt admise la reuniunile sale în calitate de observatori;
(vii) antreprinde orice alta actiune adecvata an vederea realizarii obiectivelor Uniunii;
(viii) andeplineste orice alte functii utile an cadrul prezentului tratat.
b) In problemele care intereseaza, de asemenea, şi alte uniuni administrate de Organizaţie, Adunarea hotaraste dupa ce a luat cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei.
(3) Un delegat nu poate reprezenta decât un singur stat contractant şi nu poate vota decât în numele acestuia.
(4) Fiecare stat contractant dispune de un vot.
(5) a) Jumatate din numarul statelor contractante constituie cvorumul.
b) dacă acest cvorum nu se realizeaza, Adunarea poate lua hotarari; totusi aceste decizii, cu exceptia celor care privesc procedura Adunării, nu devin executorii decât an masura an care cvorumul şi majoritatea cerute sunt andeplinite pe calea votului prin corespondenta, prevazut prin regulamentul de aplicare.
(6) a) Sub rezerva prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), ale art. 12 alin. (4) şi ale art. 14 alin. (2) lit. b), deciziile Adunării sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
b) Abtinerea nu este considerata vot.
(7) a) Adunarea se reuneste o data la 2 ani an sesiune ordinara, la convocarea directorului general si, pe cat posibil, an aceeasi perioada şi an acelaşi loc cu Adunarea generala a Organizaţiei.
b) Adunarea se reuneste an sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, fie la initiativa acestuia, fie la cererea unei patrimi din numarul statelor contractante.
c) Adunarea adopta regulamentul sau interior.
ART. 11
Biroul internaţional
(1) Biroul internaţional:
(i) andeplineste sarcinile administrative ce revin Uniunii, andeosebi cele care ai sunt conferite an mod special prin prezentul tratat şi prin regulamentul de aplicare sau de către Adunare;
(ii) asigura secretariatul conferintelor de revizuire, al Adunării, al comitetelor şi al grupelor de lucru create de Adunare şi al oricărei alte reuniuni convocate de către directorul general, care se refera la probleme privind Uniunea.
(2) Directorul general este cel mai analt functionar al Uniunii şi o reprezinta.
(3) Directorul general convoaca toate reuniunile care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
(4) a) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de acesta participa, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale comitetelor şi ale grupelor de lucru create de Adunare şi la orice alta reuniune convocata de directorul general, care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
b) Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul Adunării şi al comitetelor, al grupelor de lucru şi al altor reuniuni mentionate la lit. a).
(5) a) Directorul general pregateste conferintele de revizuire potrivit directivelor Adunării.
b) Directorul general poate consulta Organizaţiile interguvernamentale şi Organizaţiile internaţionale neguvernamentale cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire.
c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta participa, fara drept de vot, la discutiile din timpul conferintelor de revizuire.
d) Directorul general sau orice membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul oricărei conferinte de revizuire.
ART. 12
Regulamentul de aplicare
(1) Regulamentul de aplicare contine reguli cu privire la:
(i) problemele la care prezentul tratat trimite, an mod expres, la regulamentul de aplicare sau prevede, an mod expres, ca ele sunt sau vor fi obiect de dispozitii;
(ii) orice condiţii, probleme sau proceduri cu caracter administrativ;
(iii) orice detalii utile an vederea aplicarii dispozitiilor prezentului tratat.
(2) Regulamentul de aplicare a prezentului tratat este adoptat o data cu tratatul şi este anexat la acesta.
(3) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare.
(4) a) Sub rezerva lit. b), adoptarea oricărei modificari a regulamentului de aplicare necesita doua treimi din numarul voturilor exprimate.
b) Pentru adoptarea oricărei modificari referitoare la remiterea, de către autoritatile de depozit internaţionale, de esantioane ale microorganismelor depuse, se cere ca nici un stat contractant sa nu voteze impotriva modificarii propuse.
(5) In caz de neconcordante antre textul prezentului tratat şi cel al regulamentului de aplicare, se aplica textul tratatului.

CAP. 3
Revizuire şi modificare

ART. 13
Revizuirea tratatului
(1) Prezentul tratat poate fi revizuit periodic prin conferinte ale statelor contractante.
(2) Convocarea conferintelor de revizuire se hotaraste de către Adunare.
(3) Art. 10 şi 11 pot fi modificate fie de către o conferinta de revizuire, fie an conformitate cu prevederile art. 14.
ART. 14
Modificarea anumitor dispozitii ale tratatului
(1) a) Propuneri de modificare a art. 10 şi 11, facute an baza prezentului articol, pot fi prezentate de către orice stat contractant sau de directorul general.
b) Aceste propuneri se comunica de către directorul general statelor contractante cu cel putin 6 luni anainte de a fi supuse examinarii Adunării.
(2) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) se adopta de către Adunare.
b) Adoptarea oricărei modificari a art. 10 necesita patru cincimi din numarul voturilor exprimate; adoptarea oricărei modificari a art. 11 necesita trei patrimi din numarul voturilor exprimate.
(3) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra an vigoare la o luna de la primirea de către directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuata an conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul statelor contractante care erau membre ale Adunării la data cand aceasta a adoptat modificarea.
b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptata leaga toate statele contractante care erau state contractante la data la care Adunarea a adoptat modificarea, intelegandu-se ca orice modificare ce creeaza obligatii financiare pentru respectivele state contractante sau care mareste aceste obligatii nu leaga decât pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea lor pentru aceasta modificare.
c) Orice modificare acceptata şi intrata an vigoare an conformitate cu lit. a) leaga toate statele care devin state contractante dupa data la care modificarea a fost adoptată de către Adunare.

CAP. 4
Clauze finale

ART. 15
Modalitati pentru a deveni parte la tratat
(1) Orice stat membru al Uniunii internaţionale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate deveni parte la prezentul tratat prin:
(i) semnare, urmata de depunerea unui instrument de ratificare; sau
(ii) depunerea unui instrument de aderare.
(2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general.
ART. 16
Intrarea an vigoare a tratatului
(1) Prezentul tratat intra an vigoare, an ceea ce priveste primele cinci state care si-au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, la 3 luni de la data la care a fost depus al cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
(2) Prezentul tratat intra an vigoare, an privinta oricarui alt stat, la 3 luni de la data la care acest stat si-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare, cu condiţia cu o data posterioara sa nu fie indicata an instrumentul de ratificare sau de aderare. In acest din urma caz, prezentul tratat intra an vigoare, an privinta acestui stat, la data astfel indicata.
ART. 17
Denuntarea tratatului
(1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresata directorului general.
(2) Denuntarea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea.
(3) Posibilitatea de a denunta prezentul tratat, prevazuta la alin. (1), nu poate fi exercitata de către un stat contractant anaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care acesta a devenit parte la prezentul tratat.
(4) Denuntarea prezentului tratat de către un stat contractant care a facut o declaratie mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) cu privire la o institutie de depozit care a dobandit astfel statutul de autoritate de depozit internaţională are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea mentionata la alin. (1).
ART. 18
Semnarea şi limbile tratatului
(1) a) Prezentul tratat este semnat antr-un singur exemplar original, an limbile franceza şi engleza, cele doua texte avand valoare egala.
b) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de către directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate si, an doua luni dupa semnarea prezentului tratat, an alte limbi an care a fost semnata Conventia instituind Organizaţia Mondiala a Proprietatii Intelectuale.
c) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de către directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, an limbile germana, araba, italiana, japoneza şi portugheza şi an alte limbi pe care le poate indica Adunarea.
(2) Prezentul tratat ramane deschis spre semnare la Budapesta pana la data de 31 decembrie 1977.
ART. 19
Depozitul tratatului; transmiterea de copii; anregistrarea tratatului
(1) Exemplarul original al prezentului tratat, an situatia an care nu mai este deschis spre semnare, se depune la directorul general.
(2) Directorul general certifica şi transmite doua copii de pe prezentul tratat şi de pe regulamentul de aplicare guvernelor tuturor statelor mentionate la art. 15 alin. (1) şi Organizaţiilor interguvernamentale care pot prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat.
(3) Directorul general ia masuri pentru anregistrarea prezentului tratat la Secretariatul Organizaţiei Natiunilor Unite.
(4) Directorul general certifica şi transmite doua copii de pe orice modificare a prezentului tratat şi a regulamentului de aplicare tuturor statelor contractante şi tuturor Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat şi oricărei alte Organizaţii interguvernamentale care poate prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a).
ART. 20
Notificari
Directorul general notifica statelor contractante, Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala şi statelor care nu sunt membre ale Uniunii, dar sunt membre ale Uniunii internaţionale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris):
(i) semnaturile depuse conform art. 18;
(ii) depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare conform art. 15 alin. (2);
(iii) declaratiile prezentate conform art. 9 alin. (1) lit. a) şi notificarile de retragere conform art. 9 alin. (2) sau (3);
(iv) data intrarii an vigoare a prezentului tratat conform art. 16 alin. (1);
(v) comunicarile conform art. 7 şi 8 şi deciziile conform art. 8;
(vi) acceptarile de modificare a prezentului tratat conform art. 14 alin. (3);
(vii) modificarile regulamentului de aplicare;
(viii) datele de intrare an vigoare a modificarilor tratatului sau ale regulamentului de aplicare;
(ix) orice denuntare notificata conform art. 17.


REGULAMENT
de aplicare a Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare

REGULA 1
Expresii prescurtate şi interpretarea cuvantului semnatură
1.1. Tratat
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin tratat se înţelege Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare.
1.2. Articol
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin articol se antelege articolul indicat an tratat.
1.3. Semnatura
In sensul prezentului regulament de aplicare, an cazul an care legea statului pe al carui teritoriu este situata o autoritate de depozit internaţională cere utilizarea unui sigiliu an locul unei semnaturi, se antelege ca termenul semnatura anseamna sigiliul acestei autoritati.
REGULA 2
Autoritati de depozit internaţionale
2.1. Statut juridic
Autoritatea de depozit internaţională poate fi un organism public, precum şi orice institutie publica, atasata unei administratii publice, alta decât guvernul central sau o antreprindere particulara.
2.2. Personal şi instalatii
condiţiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (ii) sunt, an special, urmatoarele:
(i) personalul şi instalatiile autorităţii de depozit internaţionale trebuie sa îi permită conservarea microorganismelor depuse într-un mod care să garanteze viabilitatea lor şi lipsa contaminarii;
(ii) autoritatea de depozit internaţională trebuie sa prevada pentru conservarea microorganismelor masuri suficiente de securitate pentru a reduce la minimum riscul pierderii microorganismelor depuse la aceasta.
2.3. Remiterea de eşantioane
condiţiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (viii) cuprind, an special, condiţia conform careia autoritatea de depozit internaţională trebuie sa remita rapid şi antr-un mod convenabil esantioane ale microorganismelor depuse.
REGULA 3
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internaţională
3.1. Comunicare
a) Comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) este adresata, an cazul unui stat contractant, directorului general, pe cale diplomatica, sau, an cazul unei Organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala, prin cel mai analt functionar al sau.
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea şi adresa institutiei de depozit la care se refera;
(ii) contine informatii detaliate cu privire la capacitatea institutiei respective de a andeplini condiţiile enumerate la art. 6 alin. (2), precum şi informatii cu privire la statutul sau juridic, la nivelul stiintific, la personalul şi la instalatiile sale;
(iii) an cazul an care institutia respectiva are intentia sa nu accepte an depozit decât anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iv) indica cuantumul taxelor pe care institutia respectiva le va percepe, an cazul an care aceasta va dobandi statutul de autoritate de depozit internaţională, pentru conservarea, declaratiile cu privire la viabilitate şi pentru remiterea de esantioane de microorganisme;
(v) indica limba oficiala sau limbile oficiale ale institutiei respective;
(vi) dacă este cazul, indica data mentionata la art. 7 alin. (1) lit. b).
3.2. Tratamentul comunicarii
dacă comunicarea este conforma cu prevederile art. 7 alin. (1) şi ale regulii 3.1, directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala, iar Biroul internaţional o publica an termen scurt.
3.3. Extinderea listei cuprinzand tipurile de microorganisme acceptate
Statul contractant sau Organizaţia interguvernamentala de proprietate industriala, care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1), poate ulterior, an orice moment, sa notifice directorului general ca asigurarile sale se antind la tipuri specifice de microorganisme asupra carora asigurarile nu se intindeau pana an acel moment. Intr-un asemenea caz, an ceea ce priveste tipurile suplimentare de microorganisme, prevederile art. 7 şi ale regulilor 3.1 şi 3.2 se aplica prin analogie.
REGULA 4
Incetarea sau limitarea statutului de autoritate de depozit internaţională
4.1. Cererea; tratamentul cererii
a) Cererea mentionata la art. 8 alin. (1) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Cererea:
(i) indica denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decât la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) indica an detaliu faptele pe care se bazeaza.
c) dacă cererea este conforma prevederilor alin. a) şi b), directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala.
d) Sub rezerva prevederilor alin. e), Adunarea examineaza propunerea cel mai devreme la 6 luni şi cel mai tarziu la 8 luni de la data notificarii cererii.
e) In cazul an care, potrivit avizului directorului general, respectarea termenului prevazut la alin. d) ar putea pune an pericol interesele solicitantilor efectivi sau potentiali, directorul general poate convoca Adunarea la o data anterioara datei expirarii termenului de 6 luni prevazut la alin. d).
f) dacă Adunarea decide sa anceteze statutul de autoritate de depozit internaţională sau sa al limiteze la anumite tipuri de microorganisme, decizia produce efecte la 3 luni de la data la care a fost luata.
4.2. Comunicarea; data efectiva; tratamentul comunicarii
a) Comunicarea mentionata la art. 8 alin. (2) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decât la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) an cazul an care statul contractant sau Organizaţia interguvernamentala de proprietate industriala care face comunicarea doreste ca efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) sa se produca la o data posterioara expirarii unui termen de 3 luni de la data comunicarii, indica aceasta data posterioara.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. b) pct. (iii), efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) se produc la data indicata an baza respectivului alineat din comunicare; an caz contrar, ele se produc la expirarea unui termen de 3 luni de la data comunicarii.
d) Directorul general notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice comunicare primita an baza art. 8 alin. (2), precum şi data sa efectiva an baza alin. c). Un aviz corespunzator este publicat, an termen scurt, de Biroul internaţional.
4.3. Consecinte pentru depozite
In caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internaţională în baza art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (4) sau art. 17 alin. (4), regula 5.1. se aplica prin analogie.
REGULA 5
Carenta autorităţii de depozit internaţionale
5.1. Incetarea exercitarii functiilor privind microorganismele depuse
a) dacă o autoritate de depozit internaţională anceteaza, temporar sau definiţiv, sa andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului şi a prezentului regulament de aplicare cu privire la microorganismele depuse de ea, statul contractant sau Organizaţia interguvernamentala de proprietate industriala, care i-a oferit acestei autoritati asigurari an baza art. 6 alin. (1):
(i) asigura, an masura posibilului, transferul de esantioane ale tuturor acestor microorganisme, an termen scurt şi fara deteriorare sau contaminare, de la autoritatea respectiva (autoritatea falimentara) la o alta autoritate de depozit internaţională (autoritatea inlocuitoare);
(ii) asigura, an masura posibilului, transmiterea la autoritatea inlocuitoare, în termen scurt, a oricărei corespondente sau a oricărei alte comunicari adresate autorităţii falimentare, precum şi a tuturor dosarelor şi a celorlalte informatii pertinente pe care le poseda aceasta autoritate cu privire la microorganismele respective;
(iii) asigura, an masura posibilului, notificarea an termen scurt, de către autoritatea falimentara, a ancetarii exercitarii functiilor şi a transferurilor efectuate, tuturor solicitantilor interesati;
(iv) notifica, an termen scurt, directorului general ancetarea exercitarii functiilor şi antinderea sa, precum şi masurile luate de respectivul stat contractant sau de respectiva Organizaţie interguvernamentala de proprietate industriala, an baza pct. (i)-(iii).
b) Directorul general transmite, an termen scurt, statelor contractante şi Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum şi oficiilor de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a) pct. (iv); notificarea facuta de directorul general şi notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, în termen scurt, de Biroul internaţional.
c) In baza procedurii de brevetare care este aplicabila, se poate cere ca solicitantul, în cazul an care primeste adeverinta prevazuta la regula 7.5, sa notifice, an termen scurt, oricarui oficiu de proprietate industriala la care a fost prezentata o cerere de brevet şi luand an considerare depozitul initial, noul numar de ordine atribuit depozitului de către autoritatea inlocuitoare.
d) Autoritatea inlocuitoare mentine, antr-o forma adecvata, pe langa noul numar de ordine, numarul de ordine atribuit de autoritatea falimentara.
e) Pe langa orice transfer efectuat an baza prevederilor alin. a) pct. (i), autoritatea falimentara transfera, an masura posibilului, la cererea solicitantului, un esantion al oricarui microorganism depus la aceasta, precum şi copii de pe orice corespondenta sau comunicare şi de pe toate dosarele şi celelalte informatii pertinente, mentionate la alin. a) pct. (ii), oricărei autoritati de depozit internaţionale, alta decât autoritatea inlocuitoare, pe care o indica solicitantul, cu condiţia ca solicitantul sa plateasca autorităţii falimentare toate cheltuielile ce decurg din acest transfer. Solicitantul plateste taxa pentru conservarea respectivului esantion autorităţii de depozit internaţionale pe care a indicat-o.
f) La cererea solicitantului interesat, autoritatea falimentara pastreaza, an masura posibilului, esantioane ale microorganismelor depuse la aceasta.
5.2. Refuzul de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme
a) dacă o autoritate de depozit internaţională refuza sa accepte an depozit unul dintre tipurile de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte an baza asigurarilor oferite, statul contractant sau Organizaţia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut, cu privire la aceasta autoritate, declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) notifica, an termen scurt, directorului general faptele respective şi masurile care au fost luate.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, celorlalte state contractante şi Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a); notificarea facuta de directorul general şi notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul internaţional.
REGULA 6
Modalitatile de efectuare a depozitului initial şi a noului depozit
6.1. Depozitul initial
a) Microorganismul transmis de solicitant autorităţii de depozit internaţionale este ansotit, an afara cazului an care se aplica prevederile regulii 6.2, de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului şi care contine:
(i) indicatia ca depozitul este efectuat an baza tratatului şi angajarea de a nu al retrage an timpul perioadei precizate la regula 9.1;
(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) descrierea detaliata a condiţiilor care trebuie sa fie antrunite pentru a cultiva microorganismul, pentru a-l conserva şi pentru a-i controla viabilitatea si, an afara de aceasta, an cazul an care depozitul se refera la un amestec de microorganisme, descrierea componentelor amestecului şi cel putin a uneia dintre metodele care permit verificarea prezentei lor;
(iv) referinta de identificare (de exemplu, numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) indicarea proprietatilor microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau pentru mediul anconjurator, ori indicarea ca solicitantul nu are cunostinta de astfel de proprietati.
b) Se recomanda cu insistenta ca declaraţia scrisă, mentionata la alin. a), să conţină descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului depus.
6.2. Noul depozit
a) Sub rezerva prevederilor alin. b), în cazul noului depozit, efectuat în baza art. 4, microorganismul transmis de solicitant autorităţii de depozit internaţionale este ansotit de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior, de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior, indicand ca microorganismul este viabil, precum şi de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului şi care contine:
(i) indicatiile mentionate la regula 6.1 alin. a) pct. (i)-(v);
(ii) o declaratie care mentioneaza motivul aplicabil an baza art. 4 alin. (1) lit. a) pentru care noul depozit este efectuat, o declaratie care afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelaşi cu cel care facea obiectul depozitului anterior şi indicarea datei la care solicitantul a primit notificarea mentionata la art. 4 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, a datei publicarii mentionate la art. 4 alin. (1) lit. e);
(iii) an cazul an care o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata an legatura cu depozitul anterior, cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, asa cum a fost comunicata autorităţii de depozit internaţionale la care a fost efectuat depozitul anterior.
b) In cazul an care noul depozit este efectuat la autoritatea de depozit internaţională la care depozitul anterior a fost efectuat, prevederile alin. a) pct. (i) nu se aplica.
c) In sensul prevederilor alin. a) şi b) şi ale regulii 7.4, prin depozit anterior se antelege:
(i) an cazul an care noul depozit a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: cel mai recent dintre aceste depozite noi;
(ii) an cazul an care noul depozit nu a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: depozitul initial.
6.3. Cerintele autorităţii de depozit internaţionale
a) Orice autoritate de depozit internaţională poate solicita:
(i) ca microorganismul să fie depus sub forma şi în cantitatea care sunt necesare în sensul tratatului şi al prezentului regulament de aplicare;
(ii) sa fie oferit un formular stabilit de aceasta autoritate şi care sa fie completat an conformitate de solicitant, an sensul procedurilor administrative ale acestei autoritati;
(iii) ca declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau la regula 6.2 alin. a), sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile desemnate de aceasta autoritate, tinand seama ca aceasta desemnare trebuie sa includa, în orice caz, limba/limbile oficiala/oficiale indicata/indicate la regula 3.1 alin. b) pct. (v);
(iv) sa fie platita taxa de conservare mentionata la regula 12.1 alin. a) pct. (i); si
(v) an masura an care legea aplicabila o permite, solicitantul sa ancheie cu aceasta autoritate un contract care sa defineasca responsabilitatile solicitantului şi ale respectivei autoritati.
b) Orice autoritate de depozit internaţională comunica, dacă este cazul, aceste cerinte şi orice modificari ale acestora Biroului internaţional.
6.4. Procedura de acceptare
a) Autoritatea de depozit internaţională refuză acceptarea microorganismului şi notifică solicitantului imediat, în scris, refuzul, indicand motivele:
(i) dacă microorganismul nu aparţine unui tip de microorganism la care se antind asigurarile oferite an baza regulii 3.1. alin. b) pct. (iii) sau 3.3;
(ii) dacă microorganismul are proprietati excepţionale, astfel ancat autoritatea de depozit internaţională nu este an masura, din punct de vedere tehnic, sa asi andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului şi a prezentului regulament de aplicare; sau
(iii) dacă depozitul este primit antr-o stare care indica clar ca microorganismul lipseste sau care exclude, din motive stiintifice, acceptarea microorganismului.
b) Sub rezerva prevederilor alin. a), autoritatea de depozit internaţională accepta microorganismul, an cazul an care au fost andeplinite toate cerintele mentionate la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a) şi la regula 6.3 alin. a). dacă nu au fost andeplinite aceste cerinte, autoritatea de depozit internaţională notifica acest fapt imediat, an scris, solicitantului, invitandu-l sa le andeplineasca.
c) In cazul an care microorganismul a fost acceptat ca depozit initial sau ca nou depozit, data depozitului initial sau a noului depozit, dupa caz, este data la care microorganismul a fost primit de autoritatea de depozit internaţională.
d) Autoritatea de depozit internaţională, la cererea solicitantului şi cu condiţia ca toate cerintele mentionate la alin. b) sa fi fost andeplinite, considera un microorganism, depus anaintea dobandirii de aceasta autoritate a statutului de autoritate de depozit internaţională, ca fiind primit, an sensul tratatului, la data la care ea a dobandit acest statut.
REGULA 7
Adeverinta
7.1. Eliberarea adeverintei
In ceea ce priveste fiecare depozit de microorganism, care este efectuat la autoritatea de depozit internaţională sau care este transferat la aceasta, autoritatea de depozit internaţională elibereaza o adeverinta solicitantului, care atesta primirea şi acceptarea microorganismului.
7.2. Forma; limba; semnatura
a) Adeverinta mentionata la regula 7.1 are forma stabilită pe un formular, denumit formular internaţional, al cărui model este stabilit de directorul general, în limbile indicate de Adunare.
b) Orice cuvânt sau orice literă înscrisă în adeverinţă cu alte caractere decât latine trebuie sa figureze, de asemenea, prin transliterare, an caractere latine.
c) Adeverinta poarta semnatura persoanei competente sau a persoanelor competente sa reprezinte autoritatea de depozit internaţională sau a oricarui functionar al acestei autoritati, autorizat an conformitate de respectiva persoana sau de respectivele persoane.
7.3. Continutul, an cazul unui depozit initial
Adeverinta mentionata la regula 7.1 şi eliberata an caz de depozit initial indica ca aceasta este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internaţională, an baza tratatului, şi contine, cel putin, indicatiile urmatoare:
(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale;
(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data depozitului initial, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit depozitului de autoritatea de depozit internaţională;
(vi) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a), cuprinde descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului, o mentiune a acestui fapt.
7.4. Continutul, an cazul unui nou depozit
Adeverinta mentionata la regula 7.1 şi eliberata an cazul unui nou depozit efectuat în baza art. 4 este ansotita de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)] şi de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)], indicand ca microorganismul este viabil, şi contine cel putin:
(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale;
(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data noului depozit, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit noului depozit de autoritatea de depozit internaţională;
(vi) indicarea motivului aplicabil şi a datei aplicabile, mentionate de solicitant, în baza regulii 6.2 alin. a) pct. (ii);
(vii) an cazul aplicarii regulii 6.2 alin. a) pct. (iii), o mentiune a faptului ca solicitantul a indicat o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa;
(viii) numarul de ordine atribuit depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)].
7.5. Continutul, an cazul transferului
Autoritatea de depozit internaţională la care sunt transferate esantioanele de microorganisme an baza regulii 5.1 alin. a) pct. (i) elibereaza solicitantului, pentru fiecare depozit an legatura cu care este transferat un esantion, o adeverinta în care se precizeaza ca este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internaţională, an baza tratatului, şi care contine cel putin:
(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale;
(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data la care esantionul transferat a fost primit de autoritatea de depozit internaţională (data transferului);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internaţională;
(vi) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale de la care a fost efectuat transferul;
(vii) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internaţională de la care a fost efectuat transferul;
(viii) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a), continea descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului sau an cazul an care aceasta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata sau modificata ulterior, an baza regulii 8.1, o mentiune a acestui fapt.
7.6. Comunicarea descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
La cererea oricărei parti care are dreptul sa remita un esantion al microorganismului în baza regulii 11.1, 11.2 sau 11.3, autoritatea de depozit internaţională comunica acestei parti cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, mentionata la regulile 6.1 alin. b), 6.2 alin. a) pct. (iii) sau 8.1 alin. b) pct. (iii).
REGULA 8
Indicatia ulterioara sau modificari ale descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
8.1. Comunicarea
a) In cazul an care, an legatura cu depozitul unui microorganism, descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului nu a fost indicata, solicitantul o poate indica ulterior sau, dacă ea a fost indicata, o poate modifica.
b) O astfel de indicatie ulterioara sau o astfel de modificare ulterioara este facuta printr-o comunicare scrisa, purtand semnatura solicitantului, adresata autorităţii de depozit internaţionale, care contine:
(i) numele şi adresa solicitantului;
(ii) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate;
(iii) descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului, propusa;
(iv) an caz de modificare, descrierea stiintifica precedenta si/sau descrierea taxonomica precedenta, propusa.
8.2. Certificatul
La cererea solicitantului care a facut comunicarea mentionata la regula 8.1, autoritatea de depozit internaţională ai elibereaza un certificat care indica datele mentionate la regula 8.1. alin. b) pct. (i)-(iv) şi data primirii acestei comunicari.
REGULA 9
Conservarea microorganismelor
9.1. Durata conservarii
Orice microorganism depus la o autoritate de depozit internaţională este conservat de aceasta cu toata grija necesara privind viabilitatea sa şi fara contaminare, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la primirea de către respectiva autoritate a celei mai recente cereri de remitere a unui esantion al microorganismului depus si, an toate cazurile, pentru o perioada de cel putin 30 de ani de la data depozitului.
9.2. Secretul
Autoritatea de depozit internaţională nu ofera nici unei persoane informatii cu privire la faptul dacă a fost depus un microorganism la aceasta an baza tratatului. In afara de aceasta, ea nu ofera nici unei persoane nici o informatie cu privire la orice microorganism depus la aceasta an baza tratatului, cu exceptia cazului în care nu este o autoritate sau o persoana fizica sau juridica care are dreptul sa obtina un esantion al respectivului microorganism an baza regulii 11 şi sub rezerva acelorasi condiţii care sunt prevazute an aceasta regula.
REGULA 10
Controlul viabilitatii şi declaratia privind viabilitatea
10.1. Obligatia de control
Autoritatea de depozit internaţională controleaza viabilitatea fiecarui microorganism depus la aceasta:
(i) an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) la intervale corespunzatoare, conform tipului microorganismului şi condiţiilor de conservare aplicabile, sau an orice moment, dacă este necesar din motive tehnice;
(iii) an orice moment, la cererea solicitantului.
10.2 Declaratia privind viabilitatea
a) Autoritatea de depozit internaţională elibereaza o declaratie privind viabilitatea microorganismului depus:
(i) solicitantului, an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) solicitantului, la cererea sa, an orice moment dupa efectuarea depozitului sau a transferului;
(iii) oficiului de proprietate industriala al autorităţii, alta decât acest oficiu, persoanei fizice sau juridice, alta decât solicitantul, careia i s-au remis esantioane ale microorganismului depus conform regulii 11, la cererea sa, o data cu remiterea sau an orice moment de la aceasta.
b) Declaratia privind viabilitatea indica dacă microorganismul este viabil sau dacă nu mai este viabil şi contine:
(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit internaţionale care o elibereaza;
(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data mentionata la regula 7.3 pct. (iii) sau, dacă a fost efectuat un nou depozit sau transfer, cea mai recenta dintre datele mentionate la regulile 7.4 pct. (iii) şi 7.5 pct. (iii);
(iv) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate de depozit internaţională;
(v) data controlului la care se refera;
(vi) informatii despre condiţiile an care a fost efectuat controlul de viabilitate, cu atat mai mult cu cat aceste informatii au fost cerute de destinatarul declaratiei privind viabilitatea şi rezultatele controlului au fost negative.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. a) pct. (ii) sau (iii), declaratia privind viabilitatea se refera la controlul cel mai recent al viabilitatii.
d) In ceea ce priveste forma, limbile şi semnatura, regula 7.2 se aplica, prin analogie, declaratiei privind viabilitatea.
e) Declaratia privind viabilitatea se elibereaza gratuit an cazul mentionat la alin. a) pct. (i) sau dacă aceasta este ceruta de un oficiu de proprietate industriala. Taxa datorata an baza regulii 12.1 alin a) pct. (iii) cu privire la orice alta declaratie privind viabilitatea revine an sarcina partii care solicita declaratia şi trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
REGULA 11
Remiterea de esantioane
11.1. Remiterea de esantioane oficiilor de proprietate industriala interesate
Autoritatea de depozit internaţională remite un esantion al oricarui microorganism depus la oficiul de proprietate industriala al oricarui stat contractant sau al oricărei Organizaţii interguvernamentale de proprietate industriala, la cererea acestui oficiu, cu condiţia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie an termenii careia:
(i) o cerere referitoare la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet şi obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) aceasta cerere este an curs de judecâta an fata acestui oficiu sau a condus la eliberarea unui brevet;
(iii) esantionul este necesar an scopul unei proceduri de brevetare care are efect an acest stat contractant sau an aceasta Organizaţie ori an statele sale membre;
(iv) esantionul şi orice informatie care al ansoteste sau care se refera la el vor fi utilizate numai an scopul respectivei proceduri de brevetare.
11.2. Remiterea de esantioane solicitantului sau cu autorizatia sa
Autoritatea de depozit internaţională remite un esantion al oricarui microorganism depus:
(i) solicitantului, la cererea sa;
(ii) oricărei autoritati sau oricărei persoane fizice sau juridice, denumita în cele ce urmeaza partea autorizata, la cererea acesteia, cu condiţia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie a solicitantului care autorizeaza remiterea de esantioane solicitata.
11.3. Remiterea de esantioane partilor care au dreptul la aceasta
a) Autoritatea de depozit internaţională remite un esantion al oricarui microorganism depus oricărei autoritati sau oricărei persoane fizice sau juridice, denumita în cele ce urmeaza partea atestata, la cererea acesteia, cu condiţia ca cererea sa fie facuta pe un formular al carui continut este stabilit de Adunare şi ca un oficiu de proprietate industriala sa ateste an acest formular:
(i) ca o cerere care se refera la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet şi ca obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) ca, an afara de cazul an care se aplica cea de-a doua fraza a pct. (iii), o publicatie a fost realizata de acest oficiu an scopul procedurii de brevetare;
(iii) fie ca partea certificata are dreptul la un esantion al microorganismului în virtutea dreptului care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu şi ca, dacă acest drept face ca dreptul la esantion sa depinda de anumite condiţii, acest oficiu s-a asigurat ca aceste condiţii au fost andeplinite an mod efectiv, fie ca partea atestata si-a depus semnatura pe un formular an fata acestui oficiu şi ca, prin semnarea acestui formular, condiţiile de remitere a unui esantion partii atestate sunt considerate andeplinite conform legii care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu; dacă partea atestata are dreptul la esantion, an baza respectivului drept, anaintea unei publicari de către respectivul oficiu an scopul procedurii de brevetare şi dacă o astfel de publicare nu a fost anca efectuata, certificarea indica an mod expres şi mentioneaza, citand-o an mod obisnuit, dispozitia aplicabila a respectivului drept, inclusiv orice decizie judiciara.
b) In ceea ce priveste brevetele eliberate şi publicate de orice oficiu de proprietate industriala, acesta poate comunica, an mod periodic, oricărei autoritati de depozit internaţionale liste cuprinzand numerele de ordine atribuite de aceasta autoritate depozitelor de microorganisme la care se face referire an respectivele brevete. La solicitarea oricărei autoritati sau a oricărei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza parte solicitanta, autoritatea de depozit internaţională remite acesteia un esantion din orice microorganism al carui numar de ordine a fost astfel comunicat. In privinta microorganismelor depuse, ale caror numere de ordine au fost astfel comunicate, acest oficiu nu este obligat sa furnizeze atestarea mentionata la regula 11.3 alin. a).
11.4. Reguli comune
a) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3:
(i) este redactata an limba franceza, engleza, spaniola sau rusa, dacă este adresata unei autoritati de depozit internaţionale a carei limba oficiala este sau ale carei limbi oficiale sunt franceza, engleza, spaniola sau, respectiv, rusa; cu toate acestea, an cazul an care ea trebuie sa fie redactata an limba spaniola sau rusa, poate fi prezentata an limba franceza sau engleza an loc de limba spaniola sau rusa si, dacă este astfel prezentata, Biroul internaţional stabileste, an termen scurt, la cererea partii interesate mentionate în respectivele reguli sau la cererea autorităţii de depozit internaţionale, traducerea gratuită în limba spaniolă sau rusă, certificată în conformitate;
(ii) este redactata, an toate celelalte cazuri, an limba franceza sau engleza; cu toate acestea, ea poate fi redactata an limba oficiala sau antr-una dintre limbile oficiale ale autorităţii de depozit internaţionale an loc de limba franceza sau engleza.
b) In pofida prevederilor alin. a), an cazul an care cererea mentionata la regula 11.1 este antocmita de un oficiu de proprietate industriala a carui limba oficiala este spaniola sau rusa, ea poate fi redactata an limba spaniola sau, respectiv, rusa şi Biroul internaţional stabileste, an termen scurt, la cererea acestui oficiu sau a autorităţii de depozit internaţionale care a primit respectiva cerere, traducerea gratuita an limba franceza sau engleza, certificata an conformitate.
c) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3 este scrisa, semnata şi datata.
d) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3 alin. a) contine urmatoarele indicatii:
(i) denumirea şi adresa oficiului de proprietate industriala care prezinta cererea, ale partii autorizate sau ale partii atestate, dupa caz;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului;
(iii) an cazul regulii 11.1, data şi numarul cererii sau ale brevetului care face referire la depozit;
(iv) an cazul regulii 11.3 alin. a), indicatiile mentionate la pct. (iii), precum şi denumirea şi adresa oficiului de proprietate industriala care a facut atestarea mentionata la regula respectiva.
e) Orice cerere mentionata la regula 11.3 alin. b) contine urmatoarele indicatii:
(i) numele şi adresa partii solicitante;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului.
f) Autoritatea de depozit internaţională marcheaza cu numarul de ordine atribuit depozitului recipientul care contine esantionul remis şi anexeaza o copie de pe adeverinta mentionata la regula 7, indicarea eventualelor proprietati ale microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau mediul anconjurator, si, la cerere, indicarea condiţiilor utilizate de autoritatea de depozit internaţională pentru cultivarea şi conservarea microorganismului.
g) Autoritatea de depozit internaţională care a remis un esantion oricărei parti interesate, alta decât solicitantul, notifica acestuia, an scris şi an termen scurt, acest fapt, data la care esantionul a fost remis, precum şi denumirea şi adresa oficiului de proprietate industriala, ale partii autorizate, ale partii atestate sau ale partii solicitante careia i-a fost remis esantionul. Aceasta notificare este ansotita de o copie de pe cererea corespunzatoare, de orice declaratie prezentata an baza regulii 11.1 sau 11.2 pct. (ii) referitoare la respectiva cerere şi de orice formular sau cerere care poarta semnatura partii solicitante, conform regulii 11.3.
h) Remiterea de esantioane, mentionata la regula 11.1, se face gratuit. In cazul remiterii de esantioane an baza regulii 11.2 sau 11.3, taxa datorata an baza regulii 12.1 alin. a) pct. (iv) este an sarcina solicitantului, a partii autorizate, a partii atestate sau a partii solicitante, dupa caz, şi trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
11.5. Modificarea regulilor 11.1 şi 11.3 an situatia an care se aplica cererilor internaţionale
In cazul an care o cerere a fost depusa ca cerere internaţională conform Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, referirea, an regulile 11.1 pct. (i) şi 11.3 alin. a) pct. (i), la prezentarea cererii la oficiul de proprietate industriala este considerata ca o referire privind desemnarea an cererea internaţională a statului contractant pentru care oficiul de proprietate industriala este oficiul desemnat an sensul respectivului tratat, iar certificarea unei publicatii care este ceruta prin regula 11.3. alin. a) pct. (ii) este, la alegerea oficiului de proprietate industriala, fie o certificare a publicatiei internaţionale facute în baza respectivului tratat, fie certificarea unei publicatii facute de oficiul de proprietate industriala.
REGULA 12
Taxe
12.1. Tipuri de taxe şi cuantumuri
a) Autoritatea de depozit internaţională poate, an ceea ce priveste procedura prevazuta de tratat şi de prezentul regulament de aplicare, sa perceapa o taxa:
(i) pentru conservare;
(ii) pentru eliberarea certificatului mentionat la regula 8.2;
(iii) sub rezerva prevederilor regulii 10.2 alin. e) prima fraza, pentru eliberarea de declaratii privind viabilitatea;
(iv) sub rezerva prevederilor regulii 11.4 alin. h) prima fraza, pentru remiterea de esantioane;
(v) pentru comunicarea de informatii an baza prevederilor regulii 7.6.
b) Taxa de conservare este valabila pentru intreaga perioada an care, conform prevederilor regulii 9.1, microorganismul este conservat.
c) Cuantumul oricărei taxe nu trebuie să depindă de naţionalitatea sau de domiciliul solicitantului, nici de naţionalitatea sau de domiciliul autorităţii ori al persoanei fizice sau juridice care solicita eliberarea unei declaratii privind viabilitatea sau remiterea de esantioane.
12.2. Modificarea cuantumurilor
a) Orice modificare a cuantumului taxelor percepute de autoritatea de depozit internaţională este notificata directorului general de statul contractant sau de Organizaţia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la regula 7.1 cu privire la aceasta autoritate. Sub rezerva prevederilor alin. c), notificarea poate contine indicarea datei de la care noile taxe sunt aplicabile.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor Organizaţiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice notificare primita an baza prevederilor alin. a), precum şi data sa efectiva, în baza prevederilor alin. c); notificarea facuta de directorul general şi notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul internaţional.
c) Noile taxe sunt aplicabile de la data indicata la alin. a); cu toate acestea, în cazul an care modificarea consta antr-o crestere a cuantumurilor taxelor sau an cazul an care nici o data nu este indicata, noile taxe sunt aplicabile din a 30-a zi de la data publicarii modificarii de către Biroul internaţional.
REGULA 12 BIS
Calculul termenelor
12 bis. 1. Termene exprimate an ani
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de ani, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc şi expira în anul ulterior care urmeaza sa fie luat an considerare, luna avand acelaşi nume şi ziua avand aceeasi data ca luna şi ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, dacă luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 2. Termene exprimate an luni
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de luni, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc şi expira în luna ulterioara care urmeaza sa fie luata an considerare, ziua avand aceeasi data ca ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, dacă luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 3. Termene exprimate an zile
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de zile, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc şi expira în ultima zi a termenului.
REGULA 13
Publicarea de către Biroul internaţional
13.1. Forma publicarii
Orice publicare de către Biroul internaţional, prevazuta an tratat sau an prezentul regulament de aplicare, este facuta an revista lunara a Biroului internaţional, care este mentionata an Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale.
13.2. Continut
a) Cel putin an primul numar din fiecare an al respectivei reviste se publica o lista actualizata cuprinzand autoritatile de depozit internaţionale, an care se indica, pentru fiecare dintre acestea, tipurile de microorganisme care pot fi depuse şi cuantumul taxelor percepute.
b) Informatii complete cu privire la faptele urmatoare sunt publicate o singura data, an primul numar al respectivei reviste, dupa andeplinirea lor:
(i) orice dobandire, ancetare sau limitare a statutului de autoritate de depozit internaţională şi masurile luate în legatura cu această ancetare sau limitare;
(ii) orice extindere mentionata la regula 3.3;
(iii) orice ancetare a functiilor unei autoritati de depozit internaţionale, orice refuz de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme şi masurile luate în legatura cu aceasta ancetare sau cu acest refuz;
(iv) orice modificare a taxelor percepute de autoritatea de depozit internaţională;
(v) orice solicitare comunicata conform regulii 6.3 alin. b) şi orice modificare a acesteia.
REGULA 14
Cheltuielile delegaţiilor
14.1. Acoperirea cheltuielilor
Cheltuielile fiecărei delegaţii care participă la o reuniune a Adunării sau a unui comitet, a unui grup de lucru sau la orice altă reuniune care trateaza aspecte ce tin de competenta Uniunii sunt suportate de statul sau de Organizaţia care a desemnat-o.
REGULA 15
Cvorumul neatins an cadrul Adunării
15.1. Vot prin corespondenta
a) In cazul prevazut la art. 10 alin. (5) lit. b), directorul general comunica hotararile Adunării, altele decât cele care privesc procedura Adunării, statelor contractante care nu erau reprezentate an momentul adoptării acestora, invitandu-le sa asi exprime an scris, antr-un termen de 3 luni de la data comunicarii, votul sau abtinerea.
b) dacă la expirarea acestui termen numarul statelor contractante care si-au exprimat votul sau abtinerea an acest mod atinge numarul statelor contractante care lipseau pentru ca cvorumul să fie atins în momentul adoptării deciziei, aceasta din urmă devine executorie cu condiţia ca, în acelaşi timp, să fie întrunită majoritatea necesară.

------------