LEGE nr. 611 din 13 noiembrie 2002
privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 22 noiembrie 2002

___________________________________ ________________ __________ _______ _____ ___ __ _

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
România aderă la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, denumită Convenţia brevetului european, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie 1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.

ART. 2
În sensul prezentei legi:
a) Convenţie înseamna Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, cu amendamentele ulterioare, precum şi Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;
b) brevet european Înseamna un brevet de invenţie eliberat de Oficiul European de Brevete în conformitate cu Convenţia;
c) cerere de brevet european Înseamna o cerere pentru un brevet european, depusa în conformitate cu Convenţia;
d) oficiu înseamnă Oficiul de Stat pentru Înventii şi Marci.

ART. 3
(1) Brevetele europene şi cererile de brevet european care desemneaza România sunt guvernate de prezenta lege si de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificarile si completarile ulterioare, dacă nu se stipuleaza altfel în Convenţie.
(2) În cazul conflictului între prevederile Convenţiei şi cele ale prezentei legi sau ale Legii nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Convenţiei prevaleaza.

ART. 4

(1) Cererile de brevet european, cu exceptia cererilor divizionare, pot fi depuse la oficiu în orice limba admisibila, conform art. 14 paragrafele (1) şi (2) din Convenţie.
(2) Orice cerere de brevet european cu privire la o invenţie, care se încadreaza în prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 64/1991, cu modificarile şi completările ulterioare, se depune la oficiu.

ART. 5

(1) O cerere de brevet european care desemnează România, căreia i s-a acordat o dată de depozit, este echivalentă cu o cerere având depozit naţional reglementar, beneficiind, dacă este cazul, de prioritatea revendicată pentru cererea de brevet european, oricare ar fi rezultatul acesteia.
(2) O cerere de brevet european publicata, care desemneaza România, confera protecţia prevazută de art. 34 din Legea nr. 64/1991, cu modificaările şi completările ulterioare, de la data la care o traducere în limba Româna a revendicarilor acelei cereri a fost publicată de oficiu.

ART. 6

(1) Un brevet european care desemneaza România, sub rezerva alin. (2)-(5), confera de la data publicarii mentiunii eliberarii sale de catre Oficiul European de Brevete aceleasi drepturi ca şi un brevet acordat de oficiu.
(2) În termen de 3 luni de la data la care a fost publicata în buletinul european de brevete mentiunea eliberarii brevetului european titularul brevetului va transmite la oficiu o traducere în limba română a fasciculului acestuia şi va plati taxa de publicare, conform legii.
(3) În cazul an care, ca rezultat al unei proceduri de opozitie în faţa Oficiului European de Brevete, brevetul european este menţinut aşa cum a fost modificat, se aplica prevederile alin. (2).
(4)Dacă traducerea descrierii brevetului european în limba română nu este depusa în termenul prevazut la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (3), titularul brevetului european poate sa o depuna la oficiu într-un termen de Înca 3 luni, cu conditia platii unei taxe suplimentare.
(5) În cazul în care nu sunt îndeplÎnite cerinţele prevăzute la alin. (2)-(4), brevetul european este considerat nul ab initio.
(6) Prevederile Legii nr. 64/1991, cu modificarile şi completarile ulterioare, referitoare la repunerea în situaţia anterioară se aplică mutatis mutandis.

ART. 7

(1) În cazul în care o traducere conforma cu art. 5 şi 6 confera o protecţie mai restrânsă decat cea conferita de cererea de brevet european sau de brevetul european În limba de procedura, respectiva traducere este considerata text autentic, cu exceptia procedurii de anulare.
(2) Solicitantul sau titularul brevetului european poate depune oricand o traducere corectata. Traducerea corectata produce efecte numai dupa ce a fost facuta publică de către oficiu.
(3) Orice persoana care, cu bună-credinţă, foloseşte inventia sau a facut pregatiri efective şi serioase pentru folosirea invenţiei, fara ca aceasta folosire sa constituie o încălcare a cererii sau a brevetului în traducerea iniţiala, poate, dupa ce traducerea corectata produce efecte, sa continue folosirea invenţiei în întreprinderea sa sau pentru necesitatile acesteia, fără plată.

ART. 8

(1) Taxele anuale pentru brevetele europene sunt platite la oficiu pentru fiecare an care urmeaza anului în care s-a publicat menţiunea eliberării brevetului european de Oficiul European de Brevete.
(2) Taxele de menţinere în vigoare vor fi platite la oficiu Înainte de data aniversara a depozitului cererii.
(3) Dupa expirarea termenului de 3 luni taxa poate fi platita până la împlinirea termenului de 6 luni de la data aniversara a depozitului cererii, cu o majorare de 50%.
(4) Oficiul va vira în contul Oficiului Euoropean de Brevete cota-parte din taxele anuale de menţinere an vigoare ancasate, în procentul stabilit conform art. 39 din Convenţia brevetului european.

ART. 9

(1) O cerere de brevet european care desemneaza România poate fi transformata, la cererea solicitantului, într-o cerere de brevet national, în cazurile în care cererea de brevet european este considerata retrasa în temeiul art. 77 paragraful (5) din Convenţie sau din cauza faptului ca traducerea cererii, conform art. 14 paragraful (2) din Convenţie nu a fost depusa în termen, în temeiul art. 90 paragraful (3) din Convenţie.
(2)Dacă cererea de transformare a fost transmisa oficiului, conform art. 136 paragraful (1) din Convenţie, oficiul va invita solicitantul sa depuna, într-o perioada de doua luni de la data înregistrarii la oficiu a cererii de transformare, traducerea în limba Româna a cererii de brevet european si, acolo unde este cazul, a textului, astfel cum a fost modificat În urma procedurilor în fata Oficiului European de Brevete, şi sa plateasca taxele de proceduri, conform legii.
(3)Dacă cererea de transformare, Însotita de o copie a cererii de brevet european considerate retrasa, conform art. 77 paragraful (5) din Convenţie, nu a fost transmisa la oficiu În conformitate cu art. 136 paragraful (2) din Convenţie sau,Dacă o astfel de cerere de brevet european a fost depusa la oficiu, prevederile alin. (2) se aplica mutatis mutandis.
(4) Transmiterea de drepturi anscrisa an Registrul European de Brevete produce efecte în România numai dupa publicarea traducerii fasciculului de brevet european şi în conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei legi.

ART. 10

În cazul în care un brevet european care desemneaza România şi un brevet national care are aceeasi data de depozit sau aceeasi data de prioritate au fost acordate aceleiasi persoane sau succesorului în drepturi, brevetul national nu produce efecte în masura în care el acoperaă aceeaşi invenţie ca şi brevetul european, de la data la care termenul pentru depunerea unei opozitii la brevetul european a expirat, fara sa se fi depus o opozitie, sau de la data la care procedura de opozitie s-a finalizat printr-o hotarare definitiva de menţinere a brevetului european.

ART. 11

(1) Se imputerniceste oficiul sa aduca la îndeplinire toate procedurile decurgand din aplicarea prezentei legi.
(2) Oficiul va emite norme de aplicare a prezentei legi, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 12

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi art. 4, 5 şi 6 şi anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeana de Brevete privind cooperarea in domeniul brevetelor, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 32/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996, aprobata prin Legea nr. 32/1997, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.
(2) Cu toate cele prevazute la alin. (1), prevederile Legii nr. 32/1997 continua să se aplice cererilor de brevet european în care se solicita extÎnderea la România, depuse înaÎnte de data intrarii în vigoare a Convenţiei în România, şi brevetelor europene acordate în baza unei astfel de cereri.
 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinţa din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.
Nr. 611.

_ __ ___ ____ _____ ______ _______ ______________________________ _______ ______ _____ ____ ___ __ _