Convenţie din 5 octombrie 1973
privind eliberarea brevetelor europene*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 22 noiembrie 2002

-------------
*) Traducere.

Preambul

Partea I - DISPOZIŢII GENERALE INSTITUŢIONALE

Cap. I - Ddispoziţii generale
Art. 1 - Dreptul european de eliberare a brevetelor
Art. 2 - Brevetul european
Art. 3 - Întinderea teritoriala
Art. 4 - Organizaţia Europeană de Brevete

Cap. II - Organizaţia Europeană de Brevete
Art. 5 - Statut juridic
Art. 6 - Sediu
Art. 7 - Agenţii ale Oficiului European de Brevete
Art. 8 - Privilegii si imunităţi
Art. 9 - Răspundere

Cap. III - Oficiul European de Brevete
Art. 10 - Conducerea
Art. 11 - Numirea personalului superior
Art. 12 - Obligaţiile angajaţilor
Art. 13 - Litigii antre Organizatie si angajatii Oficiului European de Brevete
Art. 14 - Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete
Art. 15 - Departamentele amputernicite cu aplicarea procedurilor
Art. 16 - Secţia de depozit
Art. 17 - Divizia de cercetare documentara
Art. 18 - Diviziile de examinare
Art. 19 - Divizia de opunere
Art. 20 - Divizia juridica
Art. 21 - Camerele de apel
Art. 22 - Marea Camera de Apel
Art. 23 - Independenta membrilor Camerelor
Art. 24 - Excluderea si recuzarea
Art. 25 - Aviz tehnic

Cap. IV - Consiliul de administratie
Art. 26 - Componenta
Art. 27 - Presedintia
Art. 28 - Biroul
Art. 29 - Sesiuni
Art. 30 - Participarea observatorilor
Art. 31 - Limbile de lucru ale Consiliului de administratie
Art. 32 - Personal, sedii si dotare
Art. 33 - Competenţa Consiliului de administratie an anumite cazuri
Art. 34 - Drept de vot
Art. 35 - Reguli de votare
Art. 36 - Ponderea voturilor

Cap. V - Ddispoziţii financiare
Art. 37 - Acoperirea cheltuielilor
Art. 38 - Resursele proprii ale Organizatiei
Art. 39 - Plati ale statelor contractante provenite din taxele de mentinere an vigoare a brevetelor europene
Art. 40 - Nivelul de taxe si plati. Contributii financiare speciale
Art. 41 - Plati anticipate
Art. 42 - Bugetul
Art. 43 - Autorizarea cheltuielilor
Art. 44 - Credite pentru cheltuieli neprevazute
Art. 45 - Exercitiul bugetar
Art. 46 - Pregatirea si adoptarea bugetului
Art. 47 - Bugetul provizoriu
Art. 48 - Executia bugetara
Art. 49 - Verificarea conturilor
Art. 50 - Regulament financiar
Art. 51 - Regulament privind taxele

Partea a II-a - DREPTUL MATERIAL AL BREVETELOR

Cap. I - Brevetabilitatea
Art. 52 - Inventii brevetabile
Art. 53 - Exceptii de la brevetabilitate
Art. 54 - Noutate
Art. 55 - Divulgari neopozabile
Art. 56 - Activitate inventiva
Art. 57 - Aplicare industriala

Cap. II - Persoane andreptatite sa solicite si sa obtina un brevet european. Mentionarea inventatorului
Art. 58 - Dreptul de a depune o cerere de brevet european
Art. 59 - Mai multi solicitanti
Art. 60 - Dreptul la brevet european
Art. 61 - Cerere de brevet european depusa de o persoana neindreptatita
Art. 62 - Dreptul inventatorului de a fi mentionat

Cap. III - Efectele brevetului european si ale cererii de brevet european

Art. 63 - Durata brevetului european
Art. 64 - Drepturile conferite de brevetul european
Art. 65 - Traducerea fasciculului brevetului european
Art. 66 - Valoarea de depozit national a depozitului european
Art. 67 - Drepturi conferite de cererea de brevet european dupa publicarea acesteia
Art. 68 - Efectele revocarii brevetului european
Art. 69 - Intinderea protectiei
Art. 70 - Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european

Cap. IV - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
Art. 71 - Transmiterea si constituirea drepturilor
Art. 72 - Cesiunea
Art. 73 - Licenta contractuala
Art. 74 - Drept aplicabil

Partea a III-a - CEREREA DE BREVET EUROPEAN

Cap. I - Depunerea cererii de brevet european si conditiile pe care ea trebuie sa le andeplineasca
Art. 75 - Depunerea cererii de brevet european
Art. 76 - Cererile de brevet european divizionare
Art. 77 - Transmiterea cererilor de brevet european
Art. 78 - Cerintele pe care trebuie sa le andeplineasca cererea de brevet european
Art. 79 - Desemnarea statelor contractante
Art. 80 - Data de depozit
Art. 81 - Mentionarea inventatorului
Art. 82 - Unitatea inventiei
Art. 83 - Dezvaluirea inventiei
Art. 84 - Revendicari
Art. 85 - Rezumat
Art. 86 - Taxele anuale pentru cererea de brevet european

Cap. II - Prioritatea
Art. 87 - Drept de prioritate
Art. 88 - Revendicarea prioritatii
Art. 89 - Efectul dreptului de prioritate

Partea a IV-a - PROCEDURA PANA LA ACORDARE

Art. 90 - Examinarea depozitului
Art. 91 - Examinarea conditiilor de forma
Art. 92 - Intocmirea raportului de cercetare documentara europeană
Art. 93 - Publicarea cererii de brevet european
Art. 94 - Cererea de examinare
Art. 95 - Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare
Art. 96 - Examinarea cererii de brevet european
Art. 97 - Respingerea cererii sau eliberarea brevetului
Art. 98 - Publicarea fasciculului de brevet european

Partea a V-a - PROCEDURA DE OPUNERE

Art. 99 - Opunerea
Art. 100 - Motive de opunere
Art. 101 - Examinarea opunerii
Art. 102 - Revocarea sau mentinerea brevetului european
Art. 103 - Publicarea unui nou fascicul de brevet european
Art. 104 - Cheltuieli
Art. 105 - Interventia autorului prezumat al contrafacerii

Partea a VI-a - PROCEDURA DE APEL

Art. 106 - Hotarari susceptibile de apel
Art. 107 - Persoane andreptatite sa faca apel si sa fie parti an procedura de apel
Art. 108 - Termenul si forma apelului
Art. 109 - Revizuirea prejudiciala
Art. 110 - Examinarea apelului
Art. 111 - Hotararea privind apelul
Art. 112 - Hotarari sau avize ale Marii Camere de Apel

Partea a VII-a - DISPOZIeII COMUNE

Cap. I - Ddispoziţii generale de procedura
Art. 113 - Motivarea hotararilor
Art. 114 - Analiza din oficiu
Art. 115 - Observatiile tertilor
Art. 116 - Procedura orala
Art. 117 - Instrumentarea
Art. 118 - Unicitatea cererii de brevet european
Art. 119 - Notificarea
Art. 120 - Termene
Art. 121 - Continuarea procedurii cererii de brevet european
Art. 122 - Restitutio an integrum (Repunerea an drepturi)
Art. 123 - Modificari
Art. 124 - Indicatii referitoare la cererile de brevet national
Art. 125 - Referire la principii generale
Art. 126 - Terminarea obligatiilor financiare

Cap. II - Informarea publicului si a instantelor oficiale
Art. 127 - Registrul european de brevete
Art. 128 - Inspecţia publica
Art. 129 - Publicatii periodice
Art. 130 - Schimbul de informatii
Art. 131 - Cooperarea administrativa si juridica
Art. 132 - Schimb de publicatii

Cap. III - Reprezentarea
Art. 133 - Principii generale referitoare la reprezentare
Art. 134 - Mandatari autorizati

Partea a VIII-a - INCIDENTA ASUPRA DREPTULUI NAeIONAL

Cap. I - Transformarea an cerere de brevet national
Art. 135 - Cererea de ancepere a procedurii nationale
Art. 136 - Depunerea si transmiterea cererii
Art. 137 - Conditii formale privind transformarea

Cap. II - Nulitatea si drepturi anterioare
Art. 138 - Motive de nulitate
Art. 139 - Drepturi anterioare si drepturi care au luat nastere la aceeasi data

Cap. III - Alte incidente asupra dreptului national
Art. 140 - Modele de utilitate si certificate nationale de utilitate
Art. 141 - Taxe anuale pentru brevetul european

Partea a IX-a - ACORDURI SPECIALE

Art. 142 - Brevet unic
Art. 143 - Instante speciale ale Oficiului European de Brevete
Art. 144 - Reprezentarea an fata instantelor speciale
Art. 145 - Comitetul restrans al Consiliului de administratie
Art. 146 - Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale
Art. 147 - Plati din taxe de mentinere an vigoare a brevetului unic
Art. 148 - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
Art. 149 - Desemnarea comuna

Partea a X-a - CEREREA INTERNATIONALA IN SENSUL TRATATULUI DE COOPERARE IN DOMENIUL BREVETELOR (PCT)

Art. 150 - Aplicarea Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor
Art. 151 - Oficiul European de Brevete - oficiu receptor
Art. 152 - Depunerea si transmiterea cererii internationale
Art. 153 - Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat
Art. 154 - Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala
Art. 155 - Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala
Art. 156 - Oficiul European de Brevete - oficiu ales
Art. 157 - Raportul de cercetare documentara internationala
Art. 158 - Publicarea cererii internationale si transmiterea sa la Oficiul European de Brevete

Partea a XI-a - DISPOZIeII TRANZITORII

Art. 159 - Consiliul de administratie an perioada tranzitorie
Art. 160 - Numirea angajaţilor an perioada tranzitorie
Art. 161 - Primul exercitiu bugetar
Art. 162 - Extinderea progresiva a domeniului de activitate al Oficiului European de Brevete
Art. 163 - Mandatari autorizati an perioada tranzitorie

Partea a XII-a - DISPOZIeII FINALE

Art. 164 - Regulamentul de aplicare si protocoale
Art. 165 - Semnare - Ratificare
Art. 166 - Aderare
Art. 167 - Rezerve
Art. 168 - Domeniul teritorial de aplicare
Art. 169 - Intrarea an vigoare
Art. 170 - Cotizatie initiala
Art. 171 - Durata convenţiei
Art. 172 - Revizuire
Art. 173 - Diferende antre statele contractante
Art. 174 - Denuntare
Art. 175 - Mentinerea drepturilor dobandite
Art. 176 - Drepturi si obligatii financiare ale unui stat contractant care a ancetat sa fie parte la convenţie
Art. 177 - Limbile de redactare a convenţiei
Art. 178 - Transmiteri si notificari

PARTEA I
Ddispoziţii generale si institutionale

CAP. 1
Ddispoziţii generale

ART. 1
Dreptul european de eliberare a brevetelor
Prin prezenta convenţie se instituie un drept comun al statelor contractante cu privire la eliberarea brevetelor de inventie.
ART. 2
Brevetul european
(1) Brevetele eliberate an temeiul prezentei convenţii sunt denumite brevete europene.
(2) In fiecare stat contractant, pentru care este eliberat, brevetul european are aceleasi efecte si este supus aceluiasi regim ca si un brevet national eliberat an acel stat, cu conditia ca prezenta convenţie sa nu prevada altfel.
ART. 3
Intinderea teritoriala
Eliberarea unui brevet european poate fi ceruta pentru unul sau mai multe state contractante.
ART. 4
Organizaţia Europeană de Brevete
(1) Prin prezenta convenţie se instituie Organizaţia Europeană de Brevete, denumita an continuare Organizatie. Aceasta va avea autonomie administrativa si financiara.
(2) Organele Organizatiei sunt:
a) Oficiul European de Brevete (OEB);
b) Consiliul de administratie.
(3) Organizaţia are ca sarcina eliberarea brevetelor europene. Aceasta sarcina este andeplinita de Oficiul European de Brevete sub controlul Consiliului de administratie.

CAP. 2
Organizaţia Europeană de Brevete

ART. 5
Statut juridic
(1) Organizaţia are personalitate juridica.
(2) In fiecare stat contractant Organizaţia se va bucura de capacitatea juridica cel mai deplin recunoscuta, acordata de legislatia nationala persoanelor juridice; an mod special, aceasta poate sa achizitioneze sau sa anstraineze bunuri mobile sau imobile si sa fie parte la procedurile legale.
(3) Presedintele Oficiului European de Brevete reprezinta Organizaţia.
ART. 6
Sediu
(1) Organizaţia are sediul la Munchen.
(2) Oficiul European de Brevete este situat la Munchen. Oficiul are o filiala la Haga.
ART. 7
Agenţii ale Oficiului European de Brevete
Prin decizie a Consiliului de administratie pot fi anfiintate, an functie de necesitati, agenţii ale Oficiului European de Brevete, an scop de informare sau de legatura, an statele contractante sau pe langa organizatii interguvernamentale an materie de proprietate industriala, sub rezerva consimtamantului statului contractant sau al organizatiei an cauza.
ART. 8
Privilegii si imunităţi
Protocolul privind privilegiile si imunităţile, anexa la prezenta convenţie, defineste conditiile an care Organizaţia, membrii Consiliului de administratie, angajatii Oficiului European de Brevete si oricare alta persoana mentionata an protocol, care participa la activitatile Organizatiei, se bucura de privilegiile si imunităţile necesare andeplinirii misiunii lor pe teritoriul statelor contractante.
ART. 9
Răspundere
(1) Răspunderea contractuala a Organizatiei este guvernata de legea aplicabila contractului an cauza.
(2) Răspunderea necontractuala a Organizatiei privind daunele cauzate de ea sau de agenţii angajati ai Oficiului European de Brevete an exercitarea functiei lor este reglementata conform prevederilor legii an vigoare an Republica Federala Germania. Daca daunele au fost cauzate de filiala de la Haga sau de o agentie ori de angajati ai acestora, se vor aplica prevederile legii statului contractant an care este situata filiala sau agentia.
(3) Răspunderea personala a angajaţilor Oficiului European de Brevete fata de Organizatie este stabilita an Regulamentul de serviciu sau an conditiile contractului de angajare.
(4) Instantele competente sa rezolve litigiile prevazute la paragrafele (1) si (2) sunt:
a) an privinta litigiilor prevazute la paragraful (1), instantele competente ale Republicii Federale Germania, cu exceptia stabilirii, an contractul ancheiat antre parti, a instantei unui alt stat;
b) an privinta litigiilor prevazute la paragraful (2), dupa caz, fie instanta competenţa a Republicii Federale Germania, fie instanta competenţa a statului an care este situata filiala sau agentia.

CAP. 3
Oficiul European de Brevete

ART. 10
Conducerea
(1) Conducerea Oficiului European de Brevete este asi gurata de presedinte, care raspunde de activitatea Oficiului an fata Consiliului de administratie.
(2) In acest scop presedintele are urmatoarele competente:
a) ia toate masurile utile, inclusiv adoptarea unor instructiuni administrative interne si publicarea unui ghid informativ pentru public, pentru a asigura functionarea Oficiului;
b) deoarece aceasta convenţie nu contine nici o prevedere an acest sens, stabileste activitatile care trebuie sa se desfasoare la Oficiul European de Brevete din Munchen si, respectiv, din Haga;
c) poate supune Consiliului de administratie orice proiect de modificare a prezentei convenţii si orice proiect de reglementare generala sau decizii, care intra an sfera de competenţa a Consiliului de administratie;
d) pregateste si executa bugetul, precum si orice buget modificator sau aditional;
e) supune anual Consiliului de administratie un raport managerial de activitate;
f) exercita autoritatea ierarhica asupra personalului;
g) sub rezerva prevederilor art. 11, numeste si promoveaza angajatii;
h) exercita autoritatea disciplinara asupra angajaţilor, altii decat cei vizati la art. 11, si poate propune Consiliului de administratie sanctiuni disciplinare impotriva angajaţilor vizati la art. 11 paragrafele (2) si (3);
i) poate delega competentele si atributiile sale.
(3) Presedintele este asistat de un numar de vicepresedinti. In cazul absentei sau indisponibilitatii presedintelui, unul dintre vicepresedinti asi asuma functiile acestuia, conform procedurii stabilite de Consiliul de administratie.
ART. 11
Numirea personalului superior
(1) Presedintele Oficiului European de Brevete va fi numit prin decizie a Consiliului de administratie.
(2) Vicepresedintii sunt numiti prin decizie a Consiliului de administratie, dupa consultarea presedintelui.
(3) Membrii camerelor de apel si ai Marii Camere de Apel, inclusiv presedintii acestora, sunt numiti prin decizie a Consiliului de administratie, luata la propunerea presedintelui Oficiului European de Brevete. Numirea lor an functie poate sa fie reannoita de Consiliul de administratie dupa consultarea presedintelui Oficiului European de Brevete.
(4) Consiliul de administratie exercita autoritatea disciplinara asupra angajaţilor vizati la paragrafele (1)-(3).
ART. 12
Obligaţiile angajaţilor
Angajatii Oficiului European de Brevete sunt obligati, chiar si dupa ancetarea contractului de angajare, sa nu divulge si sa nu utilizeze informatiile care, prin natura lor, constituie secret profesional.
ART. 13
Litigii antre Organizatie si angajatii Oficiului European de Brevete
(1) Angajatii sau fostii angajati ai Oficiului European de Brevete ori succesorii acestora an drepturi se pot adresa Tribunalului Administrativ al Organizatiei Internationale a Muncii, pentru litigii care ai opun Organizatiei Europene de Brevete, an conformitate cu Statutul Tribunalului, an limitele si an conditiile determinate de Regulamentul de serviciu sau de Regulamentul pensiilor ori rezultand din regimul aplicabil altor angajati.
(2) Se accepta un apel numai daca persoana interesata a epuizat toate mijloacele de recurs permise de Regulamentul de serviciu, de Regulamentul pensiilor sau de regimul aplicabil altor angajati, dupa caz.
ART. 14
Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete
(1) Limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete sunt engleza, franceza si germana. Cererile de brevet european se depun an una dintre aceste limbi.
(2) Cu toate acestea, persoanele fizice si juridice cu domiciliul sau sediul pe teritoriul unui stat contractant an care limba oficiala este alta decat germana, engleza sau franceza, precum si cetatenii acestui stat rezidenti an strainatate pot depune cereri de brevet european an limba oficiala a acelui stat. Totusi trebuie sa fie depusa o traducere an una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, an termenul prevazut an Regulamentul de aplicare; pe parcursul antregii proceduri an fata Oficiului European de Brevete se poate inainta o asemenea traducere, an conformitate cu textul original al cererii.
(3) Limba oficiala a Oficiului European de Brevete, an care a fost depusa cererea de brevet european, sau cea an care, conform paragrafului (2), a fost tradusa cererea va trebui utilizata an toate procedurile an fata Oficiului European de Brevete referitoare la aceasta cerere sau la brevetul eliberat ca urmare a acestei cereri, an afara cazurilor an care Regulamentul de aplicare prevede altfel.
(4) Persoanele vizate de paragraful (2) pot sa depuna documentele care trebuie prezentate antr-un termen determinat, antr-o limba oficiala a statului contractant an cauza. Totusi ele sunt obligate sa prezinte o traducere an limba an care are loc procedura, an termenul prevazut an Regulamentul de aplicare; an cazurile prevazute an Regulamentul de aplicare ele pot sa depuna o traducere antr-o alta limba oficiala a Oficiului European de Brevete.
(5) Daca un document care nu a fost cuprins initial an cadrul documentelor cererii de brevet european nu este prezentat an limba prevazuta an prezenta convenţie sau daca o traducere impusa prin aplicarea prezentei convenţii nu este prezentata an termen, se considera ca respectivul document nu a fost primit.
(6) Cererile de brevet european sunt publicate an limba an care are loc procedura.
(7) Fasciculele brevetului european sunt publicate an limba an care are loc procedura; ele cuprind o traducere a revendicarilor an celelalte doua limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete.
(8) Se publica an cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete:
a) Buletinul european de brevete;
b) Jurnalul oficial al Oficiului European de Brevete.
(9) Inscrierile an Registrul european de brevete sunt efectuate an cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete. In caz de dubiu, este considerata autentica anscrierea an limba an care are loc procedura.
ART. 15
Departamentele amputernicite cu aplicarea procedurilor
Pentru aplicarea procedurilor prevazute an prezenta convenţie se instituie an cadrul Oficiului European de Brevete:
a) o sectie de depozit;
b) divizii de cercetare documentara;
c) divizii de examinare;
d) divizii de opunere;
e) o divizie juridica;
f) camere de apel;
g) Marea Camera de Apel.
ART. 16
Secţia de depozit
Secţia de depozit face parte din filiala de la Haga. Ea are competenţa sa efectueze o examinare a cererii de brevet la depunere, precum si o examinare formala a conditiilor impuse pentru fiecare cerere de brevet european, pana la anregistrarea cererii de examinare sau pana cand solicitantul a declarat, an conformitate cu art. 96 paragraful (1), ca doreste ca cererea sa asi urmeze cursul. Secţia de depozit are obligatia sa publice cererea de brevet european, precum si raportul de cercetare documentara europeană.
ART. 17
Divizia de cercetare documentara
Diviziile de cercetare documentara fac parte din filiala departamentului de la Haga. Ele au competenţa sa antocmeasca rapoartele de cercetare documentara europeană.
ART. 18
Diviziile de examinare
(1) Diviziile de examinare au competenţa sa examineze fiecare cerere de brevet european, cu ancepere de la data la care anceteaza competenţa sectiei de depozit.
(2) O divizie de examinare se compune din 3 examinatori tehnicieni. Totusi, anainte de luarea unei decizii finale, examinarea cererii de brevet este, ca regula generala, ancredintata unuia dintre examinatorii diviziei. Procedurile orale vor avea loc an fata diviziei de examinare. Daca aceasta considera ca natura hotararii o cere, divizia de examinare este completata cu un examinator jurist. In cazul paritatii voturilor votul presedintelui diviziei de examinare este decisiv.
ART. 19
Divizia de opunere
(1) Divizia de opunere are competenţa sa examineze opunerile la brevetele europene.
(2) O divizie de opunere se compune din 3 examinatori tehnicieni, din care cel putin 2 nu trebuie sa fi participat la procedura de acordare a brevetului european, care face obiectul opunerii. Un examinator care a participat la procedura de acordare a brevetului european nu asi poate asuma presedintia. Anterior luarii unei hotarari finale referitoare la opunere divizia de opunere poate sa ancredinteze unuia dintre membrii sai examinarea opunerii. Procedura orala va avea loc an fata diviziei de opunere insesi. Daca aceasta considera ca natura hotararii o cere, divizia de opunere este completata cu un examinator jurist care nu trebuie sa fi participat la procedura de acordare a brevetului. In cazul paritatii voturilor votul presedintelui diviziei de opunere este decisiv.
ART. 20
Divizia juridica
(1) Divizia juridica are competenţa sa ia orice hotarare cu referire la mentiunile ce trebuie anscrise an Registrul european de brevete, la anregistrarile an lista mandatarilor autorizati si la radierea lor de pe aceasta lista.
(2) Hotararile diviziei juridice sunt luate de un membru jurist.
ART. 21
Camerele de apel
(1) Camerele de apel au competenţa sa examineze recursurile formulate impotriva hotararilor sectiei de depozit, ale diviziilor de examinare, diviziilor de opunere si ale diviziei juridice.
(2) In cazul unui apel formulat impotriva hotararii sectiei de depozit sau a diviziei juridice, camera de apel se compune din 3 membri cu studii juridice.
(3) In cazul apelului formulat impotriva hotararii unei divizii de examinare, camera de apel se compune din:
a) 2 membri tehnicieni si un membru jurist, atunci cand hotararea se refera la respingerea unei cereri de brevet european sau la eliberarea brevetului european si ea a fost luata de o divizie de examinare compusa din mai putin de 4 membri;
b) 3 membri tehnicieni si 2 membri juristi, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de examinare compusa din 4 membri sau atunci cand camera de apel apreciaza ca natura apelului o impune;
c) 3 membri juristi an celelalte cazuri.
(4) In cazul unui apel formulat impotriva hotararii unei divizii de opunere, camera de apel se compune din:
a) 2 membri tehnicieni si un membru jurist, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de opunere compusa din 3 membri;
b) 3 membri tehnicieni si 2 membri juristi, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de opunere compusa din 4 membri sau atunci cand camera de apel apreciaza ca natura apelului o impune.
ART. 22
Marea Camera de Apel
(1) Marea Camera de Apel are competenţa:
a) sa decida asupra problemelor de drept care ai sunt supuse de camera de apel;
b) sa dea avize asupra problemelor de drept care ai sunt supuse de presedintele Oficiului European de Brevete, an conditiile prevazute an art. 112.
(2) Pentru a da decizii sau avize Marea Camera de Apel se compune din 5 membri juristi si din 2 membri tehnicieni. Presedintia este asigurata de unul dintre membrii juristi.
ART. 23
Independenta membrilor camerelor
(1) Membrii Marii Camere de Apel si ai camerelor de apel sunt numiti pe o perioada de 5 ani si nu pot sa fie revocati din functiile lor an aceasta perioada decat pentru cazuri grave si daca Consiliul de administratie, la propunerea Marii Camere de Apel, ia o decizie an acest sens.
(2) Membrii camerelor nu pot sa fie membri ai sectiei de depozit, ai diviziei de examinare, ai diviziei de opunere sau ai diviziei juridice.
(3) In deciziile lor membrii camerelor nu trebuie sa se conduca dupa alte instructiuni, ci trebuie sa se conformeze an exclusivitate ddispoziţiilor prezentei convenţii.
(4) Regulile de procedura ale camerelor de apel si ale Marii Camere de Apel sunt adoptate an conformitate cu ddispoziţiile prevazute an Regulamentul de aplicare. Ele sunt supuse aprobarii Consiliului de administratie.
ART. 24
Excluderea si recuzarea
(1) Membrii unei camere de apel si ai Marii Camere de Apel nu pot sa participe la solutionarea unei probleme daca au un interes personal an aceasta problema, daca au intervenit anterior an aceasta problema an calitate de reprezentant al uneia dintre parti sau daca au participat la luarea hotararii care face obiectul recursului.
(2) Daca, pentru unul dintre motivele mentionate la paragraful (1) sau pentru oricare alt motiv, un membru al unei camere de apel sau al Marii Camere de Apel apreciaza ca nu poate sa participe la rezolvarea unei probleme, el anunta acest lucru camerei.
(3) Membrii unei camere de apel sau ai Marii Camere de Apel pot sa fie recuzati de oricare dintre parti, pentru una dintre cauzele mentionate la paragraful (1), sau daca pot sa fie acuzati de partialitate. Recuzarea nu se admite atunci cand partea an cauza a antreprins deja actiuni de procedura, cu toate ca a avut cunostinta deja de motivul recuzarii. Nici o recuzare nu se poate baza pe motive de nationalitate a membrilor.
(4) Camerele de apel si Marea Camera de Apel decid masurile ce urmeaza a fi luate an cazurile vizate la paragrafele (2) si (3) fara participarea membrului interesat. Pentru luarea acestei decizii membrul recuzat este anlocuit an cadrul camerei de supleantul sau.
ART. 25
Aviz tehnic
La cererea tribunalului national competent, sesizat an legatura cu o actiune de contrafacere sau de anulare, Oficiul European de Brevete este obligat sa prezinte un aviz tehnic asupra brevetului european an cauza, dupa achitarea unei taxe corespunzatoare. Diviziile de examinare au competenţa sa elibereze aceste avize.

CAP. 4
Consiliul de administratie

ART. 26
Componenta
(1) Consiliul de administratie se compune din reprezentantii statelor contractante si din supleantii acestora. Fiecare stat contractant are dreptul sa desemneze un reprezentant si un supleant al acestuia an Consiliul de administratie.
(2) Membrii Consiliului de administratie pot sa fie asistati de consilieri sau de experti, an limitele prevazute an Regulamentul intern al acestuia.
ART. 27
Presedintia
(1) Consiliul de administratie alege, dintre reprezentantii statelor contractante si dintre supleantii acestora, un presedinte si un vicepresedinte. Vicepresedintele al anlocuieste pe presedinte an caz de indisponibilitate a acestuia.
(2) Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintelui este de 3 ani. Acest mandat poate sa fie reannoit.
ART. 28
Biroul
(1) Consiliul de administratie poate sa instituie un birou compus din 5 dintre membrii sai, de andata ce numarul statelor contractante a atins cifra de minumum 8.
(2) Presedintele si vicepresedintele Consiliului de administratie sunt de drept membri ai biroului, ceilalti 3 membri fiind alesi de Consiliul de administratie.
(3) Durata mandatului membrilor alesi de Consiliul de administratie este de 3 ani. Acest mandat nu poate sa fie reannoit.
(4) Biroul asi asuma executarea sarcinilor pe care i le ancredinteaza Consiliul de administratie, an conformitate cu Regulamentul intern al acestuia.
ART. 29
Sesiuni
(1) Consiliul de administratie se reuneste la convocarea presedintelui acestuia.
(2) Presedintele Oficiului European de Brevete ia parte la deliberarile Consiliului de administratie.
(3) Consiliul de administratie tine o sesiune ordinara o data pe an; suplimentar, el se reuneste la initiativa presedintelui sau sau la solicitarea unei treimi din numarul statelor contractante.
(4) Consiliul de administratie delibereaza pe baza unei ordini de zi stabilite an conformitate cu regulamentul sau intern.
(5) Orice problema a carei includere pe ordinea de zi este ceruta de un stat contractant, an conditiile prevazute de Regulamentul intern, se anscrie pe ordinea de zi provizorie.
ART. 30
Participarea observatorilor
(1) Organizaţia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (OMPI) este reprezentata la sesiunile Consiliului de administratie, an conformitate cu prevederile unui acord ancheiat antre Organizatie si OMPI.
(2) Alte organizatii interguvernamentale ansarcinate cu aplicarea procedurilor internationale an domeniul brevetelor, cu care Organizaţia a ancheiat un acord, sunt reprezentate la sesiunile Consiliului de administratie an conformitate cu prevederile ce figureaza an acordul mentionat.
(3) Orice alta organizatie interguvernamentala sau internationala neguvernamentala care exercita o activitate ce intereseaza Organizaţia poate fi invitata de catre Consiliul de administratie sa fie reprezentata la sesiunile acestuia, la care se discuta orice probleme de interes comun.
ART. 31
Limbile de lucru ale Consiliului de administratie
(1) Limbile utilizate an deliberarile Consiliului de administratie sunt engleza, franceza si germana.
(2) Documentele ce se supun discutiei Consiliului de administratie si procesele-verbale ale deliberarilor sunt redactate an cele 3 limbi mentionate la paragraful (1).
ART. 32
Personal, sedii si dotare
Oficiul European de Brevete pune la dispozitia Consiliului de administratie si a comitetelor instituite de acesta personalul, sediile si mijloacele materiale necesare andeplinirii misiunii acestora.
ART. 33
Competenţa Consiliului de administratie an anumite cazuri
(1) Consiliul de administratie are competenţa sa modifice urmatoarele prevederi ale prezentei convenţii:
a) durata termenelor stabilite de prezenta convenţie; aceasta prevedere se aplica termenului stipulat an art. 94, an conditiile prevazute an art. 95;
b) Regulamentul de aplicare.
(2) Consiliul de administratie are competenţa, an conformitate cu cele stabilite de prezenta convenţie, sa adopte si sa modifice:
a) Regulamentul financiar;
b) Regulamentul de serviciu al angajaţilor permanenti si regimul aplicabil altor angajati ai Oficiului European de Brevete, baremul salariilor lor, salariatilor permanenti si ale altor salariati, precum si natura si regulile de atribuire a altor avantaje suplimentare;
c) Regulamentul pensiilor si orice mariri ale pensiilor existente, corespunzatoare cresterii salariilor;
d) Regulamentul referitor la taxe;
e) Regulamentul sau intern.
(3) Facand abstractie de prevederile art. 18 paragraful (2) si an conditiile an care, an anumite categorii de cazuri, experienta o justifica, Consiliul de administratie are competenţa de a decide ca diviziile de examinare sa fie compuse dintr-un singur examinator tehnician. Aceasta decizie poate fi anulata.
(4) Consiliul de administratie are competenţa de a autoriza presedintele Oficiului European de Brevete sa negocieze si, cu aprobarea sa, sa ancheie, an numele Organizatiei, acorduri cu state sau cu organizatii interguvernamentale, precum si cu centre de documentare create an baza unor acorduri ancheiate cu aceste organizatii.
ART. 34
Drept de vot
(1) Numai statele contractante au drept de vot an Consiliul de administratie.
(2) Fiecare stat contractant dispune de un singur vot, conform aplicarii prevederilor art. 36.
ART. 35
Reguli de votare
(1) Deciziile Consiliului de administratie, altele decat cele prevazute la paragraful (2), se vor lua cu o majoritate simpla a statelor contractante reprezentate si care voteaza.
(2) Deciziile pe care Consiliul de administratie este competent sa le ia an temeiul art. 7, art. 11 paragraful (1), art. 33, art. 39 paragraful (1), art. 40 paragraful (2) si (4), art. 46, art. 87, art. 95, art. 134, art. 151 paragraful (3), art. 154 paragraful (2), art. 155 paragraful (2), art. 156, art. 157 paragraful (2)-(4), art. 160 paragraful (1) a doua fraza, art. 162, art. 163, art. 166, art. 167 si art. 172 necesita o majoritate de trei patrimi din numarul statelor contractante reprezentate si care voteaza.
(3) Abtinerea nu este considerata drept vot.
ART. 36
Ponderea voturilor
(1) Pentru adoptarea si modificarea Regulamentului referitor la taxe si, daca obligaţiile financiare ale statelor contractante sunt majorate ca urmare a acestui lucru, pentru adoptarea bugetului Organizatiei si a bugetelor modificatoare sau aditionale, orice stat contractant poate sa ceara, dupa un prim scrutin an care fiecare stat contractant dispune de un singur vot, oricare ar fi rezultatul acestui scrutin, ca acesta sa fie urmat imediat de un al doilea scrutin, an care voturile sunt ponderate an conformitate cu prevederile paragrafului (2). Decizia este determinata de acest al doilea scrutin.
(2) Numarul voturilor de care dispune fiecare stat contractant an cel de-al doilea scrutin se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) procentul obtinut de fiecare stat contractant an functie de contributia financiara specifica, conform art. 40 paragrafele (3) si (4), este multiplicat cu numarul statelor contractante si ampartit la 5;
b) numarul voturilor astfel rezultat este rotunjit la numarul antreg imediat superior;
c) acestui numar de voturi i se adauga 5 voturi suplimentare;
d) totusi nici un stat contractant nu va dispune de mai mult de 30 de voturi.

CAP. 5
Ddispoziţii financiare

ART. 37
Acoperirea cheltuielilor
Cheltuielile Organizatiei sunt acoperite:
a) din resursele proprii ale Organizatiei;
b) din platile statelor contractante efectuate din taxele de mentinere an vigoare a brevetelor europene, percepute an aceste state;
c) an anumite cazuri, prin contributii financiare speciale ale statelor contractante;
d) unde este necesar, prin veniturile prevazute an art. 146.
ART. 38
Resursele proprii ale Organizatiei
Resursele proprii ale Organizatiei sunt constituite din taxele prevazute an prezenta convenţie, precum si din alte ancasari de orice natura.
ART. 39
Plati ale statelor contractante provenite din taxele de mentinere an vigoare a brevetelor europene
(1) Fiecare stat contractant varsa Organizatiei, din fiecare taxa perceputa pentru mentinerea an vigoare a brevetului european an acest stat, o suma al carei nivel reprezinta un procent din aceasta taxa, fixat de catre Consiliul de administratie; el nu poate depasi 75% din respectiva taxa si este uniform pentru toate statele contractante. Daca acest procent corespunde unui nivel inferior nivelului minim uniform fixat de catre Consiliul de administratie, statul contractant varsa acest nivel minim Organizatiei.
(2) Fiecare stat contractant comunica Organizatiei date considerate de Consiliul de administratie necesare pentru determinarea nivelului acestor varsaminte.
(3) Termenul la care platile trebuie sa fie facute este fixat de Consiliul de administratie.
(4) Daca o plata nu este efectuata integral la data fixata, statul contractant este debitor, ancepand cu aceasta data trebuind sa achite o dobanda pentru sumele neachitate.
ART. 40
Nivelul de taxe si plati. Contributii financiare speciale
(1) Nivelul taxelor conform art. 38 si procentul conform art. 39 vor fi astfel determinate ancat veniturile corespunzatoare sa permita asigurarea unui echilibru al bugetului Organizatiei.
(2) Totusi, daca Organizaţia se afla an imposibilitate sa realizeze echilibrarea bugetului an conditiile prevazute la paragraful (1), statele contractante varsa Organizatiei contributii financiare speciale, al caror nivel este fixat de Consiliul de administratie pentru exercitiul bugetar considerat.
(3) Contributiile financiare speciale se stabilesc pentru fiecare stat contractant an functie de numarul cererilor de brevet anregistrate an ultimul an, dar anterior anului intrarii an vigoare a prezentei convenţii, calculat astfel:
a) jumatate, proportional cu numarul de cereri de brevet depuse an statul contractant respectiv;
b) jumatate, proportional cu al doilea numar, ca marime, de cereri de brevet anregistrate de catre persoane fizice si juridice cu domiciliul sau sediul pe teritoriul acestui stat, an celelalte state contractante. Totusi, sumele puse an sarcina statelor contractante an care numarul de cereri de brevet depuse este peste 25.000 sunt reluate global si repartizate din nou, proportional cu numarul cererilor de brevet depuse an aceste state.
(4) Atunci cand nivelul contributiei unui stat contractant nu poate sa fie stabilit an conditiile vizate an paragraful (3), Consiliul de administratie fixeaza acest nivel de comun acord cu statul interesat.
(5) Prevederile art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica an cazul contributiilor financiare speciale.
(6) Contributiile financiare speciale sunt rambursate cu o dobanda a carei cota este uniforma pentru toate statele contractante. Rambursarile se vor face an masura an care este posibil sa se prevada credite an acest scop an buget, iar nivelul respectiv astfel prevazut va fi repartizat antre statele contractante an functie de cheia de repartitie mentionata la paragrafele (3) si (4).
(7) Contributiile financiare speciale varsate pe parcursul unei perioade de exercitiu bugetar determinat sunt integral rambursate anainte de a se proceda la rambursarea totala sau partiala a oricarei contributii speciale varsate pe parcursul unei perioade ulterioare.
ART. 41
Plati anticipate
(1) La solicitarea presedintelui Oficiului European de Brevete, statele contractante achita anticipat Organizatiei sume an contul platilor si contributiilor acestora, an limitele nivelurilor fixate de Consiliul de administratie. Aceste plati anticipate sunt repartizate an parti proportionale din sumele datorate de statele contractante pentru perioada de exercitiu bugetar considerat.
(2) Prevederile art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica an cazul platilor anticipate.
ART. 42
Bugetul
(1) Toate veniturile si cheltuielile Organizatiei trebuie sa faca obiectul unor prevederi pentru fiecare perioada de exercitiu bugetar si sa fie anscrise an buget. Se pot stabili, dupa necesitati, bugete modificatoare sau aditionale.
(2) Bugetul trebuie sa fie echilibrat an venituri si cheltuieli.
(3) Bugetul se stabileste an unitatea de cont fixata de Regulamentul financiar.
ART. 43
Autorizarea cheltuielilor
(1) Cheltuielile anscrise an buget sunt autorizate pe perioada de exercitiu bugetar, cu exceptia unor prevederi contrare ale Regulamentului financiar.
(2) In conditii stipulate de Regulamentul financiar creditele care nu sunt utilizate la sfarsitul perioadei de exercitiu bugetar, cu exceptia celor referitoare la cheltuieli de personal, pot sa faca obiectul unui report limitat la perioada de exercitiu bugetar imediat urmatoare.
(3) Creditele sunt diferentiate pe capitole ce grupeaza cheltuielile, conform naturii sau destinatiei acestora, si subdivizate, an functie de necesitati, an conformitate cu Regulamentul financiar.
ART. 44
Credite pentru cheltuieli neprevazute
(1) Creditele pentru cheltuieli neprevazute pot sa fie anscrise an bugetul Organizatiei.
(2) Utilizarea acestor credite de catre Organizatie este supusa aprobarii prealabile a Consiliului de administratie.
ART. 45
Exercitiul bugetar
Exercitiul bugetar ancepe la 1 ianuarie si se ancheie la 31 decembrie.
ART. 46
Pregatirea si adoptarea bugetului
(1) Presedintele Oficiului European de Brevete aduce la cunostinta Consiliului de administratie proiectul de buget, cel mai tarziu la data fixata an Regulamentul financiar.
(2) Bugetul, precum si bugetele modificate sau cele aditionale sunt adoptate de Consiliul de administratie.
ART. 47
Bugetul provizoriu
(1) Daca la anceputul perioadei de exercitiu bugetar bugetul n-a fost anca adoptat de Consiliul de administratie, cheltuielile vor putea sa fie efectuate lunar pe capitole sau pe baza unei alte diviziuni a acestora, conform ddispoziţiilor Regulamentului financiar, an limita unei douasprezecimi din creditele deschise an perioda precedenta de exercitiu bugetar, fara ca aceasta masura sa poata avea ca efect punerea la dispozitia presedintelui Oficiului European de Brevete a unor credite de peste o douasprezecime din cele prevazute an proiectul de buget.
(2) Consiliul de administratie poate sa autorizeze cheltuieli depasind a douasprezecea parte mentionata, sub rezerva ca celelalte conditii fixate an paragraful (1) sa fie respectate.
(3) Cu titlu provizoriu, platile prevazute la art. 37 lit. b) se vor efectua an continuare an conditiile fixate an art. 39 pentru anul precedent celui la care se refera proiectul de buget.
(4) Statele contractante platesc an fiecare luna provizoriu si an conformitate cu cheia de repartitie mentionata an art. 40 paragrafele (3) si (4) toate contributiile financiare speciale pentru asigurarea aplicarii paragrafelor (1) si (2). Prevederile art. 39 paragraful (4) sunt aplicabile acestor contributii.
ART. 48
Executia bugetara
(1) Presedintele Oficiului European de Brevete executa bugetul, precum si bugetele modificate sau aditionale, pe propria sa răspundere si an limita creditelor alocate.
(2) In cadrul bugetului presedintele Oficiului European de Brevete poate sa procedeze, an limitele si an conditiile fixate an Regulamentul financiar, la transferuri ale creditelor, fie de la un capitol la altul, fie de la o subdiviziune la alta.
ART. 49
Verificarea conturilor
(1) Conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor din buget, precum si bilantul Organizatiei sunt verificate de catre revizori care ofera toate garantiile de independenta, numiti de Consiliul de administratie pe o perioada de 5 ani ce poate sa fie reannoita sau extinsa.
(2) Verificarea ce are loc pe baza de acte si, daca este necesar, la fata locului are ca scop constatarea legalitatii si regularitatea veniturilor si cheltuielilor, precum si asigurarea unei bune gestiuni financiare. Revizorii antocmesc un raport dupa ancheierea fiecarei perioade de executie bugetara.
(3) Presedintele Oficiului European de Brevete prezinta anual Consiliului de administratie darea de seama asupra perioadei parcurse cu privire la operatiile de buget, precum si bilantul activului si pasivului Organizatiei, ansotite de un raport al revizorilor.
(4) Consiliul de administratie aproba bilantul anual si raportul revizorilor si descarca presedintele Oficiului European de Brevete de executia bugetului.
ART. 50
Regulament financiar
Regulamentul financiar stabileste andeosebi:
a) modalitatile referitoare la stabilirea si executia bugetului, precum si la darea de seama asupra conturilor si la verificarea acestora;
b) modalitatile si procedura conform carora platile si contributiile prevazute an art. 37, precum si platile anticipate prevazute an art. 41 trebuie sa fie puse la dispozitia Organizatiei de catre statele contractante;
c) regulile si organizarea controlului si responsabilitatea ordonatorilor si contabililor;
d) rata dobanzilor prevazute an art. 39, 40 si 47;
e) modalitatile de calcul al contributiilor ce trebuie platite an conformitate cu art. 146;
f) componenta si sarcinile unei comisii pentru buget si finante, care ar putea fi instituita de Consiliul de administratie.
ART. 51
Regulament privind taxele
Regulamentul privind taxele fixeaza andeosebi nivelul taxelor si modalitatea de percepere a lor.

PARTEA a II-a
Dreptul material al brevetelor

CAP. 1
Brevetabilitatea

ART. 52
Inventii brevetabile
(1) Brevetele europene sunt eliberate pentru inventiile noi care implica o activitate inventiva si sunt susceptibile de aplicare industriala.
(2) In sensul paragrafului (1), nu sunt considerate inventii, an special:
a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;
b) creatiile estetice;
c) planurile, regulile si metodele pentru exercitarea activitatilor intelectuale, pentru jocuri sau pentru activitati economice, precum si programele pentru calculatoare;
d) prezentarea informatiilor.
(3) Prevederile paragrafului (2) nu exclud brevetabilitatea elementelor enumerate de acesta decat an masura an care cererea de brevet european sau brevetul european se refera la unul dintre aceste elemente ca atare.
(4) Nu sunt considerate inventii susceptibile de aplicare industriala, an sensul paragrafului (1), metodele de tratament chirurgical sau terapeutic aplicate corpului uman sau animal si metodele de diagnosticare aplicate corpului uman sau animal. Aceasta dispozitie nu se aplica produselor, cum ar fi substantele sau compozitiile pentru punerea an aplicare a oricăreia dintre aceste metode.
ART. 53
Exceptii de la brevetabilitate
Brevetele europene nu se elibereaza pentru:
a) inventiile a caror publicare sau aplicare ar fi contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, aplicarea inventiei neputand fi considerata ca atare datorita faptului ca ea este interzisa de legi sau regulamente an vigoare an unele sau an toate statele contractante;
b) soiurile de plante sau rasele de animale ori procedeele an esenta biologice pentru obtinerea plantelor sau a animalelor; aceasta dispozitie nu se aplica an cazul procedeelor microbiologice sau al produselor obtinute cu ajutorul acestor procedee.
ART. 54
Noutate
(1) O inventie este considerata noua daca nu este continuta an stadiul tehnicii.
(2) Stadiul tehnicii este constituit din toate cunostintele care au fost facute accesibile publicului anaintea datei de depozit a cererii de brevet european, printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire sau prin oricare alt mod.
(3) Stadiul tehnicii cuprinde si cererile de brevet european, asa cum au fost depuse, care au o data de depozit anterioara celei mentionate la paragraful (2) si care nu au fost publicate, an virtutea ddispoziţiilor art. 93, decat la aceasta data sau la o data ulterioara.
(4) Paragraful (3) nu este aplicabil decat an masura an care un stat contractant desemnat an cererea ulterioara era, de asemenea, desemnat si an cererea publicata anterior.
(5) Ddispoziţiile paragrafelor (1)-(4) nu exclud brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse an stadiul tehnicii, care se utilizeaza pentru punerea an aplicare a procedeelor vizate la art. 52 paragraful (4), cu conditia ca utilizarea sa pentru orice procedeu vizat de paragraful amintit sa nu fie continuta an stadiul tehnicii.
ART. 55
Divulgari neopozabile
(1) Pentru aplicarea art. 54 nu va fi luata an considerare o divulgare a inventiei, cu conditia ca aceasta divulgare sa nu fi avut loc anainte de 6 luni de la anregistrarea cererii de brevet european si sa nu se fi datorat direct sau indirect:
a) unui abuz evident an defavoarea solicitantului sau a succesorului sau an drepturi; sau
b) faptului ca solicitantul ori succesorul sau an drepturi a expus inventia la o expozitie oficiala sau recunoscuta oficial an sensul convenţiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris la 22 noiembrie 1928 si revizuita la 30 noiembrie 1972.
(2) In cazul vizat de paragraful (1) b) ddispoziţiile paragrafului (1) sunt aplicabile numai daca la anregistrarea cererii de brevet european solicitantul declara ca inventia a fost efectiv expusa si daca, an termenul si an conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare, depune un certificat an sprijinul declaraţiei sale.
ART. 56
Activitate inventiva
Se considera ca o inventie implica o activitate inventiva daca, pentru o persoana de specialitate, ea nu decurge de o maniera evidenta din stadiul tehnicii. Daca an stadiul tehnicii sunt incluse si documentele vizate de art. 54 paragraful (3), acestea nu sunt luate an considerare pentru aprecierea activitatii inventive.
ART. 57
Aplicare industriala
O inventie este considerata ca fiind susceptibila de aplicare industriala daca obiectul ei poate fi produs sau utilizat an oricare dintre domeniile industriale, inclusiv an agricultura.

CAP. 2
Persoane andreptatite sa solicite si sa obtina un brevet european. Mentionarea inventatorului

ART. 58
Dreptul de a depune o cerere de brevet european
Orice persoana fizica sau juridica si orice societate echivalenta unei persoane juridice, conform legii an vigoare, poate solicita un brevet european.
ART. 59
Mai multi solicitanti
O cerere de brevet european poate fi, de asemenea, depusa fie de cosolicitanti, fie de mai multi solicitanti care desemneaza diferite state contractante.
ART. 60
Dreptul la brevet european
(1) Dreptul asupra brevetului european apartine inventatorului sau succesorului sau an drepturi. Daca inventatorul este salariat, dreptul asupra brevetului european se stabileste conform legii statului an care acesta este angajat (asi exercita ocupatia principala); daca nu se poate stabili an care stat salariatul este angajat (asi exercita ocupatia principala), se va aplica legea statului pe teritoriul caruia se afla antreprinderea patronului la care este angajat salariatul.
(2) Daca doua sau mai multe persoane au realizat o inventie, independent una de alta, dreptul asupra brevetului european apartine aceleia a carei cerere de brevet de inventie are data de depozit cea mai veche; totusi aceasta dispozitie nu este aplicabila decat daca prima cerere a fost publicata an virtutea art. 93 si are efect doar an statele contractante desemnate an aceasta prima cerere, asa cum a fost ea publicata.
(3) In cadrul procedurilor an fata Oficiului European de Brevete solicitantul este cel andreptatit sa exercite dreptul la brevetul european.
ART. 61
Cerere de brevet european depusa de o persoana neindreptatita
(1) Daca printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se recunoaste dreptul la obtinerea unui brevet european unei persoane vizate de art. 60 paragraful (1), alta decat solicitantul, si daca brevetul european nu a fost anca eliberat an termen de 3 luni de la data la care hotararea amintita a ramas definitiva, si an ceea ce priveste statele contractante desemnate an cererea de brevet european an care hotararea respectiva a fost luata sau recunoscuta ori trebuie recunoscuta pe baza unui protocol de recunoastere, anexat la aceasta convenţie, aceasta persoana poate:
a) sa continue procedura referitoare la cererea de brevet european an locul solicitantului, ca pentru o cerere proprie;
b) sa depuna o noua cerere de brevet european pentru aceeasi inventie; sau
c) sa ceara respingerea cererii de brevet european.
(2) In cazul unei noi cereri depuse conform ddispoziţiilor paragrafului (1) sunt aplicabile ddispoziţiile art. 76 paragraful (1).
(3) Procedurile pentru asigurarea aplicarii paragrafului (1), cerintele speciale aplicabile noii cereri de brevet european depuse conform paragrafului (1), precum si termenul pentru plata taxelor de anregistrare, de documentare si de desemnare pentru noua cerere sunt prevazute an Regulamentul de aplicare.
ART. 62
Dreptul inventatorului de a fi mentionat
Inventatorul are dreptul, fata de solicitantul sau titularul brevetului european, de a fi mentionat ca atare an fata Oficiului European de Brevete.

CAP. 3
Efectele brevetului european si ale cererii de brevet european

ART. 63
Durata brevetului european
(1) Durata brevetului european este de 20 de ani socotiti de la data de depozit a cererii.
(2) Paragraful (1) nu limiteaza dreptul statului contractant de a extinde durata unui brevet european sau de a acorda protecţia corespunzatoare care decurge imediat de la data expirarii brevetului, conform acelorasi conditii valabile pentru brevetele nationale:
a) an cazul unui conflict armat sau an alte situatii similare de urgenta care afecteaza acel stat;
b) daca obiectul brevetului european reprezinta un produs sau un procedeu de producere a unui produs ori un mod de utilizare a unui produs, care trebuie sa suporte o procedura administrativa de autorizare solicitata de lege, anainte de a fi lansat pe piata acelui stat.
(3) Paragraful (2) se va aplica mutatis mutandis brevetelor europene acordate unui grup de state contractante conform art. 142.
(4) Un stat contractant care are prevederi privind extinderea termenului sau a protectiei corespunzatoare conform paragrafului (2) b) poate, conform unei antelegeri ancheiate cu Organizaţia, sa insarcineze Oficiul European de Brevete sa faca diligentele aplicarii ddispoziţiilor respective.
ART. 64
Drepturile conferite de brevetul european
(1) Conform prevederilor paragrafului (2), din ziua publicarii anuntului de eliberare a brevetului european, acesta confera titularului sau, an fiecare dintre statele contractante, aceleasi drepturi pe care le-ar conferi un brevet national acordat an acest stat.
(2) Daca obiectul brevetului european este un procedeu, protecţia conferita de brevet se extinde si asupra produselor obtinute direct prin acest procedeu.
(3) Orice contrafacere a brevetului european se va judeca conform ddispoziţiilor legislatiei nationale.
ART. 65
Traducerea fasciculului brevetului european
(1) Orice stat contractant poate prevedea faptul ca, daca textul, an baza caruia Oficiul European de Brevete intentioneaza sa elibereze un brevet european pentru acest stat sau sa mentina pentru statul respectiv un brevet european sub forma modificata, nu este redactat an una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, solicitantul sau titularul de brevet trebuie sa furnizeze oficiului central de proprietate industriala din statul respectiv o traducere a acestui text an una dintre limbile sale oficiale, la alegerea sa, sau, acolo unde statul respectiv a impus folosirea unei limbi oficiale anume, an aceasta limba oficiala. Perioada an care trebuie furnizata traducerea este de 3 luni, ancepand cu data publicarii an Buletinul european de brevete a acordarii sau a mentinerii brevetului european amendat, cu exceptia cazului an care statul respectiv nu prevede o perioada mai lunga.
(2) Orice stat contractant care a adoptat prevederile an baza paragrafului (1) poate prevedea ca solicitantul sau titularul brevetului european trebuie sa plateasca, antr-o perioada stabilita de statul respectiv, toate cheltuielile de publicare a traducerii sau o parte a acestora.
(3) Orice stat contractant poate prevedea ca, an cazul an care prevederile adoptate an baza paragrafelor (1) si (2) nu sunt respectate, brevetul european este considerat de la anceput fara efect an statul respectiv.
ART. 66
Valoarea de depozit national a depozitului european
O cerere de brevet european pentru care a fost acordata o data de depozit are, an statele contractante desemnate, valoarea unui depozit national reglementar, luandu-se an considerare si prioritatea invocata pentru cererea de brevet european.
ART. 67
Drepturi conferite de cererea de brevet european dupa publicarea acesteia
(1) O data cu publicarea conform art. 93 cererea de brevet european confera solicitantului, an statele contractante desemnate an cererea publicata, o protectie provizorie conform art. 64.
(2) Fiecare stat contractant poate prevedea ca cererea de brevet european sa nu confere o protectie conform art. 64. Totusi protecţia conferita de publicarea cererii de brevet european nu trebuie sa fie mai redusa decat protecţia conferita prin publicarea obligatorie a cererilor de brevet nationale neexaminate, prevazuta prin legea statului respectiv. In orice caz, fiecare stat contractant va prevedea cel putin ca de la data publicarii cererii de brevet european solicitantul sa poata pretinde despagubirile corespunzatoare de la orice persoana care a folosit inventia an acest stat an cazul an care, dupa legea nationala, aceasta persoana s-ar face vinovata de contrafacerea unui brevet national.
(3) Fiecare stat contractant care nu are ca limba oficiala limba an care se desfasoara procedurile poate prevedea ca protecţia provizorie conform paragrafelor (1) si (2) va putea fi efectiva numai de la data la care a fost furnizata traducerea revendicarilor an una dintre limbile oficiale ale statului, la alegerea solicitantului, sau, daca statul respectiv a prevazut folosirea unei anumite limbi oficiale, an aceasta limba oficiala:
a) a fost pusa la dispozitia publicului an conditiile prevazute de legea nationala; sau
b) a fost comunicata acelei persoane care utilizeaza inventia an acest stat contractant.
(4) Efectele cererii de brevet european prevazute la paragrafele (1) si (2) sunt anulate daca cererea de brevet european a fost retrasa, este considerata ca fiind retrasa sau a fost respinsa printr-o hotarare ramasa definitiva. Acelasi lucru este valabil pentru efectele cererii de brevet european antr-un stat contractant a carui desemnare a fost retrasa sau este considerata ca fiind retrasa.
ART. 68
Efectele revocarii brevetului european
Efectele cererii de brevet european si ale brevetului european eliberat pentru aceasta, prevazute an art. 64 si 67, sunt nule de la anceput, an masura an care brevetul a fost revocat, an tot sau an parte, an cadrul procedurii de opunere.
ART. 69
Intinderea protectiei
(1) Intinderea protectiei conferite de brevetul european sau de cererea de brevet european este stabilita prin continutul revendicarilor. Totusi descrierea si desenele se vor folosi pentru interpretarea revendicarilor.
(2) In perioada pana la eliberarea brevetului european antinderea protectiei conferite de cererea de brevet european este stabilita prin ultimele revendicari depuse, cuprinse an publicarea care se face conform art. 93. Totusi brevetul european, an redactarea din momentul eliberarii sau an cea modificata an cursul procedurii de opunere, determina retroactiv antinderea protectiei conferite prin cererea de brevet european, an masura an care aceasta protectie nu se extinde.
ART. 70
Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european
(1) Textul cererii de brevet european sau al brevetului european redactat an limba procedurii este textul autentic an toate procedurile an fata Oficiului European de Brevete si an toate statele contractante.
(2) Totusi, an cazul art. 14 paragraful (2), an procedurile an fata Oficiului European de Brevete textul initial este luat an considerare pentru a se determina daca obiectul cererii de brevet sau al brevetului european nu se extinde dincolo de continutul cererii, asa cum a fost depusa.
(3) Orice stat contractant poate prevedea ca o traducere antr-o limba oficiala a statului respectiv, conform prezentei convenţii, este considerata an statul respectiv ca fiind un text autentic, cu exceptia procedurilor de revocare, an cazul an care cererea de brevet european sau brevetul european an limba traducerii confera o protectie care este mai redusa decat cea conferita de cererea de brevet respectiva sau de brevetul respectiv an limba procedurii.
(4) Orice stat contractant care adopta o prevedere conform paragrafului (3):
a) trebuie sa permita solicitantului sau titularului de brevet european sa depuna o traducere corectata a cererii de brevet european sau a brevetului european. Aceasta traducere corectata nu are nici un efect juridic pana cand nu sunt andeplinite conditiile fixate de statele contractante an baza art. 65 paragraful (2) si a art. 67 paragraful (3);
b) poate prevedea ca orice persoana care, an statul respectiv, cu buna-credinta, exploateaza sau a facut pregatiri efective si serioase pentru exploatarea inventiei, fara ca aceasta sa constituie o ancalcare a drepturilor cererii de brevet european sau brevetului european an textul traducerii initiale, poate, dupa ce traducerea corectata dobandeste efect juridic, sa continue exploatarea ei an cadrul antreprinderii sale sau pentru nevoile ei, an mod gratuit.

CAP. 4
Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

ART. 71
Transmiterea si constituirea drepturilor
Cererea de brevet european poate fi transmisa sau poate constitui obiectul unor drepturi pentru unul sau mai multe state contractante desemnate.
ART. 72
Cesiunea
Cesiunea unei cereri de brevet european trebuie sa se faca an scris si necesita semnatura partilor contractante.
ART. 73
Licenta contractuala
O cerere de brevet european poate face, an totalitate sau partial, obiectul unor licente pentru toate sau pentru o parte a teritoriilor statelor contractante desemnate.
ART. 74
Drept aplicabil
In masura an care an aceasta convenţie nu este altfel prevazut, cererea de brevet european, privita ca obiect al proprietatii, se supune, an fiecare stat contractant desemnat si cu efect an acest stat, legislatiei aplicabile cererilor de brevet nationale an statul respectiv.

PARTEA a III-a
Cererea de brevet european

CAP. 1
Depunerea cererii de brevet european si conditiile pe care ea trebuie sa le andeplineasca

ART. 75
Depunerea cererii de brevet european
(1) Cererea de brevet european se poate depune:
a) la Oficiul European de Brevete din Munchen ori la filiala sa din Haga; sau
b) daca legea statului contractant o permite, la oficiul sau central de proprietate industriala sau la o alta autoritate competenţa a acestui stat. O cerere depusa an acest mod va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost depusa an aceeasi zi la Oficiul European de Brevete.
(2) Prevederile paragrafului (1) nu reprezinta un obstacol an calea aplicarii prevederilor legale si administrative care, antr-un stat contractant:
a) sunt valabile pentru inventiile care, datorita naturii obiectului lor, nu se pot comunica an strainatate fara aprobarea prealabila a autoritatilor competente ale acestui stat;
sau
b) prevad ca fiecare cerere de brevet sa fie depusa mai antai la o autoritate nationala sau care presupun ca depunerea la o alta autoritate sa depinda de o aprobare prealabila.
(3) Nici un stat contractant nu poate prevedea si nici permite ca cererile de brevet european divizionare sa fie depuse la autoritatile mentionate an paragraful (1) b).
ART. 76
Cererile de brevet european divizionare
(1) O cerere de brevet european divizionara va fi depusa direct la Oficiul European de Brevete din Munchen sau la filiala sa din Haga. Ea poate fi depusa doar pentru un obiect care nu se extinde peste continutul cererii anterioare an redactarea sa initiala; daca este andeplinita aceasta cerinta, se considera ca cererea de brevet european divizionara a fost depusa an ziua de anregistrare a cererii initiale si beneficiaza de dreptul de prioritate al acesteia.
(2) In cererea de brevet european divizionara se pot desemna doar statele contractante care au fost desemnate an cererea initiala.
(3) Procedura de asigurare a aplicarii paragrafului (1), cerintele speciale pe care trebuie sa le satisfaca cererea de brevet european divizionara si termenul pentru plata taxei de anregistrare, de documentare si de desemnare sunt prevazute an Regulamentul de aplicare.
ART. 77
Transmiterea cererilor de brevet european
(1) Oficiul de proprietate industriala al statului contractant este obligat sa transmita Oficiului European de Brevete, an cel mai scurt timp compatibil cu aplicarea legislatiei nationale referitoare la secretul inventiilor an interes de stat, orice cerere de brevet european depusa la acel oficiu sau la alte autoritati competente din acel stat.
(2) Statele contractante iau toate masurile necesare astfel ancat cererile de brevet european, ale caror obiecte nu intra an mod evident sub incidenta secretului an virtutea legislatiei mentionate la paragraful (1), sa fie transmise Oficiului European de Brevete antr-o perioada de 6 saptamani de la depunere.
(3) Cererile de brevet european care necesita o examinare pentru a determina eventualitatea intrarii sub incidenta secretului trebuie sa fie transmise astfel ancat ele sa ajunga la Oficiul European de Brevete antr-o perioada de 4 luni de la data depozitului sau, daca prioritatea a fost invocata, an 14 luni de la data prioritatii.
(4) O cerere de brevet european al carei obiect a fost pus an regim secret nu se transmite la Oficiul European de Brevete.
(5) Cererile de brevet european care nu ajung la Oficiul European de Brevete anainte de terminarea perioadei de 14 luni de la data depozitului sau, daca prioritatea a fost invocata, de la data prioritatii sunt considerate retrase. Taxele de anregistrare, cercetare documentara si desemnare sunt restituite.
ART. 78
Cerintele pe care trebuie sa le andeplineasca cererea de brevet european
(1) Cererea de brevet european trebuie sa cuprinda:
a) o cerere de eliberare a unui brevet european;
b) o descriere a inventiei;
c) una sau mai multe revendicari;
d) desenele la care se fac referiri an descriere sau an revendicari;
e) un rezumat.
(2) Cererea de brevet european este supusa unei taxe de anregistrare si unei taxe de cercetare documentara. Aceste taxe se vor plati an termen de o luna de la depunerea cererii.
(3) Cererea de brevet european trebuie sa satisfaca conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare.
ART. 79
Desemnarea statelor contractante
(1) Cererea pentru eliberarea brevetului european trebuie sa contina desemnarea statului contractant sau a statelor an care protecţia inventiei este ceruta.
(2) Desemnarea statului contractant este supusa platii unei taxe de desemnare. Taxele de desemnare se vor plati an termen de 6 luni de la data aparitiei an Buletinul european de brevete a publicarii Raportului de cercetare documentara europeană.
(3) Desemnarea statului contractant poate fi retrasa an orice moment pana la eliberarea brevetului european. restrângerea desemnarii tuturor statelor contractante este considerata ca fiind o restrângere a cererii de brevet european. Taxele de desemnare nu se restituie.
ART. 80
Data de depozit
Data de depozit a cererii de brevet european este data la care documentele depuse de catre solicitant contin:
a) o mentiune ca se solicita un brevet european;
b) desemnarea cel putin a unui stat contractant;
c) informatii care permit stabilirea identitatii solicitantului;
d) o descriere si una sau mai multe revendicari an una dintre limbile prevazute an art. 14 paragrafele (1) si (2), chiar daca descrierea si revendicarile nu corespund altor cerinte ale acestei convenţii.
ART. 81
Mentionarea inventatorului
Cererea de brevet european trebuie sa contina mentionarea inventatorului. Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul sau nu este singurul inventator, atunci mentionarea inventatorului trebuie sa cuprinda si o declaraţie a modului an care solicitantul a obtinut dreptul la brevet.
ART. 82
Unitatea inventiei
Cererea de brevet european nu poate cuprinde decat o singura inventie sau un grup de inventii legate antre ele, astfel ancat sa formeze un singur concept inventiv general.
ART. 83
Dezvaluirea inventiei
Inventia trebuie sa fie dezvaluita an cererea de brevet european antr-o maniera clara si completa, astfel ancat sa poata fi realizata de catre un specialist an domeniul respectiv.
ART. 84
Revendicari
Revendicarile trebuie sa defineasca obiectul pentru care se cere protecţia. Ele trebuie sa fie clare, concise si sa fie sustinute de descriere.
ART. 85
Rezumat
Rezumatul foloseste an special drept mijloc de informare tehnica; el nu poate fi luat an considerare pentru alte scopuri, ca de exemplu: pentru stabilirea limitelor protectiei cerute si nici pentru aplicarea art. 54 paragraful (3).
ART. 86
Taxele anuale pentru cererea de brevet european
(1) Taxele anuale trebuie sa fie platite Oficiului European de Brevete, conform prevederilor Regulamentului de aplicare privitoare la cererile de brevet european. Aceste taxe sunt datorate pentru al treilea an calculat de la data depozitului cererii, precum si pentru fiecare an urmator.
(2) Cand o taxa anuala nu a fost platita la sau anainte de scadenta, taxa mai poate fi achitata an 6 luni de la scadenta, cu conditia platii unei taxe suplimentare.
(3) Daca taxa anuala si, dupa caz, taxa suplimentara nu au fost platite la scadenta, cererea de brevet european este considerata retrasa. Oficiul European de Brevete este singurul organ competent sa decida acest lucru.
(4) Obligatia de a plati taxele anuale anceteaza o data cu plata taxei anuale datorate pentru anul an care este publicata eliberarea brevetului european.

CAP. 2
Prioritatea

ART. 87
Drept de prioritate
(1) Orice persoana care a depus, conform prevederilor legale, o cerere pentru un brevet, un model de utilitate, un certificat de utilitate sau un certificat de inventator, an sau pentru un stat care face parte din convenţia de la Paris pentru protecţia proprietatii industriale, sau succesorul sau an drepturi beneficiaza, pentru efectuarea depozitului unei cereri de brevet european pentru aceeasi inventie, de un drept de prioritate pe un termen de 12 luni de la depunerea primei cereri.
(2) Dreptul de prioritate va fi dat de orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar, conform legislatiei nationale a statului an care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale, inclusiv prezentei convenţii.
(3) Printr-un depozit national reglementar se antelege orice depozit care este suficient pentru a se stabili data la care a fost depusa cererea, evolutia ulterioara a cererii neavand nici o importanta.
(4) O cerere ulterioara este considerata ca fiind o prima cerere de la a carei data de depunere se calculeaza termenul de prioritate, daca se refera la acelasi obiect ca al primei cereri anterioare, depusa an sau pentru acelasi stat, cu conditia ca la data de depunere a cererii ulterioare cererea anterioara sa fi fost retrasa, abandonata sau refuzata, fara sa fi fost facuta publica si fara sa fi ramas sa subziste drepturi asupra ei, precum si daca ea nu a constituit baza pe care s-a revendicat deja un drept de prioritate. Cererea anterioara nu mai poate servi ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate.
(5) Daca primul depozit a fost efectuat antr-un stat care nu face parte din convenţia de la Paris pentru protecţia proprietatii industriale, paragrafele (1)-(4) se vor aplica numai an masura an care, dupa publicarea unei notificari a Consiliului de administratie, acest stat acorda, an virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, pe baza unui prim depozit efectuat la Oficiul European de Brevete, precum si pe baza unui prim depozit efectuat an sau pentru orice stat contractant, un drept de prioritate supus conditiilor si avand efectele echivalente celor prevazute de convenţia de la Paris.
ART. 88
Revendicarea prioritatii
(1) Solicitantul unui brevet european care vrea sa beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare trebuie sa depuna o declaraţie de prioritate, o copie a cererii anterioare, iar daca limba an care a fost redactata cererea anterioara nu este o limba oficiala a Oficiului European de Brevete, o traducere a cererii anterioare an una dintre limbile oficiale. Procedura pentru aplicarea acestei prevederi este detaliata an Regulamentul de aplicare.
(2) In cazul unei cereri de brevet european se pot revendica prioritati multiple, chiar daca ele provin din state diferite. Daca este cazul, se pot revendica prioritati multiple pentru aceeasi revendicare de brevet. Daca sunt revendicate prioritati multiple, termenul de prioritate se calculeaza de la data celei mai vechi prioritati.
(3) Daca se iau an considerare una sau mai multe prioritati pentru cererea de brevet european, atunci dreptul de prioritate acopera doar acele elemente ale cererii de brevet european care sunt cuprinse an cererea sau an cererile a caror prioritate a fost revendicata.
(4) Daca anumite elemente ale inventiei pentru care se revendica prioritatea nu sunt cuprinse an revendicarile formulate an cererea anterioara, pentru acordarea prioritatii este suficient ca ansamblul format de documentele cererii anterioare sa dezvaluie clar aceste elemente.
ART. 89
Efectul dreptului de prioritate
Prin efectul dreptului de prioritate, data prioritatii este considerata ca fiind aceea a depozitului cererii de brevet european pentru aplicarea ddispoziţiilor art. 54 paragrafele (2) si (3) si ale art. 60 paragraful (2).

PARTEA a IV-a
Procedura pana la acordare

ART. 90
Examinarea depozitului
(1) Secţia de depozit va examina daca:
a) cererea de brevet european satisface conditiile pentru a-i fi acordata o data de depozit;
b) taxa de anregistrare si taxa de cercetare documentara au fost platite la termen;
c) an cazul prevazut an art. 14 paragraful (2), traducerea cererii de brevet european an limba procedurilor a fost depusa la termen.
(2) Daca nu poate fi acordata o data de depozit, secţia de depozit invita solicitantul sa corecteze neregulile constatate, an conditiile prevazute prin Regulamentul de aplicare. Daca aceste nereguli nu sunt remediate an timp util, cererea nu va fi tratata ca fiind o cerere de brevet european.
(3) Daca taxa de anregistrare si taxa de cercetare documentara nu au fost platite an termen sau daca, an cazul prevazut an art. 14 paragraful (2), traducerea cererii de brevet european an limba procedurilor nu a fost depusa la timp, cererea de brevet european va fi considerata retrasa.
ART. 91
Examinarea conditiilor de forma
(1) Daca unei cereri de brevet european i-a fost acordata o data de depozit si daca cererea nu a fost considerata ca fiind retrasa an virtutea art. 90 paragraful (3), secţia de depozit va examina daca:
a) sunt satisfacute cerintele art. 133 paragraful (2);
b) cererea satisface conditiile de forma prevazute an Regulamentul de aplicare a acestei prevederi;
c) rezumatul a fost depus;
d) cererea pentru acordarea unui brevet european satisface, an ceea ce priveste continutul sau, ddispoziţiile imperative ale Regulamentului de aplicare si, cand este cazul, daca sunt satisfacute exigentele acestei convenţii an legatura cu revendicarea prioritatii;
e) taxele de desemnare au fost platite;
f) mentionarea inventatorului a fost facuta conform art. 81;
g) desenele mentionate la art. 78 paragraful (1) d) au fost depuse la data depozitului cererii.
(2) Atunci cand secţia de depozit constata existenta unor deficiente care pot fi corectate, ea va da solicitantului posibilitatea sa remedieze aceste deficiente conform ddispoziţiilor Regulamentului de aplicare.
(3) Daca oricare dintre deficientele constatate dupa examinarea efectuata conform paragrafului (1) a)-d) nu a fost corectata an conformitate cu Regulamentul de aplicare, cererea de brevet european va fi respinsa; atunci cand prevederile la care se refera paragraful (1) d) an legatura cu dreptul de prioritate nu au fost luate an considerare, nerespectarea lor antreneaza pierderea acestui drept pentru cerere.
(4) Daca, an cazul vizat de paragraful (1) e), taxa de desemnare aferenta unui stat desemnat nu a fost platita an termen, aceasta desemnare trebuie considerata retrasa.
(5) Atunci cand, an cazul la care se refera paragraful (1) f), nu a fost remediata omisiunea mentionarii inventatorului conform ddispoziţiilor Regulamentului de aplicare si sub rezerva exceptiilor prevazute prin acesta, antr-un termen de 16 luni de la data de depozit a cererii de brevet european sau daca o prioritate este revendicata dupa data prioritatii, cererea de brevet trebuie considerata retrasa.
(6) Daca, an cazul vizat de paragraful (1) g), desenele nu au fost depuse la data de depozit a cererii si daca nu au fost luate masuri pentru corectarea acestei situatii an conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare, solicitantul trebuie, conform drepturilor conferite de Regulamentul de aplicare, sa aleaga ca fie data de depozit a cererii sa fie aceea la care au fost depuse desenele, fie orice referinte la desenele din cerere sa fie considerate suprimate, an conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare.
ART. 92
Intocmirea raportului de cercetare documentara europeană
(1) Daca unei cereri de brevet european i-a fost acordata o data de depozit si daca cererea nu a fost considerata retrasa an virtutea art. 90 paragraful (3), divizia de cercetare documentara va redacta raportul de cercetare documentara europeană an forma prescrisa de Regulamentul de aplicare, pe baza revendicarilor si an legatura cu descrierea si eventualele desene existente.
(2) Imediat dupa ce a fost redactat, raportul de cercetare documentara europeană va fi transmis solicitantului, ansotit de copiile tuturor documentelor citate.
ART. 93
Publicarea cererii de brevet european
(1) O cerere de brevet european va fi publicata cat de repede posibil, dupa expirarea unei perioade de 18 luni de la data de depozit sau, daca a fost invocata o prioritate, de la data acestei prioritati. Totusi, la cererea solicitantului, ea poate fi publicata anainte de expirarea acestei perioade. Ea va putea fi publicata simultan cu publicarea fasciculului de brevet european atunci cand eliberarea brevetului a devenit efectiva anainte de expirarea acestei perioade.
(2) Aceasta publicare va cuprinde descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele, asa cum au fost depuse aceste documente, precum si, an anexa, raportul de cercetare documentara europeană si rezumatul, an masura an care aceste ultime documente sunt disponibile anainte de ancheierea pregatirilor tehnice antreprinse an vederea publicarii. Daca raportul de cercetare documentara europeană si rezumatul nu au fost publicate la aceeasi data cu cererea, ele vor fi publicate separat.
ART. 94
Cererea de examinare
(1) In urma unei solicitari scrise Oficiul European de Brevete examineaza daca cererea de brevet european si inventia care face obiectul ei satisfac conditiile prevazute de aceasta convenţie.
(2) Cererea de examinare poate fi formulata de catre solicitant pana la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care s-a mentionat publicarea raportului de cercetare documentara europeană an Buletinul european de brevete. Cererea nu este luata an considerare decat dupa plata taxei de examinare si nu poate fi retrasa.
(3) Daca cererea nu a fost formulata anainte de expirarea termenului prevazut an paragraful (2), cererea de brevet european trebuie considerata ca fiind retrasa.
ART. 95
Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare
(1) Consiliul de administratie poate prelungi termenul an interiorul caruia pot fi depuse cereri pentru examinare daca s-a stabilit ca cererile de brevet european nu pot fi examinate an timp util.
(2) Daca Consiliul de administratie prelungeste termenul, el poate decide ca tertii sa fie abilitati sa prezinte solicitarea anceperii examinarii. In astfel de cazuri el va statua regulile corespunzatoare an Regulamentul de aplicare.
(3) Orice decizie a Consiliului de administratie referitoare la prelungirea termenului nu va afecta decat cererile de brevet european depuse dupa publicarea acestei decizii an Jurnalul oficial al Oficiului European de Brevete.
(4) Daca Consiliul de administratie prelungeste termenul, el trebuie sa ia masuri an scopul de a restabili termenul initial cat mai repede posibil.
ART. 96
Examinarea cererii de brevet european
(1) Daca solicitantul unui brevet european a depus o solicitare de ancepere a examinarii anainte ca raportul de cercetare documentara europeană sa-i fi fost transmis, el este invitat de Oficiul European de Brevete, dupa ce i-a fost transmis acest raport, sa declare antr-un termen ce i-a fost fixat daca asi mentine cererea.
(2) Daca examinarea unei cereri de brevet european releva ca cererea de brevet sau inventia care face obiectul sau nu satisfac conditiile prevazute an prezenta convenţie, divizia de examinare va invita solicitantul, an conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare si ori de cate ori este necesar, sa depuna observatiile sale antr-un termen care-i va fi fixat.
(3) Daca an termenul ce i-a fost acordat solicitantul nu reuseste sa raspunda la orice invitatie care i-a fost adresata an conformitate cu paragraful (1) sau (2), cererea de brevet european va fi considerata ca fiind retrasa.
ART. 97
Respingerea cererii sau eliberarea brevetului
(1) Divizia de examinare va respinge o cerere de brevet european daca este de parere ca aceasta cerere sau inventia care constituie obiectul sau nu satisface conditiile prevazute de aceasta convenţie, cu exceptia cazului an care sunt prevazute an aceasta convenţie alte sanctiuni decat respingerea.
(2) Daca divizia de examinare apreciaza ca cererea de brevet european si inventia ce face obiectul sau satisfac conditiile prevazute de aceasta convenţie, ea hotaraste acordarea brevetului european pentru statele contractante desemnate, daca:
a) s-a stabilit, an conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare, ca solicitantul este de acord cu textul pe care divizia de examinare al are an vedere la acordare;
b) taxele pentru eliberarea brevetului si tiparirea fasciculului de brevet au fost platite an termenul limita prevazut an Regulamentul de aplicare;
c) taxele anuale si, dupa caz, alte taxe suplimentare datorate au fost platite.
(3) Daca taxele de acordare a brevetului si de tiparire a fasciculului de brevet nu au fost platite la timp, cererea va fi considerata ca fiind retrasa.
(4) Hotararea de acordare a brevetului european nu va avea efect decat de la data publicarii an Buletinul european de brevete a mentiunii privind aceasta acordare. Aceasta mentiune este publicata cel mai devreme la 3 luni dupa anceperea termenului precizat an paragraful (2) b).
(5) Regulamentul de aplicare poate sa prevada ca solicitantul sa depuna o traducere a revendicarilor cuprinse an textul pe care divizia de examinare al are an vedere pentru acordare an doua limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete, altele decat cea a procedurilor. In acest caz termenul prevazut la paragraful (4) nu poate fi mai mic de 5 luni. Daca traducerea nu a fost depusa an termen, cererea este considerata ca fiind retrasa.
(6) La cererea expresa a solicitantului, mentionarea acordarii brevetului european va fi publicata anaintea expirarii timpului limita, conform paragrafului (4). Aceasta solicitare poate fi facuta numai daca sunt andeplinite cerintele ce decurg din paragrafele (2) si (5).
ART. 98
Publicarea fasciculului de brevet european
Oficiul European de Brevete publica simultan mentiunea acordarii brevetului european si fasciculul de brevet european continand descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele.

PARTEA a V-a
Procedura de opunere

ART. 99
Opunerea
(1) In termen de 9 luni ancepand de la data publicarii mentiunii de acordare a brevetului european orice persoana poate face opunere la un brevet european acordat de catre Oficiul European de Brevete. Opunerea trebuie sa fie facuta an scris si motivata. Ea nu va fi luata an considerare decat dupa plata taxei de opunere.
(2) Opunerea la un brevet european va afecta acest brevet an toate statele contractante an care acest brevet are efect.
(3) Opunerea poate fi depusa chiar daca s-a renuntat la brevetul european an toate statele desemnate sau daca drepturile asupra brevetului european s-au stins pentru toate aceste state.
(4) Tertii care au facut opunere se constituie parte la procedura de opunere ca si titularul de brevet european.
(5) Daca o persoana face dovada ca este anscrisa an Registrul de brevete al unui stat contractant, an urma unei hotarari judecatoresti ramase definitiva, an locul titularului precedent, la cererea sa, aceasta persoana trebuie sa-l anlocuiasca pe titularul precedent pentru statul respectiv. Prin derogare de la art. 118, titularul precedent si persoana care face dovada drepturilor sale asupra brevetului nu trebuie considerati ca fiind titulari comuni, daca nu cer amandoi aceasta.
ART. 100
Motive de opunere
Opunerea nu poate sa se bazeze decat pe urmatoarele motive:
a) obiectul brevetului european nu este brevetabil an antelesul art. 52-57;
b) brevetul european nu dezvaluie inventia suficient de clar si complet pentru ca un specialist an domeniu sa o poata executa;
c) obiectul brevetului european depaseste continutul cererii, asa cum a fost ea depusa, sau daca brevetul a fost eliberat pe baza unei cereri de brevet european divizionare sau a unei noi cereri depuse an conformitate cu art. 61 si care depaseste continutul cererii initiale, asa cum a fost ea depusa.
ART. 101
Examinarea opunerii
(1) Daca opunerea este acceptata, divizia de opunere trebuie sa examineze daca motivele opunerii mentionate an art. 100 sunt impotriva mentinerii brevetului european.
(2) In cursul examinarii opunerii, care trebuie sa se desfasoare an concordanta cu ddispoziţiile Regulamentului de aplicare, divizia de opunere trebuie sa invite partile, ori de cate ori este necesar, sa prezinte, antr-un termen care le va fi fixat de divizia de opunere, observatiile lor asupra notificarilor ce le sunt adresate sau asupra comunicarilor care emana de la celelalte parti.
ART. 102
Revocarea sau mentinerea brevetului european
(1) Daca divizia de opunere apreciaza ca motivele opunerii mentionate an art. 100 sunt impotriva mentinerii brevetului european, ea va revoca brevetul.
(2) Daca divizia de opunere considera ca motivele opunerii mentionate an art. 100 nu sunt impotriva mentinerii brevetului european fara modificari, ea va respinge opunerea.
(3) Daca divizia de opunere apreciaza ca, luand an considerare modificarile aduse de titularul brevetului european pe parcursul procedurii de opunere, brevetul si inventia ce face obiectul acestuia satisfac conditiile acestei convenţii, ea va hotara mentinerea brevetului, asa cum a fost el modificat, daca:
a) an conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare, s-a stabilit ca titularul brevetului european este de acord cu textul pe care divizia de opunere al are an vedere pentru mentinerea brevetului european;
b) taxa de tiparire pentru un nou fascicul de brevet a fost platita an termenul prescris an Regulamentul de aplicare.
(4) Daca taxa de tiparire pentru un nou fascicul de brevet european nu a fost platita la timp, brevetul european va fi revocat.
(5) Regulamentul de aplicare poate sa prevada ca titularul unui brevet european sa depuna o traducere a revendicarilor modificate an doua limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete, altele decat cea a procedurii. Daca traducerea nu a fost depusa la timp, brevetul va fi revocat.
ART. 103
Publicarea unui nou fascicul de brevet european
Daca un brevet european a fost modificat an virtutea art. 102 paragraful (3), Oficiul European de Brevete va publica simultan atat mentiunea referitoare la hotararea privind opunerea, cat si un nou fascicul de brevet european continand, an forma sa modificata, descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele.
ART. 104
Cheltuieli
(1) Fiecare dintre partile la procedura de opunere suporta cheltuielile pe care le-a cauzat, cu exceptia cazului an care o hotarare a diviziei de opunere sau a camerei de apel, luata conform Regulamentului de aplicare, va stabili, din motive de echitate, o anumita repartizare a cheltuielilor ocazionate de procedura orala sau de prelevarea probelor.
(2) La cerere, grefa diviziei de opunere va fixa valoarea cheltuielilor ce trebuie platite an virtutea unei decizii de repartizare a lor. Valoarea cheltuielilor, asa cum au fost ele fixate de catre grefa, poate fi corectata printr-o decizie a diviziei de opunere, ca urmare a unei cereri prezentate an termenul stabilit prin Regulamentul de aplicare.
(3) Orice decizie finala a Oficiului European de Brevete privind fixarea valorii cheltuielilor referitoare la executarea ei an statele contractante trebuie considerata ca fiind o decizie finala, luata de o instanta civila a statului pe al carui teritoriu aceasta executare trebuie andeplinita. Verificarea unei astfel de decizii trebuie sa fie limitata numai la autenticitatea ei.
ART. 105
Interventia autorului prezumat al contrafacerii
(1) Atunci cand s-a facut o opunere la un brevet european orice tert care aduce dovada ca a fost introdusa impotriva sa o actiune an contrafacere, bazata pe acest brevet, poate, dupa expirarea termenului de opunere, sa intervina an procedura de opunere, cu conditia ca el sa faca o declaraţie de interventie antr-un termen de 3 luni de la data la care a fost introdusa actiunea an contrafacere. Aceasta dispozitie trebuie aplicata tuturor tertilor care aduc dovada ca, dupa ce titularul de brevet le-a pretins sa anceteze contrafacerea presupusa a acestui brevet, au introdus contra numitului titular o actiune judecatoreasca prin care sa se constate ca nu incalca brevetul.
(2) Declaratia de interventie trebuie facuta an scris si motivata. Ea nu va fi luata an considerare decat dupa ce taxa de opunere a fost platita. Dupa ce a fost andeplinita aceasta formalitate interventia trebuie considerata ca o opunere, sub rezerva altor ddispoziţii din Regulamentul de aplicare.

PARTEA a VI-a
Procedura de apel

ART. 106
Hotarari susceptibile de apel
(1) Sunt suceptibile de apel hotarari ale sectiei de depozit, ale diviziilor de examinare, ale diviziilor de opunere si ale diviziei juridice. Apelul are efect suspensiv.
(2) Un apel poate fi formulat impotriva deciziei diviziei de opunere, chiar daca s-a renuntat la brevetul european pentru toate statele desemnate sau daca drepturile asupra brevetului european s-au stins pentru toate aceste state.
(3) O hotarare care nu pune capat unei proceduri cu privire la una dintre parti nu poate face obiectul vreunui apel decat ampreuna cu hotararea finala, cu exceptia cazului an care hotararea mentionata nu prevede un apel separat.
(4) Nici un apel nu poate avea ca unic obiect repartizarea cheltuielilor procedurii de opunere.
(5) O decizie care stabileste valoarea cheltuielilor procedurii de opunere nu poate face obiectul unui apel decat daca valoarea este superioara celei stabilite prin regulile referitoare la taxe.
ART. 107
Persoane andreptatite sa faca apel si sa fie parti an procedura de apel
Orice parte la procedura, afectata de decizie, poate face apel impotriva acestei decizii, an masura an care aceasta nu a raspuns pretentiilor sale. Celelalte parti la procedura mentionata sunt, de drept, parti an procedura de apel.
ART. 108
Termenul si forma apelului
Apelul trebuie depus an forma scrisa la Oficiul European de Brevete an termen de doua luni cu ancepere de la data notificarii hotararii. Apelul nu trebuie sa fie considerat ca fiind formulat decat dupa plata taxei de apel. In termen de 4 luni ancepand de la data notificarii hotararii trebuie depus un memoriu scris expunand motivele apelului.
ART. 109
Revizuirea prejudiciala
(1) Daca instanta a carei hotarare a fost atacata considera apelul ca fiind admisibil si fondat, ea trebuie sa rectifice hotararea sa. Aceasta nu se aplica atunci cand persoanei care a introdus apelul i se opune an proceduri o alta parte.
(2) Daca an termen de 3 luni de la primirea motivelor de apel nu s-a luat nici o decizie asupra apelului, apelul trebuie imediat anaintat camerei de apel, fara a face comentarii asupra fondului.
ART. 110
Examinarea apelului
(1) Daca apelul este admisibil, camera de apel trebuie sa examineze daca apelul este antemeiat.
(2) In cursul examinarii apelului, care trebuie sa se desfasoare conform prevederilor Regulamentului de aplicare, camera de apel trebuie sa invite partile, ori de cate ori este necesar, sa depuna antr-un termen pe care al fixeaza camera de apel observatiile lor asupra notificarilor care le sunt adresate sau asupra comunicarilor care emana de la celelalte parti.
(3) Daca an termenul ce i-a fost acordat solicitantul nu da curs acestei invitatii conform paragrafului (2), cererea de brevet european trebuie considerata ca fiind retrasa, cu exceptia cazului an care decizia care face obiectul apelului a fost luata de catre divizia juridica.
ART. 111
Hotararea privind apelul
(1) Dupa examinarea an fond a apelului camera de apel trebuie sa hotarasca asupra apelului. Ea poate fie sa exercite competentele instantei care a luat decizia atacata, fie sa trimita acestei instante, spre rejudecare, actiunea.
(2) Atunci cand camera de apel trimite cauza pentru rejudecare instantei care a luat decizia atacata prin apel, motivele si dispozitivul hotararii camerei de apel sunt obligatorii pentru acea instanta, cu conditia ca faptele cauzei sa fie aceleasi. Daca hotararea atacata prin apel a fost luata de secţia de depozit, atunci ratio decidendi a hotararii camerei de apel este an aceeasi masura obligatorie pentru divizia de examinare.
ART. 112
Hotarari sau avize ale Marii Camere de Apel
(1) In scopul aplicarii uniforme a legii sau daca se pune o problema de drept de importanta fundamentala:
a) camera de apel, fie din oficiu, fie la cererea unei parti, trebuie sa sesizeze Marea Camera de Apel daca considera ca este necesara o hotarare an aceste scopuri. Atunci cand camera de apel respinge cererea, aceasta trebuie sa asi motiveze refuzul an hotararea sa finala;
b) presedintele Oficiului European de Brevete poate supune o problema juridica Marii Camere de Apel daca doua camere de apel au luat hotarari diferite an acea problema.
(2) In cazurile vizate de paragraful (1) a) partile procedurii de apel sunt aceleasi an procedura an fata Marii Camere de Apel.
(3) Decizia Marii Camere de Apel la care se refera paragraful (1) a) leaga camera de apel pentru apelul an instanta.

PARTEA a VII-a
Ddispoziţii comune

CAP. 1
Ddispoziţii generale de procedura

ART. 113
Motivarea hotararilor
(1) Hotararile Oficiului European de Brevete se bazeaza numai pe motivele sau deciziile asupra carora partile interesate asi pot expune punctul de vedere.
(2) In cadrul procedurii de examinare a cererii de brevet european sau a brevetului european si an cazul hotararilor luate an acest sens Oficiul European de Brevete va lua an considerare doar forma redactata care a fost depusa sau acceptata de catre solicitant sau de catre titularul de brevet.
ART. 114
Analiza din oficiu
(1) In cursul procedurii ce se desfasoara an fata Oficiului European de Brevete acesta va proceda la analiza din oficiu a faptelor; aceasta analiza nu se limiteaza doar la faptele invocate sau la cererile prezentate de parti.
(2) Oficiul European de Brevete nu este obligat sa tina seama de faptele sau probele pe care partile nu le-au invocat sau prezentat an timp util.
ART. 115
Observatiile tertilor
(1) Dupa publicarea cererii de brevet european orice terte persoane pot sa faca observatii asupra brevetabilitatii inventiei ce face obiectul cererii de brevet european. Observatiile se vor face an scris si se vor motiva. Persoanele terte nu sunt considerate parti an cadrul procedurii an fata Oficiului European de Brevete.
(2) Observatiile indicate an paragraful (1) se vor comunica solicitantului sau titularului de brevet european care asi poate defini pozitia fata de acestea.
ART. 116
Procedura orala
(1) Se va recurge la procedura orala, fie din oficiu, atunci cand Oficiul European de Brevete va considera necesar, fie pe baza solicitarii uneia dintre parti. Totusi Oficiul European de Brevete poate sa respinga o solicitare de procedura orala ce ar avea loc an fata aceleiasi instante, daca partile, precum si faptele procedurii au ramas aceleasi.
(2) Totodata, nu se va recurge, la cererea solicitantului, la procedura orala an fata sectiei de depozit decat daca aceasta sectie o considera utila si daca se are an vedere respingerea cererii de brevet european.
(3) Procedurile orale ce se desfasoara an fata sectiei de depozit, a diviziei de examinare si a diviziei juridice nu sunt publice.
(4) Procedurile orale si pronuntarea hotararii sunt publice an fata camerelor de apel, a Marii Camere de Apel, dupa publicarea cererii de brevet european, cat si an fata diviziilor de opunere, daca instanta sesizata nu hotaraste altfel, an cazul an care publicitatea ar putea sa prezinte dezavantaje grave si nejustificate, mai ales pentru una dintre partile procedurii.
ART. 117
Instrumentarea
(1) In cadrul procedurilor ce se desfasoara an fata unei divizii de examinare, de opunere, juridice sau an fata unei camere de apel sunt permise urmatoarele mijloace de instrumentare:
a) audierea partilor;
b) solicitarea de informatii;
c) prezentarea de documente;
d) audierea martorilor;
e) opinii ale expertilor;
f) inspecţia vizuala;
g) declaratii scrise sub prestare de juramant.
(2) Divizia de examinare, de opunere si camera de apel pot sa insarcineze pe unul dintre membrii lor cu masurile de instrumentare.
(3) Daca Oficiul European de Brevete considera necesara depozitia orala a unei parti, a unui martor sau a unui expert, atunci:
a) citeaza persoana vizata an fata sa; sau
b) solicita, an conformitate cu prevederile art. 131 paragraful (2), ca autoritatile juridice competente ale statului pe teritoriul caruia domiciliaza persoana vizata sa obtina depozitia acesteia.
(4) Una dintre parti, un martor sau un expert invitat de catre Oficiul European de Brevete poate sa ceara Oficiului European de Brevete sa fie audiat de catre o instanta competenţa din tara sa de resedinta. La primirea unei astfel de cereri sau daca an termenul precizat de Oficiul European de Brevete an invitatia facuta nu se primeste nici un raspuns, Oficiul European de Brevete poate sa ceara unei instante competente, conform art. 131 paragraful (2), sa obtina depozitia persoanei respective.
(5) Daca una dintre parti, un martor sau un expert face o depozitie an fata Oficiului European de Brevete, acesta poate, daca considera necesar ca depozitia sa se faca sub prestare de juramant sau antr-o forma echivalenta acesteia, sa ceara instantei juridice competente din tara de resedinta a persoanei vizate sa o audieze din nou an aceste conditii.
(6) Daca Oficiul European de Brevete cere instantei competente prezentarea depozitiei, atunci el poate cere acesteia obtinerea depozitiei sub prestare de juramant sau antr-o alta forma echivalenta si poate sa permita unui membru al instantei interesate sa asiste la audierea partii, a martorului sau a expertului si sa-l interogheze, fie prin intermediul respectivei instante, fie direct.
ART. 118
Unicitatea cererii de brevet european
Cand solicitantii sau titularii unui brevet european nu sunt aceiasi pentru diferite state contractante desemnate, an cadrul procedurii an fata Oficiului European de Brevete ei sunt considerati cosolicitanti sau coproprietari. Unicitatea cererii de brevet sau a brevetului nu este afectata pe parcursul acestei proceduri; andeosebi, textul cererii de brevet european sau al brevetului european trebuie sa fie identic pentru toate statele desemnate, an afara de cazul an care prezenta convenţie prevede altfel.
ART. 119
Notificarea
Oficiul European de Brevete va notifica din oficiu toate hotararile si citatiile, precum si alte comunicari prin care se stabileste un anumit termen sau prin care persoanele vizate trebuie atentionate conform unor prevederi ale prezentei convenţii sau conform unui ordin al presedintelui Oficiului European de Brevete. In cazuri exceptionale notificarile pot fi transmise prin intermediul autoritatilor centrale pentru protecţia proprietatii industriale ale statelor contractante.
ART. 120
Termene
In Regulamentul de aplicare se stabilesc:
a) modul de calcul al termenelor, precum si conditiile an care aceste termene pot fi prelungite, an cazul an care birourile Oficiului European de Brevete sau administratiile la care se face referire an art. 75 paragraful (1) b) nu sunt deschise pentru primirea documentelor sau datorita faptului ca posta nu se distribuie an localitatile an care Oficiul European de Brevete sau administratiile sus-mentionate sunt situate ori datorita faptului ca serviciile postale au o antrerupere generala, perturbatie ce rezulta an urma unei astfel de antreruperi;
b) durata minima si maxima a termenelor stabilite de Oficiul European de Brevete.
ART. 121
Continuarea procedurii cererii de brevet european
(1) Daca cererea de brevet european urmeaza sa fie respinsa ca urmare a depasirii termenului stabilit de Oficiul European de Brevete, este respinsa sau este considerata retrasa, atunci efectul legal prevazut an acest caz nu se produce sau, daca s-a produs deja, se va anula, daca solicitantul cere continuarea procedurii pentru cererea de brevet european respectiva.
(2) Solicitarea se va face an scris, an termen de doua luni de la data la care s-a notificat hotararea privind respingerea cererii de brevet european sau comunicarea prin care cererea de brevet european se considera a fi retrasa. Actiunea omisa trebuie realizata an acest timp limita. Cererea se ia an considerare doar din momentul platii taxelor pentru continuarea procedurii.
(3) Hotararea asupra cererii o ia instanta competenţa pentru judecarea actiunii omise.
ART. 122
Restitutio an integrum
(1) Solicitantul sau titularul de brevet european care, an ciuda atentiei acordate circumstantelor date, a fost ampiedicat sa respecte un termen limita impus de Oficiul European de Brevete va fi repus an drepturi, la cerere, daca nerespecarea termenului, conform convenţiei, are drept consecinta directa respingerea cererii de brevet european sau a unei solicitari, considerarea cererii de brevet european ca fiind retrasa, revocarea brevetului european sau pierderea unui alt drept sau a unui mijloc de reparatie.
(2) Cererea de repunere an drepturi se va face an scris an termen de doua luni dupa anlaturarea cauzei care a determinat antarzierea; an acest termen se va realiza actiunea omisa. Cererea se va admite doar an timp de un an dupa expirarea termenului nerespectat. In caz de neplata a unei taxe anuale, termenul prevazut an art. 86 paragraful (2) se va include an perioada de un an.
(3) Cererea de repunere an drepturi trebuie sa cuprinda motivele si faptele pe care se bazeaza. Cererea se considera depusa an momentul an care s-a platit taxa de repunere an drepturi.
(4) Asupra cererii hotaraste departamentul care trebuie sa ia hotararea asupra actiunii omise.
(5) Ddispoziţiile acestui articol nu se aplica an cazul termenelor prevazute la paragraful (2), precum si la art. 61 paragraful (3), art. 76 paragraful (3), art. 78 paragraful (2), art. 79 paragraful (2), art. 87 paragraful (1) si art. 94 paragraful (2).
(6) Daca o persoana de buna-credinta din unul dintre statele contractante a anceput exploatarea sau a facut pregatiri efective si serioase pentru exploatarea unei inventii ce face obiectul unei cereri de brevet european publicate sau a unui brevet european, an perioada cuprinsa antre pierderea drepturilor la care s-a facut referire an paragraful (1) si publicarea mentiunii de restabilire a acestor drepturi, aceasta poate sa continue exploatarea inventiei numai an antreprinderea sa sau pentru necesitatile acesteia si fara a plati vreo despagubire.
(7) Acest articol nu afecteaza dreptul unui stat contractant de a acorda repunerea an drepturi respectand termenele prevazute an aceasta convenţie si autoritatile acestui stat.
ART. 123
Modificari
(1) Conditiile prin care o cerere de brevet european sau un brevet european poate fi modificat an cursul procedurilor an fata Oficiului European de Brevete sunt reglementate an Regulamentul de aplicare. In toate cazurile solicitantul poate, din proprie initiativa, sa modifice cel putin o data descrierea, revendicarile si desenele.
(2) O cerere de brevet european sau un brevet european nu poate fi modificat antr-un asemenea mod ancat obiectul sau sa depaseasca obiectul cererii initiale, asa cum a fost ea anregistrata.
(3) In cazul procedurii de opunere revendicarile brevetului european nu se pot modifica astfel ancat sa se extinda domeniul de protectie.
ART. 124
Indicatii referitoare la cererile de brevet national
(1) Divizia de examinare sau camera de recurs poate sa invite solicitantul sa indice, antr-un termen stabilit, tarile an care acesta a depus cereri de brevet national pentru inventia - an totalitate sau an parte - care face obiectul cererii de brevet european, precum si numerele acestor cereri de brevet national.
(2) Daca an termenul stabilit solicitantul nu da curs unei invitatii, conform paragrafului (1), cererea de brevet european este considerata retrasa.
ART. 125
Referire la principii generale
In absenta unei ddispoziţii de procedura din prezenta convenţie, Oficiul European de Brevete ia an considerare principiile admise an general an materie de brevete an statele contractante.
ART. 126
Terminarea obligatiilor financiare
(1) Dreptul Organizatiei de a cere taxe an profitul Oficiului European de Brevete se prescrie la 4 ani, calculati de la sfarsitul anului calendaristic an care taxa a devenit exigibila.
(2) Drepturile de opunere ale Organizatiei la restituirea taxelor sau a supraincasarilor de catre Oficiul European de Brevete, la achitarea taxelor, se prescriu la 4 ani, calculati de la sfarsitul anului calendaristic pe parcursul caruia acest drept a luat nastere.
(3) Termenul prevazut an paragrafele (1) si (2) se antrerupe an cazul vizat an paragraful (1), printr-o invitatie la achitarea taxelor, si an cazul vizat an paragraful (2), printr-o cerere scrisa an vederea exercitarii respectivului drept. Acest termen reancepe sa curga de la data antreruperii sale; el expira cel mai tarziu la sfarsitul unei perioade de 6 ani calculati de la sfarsitul anului calendaristic pe parcursul caruia el a anceput sa curga initial, an afara de cazul an care o actiune a fost introdusa an justitie pentru valorificarea acestui drept; antr-un asemenea caz termenul expira cel mai devreme la sfarsitul perioadei de un an calculat de la data la care hotararea este considerata definitiva.

CAP. 2
Informarea publicului si a instantelor oficiale

ART. 127
Registrul european de brevete
Oficiul European de Brevete tine un registru, denumit Registrul european de brevete, an care sunt anscrise datele a caror anregistrare este prevazuta de prezenta convenţie. Inainte de publicarea cererii de brevet european nici o mentiune nu se va inregistra an registru. Registrul este deschis inspectiei publice.
ART. 128
Inspecţia publica
(1) Accesul la documentele cuprinse an cererile de brevet european, care anca nu au fost publicate, este permis numai cu acordul solicitantului.
(2) Persoana care demonstreaza ca solicitantul unei cereri de brevet european s-a folosit de cererea sa de brevet european pentru a actiona impotriva sa poate sa ceara consultarea dosarului anaintea publicarii cererii de brevet european si fara acordul solicitantului.
(3) In cazul publicarii unei cereri de brevet european divizionare sau a unei noi cereri de brevet european, depusa an conformitate cu prevederile art. 61 paragraful (1), orice persoana poate consulta dosarul cererii de brevet european initiale anainte de publicarea acesteia si fara acordul solicitantului.
(4) Dupa publicarea cererii de brevet european actele referitoare la aceasta cerere si la brevetul european acordat pe baza acestei cereri pot fi consultate la cerere, tinandu-se ansa seama de restrictiile prevazute an Regulamentul de aplicare.
(5) Inainte de publicarea cererii de brevet european Oficiul European de Brevete poate sa comunice tertilor si sa faca publice urmatoarele informatii:
a) numarul cererii de brevet european;
b) data de anregistrare a cererii de brevet european si, daca a fost invocata o prioritate a unei anregistrari anterioare, ziua, statul si numarul cererii de brevet european anterioare;
c) numele solicitantului;
d) titlul inventiei;
e) statele contractante desemnate.
ART. 129
Publicatii periodice
Oficiul European de Brevete publica periodic:
a) Buletinul european de brevete, cuprinzand datele anscrise an Registrul european de brevete, precum si orice alte indicatii a caror publicare este prevazuta de prezenta convenţie;
b) Buletinul oficial al Oficiului European de Brevete, cuprinzand comunicari si informatii de ordin general provenind de la presedintele Oficiului European de Brevete, precum si orice alte informatii referitoare la prezenta convenţie si la aplicarea ei.
ART. 130
Schimbul de informatii
(1) Oficiul European de Brevete si, sub rezerva aplicarii ddispoziţiilor legislative sau regulamentare vizate an art. 75 paragraful (2), oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor contractante asi comunica, la cerere, toate informatiile utile cu privire la depozitul cererilor de brevete europene si nationale, precum si la desfasurarea procedurilor referitoare la respectivele cereri si la brevetele acordate pe baza acestora.
(2) Prevederile paragrafului (1) sunt aplicabile schimbului de informatii, pe baza unor acorduri de lucru antre Oficiul European de Brevete si:
a) oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor care nu sunt parti la prezenta convenţie;
b) orice organizatie interguvernamentala insarcinata cu eliberarea brevetelor;
c) orice alta organizatie.
(3) Comunicarile informatiilor facute an conformitate cu paragraful (1) si paragraful (2) a) si b) nu sunt supuse restrictiilor prevazute an art. 128. Consiliul de administratie poate sa decida ca schimbul de informatii realizat an conformitate cu paragraful (2) c) nu este supus restrictiilor prevazute an art. 128, cu conditia ca organizaţia interesata sa se angajeze sa considere informatiile comunicate ca fiind confidentiale, pana la data publicarii cererii de brevet european.
ART. 131
Cooperarea administrativa si juridica
(1) In afara de cazul unor ddispoziţii contrare ale prezentei convenţii sau ale legislatiilor nationale, Oficiul European de Brevete si instantele juridice sau alte autoritati competente ale statelor contractante asi acorda asistenta mutuala, la cerere, prin comunicarea informatiilor sau a dosarelor. Cand Oficiul European de Brevete comunica dosarele instantelor juridice, ministerelor publice sau oficiilor centrale de proprietate industriala, comunicarea nu este supusa restrictiilor prevazute an art. 128.
(2) Pe baza scrisorii rogatorii emanand de la Oficiul European de Brevete instantele juridice sau alte autoritati competente ale statelor contractante, an numele Oficiului European de Brevete si an limita competentei lor, procedeaza la masuri de instrumentare sau la alte actiuni jurisdictionale.
ART. 132
Schimb de publicatii
(1) Oficiul European de Brevete si oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor contractante schimba, la cerere, pentru folosinta lor proprie si gratuit, unul sau mai multe exemplare din publicatiile lor.
(2) Oficiul European de Brevete poate sa ancheie acorduri referitoare la schimbul sau furnizarea publicatiilor.

CAP. 3
Reprezentarea

ART. 133
Principii generale referitoare la reprezentare
(1) Cu exceptia prevederilor paragrafului (2), an procedurile stabilite prin aceasta convenţie nici o persoana nu este obligata sa fie reprezentata printr-un mandatar.
(2) Persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul an unul dintre statele contractante trebuie sa fie reprezentate, an cadrul procedurilor prevazute an aceasta convenţie, printr-un mandatar autorizat si sa actioneze an toate procedurile stabilite de prezenta convenţie, prin intermediul acestuia, cu exceptia depunerii unei cereri de brevet european; an Regulamentul de aplicare mai pot fi prevazute si alte exceptii.
(3) Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul antr-un stat contractant pot sa actioneze an oricare dintre procedurile stabilite prin aceasta convenţie printr-un angajat; acesta nu trebuie sa fie un mandatar autorizat, dar are nevoie de o amputernicire an acest sens, conform Regulamentului de aplicare. Regulamentul de aplicare poate sa prevada daca si an ce conditii un angajat al unei persoane juridice vizate an prezentul paragraf poate sa reprezinte si alte persoane juridice cu sediul pe teritoriul unui stat contractant si care au relatii de natura economica cu prima persoana juridica.
(4) Prin Regulamentul de aplicare pot sa fie fixate ddispoziţii speciale referitoare la reprezentarea comuna a partilor actionand an comun.
ART. 134
Mandatari autorizati
(1) Reprezentarea profesionala a persoanelor fizice si juridice an procedurile stabilite de aceasta convenţie poate fi efectuata doar de mandatarii autorizati ale caror nume apar pe o lista tinuta an acest scop de Oficiul European de Brevete.
(2) Orice persoana fizica care andeplineste urmatoarele conditii poate fi anscrisa pe lista mandatarilor autorizati:
a) sa aiba nationalitatea unuia dintre statele contractante;
b) sa aiba sediul firmei sau un loc de munca pe teritoriul unuia dintre statele contractante;
c) sa treaca examenul european de calificare.
(3) Inscrierea este efectuata la cerere, ansotita de certificate care sa precizeze andeplinirea conditiilor formulate an paragraful (2).
(4) Persoanele ale caror nume apar pe lista mandatarilor autorizati sunt andreptatite sa actioneze an toate procedurile stabilite de prezenta convenţie.
(5) Ca sa actioneze ca mandatar autorizat, orice persoana al carei nume apare pe lista, conform paragrafului (1), este indreptatita sa-si stabileasca un sediu al firmei an oricare stat contractant an care opereaza prevederile acestei convenţii, tinand seama de Protocolul privind centralizarea anexat la aceasta convenţie. Autoritatile statului respectiv nu pot restrânge aceasta autorizatie decat an cazurile particulare si an virtutea legii nationale a securitatii publice si ordinii de drept. Inainte de adoptarea unei astfel de masuri presedintele Oficiului European de Brevete trebuie sa fie consultat.
(6) Presedintele Oficiului European de Brevete poate, an anumite situatii, sa accepte o derogare de la prevederile paragrafului (2) a).
(7) Reprezentarea an procedurile stabilite de convenţie poate fi facuta atat de un mandatar autorizat, cat si de un avocat autorizat an unul dintre statele contractante si avand un sediu al firmei an acel stat, an masura an care el este andreptatit an statul respectiv sa actioneze ca mandatar autorizat an materie de brevete de inventie. Ddispoziţiile paragrafului (5) se aplica an acest caz.
(8) Consiliul de administratie poate adopta masuri referitoare la:
a) calificarea si experienta necesara unei persoane pentru admiterea la examenul european de calificare si organizarea examenului;
b) anfiintarea sau recunoasterea unui institut format din persoane andreptatite sa actioneze ca mandatari autorizati, an baza examenului european de calificare sau a prevederilor art. 163 paragraful (7);
c) masuri disciplinare care sa fie exercitate de catre acel institut sau de catre Oficiul European de Brevete asupra acestor persoane.

PARTEA a VIII-a
Incidenta asupra dreptului national

CAP. 1
Transformarea an cerere de brevet national

ART. 135
Cererea de ancepere a procedurii nationale
(1) Oficiul central de proprietate industriala al unui stat contractant desemnat va aplica procedura de eliberare a unui brevet national numai la cererea solicitantului sau a titularului unui brevet european, an urmatoarele cazuri:
a) daca cererea de brevet european este considerata retrasa conform art. 77 paragraful (5) sau art. 162 paragraful (4);
b) an alte cazuri prevazute de legislatia nationala an care, conform acestei convenţii, cererea de brevet european a fost respinsa sau retrasa ori este considerata ca fiind retrasa sau daca brevetul european a fost revocat.
(2) Cererea de transformare trebuie sa fie depusa an termen de 3 luni de la data la care cererea de brevet european a fost retrasa sau la care s-a notificat ca cererea este considerata retrasa ori la care s-a luat hotararea de respingere a cererii sau la care s-a notificat revocarea brevetului european. Efectul prevazut an art. 66 anceteaza daca cererea nu a fost depusa la termen.
ART. 136
Depunerea si transmiterea cererii
(1) Cererea de transformare trebuie sa fie depusa la Oficiul European de Brevete. Statele contractante an care solicitantul doreste sa angajeze procedura de eliberare a unui brevet national sunt mentionate an cerere. Aceasta cerere este considerata depusa dupa plata taxei de transformare. Oficiul European de Brevete transmite cererea la oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor care sunt mentionate an cerere si anexeaza o copie a dosarului cererii de brevet european sau o copie a dosarului brevetului european.
(2) Totusi, daca s-a notificat solicitantului ca cererea de brevet european este considerata retrasa, conform art. 77 paragraful (5), cererea trebuie depusa la oficiul central national de proprietate industriala la care cererea mentionata a fost depusa. Sub rezerva ddispoziţiilor legislatiei nationale referitoare la apararea nationala, acest oficiu transmite direct cererea, la care a anexat o copie a cererii de brevet european, la oficiile centrale ale statelor contractante mentionate de solicitant an cererea sa. Prevederea ce face obiectul art. 66 anceteaza sa produca efect daca aceasta transmitere nu este efectuata antr-un interval de 20 de luni de la data depozitului sau de la data prioritatii, daca o prioritate a fost invocata.
ART. 137
Conditii formale privind transformarea
(1) Pentru o cerere de brevet european transmisa an conformitate cu art. 136 nu se vor pretinde conditiile formale impuse de prevederile legislatiei nationale care sunt diferite de cele impuse de convenţie sau depasesc aceste cerinte.
(2) Oficiul central de proprietate industriala la care se transmite cererea de brevet european poate pretinde ca solicitantul sa andeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa depuna taxa de anregistrare nationala;
b) sa depuna traducerea, an una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, a textului original al cererii sau, daca este cazul, a textului modificat an cursul procedurii desfasurate an cadrul Oficiului European de Brevete, pe care solicitantul doreste sa o supuna procedurii nationale.

CAP. 2
Nulitatea si drepturi anterioare

ART. 138
Motive de nulitate
(1) Sub rezerva prevederilor art. 139, un brevet european poate fi declarat nul, pe baza legislatiei unui stat contractant, cu efect asupra teritoriului acestui stat, daca:
a) obiectul brevetului european nu este brevetabil, conform art. 52-57;
b) brevetul european nu dezvaluie suficient de clar si complet inventia, astfel ancat un specialist an domeniu sa o poata realiza;
c) obiectul brevetului european depaseste continutul cererii depuse, asa cum a fost ea anregistrata, sau daca brevetul care s-a eliberat pentru o cerere de brevet european divizionara sau pentru o noua cerere de brevet european, depusa conform art. 61, depaseste continutul cererii anterioare, asa cum a fost ea anregistrata;
d) protecţia acordata prin brevet european a fost extinsa;
e) titularul brevetului european nu avea dreptul sa obtina brevet, conform art. 60 paragraful (1).
(2) Daca motivele de anulare afecteaza doar o parte a brevetului european, anularea se va pronunta printr-o limitare corespunzatoare a acestui brevet. Daca legislatia nationala o permite, limitarea se poate face sub forma modificarii revendicarilor, a descrierii sau a desenelor.
ART. 139
Drepturi anterioare si drepturi care au luat nastere la aceeasi data
(1) In orice stat desemnat o cerere de brevet european sau un brevet european are, din punct de vedere al drepturilor anterioare, acelasi efect pe care l-ar avea o cerere de brevet national sau un brevet national fata de o alta cerere de brevet national sau un alt brevet national.
(2) O cerere de brevet national si un brevet national sunt tratate din punct de vedere al drepturilor anterioare an raport cu un brevet european care desemneaza acest stat contractant, ca si cum acest brevet european ar fi un brevet national.
(3) Fiecare stat contractant este liber sa decida daca si an ce conditii pot fi cumulate protectiile asigurate unei inventii, expusa simultan, antr-o cerere de brevet european sau antr-un brevet european si antr-o cerere de brevet national sau antr-un brevet national, avand aceeasi data de depozit, sau, daca o prioritate este invocata, aceeasi data de prioritate.

CAP. 3
Alte incidente asupra dreptului national

ART. 140
Modele de utilitate si certificate nationale de utilitate
Art. 66, 124, 135-137 si art. 139 se aplica modelelor si certificatelor de utilitate anregistrate sau depuse an statele contractante ale caror legi prevad astfel de modele si certificate.
ART. 141
Taxe anuale pentru brevetul european
(1) Taxele anuale pentru brevetul european pot fi percepute numai pentru anii care urmeaza datei stabilite la art. 86 paragraful (4).
(2) Daca taxele anuale pentru brevetul european sunt scadente an cele doua luni de la data la care a fost publicata mentiunea acordarii brevetului european, aceste taxe se considera valabil platite daca aceasta plata s-a efectuat an cadrul termenului mentionat. Nu se va plati nici o taxa suplimentara an baza unei reglementari nationale.

PARTEA a IX-a
Acorduri speciale

ART. 142
Brevet unic
(1) Orice grup de state contractante care a prevazut printr-un acord special ca brevetul european acordat pentru aceste state are un caracter unic pe tot teritoriul lor poate prevedea ca brevetele europene pot fi acordate doar concomitent pentru toate aceste state.
(2) Cand orice grup de state contractante a facut uz de posibilitatea mentionata an paragraful (1), se aplica prevederile acestei parti.
ART. 143
Instante speciale ale Oficiului European de Brevete
(1) Grupul de state contractante poate da sarcini suplimentare Oficiului European de Brevete.
(2) In cadrul Oficiului European de Brevete pot fi create instante speciale, comune statelor contractante din acest grup, pentru a andeplini aceste sarcini suplimentare. Presedintele Oficiului European de Brevete conduce aceste instante speciale; art. 10 paragrafele (2) si (3) se aplica an mod corespunzator.
ART. 144
Reprezentarea an fata instantelor speciale
Grupul de state contractante poate prevedea reglementari speciale pentru reprezentarea partilor an fata instantelor mentionate an art. 143 paragraful (2).
ART. 145
Comitetul restrans al Consiliului de administratie
(1) Grupul de state contractante poate infiinta un comitet restrans al Consiliului de administratie, an scopul de a controla activitatile instantelor speciale create prin art. 143 paragraful (2); Oficiul European de Brevete pune la dispozitia acestui comitet personalul, sediul si dotarea materiala necesare pentru andeplinirea sarcinilor sale. Presedintele Oficiului European de Brevete este responsabil de activitatile instantelor speciale an fata comitetului restrans al Consiliului de administratie.
(2) Alcatuirea, competentele si functiile comitetului restrans sunt stabilite de grupul de state contractante.
ART. 146
Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale
In cazul an care Oficiului European de Brevete i-au fost ancredintate, an baza art. 143, sarcini suplimentare, grupul de state contractante suporta cheltuielile rezultate din andeplinirea de catre Organizatie a acestor sarcini. Daca an cadrul Oficiului European de Brevete au fost anfiintate instante speciale pentru andeplinirea acestor sarcini suplimentare, grupul de state contractante suporta cheltuielile pentru personalul, sediul si materialul necesare pentru aceste instante. Art. 39 paragrafele (3) si (4), art. 41 si 47 se aplica an mod corespunzator.
ART. 147
Plati din taxe de mentinere an vigoare a brevetului unic
Daca grupul de state contractante a stabilit un barem unic pentru taxele anuale pentru brevetele europene, procentajul prevazut de art. 39 paragraful (1) este calculat pe baza acestui barem unic; valoarea minima prevazuta la art. 39 paragraful (1) se aplica brevetului unic. Art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica an mod corespunzator.
ART. 148
Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
(1) Art. 74 se aplica daca grupul de state contractante nu a prevazut altfel.
(2) Grupul de state contractante poate prevedea ca o cerere de brevet european pentru care aceste state contractante au fost desemnate nu poate fi transferata, nu poate constitui un gaj sau nu poate fi obiectul unei executii fortate decat pentru toate statele contractante si conform prevederilor acordului special.
ART. 149
Desemnarea comuna
(1) Grupul de state contractante poate prevedea ca desemnarea statelor din grup nu se poate face decat an comun, iar desemnarea unuia sau mai multor state este considerata drept desemnare a tuturor statelor grupului.
(2) Daca Oficiul European de Brevete este oficiul desemnat an sensul art. 153, paragraful (1) al prezentului articol se aplica daca solicitantul a indicat an cererea internationala ca vrea sa obtina un brevet european pentru unul sau mai multe dintre statele desemnate ale grupului. Prezenta prevedere se aplica si daca solicitantul desemneaza an cererea internationala unul dintre statele contractante ale grupului, daca legislatia statului respectiv prevede ca desemnarea statului respectiv are efectele unei cereri de brevet european.

PARTEA a X-a
Cererea internationala an sensul Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor (PCT)

ART. 150
Aplicarea Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor
(1) Tratatul de cooperare an domeniul brevetelor din 19 iunie 1970, denumit mai jos Tratatul de cooperare, se aplica an conformitate cu prevederile prezentei parti.
(2) Cererile internationale depuse conform Tratatului de cooperare pot constitui un obiect al procedurilor an fata Oficiului European de Brevete. In asemenea proceduri prevederile acestui tratat se aplica si se completeaza cu prevederile acestei convenţii. In cazul unui conflict vor prevala prevederile Tratatului de cooperare. In caz special, pentru o cerere internationala, termenul an care cererea pentru examinare trebuie sa fie depusa conform art. 94 paragraful (2) nu expira anainte de perioada prevazuta de art. 22 sau 39 din Tratatul de cooperare, daca este cazul.
(3) O cerere internationala pentru care Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu desemnat sau oficiu ales este considerata cerere de brevet european.
(4) In masura an care an aceasta convenţie se face referire la Tratatul de cooperare, acea referire include regulile din acest tratat.
ART. 151
Oficiul European de Brevete - oficiul receptor
(1) Oficiul European de Brevete poate actiona ca oficiu receptor an sensul art. 2(xv) din Tratatul de cooperare, daca solicitantul este un rezident sau un national al unui stat contractant la aceasta convenţie, fata de care Tratatul de cooperare a intrat an vigoare.
(2) Oficiul European de Brevete poate, de asemenea, actiona ca oficiu receptor, daca solicitantul este un rezident sau un national al unui stat care nu este stat contractant la aceasta convenţie, dar care este stat contractant la Tratatul de cooperare si care a ancheiat un acord cu Organizaţia, prin care Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu receptor conform prevederilor Tratatului de cooperare, an locul oficiului national din acest stat.
(3) Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, Oficiul European de Brevete poate actiona, de asemenea, ca oficiu receptor pentru oricare alt solicitant, an conformitate cu acordul ancheiat antre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
ART. 152
Depunerea si transmiterea cererii internationale
(1) Daca solicitantul alege Oficiul European de Brevete ca oficiu receptor pentru cererea sa internationala, el trebuie sa o depuna direct la Oficiul European de Brevete. Totusi se aplica ddispoziţiile art. 75 paragraful (2).
(2) In cazul an care o cerere internationala este depusa la Oficiul European de Brevete prin intermediul oficiului central de proprietate industriala competent, statele contractante interesate iau toata masurile necesare pentru a asigura transmiterea cererii Oficiului European de Brevete an timp util, astfel ca acesta sa poata andeplini la timp conditiile pentru transmiterea cererii internationale conform Tratatului de cooperare.
(3) Fiecare cerere internationala este conditionata de plata unei taxe de transmitere care trebuie sa fie achitata antr-o luna de la primirea cererii.
ART. 153
Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat
(1) Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu desemnat an sensul art. 2(xiii) din Tratatul de cooperare pentru acele state contractante parti la aceasta convenţie, pentru care Tratatul de cooperare a intrat an vigoare si care sunt desemnate an cererea internationala, daca solicitantul informeaza an cererea internationala oficiul receptor ca doreste sa obtina un brevet european pentru aceste state. Aceasta prevedere se aplica daca an cererea internationala solicitantul desemneaza un stat contractant a carui legislatie nationala stipuleaza ca desemnarea acelui stat are efectul unei cereri de brevet european.
(2) Cand Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu desemnat, diviziile de examinare sunt competente an luarea hotararilor prevazute an art. 25 paragraful (2) a) din Tratatul de cooperare.
ART. 154
Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala
(1) Oficiul European de Brevete actioneaza ca administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala an sensul cap. I al Tratatului de cooperare, pentru solicitantii care sunt rezidenti sau nationali ai unui stat contractant pentru care Tratatul de cooperare a intrat an vigoare, an conditiile ancheierii unui acord antre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
(2) Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, Oficiul European de Brevete actioneaza, de asemenea, ca administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala pentru orice alt solicitant, conform unui acord ancheiat antre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
(3) Camerele de apel sunt competente an luarea unei hotarari asupra unui protest facut de un solicitant impotriva unei taxe suplimentare pentru cercetare documentara internationala aplicata de Oficiul European de Brevete, conform art. 17 paragraful (3) a) din Tratatul de cooperare.
ART. 155
Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala
(1) Oficiul European de Brevete actioneaza ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala an sensul cap. II al Tratatului de cooperare, pentru solicitantii care sunt rezidenti sau nationali ai unui stat contractant legat de acest capitol, an conditiile ancheierii unui acord antre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
(2) Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, Oficiul European de Brevete actioneaza, de asemenea, ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala pentru orice alt solicitant, conform unui acord ancheiat antre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
(3) Camerele de apel sunt competente an luarea unei hotarari asupra unui protest facut de un solicitant impotriva unei taxe suplimentare aplicate de Oficiul European de Brevete conform art. 34 paragraful (3) a) al Tratatului de cooperare.
ART. 156
Oficiul European de Brevete - oficiu ales
Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu ales an sensul art. 2(xiv) din Tratatul de cooperare, daca solicitantul a ales oricare dintre statele desemnate, conform art. 153 paragraful (1) sau art. 149 paragraful (2), pentru care cap. II al acestui tratat a intrat an vigoare. Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, aceasta prevedere se aplica acolo unde solicitantul este rezident sau national al unui stat care nu este parte la acest tratat sau care nu este legat de cap. II al acestui tratat, an masura an care el este una dintre persoanele căreia Adunarea Uniunii de Cooperare Internationala an Domeniul Brevetelor a decis sa ai permita, conform art. 31 paragraful (2) b) din Tratatul de cooperare, sa faca o cerere de examinare preliminara internationala.
ART. 157
Raportul de cercetare documentara internationala
(1) Fara a prejudicia prevederile paragrafelor (2), (3) si (4), raportul de cercetare documentara internationala prevazut la art. 18 din Tratatul de cooperare sau orice declaraţie facuta an baza art. 17 paragraful (2) a) din acest tratat si publicarea lor an baza art. 21 din acest tratat anlocuiesc raportul de cercetare documentara europeană si mentiunea publicarii lui an Buletinul european de brevete.
(2) Sub rezerva hotararilor Consiliului de administratie mentionate la paragraful (3):
a) este antocmit un raport suplimentar de cercetare documentara europeană pentru toate cererile internationale;
b) solicitantul trebuie sa plateasca taxa de cercetare documentara an acelasi timp cu taxa nationala prevazuta an art. 22 paragraful (1) sau art. 39 paragraful (1) din Tratatul de cooperare. Daca taxa de cercetare documentara nu a fost platita la termen, cererea este considerata retrasa.
(3) Consiliul de administratie poate hotara an ce conditii si an ce masura:
a) se renunta la raportul suplimentar de cercetare documentara;
b) taxa de cercetare este redusa.
(4) Consiliul de administratie poate anula an orice moment hotararile luate an baza paragrafului (3).
ART. 158
Publicarea cererii internationale si transmiterea sa la Oficiul European de Brevete
(1) Publicarea, an baza art. 21 din Tratatul de cooperare, a cererii internationale pentru care Oficiul European de Brevete este oficiu desemnat anlocuieste, sub rezerva ddispoziţiilor paragrafului (3), publicarea cererii de brevet european si este mentionata an Buletinul european de brevete. Totusi cererea nu este considerata ca fiind inclusa an stadiul tehnicii, an sensul art. 54 paragraful (3), daca conditiile formulate an paragraful (2) nu sunt andeplinite.
(2) Cererea internationala trebuie sa fie remisa Oficiului European de Brevete an una dintre limbile sale oficiale. Solicitantul trebuie sa plateasca Oficiului European de Brevete taxa nationala prevazuta la art. 22 paragraful (1) sau la art. 39 paragraful (1) din Tratatul de cooperare.
(3) Daca cererea internationala este publicata antr-o alta limba decat una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, acesta publica cererea internationala remisa, an conditiile prevazute an paragraful (2). Sub rezerva ddispoziţiilor art. 67 paragraful (3), protecţia provizorie, conform art. 67 paragrafele (1) si (2), nu este asigurata decat de la data acestei publicari.

PARTEA a XI-a
Ddispoziţii tranzitorii

ART. 159
Consiliul de administratie în perioada tranzitorie
(1) Statele la care se face referire an art. 169 paragraful (1) asi numesc reprezentantii an Consiliul de administratie; la convocarea Guvernului Republicii Federale Germania, Consiliul de administratie se reuneste nu mai tarziu de doua luni dupa intrarea an vigoare a prezentei convenţii, an special an vederea alegerii presedintelui Oficiului European de Brevete.
(2) Durata mandatului primului presedinte al Consiliului de administratie, numit dupa intrarea an vigoare a prezentei convenţii, este de 4 ani.
(3) Durata mandatului celor 2 membri alesi ai primului Birou al Consiliului de administratie constituit dupa intrarea an vigoare a prezentei convenţii este de 5 si, respectiv, 4 ani.
ART. 160
Numirea angajaţilor în perioada tranzitorie
(1) Pana la adoptarea statutului functionarilor angajati permanent si a regimului aplicat celorlalti angajati ai Oficiului European de Brevete, Consiliul de administratie si presedintele Oficiului European de Brevete, fiecare an cadrul competentei sale, recruteaza personalul necesar si ancheie an acest scop contracte pe durata limitata. Consiliul de administratie poate stabili principii generale referitoare la recrutare.
(2) Intr-o perioada tranzitorie, căreia ai fixeaza termenul, Consiliul de administratie, dupa consultarea presedintelui Oficiului European de Brevete, poate sa numeasca an calitate de membri ai Marii Camere de Apel sau ai camerelor de apel tehnicieni ori juristi, apartinand jurisdictiilor nationale sau serviciilor nationale ale statelor contractante, care asi pot continua asumarea functiilor an cadrul acestor jurisdictii sau servicii nationale. Ei pot fi numiti pentru o perioada mai mica de 5 ani, dar nu mai mica de un an, si pot fi renumiti an functiile lor.
ART. 161
Primul exercitiu bugetar
(1) Primul exercitiu bugetar al Organizatiei se antinde de la data intrarii an vigoare a prezentei convenţii pana la 31 decembrie a aceluiasi an. Daca acest exercitiu ancepe an cursul celui de-al doilea semestru, el se antinde pana la 31 decembrie a anului urmator.
(2) Bugetul primului exercitiu este stabilit de andata ce este posibil, dupa intrarea an vigoare a prezentei convenţii. In asteptarea varsamantului contributiilor statelor contractante, prevazute an art. 40 si aferente primului buget, aceste state fac, la cererea Consiliului de administratie si an limita nivelului sumei fixate, plati anticipate care se scad din contributiile acestora aferente acestui buget. Platile anticipate sunt determinate conform cheii de repartitie la care se face referire an art. 40. Ddispoziţiile art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica platilor anticipate.
ART. 162
Extinderea progresiva a domeniului de activitate al Oficiului European de Brevete
(1) Cererile de brevet european pot fi prezentate la Oficiul European de Brevete de la data fixata de catre Consiliul de administratie la propunerea presedintelui Oficiului.
(2) La propunerea presedintelui Oficiului European de Brevete Consiliul de administratie poate sa decida ca, ancepand cu data la care se face referire an paragraful (1), instrumentarea cererilor de brevet european va putea fi limitata. Aceasta limitare se refera la anumite domenii tehnice. Totusi cererile de brevet european trebuie, an orice caz, sa faca obiectul unei examinari pentru a se determina daca le poate fi acordata o data de depozit.
(3) Daca o decizie a fost luata an virtutea paragrafului (2), Consiliul de administratie nu mai poate limita ulterior instrumentarea cererilor de brevet european.
(4) Daca instrumentarea unei cereri de brevet european nu poate fi continuata datorita limitarii aduse procedurii an virtutea paragrafului (2), Oficiul European de Brevete ai notifica aceasta solicitantului si ai indica faptul ca poate prezenta o cerere pentru transformare. Ca urmare a acestei notificari, cererea de brevet european se considera retrasa.
ART. 163
Mandatari autorizati an perioada tranzitorie
(1) In perioada tranzitorie a carei durata este fixata de Consiliul de administratie si prin derogare de la art. 134 paragraful (2), poate fi anscrisa pe lista mandatarilor autorizati orice persoana fizica care andeplineste urmatoarele conditii:
a) are nationalitatea unuia dintre statele contractante;
b) are sediul firmei sau locul de munca pe teritoriul unuia dintre statele contractante;
c) este abilitata, an domeniul brevetelor de inventie, sa reprezinte persoane fizice sau juridice an fata oficiului central de proprietate industriala al statului contractant pe teritoriul caruia aceasta persoana are sediul firmei sau locul de munca.
(2) Inregistrarea este facuta pe baza unei cereri ansotite de o atestare care este furnizata de oficiul central de proprietate industriala si care indica andeplinirea conditiilor la care se face referire an paragraful (1).
(3) Atunci cand antr-un stat contractant abilitarea la care se face referire an paragraful (1) c) nu este conditionata de existenta unei calificari profesionale speciale, persoanele care solicita anregistrarea lor pe lista si care activeaza an domeniul brevetelor de inventie an fata oficiului central de proprietate industriala al statului respectiv trebuie sa fi activat an aceasta calitate, an mod curent, timp de cel putin 5 ani. Totodata, persoanele a caror calificare profesionala de a asigura, an materie de brevete de inventie, reprezentarea persoanelor fizice sau juridice an fata oficiului central de proprietate industriala al unuia dintre statele contractante este recunoscuta oficial, an conformitate cu reglementarile stabilite an acest stat, nu mai fac obiectul conditiei de a fi exercitat profesia. Atestarea furnizata de oficiul central de proprietate industriala trebuie sa indice ca solicitantul satisface una dintre conditiile prevazute an acest paragraf.
(4) Presedintele Oficiului European de Brevete poate acorda o derogare:
a) de la conditia la care se face referire an paragraful (3) prima fraza, an cazul an care solicitantul dovedeste ca a dobandit calificarea ceruta an alt fel:
b) an cazuri speciale, de la cerinta paragrafului (1) a).
(5) Presedintele Oficiului European de Brevete acorda o derogare de la conditia la care se face referire an paragraful (1) a), an cazul an care la data de 5 octombrie 1973 solicitantul andeplinea conditiile la care se face referire an paragraful (1) b) si c).
(6) Persoanele care au sediul firmei sau locul de munca pe teritoriul unui stat care a aderat la prezenta convenţie cu mai putin de un an anaintea datei de ancheiere a perioadei tranzitorii prevazute an paragraful (1) sau dupa aceasta data pot ca, an conditiile prevazute an paragrafele (1)-(5), antr-o perioada de un an, calculata de la data intrarii an vigoare a aderarii respectivului stat, sa fie anscrise pe lista mandatarilor autorizati.
(7) Dupa expirarea perioadei tranzitorii si fara a fi supusa masurilor disciplinare luate an baza art. 134 paragraful (8) c), orice persoana care a fost anscrisa pe lista mandatarilor autorizati an perioada tranzitorie ramane anscrisa sau, la cerere, este reinscrisa, cu conditia de a andeplini cerinta mentionata la paragraful (1) b).

PARTEA a XII-a
Ddispoziţii finale

ART. 164
Regulament de aplicare si protocoale
(1) Regulamentul de aplicare, Protocolul privind recunoasterea, Protocolul privind privilegiile si imunităţile, Protocolul privind centralizarea si Protocolul privind interpretarea art. 69 fac parte integranta din prezenta convenţie.
(2) In caz de divergenta antre textul prezentei convenţii si textul Regulamentului de aplicare, prevederile convenţiei primeaza.
ART. 165
Semnare - Ratificare
(1) Prezenta convenţie este deschisa pentru semnare pana la 5 aprilie 1974 statelor care au participat la Conferinta interguvernamentala pentru instituirea unui sistem european de eliberare a brevetelor sau care au fost informate despre tinerea acestei conferinte si carora li s-a oferit dreptul de a lua parte la aceasta.
(2) Prezenta convenţie este supusa ratificarii; instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.
ART. 166
Aderare
(1) Prezenta convenţie este deschisa aderarii:
a) statelor la care se face referire an art. 165 paragraful (1);
b) oricărui stat european, la invitatia Consiliului de administratie.
(2) Orice stat care a fost parte la prezenta convenţie si care, prin aplicarea art. 172 paragraful (4), a ancetat sa mai fie parte poate sa redevina parte la convenţie prin aderare la aceasta.
(3) Instrumentele de aderare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.
ART. 167
Rezerve
(1) Singurele rezerve pe care le poate exprima fiecare stat contractant, la semnare sau la depunerea instrumentelor sale de ratificare sau de aderare, sunt cele prevazute an paragraful (2).
(2) Fiecare stat contractant asi poate rezerva dreptul de a prevedea ca:
a) brevetele europene, an masura an care acestea confera protectie produselor chimice, farmaceutice sau alimentare, ca atare, sunt fara efect sau pot fi anulate conform ddispoziţiilor an vigoare pentru brevetele nationale; aceasta rezerva nu afecteaza protecţia conferita de brevet an masura an care acesta implica fie un procedeu de fabricatie sau de utilizare a unui produs chimic, fie un procedeu de fabricatie a unui produs farmaceutic sau alimentar;
b) brevetele europene, an masura an care confera protectie procedeelor agricole sau horticole, altele decat cele la care se aplica art. 53 lit. b), sunt lipsite de efect sau pot fi anulate conform ddispoziţiilor an vigoare pentru brevetele nationale;
c) brevetele europene au o durata mai mica de 20 de ani, conform ddispoziţiilor an vigoare pentru brevetele nationale;
d) nu este legat prin Protocolul privind recunoasterea.
(3) Orice rezerva exprimata de un stat contractant are efect pe o perioada de maximum 10 ani de la intrarea an vigoare a prezentei convenţii. Totusi, an cazul an care un stat contractant asi exprima rezervele la care se face referire an paragraful (2) a) si b), an ceea ce priveste respectivul stat, Consiliul de administratie poate prelungi aceasta perioada cu cel mult 5 ani, pentru toate sau pentru o parte din rezervele exprimate, cu conditia ca acest stat sa prezinte cel tarziu cu un an anaintea expirarii perioadei de 10 ani o cerere motivata permitand Consiliului de administratie sa decida ca acest stat nu este an masura de a renunta la respectiva rezerva la expirarea perioadei de 10 ani.
(4) Orice stat contractant care a exprimat o rezervă o va restrânge de andata ce circumstantele o permit. restrângerea este efectuata printr-o notificare adresata Guvernului Republicii Federale Germania; aceasta restrângere asi produce efectul dupa data primirii de catre guvern a acestei notificari.
(5) Orice rezerva exprimata an virtutea paragrafului (2) a), b) sau c) se extinde asupra brevetelor europene acordate pe baza cererilor de brevet european depuse an perioada an cursul căreia rezerva asi produce efectul. Efectele acestei rezerve subzista pe toata durata acestor brevete.
(6) Fara a contraveni ddispoziţiilor paragrafelor (4) si (5), orice rezerva asi anceteaza efectul la ancheierea perioadei la care se face referire an paragraful (3) prima fraza sau, daca aceasta perioada a fost extinsa, la ancheierea perioadei de extindere.
ART. 168
Domeniul teritorial de aplicare
(1) Orice stat contractant poate declara, an instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ori poate informa Guvernul Republicii Federale Germania printr-o notificare, oricand dupa aceea, ca aceasta convenţie se aplica unuia sau mai multor teritorii pentru care asi asuma responsabilitatea relatiilor externe. Brevetele europene acordate pentru acest stat contractant sunt, de asemenea, valabile pe teritoriile pentru care aceasta declaraţie produce efect.
(2) Daca declaratia la care se face referire an paragraful (1) este inclusa an instrumentul de ratificare sau de aderare, aceasta asi produce efectul la aceeasi data ca si ratificarea sau aderarea; daca declaratia se face an cadrul unei notificari ulterioare depunerii documentului de ratificare sau de aderare, aceasta notificare asi produce efectul dupa 6 luni de la data primirii acesteia de catre Guvernul Republicii Federale Germania.
(3) Orice stat contractant poate sa declare oricand ca aceasta convenţie anceteaza sa se aplice unora sau tuturor teritoriilor pentru care el a facut o declaraţie an virtutea paragrafului (1). Aceasta declaraţie are efect dupa un an de la data la care Guvernul Republicii Federale Germania a primit notificarea.
ART. 169
Intrarea an vigoare
(1) Prezenta convenţie intra an vigoare la 3 luni de la depunerea ultimului instrument de ratificare sau de aderare dintre cele 6 state pe teritoriul carora numarul total de cereri de brevet european depuse an anul 1970 se ridica la cel putin 180.000 pentru toate aceste state.
(2) Orice ratificare sau aderare ulterioara intrarii an vigoare a prezentei convenţii are efect an prima zi a celei de-a treia luni de la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare.
ART. 170
Cotizatie initiala
(1) Orice stat care ratifica prezenta convenţie sau adera la aceasta, dupa intrarea an vigoare a acesteia, plateste Organizatiei o cotizatie initiala care nu este rambursabila.
(2) Cotizatia initiala reprezinta 5% din suma calculata prin aplicarea procentajului obtinut pentru statul an cauza la data la care ratificarea sau aderarea asi produce efectul, conform cheii de repartitie - prevazuta an art. 40 paragrafele (3) si (4) - a contributiilor financiare speciale datorate de alte state contractante cu privire la exercitiile bugetare anterioare.
(3) In cazul an care nu au fost cerute contributii financiare speciale pentru exercitiul bugetar care urmeaza imediat datei prevazute an paragraful (2), cheia de repartitie la care se face referire an respectivul paragraf este acea cheie care s-ar fi aplicat statului an cauza pentru ultimul exercitiu bugetar cu privire la care au fost cerute contributiile financiare speciale.
ART. 171
Durata convenţiei
Prezenta convenţie se ancheie pe o durata nelimitata.
ART. 172
Revizuire
(1) Prezenta convenţie poate fi revizuita ca urmare a unei conferinte a statelor contractante.
(2) Conferinta se pregateste si se convoaca de catre Consiliul de administratie. Dezbaterile sunt valabile daca cel putin trei patrimi din numarul statelor parti la convenţie sunt reprezentate. Pentru a fi adoptat, textul revizuit al convenţiei trebuie sa fie aprobat de catre cele trei patrimi din numarul statelor parti la convenţie, reprezentate si votante la conferinta. Abtinerea nu se va considera ca un vot.
(3) Textul revizuit al convenţiei intra an vigoare dupa depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare de catre un numar de state determinat an cadrul conferintei si la data fixata de aceasta.
(4) Statele care, la data intrarii an vigoare a convenţiei revizuite, nu au ratificat sau nu au aderat la aceasta anceteaza de a fi parti la prezenta convenţie ancepand de la acea data.
ART. 173
Diferende antre statele contractante
(1) Orice diferend antre statele contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu a fost rezolvat pe cale de negociere, este, la cererea unuia dintre statele interesate, supus Consiliului de administratie, care se straduieste sa determine un acord antre statele respective.
(2) Daca nu se ajunge la un astfel de acord an termen de 6 luni de la data la care Consiliul de administratie a fost sesizat asupra diferendului, oricare dintre statele an cauza poate supune diferendul Curtii Internationale de Justitie, an vederea luarii unei decizii obligatorii pentru partile an cauza.
ART. 174
Denuntare
Orice stat contractant poate oricand sa denunte prezenta convenţie. Denuntarea este notificata Guvernului Republicii Federale Germania. Ea are efect la un an de la data primirii acestei notificari.
ART. 175
Mentinerea drepturilor dobandite
(1) In cazul an care un stat adera ca parte la convenţie an virtutea art. 172 paragraful (4) sau a art. 174, el nu aduce atingere drepturilor obtinute anterior an virtutea prezentei convenţii.
(2) Cererile de brevet european care sunt an lucru la data la care un stat desemnat anceteaza sa fie parte la convenţie continua sa fie tratate de Oficiul European de Brevete, an ceea ce priveste statul respectiv, ca si cum convenţia, asa cum este an vigoare dupa aceasta data, ar fi aplicata statului respectiv.
(3) Ddispoziţiile paragrafului (2) sunt aplicabile brevetelor europene, an privinta carora, la data mentionata an paragraful (2), o opunere este an lucru sau perioada de opunere nu a expirat anca.
(4) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului unui stat care a ancetat sa fie parte la prezenta convenţie de a aplica brevetelor europene ddispoziţiile textului convenţiei la care acesta a fost parte.
ART. 176
Drepturi si obligatii financiare ale unui stat contractant care a ancetat sa fie parte la convenţie
(1) oricărui stat care a ancetat sa fie parte la prezenta convenţie an conformitate cu art. 172 paragraful (4) sau art. 174 nu i se ramburseaza de catre Organizatie contributiile financiare speciale pe care le-a varsat an baza art. 40 paragraful (2), decat la data si an conditiile an care Organizaţia ramburseaza contributiile financiare speciale care i-au fost varsate de catre alte state an cursul aceluiasi exercitiu bugetar.
(2) Sumele al caror nivel corespunde procentajului aplicat taxelor percepute pentru mentinerea an vigoare a brevetelor europene an statul la care se face referire an paragraful (1), asa cum sunt definite an art. 39, sunt datorate de acest stat chiar si dupa ce acesta a ancetat sa fie parte la prezenta convenţie; nivelul sumelor este cel care trebuia varsat de statul an cauza la data la care el a ancetat sa fie parte la prezenta convenţie.
ART. 177
Limbile de redactare a convenţiei
(1) Prezenta convenţie este redactata antr-un exemplar an limbile engleza, franceza si germana, ce se depune la arhiva Guvernului Republicii Federale Germania, cele trei texte fiind egal autentice.
(2) Textele prezentei convenţii, scrise an limbile oficiale ale statelor contractante, altele decat cele la care se face referire an paragraful (1), si autorizate de Consiliul de administratie, sunt considerate texte oficiale. In caz de obiectii asupra interpretarii diferitelor texte, textele la care se face referire an paragrafuil (1) sunt autentice.
ART. 178
Transmiteri si notificari
(1) Guvernul Republicii Federale Germania va elibera copii certificate conforme ale prezentei convenţii si le va transmite guvernelor statelor semnatare sau care au aderat.
(2) Guvernul Republicii Federale Germania notifica guvernelor statelor la care se face referire an paragraful (1):
a) orice semnare;
d) depunerea oricărui instrument de ratificare sau de aderare;
c) orice rezerva sau orice restrângere a unei rezerve an conformitate cu ddispoziţiile art. 167;
d) orice declaraţie sau notificare primită conform ddispoziţiilor art. 168;
e) data intrarii an vigoare a prezentei convenţii;
f) orice denuntare primită conform ddispoziţiilor art. 174 si data la care denuntarea are efect.
(3) Guvernul Republicii Federale Germania anregistreaza prezenta convenţie la Secretariatul O.N.U.

-------