ACORD DE LA MARRAKECH din 15 aprilie 1994
privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 decembrie 1994

*) Traducere
Partile la prezentul acord,
recunoscind ca raporturile lor an domeniul comercial si economic trebuie sa fie orientate spre ridicarea nivelului de trai, realizarea folosirii integrale a fortei de munca si a unui nivel ridicat si an continua crestere a venitului real si al cererii efective si spre cresterea productiei si a comertului cu bunuri si servicii, permitind an acelasi timp utilizarea optima a resurselor mondiale an conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabila, an vederea protejarii si prezervarii mediului anconjurator si, totodata, a intaririi mijloacelor de realizare a acesteia antr-o maniera care sa fie compatibila cu necesitatile si preocuparile respective la diferite niveluri de dezvoltare economica,
recunoscind, pe de alta parte, ca este necesar sa se depuna eforturi pozitive pentru ca tarile an curs de dezvoltare si, an special, cele mai putin dezvoltate dintre acestea, sa asi asigure o parte din cresterea comertului international care sa corespunda necesitatilor dezvoltarii lor economice,
dornice sa contribuie la realizarea acestor obiective prin ancheierea de acorduri vizind, pe baza de reciprocitate si avantaje reciproce, reducerea substantiala a taxelor vamale si a altor obstacole an calea schimburilor comerciale, precum si eliminarea discriminarilor an relatiile comerciale internationale,
hotarate, an consecinta, sa puna an aplicare un sistem comercial multilateral integrat, mai vizibil si mai durabil, care sa inglobeze Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert, rezultatele eforturilor de liberalizare a comertului antreprinse an trecut, precum si toate rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay,
determinate sa prezerve principiile fundamentale si sa favorizeze realizarea obiectivelor care sustin acest sistem comercial multilateral,
convin dupa cum urmeaza:

ART. 1
Instituirea organizatiei
Organizatia Mondiala de Comert (denumita an continuare O.M.C.) este constituita an baza prezentului acord.
ART. 2
Aria de actiune a O.M.C.
1. O.M.C. va servi drept cadru institutional comun pentru desfasurarea relatiilor comerciale dintre membrii sai an ceea ce priveste aspectele legate de acordurile si instrumentele juridice conexe anscrise an anexele*) la prezentul acord.
2. Acordurile si instrumentele juridice conexe cuprinse an anexele nr. 1, 2 si 3 (denumite an continuare acorduri comerciale multilaterale) fac parte integranta din prezentul acord si sant obligatorii pentru toti membrii.
3. Acordurile si instrumentele juridice conexe cuprinse an anexa nr. 4 (denumite an continuare acorduri comerciale plurilaterale) fac parte, de asemenea, din prezentul acord pentru membrii care le-au acceptat si sant obligatorii pentru acesti membri. Acordurile comerciale plurilaterale nu creeaza nici obligatii si nici drepturi pentru membrii care nu le-au acceptat.
4. Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert 1994, astfel cum este cuprins an anexa nr. 1A (an continuare denumit G.A.T.T. 1994) este distinct din punct de vedere juridic de Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert datat 30 octombrie 1947, anexat la Actul final adoptat la ancheierea celei de-a doua sesiuni a Comisiei Pregatitoare a Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Utilizarea Fortei de Munca, astfel cum acesta a fost rectificat, amendat sau modificat ulterior (denumit an continuare G.A.T.T. 1947).
ART. 3
Functiile O.M.C.
1. O.M.C. va facilita punerea an aplicare, administrarea si functionarea prezentului acord si a acordurilor comerciale multilaterale, va favoriza realizarea obiectivelor acestora si va servi, de asemenea, drept cadru pentru administrarea si functionarea acordurilor comerciale plurilaterale.
2. O.M.C. va fi forumul pentru negocieri antre membrii sai cu privire la relatiile lor comerciale multilaterale referitoare la probleme vizate an acordurile cuprinse an anexele la prezentul acord. O.M.C. va putea, de asemenea, sa serveasca drept forum pentru alte negocieri antre membrii sai cu privire la relatiile lor comerciale multilaterale, precum si drept cadru pentru punerea an aplicare a rezultatelor acestor negocieri, conform celor ce vor putea fi decise de catre Conferinta ministeriala.
3. O.M.C. va administra Memorandumul de acord privind regulile si procedurile de reglementare a diferendelor (denumit an continuare Memorandum de acord privind reglementarea diferendelor), cuprins an anexa nr. 2 la prezentul acord.
4. O.M.C. va administra Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (denumit an continuare TPRM), prevazut an anexa nr. 3 la prezentul acord.
5. In scopul asigurarii unei mai mari coerente an elaborarea politicilor economice la nivel mondial, O.M.C. va coopera, dupa cum va fi adecvat, cu Fondul Monetar International si cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si cu institutiile sale afiliate.
ART. 4
Structura O.M.C.
1. Va fi constituita o conferinta ministeriala compusa din reprezentantii tuturor membrilor, care se va reuni cel putin o data la 2 ani. Conferinta ministeriala va exercita functiile O.M.C. si va lua masurile necesare an acest scop. Conferinta ministeriala va fi abilitata sa ia decizii cu privire la toate aspectele tinand de orice acord comercial multilateral, daca un membru solicita aceasta, conform prevederilor specifice referitoare la luarea deciziilor, care sant enuntate an prezentul acord si an acordul comercial multilateral respectiv.
2. Va fi constituit un consiliu general compus din reprezentantii tuturor membrilor, care se va reuni dupa cum va fi adecvat. In intervalul dintre reuniunile Conferintei ministeriale, functiile acesteia vor fi exercitate de catre Consiliul general. Consiliul general va exercita si functiile care ai sant conferite prin prezentul acord. El asi va stabili propriile reguli de procedura si va aproba regulile de procedura ale comitetelor prevazute la paragraful 7.
3. Consiliul general se va reuni, dupa cum va fi adecvat, pentru a se achita de functiile Organului de reglementare a diferendelor prevazut an Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor. Organul de reglementare a diferendelor va putea avea propriul sau presedinte si asi va stabili regulile de procedura pe care le va aprecia necesare pentru a se achita de aceste functii.
4. Consiliul general se va reuni, dupa cum va fi adecvat, pentru a se achita de functiile Organului de examinare a politicilor comerciale prevazut an TPRM. Organul de examinare a politicilor comerciale va putea avea propriul sau presedinte si asi va stabili propriile reguli de procedura pe care le va considera necesare pentru a se achita de aceste functii.
5. Va fi constituit un consiliu pentru comertul cu bunuri, un consiliu pentru comertul cu servicii si un consiliu pentru aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuala (an continuare denumit Consiliul pentru TRIPS), care vor actiona sub andrumarea generala a Consiliului general. Consiliul pentru comert cu bunuri va superviza functionarea acordurilor comerciale multilaterale cuprinse an anexa nr. 1 A. Consiliul pentru comertul cu servicii va superviza functionarea Acordului General pentru Comertul cu Servicii (an continuare denumit G.A.T.S.). Consiliul pentru TRIPS va superviza functionarea Acordului privind aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuala (an continuare denumit Acordul privind TRIPS). Aceste consilii vor exercita functiile care le sant atribuite prin acordurile respective, precum si de catre Consiliul general. Ele asi vor stabili reguli proprii de procedura, sub rezerva aprobarilor de catre Consiliul general.
Reprezentantii tuturor membrilor vor putea participa la aceste consilii. Aceste consilii se vor reuni dupa cum va fi necesar pentru a se achita de functiile lor.
6. Consiliul pentru comertul cu bunuri, Consiliul pentru comertul cu servicii si Consiliul pentru TRIPS vor constitui propriile lor organe subsidiare, dupa necesitati. Aceste organe subsidiare asi vor stabili reguli de procedura sub rezerva aprobarii lor de catre consiliul respectiv.
7. Conferinta ministeriala va constitui un comitet pentru comert si dezvoltare, un comitet pentru restrictii aplicate pentru motive de balanta de plati si un comitet pentru buget, finante si administratie, care vor exercita functiile care le sant atribuite prin prezentul acord, precum si prin acordurile comerciale multilaterale, ca si orice alte functii suplimentare care le vor fi atribuite de catre Consiliul general, si va putea constitui comitete suplimentare carora le va conferi functiile pe care le va considera adecvate. In cadrul functiilor sale, Comitetul pentru comert si dezvoltare va examina periodic dispozitiile speciale ale acordurilor comerciale multilaterale an favoarea tarilor cel mai putin dezvoltate membre si va raporta Consiliului general pentru ca acesta sa ia masurile adecvate. Reprezentantii tuturor membrilor vor putea participa la aceste comitete.
8. Organele prevazute an acordurile comerciale plurilaterale vor exercita functiile care le sant atribuite an virtutea acestor acorduri si vor actiona an cadrul institutional al O.M.C. Ele vor informa regulat Consiliul general asupra activitatii lor.
ART. 5
Relatii cu alte organizatii
1. Consiliul general va ancheia aranjamente adecvate pentru a asigura o cooperare eficienta cu celelalte organizatii interguvernamentale care au functii conexe cu cele ale O.M.C.
2. Consiliul general va putea ancheia aranjamente corespunzatoare pentru consultare si cooperare cu organizatiile neguvernamentale care se ocupa de aspecte conexe celor pe care le gestioneaza O.M.C.
ART. 6
Secretariat
1. Se va constitui un secretariat al O.M.C. (an continuare denumit Secretariatul) condus de un director general.
2. Conferinta ministeriala va numi directorul general si va adopta reguli referitoare la puterile, atributiile, conditiile de lucru si durata mandatului directorului general.
3. Directorul general va numi membrii personalului Secretariatului si va stabili atributiile si conditiile de angajare a lor, conform regulilor adoptate de catre Conferinta ministeriala.
4. Functiile directorului general si ale personalului Secretariatului vor avea un caracter exclusiv international. In andeplinirea sarcinilor lor, directorul general si personalul Secretariatului nici nu vor solicita si nici nu vor accepta instructiuni din partea nici unui guvern sau autoritati exterioare O.M.C. Ei se vor abtine de la orice act incompatibil cu situatia lor de functionari internationali. Membrii O.M.C., vor respecta caracterul international al functiilor directorului general si ale personalului Secretariatului si nu vor incerca sa-i influenteze pe acestia an andeplinirea sarcinilor lor.
ART. 7
Buget si contributii
1. Directorul general va prezenta Comitetului pentru buget, finante si administratie proiectul de buget si raportul financiar anual al O.M.C. Comitetul pentru buget, finante si administratie va examina proiectul de buget si raportul financiar anual prezentat de catre directorul general si va face recomandari cu privire la acestea Consiliului general. Proiectul de buget anual va fi supus aprobarii Consiliului general.
2. Comitetul pentru buget, finante si administratie va propune Consiliului general un regulament financiar care va include dispozitii referitoare la:
a) baremul contributiilor prin care se repartizeaza cheltuielile O.M.C., antre membrii sai; si
b) masurile ce trebuie luate an ceea ce priveste membrii care au arierate cu privire la contributiile lor.
Regulamentul financiar va fi bazat, an masura an care va fi realizabil, pe regulile si practicile G.A.T.T. 1947.
3. Consiliul general va adopta regulamentul financiar si proiectul de buget anual cu o majoritate de doua treimi, cuprinzand mai mult de jumatatea membrilor O.M.C.
4. Fiecare membru va varsa la O.M.C., an cel mai scurt timp, contributia corespunzatoare partii sale din cheltuielile O.M.C., conform regulamentului financiar adoptat de catre Consiliul general.
ART. 8
Statutul O.M.C.
1. O.M.C. va avea personalitate juridica si fiecare dintre membrii sai ai va conferi capacitatea juridica necesara pentru exercitarea functiilor sale.
2. Fiecare membru va conferi O.M.C. privilegiile si imunitatile necesare pentru exercitarea functiilor sale.
3. Functionarilor O.M.C. si reprezentantilor membrilor li se vor acorda, de catre fiecare dintre membri, privilegiile si imunitatile care le vor fi necesare pentru exercitarea total independenta a functiilor lor an raport cu O.M.C.
4. Privilegiile si imunitatile care vor fi acordate, de catre un membru O.M.C., functionarilor sai si reprezentantilor membrilor sai, vor fi analoage privilegiilor si imunitatilor anscrise an Conventia privind privilegiile si imunitatile institutiilor specializate, aprobata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947.
5. O.M.C. va putea ancheia un acord de sediu.
ART. 9
Luarea deciziilor
1. O.M.C. va pastra practica de luare a deciziilor prin consens urmata an virtutea G.A.T.T. 1947 *1). Cu exceptia unor dispozitii contrare, an cazul an care nu va fi posibil sa se ajunga la o decizie prin consens, decizia cu privire la problema examinata va fi luata prin vot. La reuniunile Conferintei ministeriale si ale Consiliului general, fiecare membru O.M.C. va dispune de un vot. In cazurile an care Comunitatile Europene vor exercita dreptul lor la vot, ele vor dispune de un numar de voturi egal cu cel al numarului statelor lor membre*2) care sant membri O.M.C. Deciziile Conferintei ministeriale si ale Consiliului general vor fi luate prin majoritatea voturilor exprimate, cu conditia ca prezentul acord sau acordul comercial multilateral respectiv sa nu dispuna an alt mod*3).
2. Conferinta ministeriala si Consiliul general vor avea puterea exclusiva de a adopta interpretari ale prezentului acord si ale acordurilor comerciale multilaterale. In cazul interpretarii unui acord comercial multilateral cuprins an anexa nr. 1, ele asi vor exercita autoritatea pe baza unei recomandari a consiliului care supervizeaza functionarea acordului respectiv. Decizia de adoptare a unei interpretari va fi luata cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor. Prezentul paragraf nu va fi utilizat antr-o maniera care sa fie susceptibila sa erodeze dispozitiile art. 10 referitor la amendamente.
3. In circumstante exceptionale, Conferinta ministeriala va putea decide sa acorde unui membru o derogare de la una dintre obligatiile care ai sant impuse prin prezentul acord sau prin unul dintre acordurile comerciale multilaterale, cu conditia ca o astfel de decizie sa fie luata de catre trei patrimi*4) din numarul membrilor, daca nu se prevede altfel an acest paragraf.
a) O cerere de derogare referitoare la prezentul acord va fi prezentata Conferintei ministeriale pentru examinare conform practicii de luare a deciziilor prin consens. Conferinta ministeriala va stabili un termen pentru examinarea cererii care nu va depasi 90 de zile. Daca nu se antruneste consensul an cadrul acestui termen, orice decizie de acordare a unei derogari va fi luata de catre trei patrimi*4) din numarul membrilor.
b) O cerere de derogare referitoare la acordurile comerciale multilaterale cuprinse an anexele nr. 1 A, 1 B sau 1 C si an anexele acestora va fi prezentata mai antai Consiliului pentru comertul cu bunuri, Consiliului pentru comertul cu servicii sau Consiliului TRIPS, dupa caz, pentru examinare, antr-un termen care nu va depasi 90 de zile. La sfarsitul acestui termen, consiliul sesizat va prezenta un raport Conferintei ministeriale.
4. O decizie luata de catre Conferinta ministeriala an vederea acordarii unei derogari va indica circumstantele exceptionale care justifica decizia, modalitatile si conditiile care reglementeaza aplicarea derogarii si data la care aceasta expira. Orice derogare acordata pentru o perioada mai mare de un an va fi reexaminata de catre Conferinta ministeriala cel mai tirziu la un an dupa ce ea a fost acordata si, an continuare, an fiecare an pana cand aceasta anceteaza. La fiecare examinare, Conferinta ministeriala va determina daca circumstantele exceptionale care au justificat derogarea se mentin si daca modalitatile si conditiile care ansotesc derogarea au fost respectate. Pe baza examinarii anuale, Conferinta ministeriala va putea prelungi, modifica sau abroga derogarea.
5. Deciziile an baza unui acord comercial plurilateral, inclusiv orice decizii referitoare la interpretari si derogari, vor fi guvernate prin dispozitiile acordului respectiv.
ART. 10
Amendamente
1. Orice membru al O.M.C. va putea lua initiativa unei propuneri de amendamente la dispozitiile prezentului acord sau ale acordurilor comerciale multilaterale cuprinse an anexa nr. 1, prezentind respectiva propunere Conferintei ministeriale. Consiliile enumerate an paragraful 5 al art. 4 vor putea, de asemenea, sa prezinte Conferintei ministeriale propuneri de amendamente la dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale respective cuprinse an anexa nr. 1, carora ele le supervizeaza functionarea. Cu exceptia cazului an care Conferinta ministeriala decide asupra unei perioade mai lungi, antr-o perioada de 90 de zile dupa ce propunerea a fost prezentata oficial Conferintei ministeriale, orice decizie a Conferintei ministeriale de a prezenta membrilor, spre acceptare, amendamentul propus va fi luata prin consens. Cu conditia ca dispozitiile paragrafelor 2, 5 sau 6 sa nu fie aplicabile, aceasta decizie va preciza daca dispozitiile paragrafelor 3 sau 4 se vor aplica. Daca exista consens, Conferinta ministeriala va prezenta imediat membrilor, spre acceptare, amendamentul propus. Daca nu exista consens la o reuniune a Conferintei ministeriale anauntrul perioadei stabilite, Conferinta ministeriala va decide, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor, sa prezinte sau sa nu prezinte acestora, spre acceptare, amendamentul propus. Sub rezerva dispozitiilor paragrafelor 2, 5 si 6, dispozitiile paragrafului 3 vor fi aplicabile amendamentului propus, cu exceptia cazului an care Conferinta ministeriala decide, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor, ca dispozitiile paragrafului 4 sa fie aplicate.
2. Amendamentele la dispozitiile prezentului articol si la dispozitiile articolelor enumerate mai jos nu vor intra an vigoare decat daca ele vor fi acceptate de catre toti membrii:
- art. 9 al prezentului acord;
- art. I si II ale G.A.T.T. 1994;
- art. II : I al G.A.T.S.;
- art. 4 al Acordului privind TRIPS.
3. Amendamentele la dispozitiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse an anexele 1 A si 1 C, altele decat cele care sant enumerate la paragrafele 2 si 6, de natura sa modifice drepturile si obligatiile membrilor, vor intra an vigoare cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce ele vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor si, ulterior, fata de orice alt membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinta ministeriala va putea decide, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor, ca un amendament care a devenit efectiv an virtutea prezentului paragraf este de o asemenea natura ancat toti membrii care nu-l accepta antr-un termen fixat de catre Conferinta ministeriala an fiecare caz an parte vor putea sa se retraga din O.M.C. sau sa continue sa fie membri ai acesteia cu consimtamantul Conferintei ministeriale.
4. Amendamentele la dispozitiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse an anexele nr. 1 A si 1 C, altele decat cele care sant enumerate la paragrafele 2 si 6, de o natura care nu modifica drepturile si obligatiile membrilor, vor avea efect fata de toti membrii imediat ce acestea vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor.
5. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 de mai sus, amendamentele la partile I, a II-a si a III-a ale G.A.T.S. si la anexele respective vor intra an vigoare, cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor si, ulterior, cu privire la fiecare membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinta ministeriala va putea decide, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor, ca un amendament care va fi intrat an vigoare an virtutea dispozitiei precedente este de o asemenea natura ancat orice membru care nu-l va fi acceptat antr-un termen fixat de Conferinta ministeriala an fiecare caz an parte poate sa se retraga din O.M.C. sau sa continue sa fie membru al acesteia cu consimtamantul Conferintei ministeriale. Amendamentele la partile a IV-a, a V-a si a VI- ale G.A.T.S. si la anexele respective vor intra an vigoare, fata de toti membrii, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor.
6. Indiferent de celelalte dispozitii ale prezentului articol, amendamentele la Acordul privind TRIPS, care raspund cerintelor paragrafului 2 al art. 71 din acordul respectiv, vor putea fi adoptate de Conferinta ministeriala fara alta procedura de acceptare formala.
7. Orice membru care va accepta un amendament la prezentul acord sau la un acord comercial multilateral cuprins an anexa nr. 1 va depune un instrument de acceptare la directorul general al O.M.C. an termenul fixat de Conferinta ministeriala pentru acceptare.
8. Orice membru al O.M.C. va putea initia o propunere de amendament la dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale cuprinse an anexele nr. 2 si 3, prezentind respectiva propunere Conferintei ministeriale. Decizia de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins an anexa nr. 2 va fi luata numai prin consens, iar amendamentele respective vor intra an vigoare cu privire la toti membrii imediat ce vor fi fost aprobate de catre Conferinta ministeriala. Deciziile de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins an anexa nr. 3 vor intra an vigoare, cu privire la toti membrii, imediat ce Conferinta ministeriala le va fi aprobat.
9. Conferinta ministeriala, la cererea membrilor parti la un acord comercial, va putea decide exclusiv prin consens sa adauge acest acord an anexa nr. 4. Conferinta ministeriala, la cererea membrilor parti la un acord comercial plurilateral, va putea decide sa excluda acordul respectiv din anexa nr. 4.
10. Amendamentele la un acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispozitiile respectivului acord.
ART. 11
Membri originari
1. Partile contractante la G.A.T.T. 1947 la data intrarii an vigoare a prezentului acord si Comunitatile Europene, care accepta prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale si pentru care listele de concesii si angajamente sant anexate la G.A.T.T. 1994, precum si pentru care listele de angajamente specifice sant anexate la G.A.T.S., vor deveni membri originari ai O.M.C.
2. earile cel mai putin dezvoltate recunoscute ca atare de catre Natiunile Unite nu vor fi tinute sa-si asume angajamente si sa faca concesii decat antr-o masura compatibila cu necesitatile de dezvoltare, financiare si comerciale ale fiecareia dintre ele sau cu capacitatile lor administrative si institutionale.
ART. 12
Aderare
1. Orice stat sau teritoriu vamal distinct avand deplina autonomie an desfasurarea relatiilor sale comerciale externe si pentru alte aspecte cuprinse an prezentul acord si an acordurile comerciale multilaterale va putea adera la prezentul acord an conditiile ce se vor conveni antre acesta si O.M.C. Aceasta aderare va fi valabila pentru prezentul acord si pentru acordurile comerciale multilaterale care-i sant anexate.
2. Deciziile referitoare la aderare vor fi luate de Conferinta ministeriala. Conferinta ministeriala va aproba acordul privind modalitatile de aderare cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor O.M.C.
3. Aderarea la un acord comercial plurilateral va fi reglementata de catre dispozitiile acelui acord.
ART. 13
Neaplicarea acordurilor comerciale multilaterale antre membri
1. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale cuprinse an anexele nr. 1 si 2 nu se vor aplica antre un membru si oricare alt membru, daca unul dintre cei doi, la momentul la care devine membru, nu consimte la aceasta aplicare.
2. Paragraful 1 nu va putea fi invocat antre membrii originari ai O.M.C. care erau parti contractante la G.A.T.T. 1947 decat an cazul an care art. XXXV al acordului respectiv fusese invocat anterior si era an vigoare antre aceste parti contractante la momentul intrarii an vigoare, pentru ele, a prezentului acord.
3. Paragraful 1 nu se va aplica antre un membru si un alt membru care a aderat an baza art. 12 decat daca membrul care nu consimte la aplicare a notificat aceasta Conferintei ministeriale anainte ca aceasta sa fi aprobat acordul privind modalitatile de aderare.
4. La cererea unui membru, Conferinta ministeriala va putea examina functionarea prezentului articol an cazuri particulare si face recomandarile necesare.
5. Neaplicarea unui acord comercial plurilateral antre parti la acordul respectiv va fi guvernata de dispozitiile acelui acord.
ART. 14
Acceptare, intrare an vigoare si depozitare
1. Prezentul acord va fi deschis spre acceptare, prin semnatura sau an alt mod, de catre partile contractante la G.A.T.T. 1947 si Comunitatile Europene, care sant admise sa devina membre originare ale O.M.C. conform art. 11 al prezentului acord. Aceasta acceptare va fi valabila pentru prezentul acord si pentru acordurile multilaterale care-i sant anexate acestuia. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale care-i sant anexate acestuia vor intra an vigoare la data fixata de ministri conform paragrafului 3 al Actului final, cuprinzand rezultatele negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay, si vor ramane deschise spre acceptare pentru o perioada de 2 ani de la aceasta data, daca ministrii nu decid altfel. O acceptare care are loc dupa intrarea an vigoare a prezentului acord va intra an vigoare an a 30-a zi care urmeaza datei acestei acceptari.
2. Un membru care va accepta prezentul acord dupa intrarea sa an vigoare va pune an aplicare concesiile si obligatiile prevazute an acordurile comerciale multilaterale, care trebuie puse an aplicare antr-o perioada ancepand cu intrarea an vigoare a prezentului acord, ca si cum el ar fi acceptat prezentul acord la data intrarii sale an vigoare.
3. Pana la intrarea an vigoare a prezentului acord, textul prezentului acord si al acordurilor comerciale multilaterale va fi depozitat la directorul general al partilor contractante la G.A.T.T. 1947. Directorul general va remite an cel mai scurt timp fiecarui guvern si Comunitatilor Europene care au acceptat prezentul acord cate o copie certificata conforma a prezentului acord si a acordurilor comerciale multilaterale, precum si cate o notificare a fiecarei acceptari. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale, precum si orice amendamente care le vor fi fost aduse vor fi depozitate, la intrarea an vigoare a prezentului acord, la directorul general al O.M.C.
4. Acceptarea si intrarea an vigoare a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de catre dispozitiile acelui acord. Acordurile de acest tip vor fi depozitate la directorul general al partilor contractante la G.A.T.T. 1947. La intrarea an vigoare a prezentului acord, aceste acorduri vor fi depozitate la directorul general al O.M.C.
ART. 15
Retragere
1. Orice membru se poate retrage din prezentul acord. Aceasta retragere se va aplica atat cu privire la prezentul acord, cat si la acordurile comerciale multilaterale, si va intra an vigoare la expirarea unui termen de 6 luni calculat de la data la care directorul general al O.M.C. va fi primit notificare scrisa despre aceasta.
2. Retragerea dintr-un acord comercial plurilateral va fi guvernata de dispozitiile acelui acord.
ART. 16
Dispozitii diverse
1. Cu exceptia dispozitiilor contrare din prezentul acord sau din acordurile comerciale multilaterale, O.M.C. se va ghida dupa deciziile, procedurile si practicile obisnuite ale partilor contractante la G.A.T.T. 1947 si organelor constituite an cadrul G.A.T.T. 1947.
2. In masura an care va fi realizabil, Secretariatul G.A.T.T. 1947 va deveni Secretariatul O.M.C. si, pana cand Conferinta ministeriala va numi directorul general conform paragrafului 2 al art. 6 din prezentul acord, directorul general al partilor contractante la G.A.T.T. 1947 va exercita functiile directorului general al O.M.C.
3. an caz de conflict antre o dispozitie a prezentului acord si o dispozitie a unuia dintre acordurile comerciale multilaterale, dispozitia prezentului acord va prevala an masura conflictului.
4. Fiecare membru va asigura conformitatea legilor, reglementarilor si procedurilor administrative cu obligatiile sale, astfel cum acestea sant enuntate an acordurile cuprinse an anexe.
5. Nu vor putea fi formulate rezerve an ceea ce priveste o dispozitie a prezentului acord. Nu vor putea fi formulate rezerve an ceea ce priveste dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale decat an masura prevazuta an respectivele acorduri. Rezervele referitoare la o dispozitie a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispozitiile acelui acord.
6. Prezentul acord va fi anregistrat conform dispozitiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
Incheiat la Marrakech, la cincisprezece aprilie una mie noua sute nouazeci si patru, antr-un singur exemplar, an limbile engleza, franceza si spaniola, cele trei fiind egal autentice.
*) Anexele se publica ulterior.
*1) Organul respectiv va fi considerat a fi luat o decizie prin consens asupra unei probleme cu care a fost sesizat, daca nici un membru prezent la reuniune an cursul careia decizia este luata nu se opune oficial la decizia propusa.
*2) Numarul voturilor Comunitatilor Europene si al statelor lor membre nu va depasi an nici un caz numarul statelor membre ale Comunitatilor Europene.
*3) Deciziile Consiliului general, atunci cand acesta se reuneste ca organ de reglementare a diferendelor, nu vor fi luate decat conform dispozitiilor paragrafului 4 al art. 2 din Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor.
*4) O decizie de acordare a unei derogari referitoare la orice obligatie supusa unei perioade de tranzitie sau unei perioade de punere treptata an aplicare pe care membrul solicitat nu a pus-o an practica pana la sfarsitul perioadei respective este luata numai prin consens.

NOTE EXPLICATIVE:
Termenul tara, astfel cum este utilizat an prezentul acord si an acordurile comerciale multilaterale, trebuie interpretat ca incluzind orice teritoriu vamal distinct membru al O.M.C.
Cu privire la teritoriul vamal distinct membru al O.M.C., an cazurile an care calificativul national va ansoti o expresie utilizata an prezentul acord si an acordurile comerciale multilaterale, aceasta expresie se va interpreta, an lipsa unei dispozitii contrare, ca raportindu-se la teritoriul vamal respectiv.
------------------