LEGE nr. 75 din 3 mai 1999
pentru aderarea Romaniei la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 13 mai 1999

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Romania adera la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980.
ART. 2
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este amputernicit sa prezinte directorului general al Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala declaratii an aplicarea prezentului tratat, an functie de interesele Romaniei, dupa aprobarea acestora de catre Guvernul Romaniei.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat an sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PREaEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor an sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREaEDINTELE CAMEREI
DEPUTAeILOR
PAULA IVANESCU


TRATATUL DE LA BUDAPESTA
privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare*)

-------------
*) Traducere.

Dispozitii introductive

ART. 1
Constituirea unei uniuni
Statele-parti la prezentul tratat, denumite an cele ce urmeaza state contractante, sunt constituite an Uniunea pentru recunoasterea internationala a depozitului microorganismelor an scopul procedurii de brevetare.
ART. 2
Definitii
In sensul prezentului tratat si al regulamentului de aplicare:
(i) orice referire la brevet se antelege ca fiind o referire la brevetele de inventie, la certificatele de autor de inventie, la certificatele de utilitate, la modelele de utilitate, la brevetele sau certificatele aditionale, la certificatele de autor de inventie aditionale si la certificatele de utilitate aditionale;
(ii) prin depozit de microorganisme, potrivit contextului an care figureaza aceste cuvinte, se antelege urmatoarele acte, efectuate an conformitate cu prezentul tratat si cu regulamentul de aplicare: transmiterea unui microorganism la o autoritate de depozit internationala, care al primeste si al accepta, sau conservarea unui astfel de microorganism de catre autoritatea de depozit internationala sau, an acelasi timp, respectiva transmitere si conservare;
(iii) prin procedura de brevetare se antelege orice procedura administrativa sau judecatoreasca cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet;
(iv) prin publicarea an scopul procedurii de brevetare se antelege publicarea oficiala sau punerea oficiala la dispozitie publicului pentru verificarea unei cereri de brevet sau a unui brevet;
(v) prin organizatie interguvernamentala de proprietate industriala se antelege o organizatie care a prezentat o declaratie an baza art. 9 alin. (1);
(vi) prin oficiul de proprietate industriala se antelege o autoritate a unui stat contractant sau a unei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, care este competenta sa elibereze brevete;
(vii) prin institutie de depozit se antelege o institutie care asigura primirea, acceptarea si conservarea microorganismelor si remiterea de esantioane ale acestora;
(viii) prin autoritate de depozit internationala se antelege o institutie de depozit care a dobandit statutul de autoritate de depozit internationala conform art. 7;
(ix) prin depunator se antelege persoana fizica sau juridica ce transmite un microorganism la o autoritate de depozit internationala, care al primeste si al accepta, precum si orice succesor an drepturi al persoanei mentionate;
(x) prin Uniune se antelege uniunea mentionata la art. 1;
(xi) prin Adunare se antelege adunarea mentionata la art. 1;
(xii) prin Organizatie se antelege Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
(xiii) prin Birou international se antelege Biroul international al Organizatiei si, atata timp cat vor exista, birourile internationale reunite pentru protectia proprietatii intelectuale (BIRPI);
(xiv) prin director general se antelege directorul general al Organizatiei;
(xv) prin regulament de aplicare se antelege regulamentul de aplicare mentionat la art. 12

CAP. 1
Dispozitii de fond

ART. 3
Recunoasterea si efectele depozitului de microorganisme
(1) a) Statele contractante care permit sau cer sa se constituie depozitul de microorganisme an scopul procedurii de brevetare recunosc, an acest sens, depozitul de microorganisme, efectuat la o autoritate de depozit internationala. Aceasta recunoastere cuprinde recunoasterea depozitului si a datei acestuia, astfel cum le indica autoritatea de depozit internationala, precum si recunoasterea faptului ca ceea ce s-a remis ca esantion este un esantion al microorganismului depus.
b) Orice stat contractant poate cere o copie de pe adeverinta depozitului mentionat la lit. a), eliberata de autoritatea de depozit internationala.
(2) In privinta problemelor reglementate prin prezentul tratat si prin regulamentul de aplicare, nici un stat contractant nu poate cere andeplinirea altor cerinte, diferite de cele prevazute an prezentul tratat si an regulamentul de aplicare, sau cerinte suplimentare.
ART. 4
Noul depozit
(1) a) In cazul an care, pentru orice motiv existent, autoritatea de depozit internationala nu poate remite esantioane ale microorganismului depus, an special:
(i) an cazul an care microorganismul nu mai este viabil; sau
(ii) an cazul an care remiterea de esantioane ar necesita trimiterea lor an strainatate si cand restrictii la export sau la import impiedica trimiterea sau primirea de esantioane an strainatate, aceasta autoritate notifica depunatorului ca este an imposibilitate de a remite esantioane la scurt timp dupa ce a constatat aceasta imposibilitate si ai indica motivul; sub rezerva prevederilor alin. (2) si an conformitate cu dispozitiile prezentului alineat, depunatorul are dreptul sa efectueze un nou depozit al microorganismului care face obiectul depozitului initial.
b) Noul depozit se efectueaza la autoritatea de depozit internationala la care a fost efectuat depozitul initial; cu toate acestea:
(i) depozitul se efectueaza la o alta autoritate de depozit internationala, daca institutia la care a fost efectuat depozitul initial a ancetat sa aiba statutul de autoritate de depozit internationala, fie an totalitate, fie an privinta tipului de microorganism caruia ai apartine microorganismul depus, sau daca autoritatea de depozit internationala la care s-a efectuat depozitul initial anceteaza, temporar sau definitiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse;
(ii) depozitul se poate efectua la o alta autoritate de depozit internationala an cazul mentionat la lit. a) pct. (ii).
c) Orice depozit nou este ansotit de o declaratie semnata de depunator, prin care acesta afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelasi cu cel care facea obiectul depozitului initial. Daca afirmatia depunatorului este contestata, sarcina dovezii incumba conform dreptului aplicabil.
d) Sub rezerva prevederilor lit. a)-c) si e), noul depozit este considerat ca si cum ar fi fost efectuat la data efectuarii depozitului initial, daca toate declaratiile anterioare cu privire la viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului initial au indicat ca microorganismul este viabil si daca noul depozit a fost efectuat antr-un termen de 3 luni de la data la care depunatorul a primit notificarea mentionata la lit. a).
e) In cazul an care se aplica prevederile lit. b) pct. (i) si cand depunatorul nu primeste notificarea mentionata la lit. a) antr-un termen de 6 luni de la data la care ancetarea, limitarea sau oprirea exercitarii functiilor mentionate la lit. b) pct. (i) a fost publicata de Biroul international, termenul de 3 luni mentionat la lit. d) se calculeaza ancepand de la data acestei publicari.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) lit. a) nu este valabil an cazul an care microorganismul depus a fost transferat la o alta autoritate de depozit internationala, atata timp cat aceasta autoritate este an masura sa remita esantioane ale acestui microorganism.
ART. 5
Restrictii la export si la import
Fiecare stat contractant recunoaste ca este de dorit, la un nivel analt, ca, an cazul an care si an masura an care exportul de pe teritoriul sau sau importul pe teritoriul sau al unor tipuri de microorganisme este restrans, o astfel de restrictie sa nu se aplice microorganismelor care sunt depuse sau sunt destinate a fi depuse an conformitate cu prezentul tratat, decat an cazul an care restrictia este necesara cu privire la securitatea nationala sau la riscurile pentru sanatate ori pentru mediul anconjurator.
ART. 6
Statutul de autoritate de depozit internationala
(1) Pentru a avea dreptul la statutul de autoritate de depozit internationala, o institutie de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat contractant si trebuie sa beneficieze de asigurari date de catre acest stat an conformitate cu care aceasta institutie andeplineste si va continua sa andeplineasca conditiile enumerate la alin. (2). Aceste asigurari pot fi, de asemenea, date de o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala; an acest caz institutia de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat membru al acestei organizatii.
(2) Institutia de depozit, an calitate de autoritate de depozit internationala, trebuie:
(i) sa existe an mod permanent;
(ii) sa posede, an conformitate cu regulamentul de aplicare, personalul si instalatiile necesare andeplinirii sarcinilor stiintifice si administrative ce ai revin conform prezentului tratat;
(iii) sa fie impartiala si obiectiva;
(iv) sa fie, an scopul efectuarii depozitului, la dispozitia tuturor depunatorilor an aceleasi conditii;
(v) sa accepte an depozit microorganisme de toate tipurile sau de anumite tipuri, sa examineze viabilitatea lor si sa le conserve, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vi) sa elibereze depunatorului o adeverinta si orice declaratie ceruta cu privire la viabilitate, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vii) sa pastreze secretul cu privire la microorganismele depuse, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(viii) sa remita, an conditiile si conform procedurii stabilite an regulamentul de aplicare, esantioane ale oricarui microorganism depus.
(3) Regulamentul de aplicare prevede masurile ce trebuie luate:
(i) an cazul an care o autoritate de depozit internationala anceteaza, temporar sau definitiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse sau refuza sa accepte tipuri de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte an baza asigurarilor date;
(ii) an caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala al unei autoritati de depozit internationale.
ART. 7
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internationala
(1) a) O institutie de depozit dobandeste statutul de autoritate de depozit internationala an baza unei comunicari scrise, care este adresata directorului general de catre statul contractant pe al carui teritoriu este situata institutia de depozit si care cuprinde o declaratie care contine asigurari potrivit carora institutia respectiva andeplineste si va continua sa andeplineasca conditiile enumerate la art. 6 alin. (2). Acest statut poate fi dobandit, de asemenea, an baza unei comunicari scrise care este adresata directorului general de catre o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala si care cuprinde declaratia mentionata.
b) Comunicarea contine, de asemenea, informatii cu privire la institutia de depozit, an conformitate cu regulamentul de aplicare, si poate indica data la care ar trebui sa produca efecte statutul de autoritate de depozit internationala.
(2) a) Daca directorul general constata ca respectiva comunicare contine declaratia ceruta si ca toate informatiile cerute au fost primite, comunicarea se publica an scurt timp de catre Biroul international.
b) Statutul de autoritate de depozit internationala se dobandeste de la data publicarii comunicarii sau, an cazul an care o data a fost indicata an baza prevederilor alin. (1) lit. b) si daca aceasta data este posterioara datei de publicare a comunicarii, cu ancepere de la aceasta data.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) si (2).
ART. 8
Incetarea si limitarea statutului de autoritate de depozit internationala
(1) a) Orice stat contractant sau orice organizatie interguvernamentala de proprietate industriala poate cere Adunarii sa decida ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala cu privire la o autoritate sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme, pentru motivul ca cerintele enumerate la art. 6 nu au fost andeplinite sau nu mai sunt andeplinite. Cu toate acestea, o astfel de cerere nu poate fi prezentata de un stat contractant sau de o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala cu privire la o autoritate de depozit internationala pentru care respectivul stat sau respectiva organizatie a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a).
b) Inaintea prezentarii cererii an baza prevederilor lit. a), statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala notifica, prin intermediul directorului general, statului contractant sau organizatiei interguvernamentale de proprietate industriala care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) motivele cererii respective, an scopul ca respectivul stat sau respectiva organizatie sa poata lua, antr-un termen de 6 luni de la data notificarii, masurile corespunzatoare pentru ca prezentarea cererii sa nu mai fie necesara.
c) Adunarea, daca constata ca cererea este intemeiata, decide ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala al autoritatii mentionate la lit. a) sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme. Decizia Adunarii necesita o majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate an favoarea cererii.
(2) a) Statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. 1) lit. a) poate, printr-o comunicare adresata directorului general, sa retraga aceasta declaratie complet sau numai pentru anumite tipuri de microorganisme si, an orice caz, trebuie sa o faca an situatia si an masura an care asigurarile sale nu mai sunt aplicabile.
b) Cu ancepere de la data prevazuta an regulamentul de aplicare o astfel de comunicare conduce, daca se refera la declaratie an antregime, la ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala sau, daca se refera numai la anumite tipuri de microorganisme, la o limitare corespunzatoare a respectivului statut.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) si (2).
ART. 9
Organizatii interguvernamentale de proprietate industriala
(1) a) Orice organizatie interguvernamentala careia mai multe state i-au ancredintat sarcina de a elibera brevete cu caracter regional si ale carei state membre sunt membre ale Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate prezenta directorului general o declaratie potrivit careia accepta obligatia de recunoastere prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), obligatie privind cerintele mentionate la art. 3 alin. (2), si toate efectele dispozitiilor prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare, care sunt aplicabile organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala. Daca declaratia este prezentata anaintea intrarii an vigoare a prezentului tratat an conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), declaratia mentionata an fraza precedenta produce efecte la data intrarii an vigoare a tratatului. Daca declaratia este prezentata dupa intrarea an vigoare a tratatului, declaratia respectiva produce efecte la 3 luni de la prezentarea ei, cu conditia ca an aceasta declaratie sa nu fie indicata o data ulterioara. In acest din urma caz, declaratia produce efecte la data astfel indicata.
b) Organizatia are dreptul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b).
(2) In caz de revizuire sau de modificare a oricarei dispozitii a prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, care afecteaza organizatiile interguvernamentale de proprietate industriala, orice organizatie interguvernamentala de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte:
(i) la data intrarii an vigoare a revizuirii sau a modificarii, daca notificarea a fost primita anainte de aceasta data;
(ii) la data indicata an notificare, daca notificarea a fost primita dupa data mentionata la pct. (i) sau, an lipsa unei astfel de indicatii, la 3 luni de la data la care a fost primita notificarea.
(3) In afara de cazul mentionat la alin. (2), orice organizatie de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) lit. a) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea. Nici o notificare de retragere conform prevederilor prezentului alineat nu se poate primi an timpul unei perioade de 5 ani ancepand de la data la care declaratia a anceput sa produca efecte.
(4) Retragerea mentionata la alin. (2) sau (3) de catre o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala, a carei comunicare conform art. 7 alin. (1) a condus la dobandirea de catre o institutie de depozit a statutului de autoritate de depozit internationala, are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea de retragere.
(5) Orice declaratie mentionata la alin. (1) lit. a), orice notificare de retragere mentionata la alin. (2) sau (3), orice asigurari date an baza art. 6 alin. (1) fraza a doua, cuprinse antr-o declaratie prezentata conform art. 7 alin. (1) lit. a), orice cerere facuta an baza art. 8 alin. (1) si orice comunicare de retragere mentionata la art. 8 alin. (2) necesita aprobarea prealabila expresa a organului suveran al organizatiei interguvernamentale de proprietate industriala ai carui membri sunt toate statele membre ale respectivei organizatii si an cadrul caruia deciziile sunt luate de reprezentantii oficiali ai guvernelor acestor state.

CAP. 2
Dispozitii administrative

ART. 10
Adunarea
(1) a) Adunarea este compusa din state contractante.
b) Fiecare stat contractant este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Fiecare organizatie interguvernamentala de proprietate industriala este reprezentata prin observatori speciali la reuniunile Adunarii si de orice comitet si grup de lucru create de Adunare.
d) Orice stat care nu este membru al Uniunii, dar este membru al Organizatiei sau al Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) si orice organizatie interguvernamentala specializata an domeniul brevetelor, care nu este o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala an sensul art. 2 pct. (v), pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunarii si, daca Adunarea decide astfel, la reuniunile oricarui comitet sau grup de lucru creat de Adunare.
(2) a) Adunarea:
(i) trateaza toate problemele privind mentinerea si dezvoltarea Uniunii si aplicarea prezentului tratat;
(ii) exercita drepturile care ai sunt conferite an mod special si andeplineste sarcinile care ai sunt atribuite an mod special prin prezentul tratat;
(iii) da directorului general directive cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire;
(iv) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general cu privire la Uniune si ai da toate directivele utile cu privire la problemele ce sunt de competenta Uniunii;
(v) creeaza comitetele si grupele de lucru pe care le considera utile pentru a facilita activitatile Uniunii;
(vi) decide, sub rezerva prevederilor alin. (1) lit. d), care sunt statele, altele decat statele contractante, care sunt organizatiile interguvernamentale, altele decat organizatiile interguvernamentale de proprietate industriala an sensul art. 2 pct. (v) si care sunt organizatiile internationale neguvernamentale care sunt admise la reuniunile sale an calitate de observatori si decide masura an care autoritatile de depozit internationale sunt admise la reuniunile sale an calitate de observatori;
(vii) antreprinde orice alta actiune adecvata an vederea realizarii obiectivelor Uniunii;
(viii) andeplineste orice alte functii utile an cadrul prezentului tratat.
b) In problemele care intereseaza, de asemenea, si alte uniuni administrate de Organizatie, Adunarea hotaraste dupa ce a luat cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(3) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur stat contractant si nu poate vota decat an numele acestuia.
(4) Fiecare stat contractant dispune de un vot.
(5) a) Jumatate din numarul statelor contractante constituie cvorumul.
b) Daca acest cvorum nu se realizeaza, Adunarea poate lua hotarari; totusi aceste decizii, cu exceptia celor care privesc procedura Adunarii, nu devin executorii decat an masura an care cvorumul si majoritatea cerute sunt andeplinite pe calea votului prin corespondenta, prevazut prin regulamentul de aplicare.
(6) a) Sub rezerva prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), ale art. 12 alin. (4) si ale art. 14 alin. (2) lit. b), deciziile Adunarii sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
b) Abtinerea nu este considerata vot.
(7) a) Adunarea se reuneste o data la 2 ani an sesiune ordinara, la convocarea directorului general si, pe cat posibil, an aceeasi perioada si an acelasi loc cu Adunarea generala a Organizatiei.
b) Adunarea se reuneste an sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, fie la initiativa acestuia, fie la cererea unei patrimi din numarul statelor contractante.
c) Adunarea adopta regulamentul sau interior.
ART. 11
Biroul international
(1) Biroul international:
(i) andeplineste sarcinile administrative ce revin Uniunii, andeosebi cele care ai sunt conferite an mod special prin prezentul tratat si prin regulamentul de aplicare sau de catre Adunare;
(ii) asigura secretariatul conferintelor de revizuire, al Adunarii, al comitetelor si al grupelor de lucru create de Adunare si al oricarei alte reuniuni convocate de catre directorul general, care se refera la probleme privind Uniunea.
(2) Directorul general este cel mai analt functionar al Uniunii si o reprezinta.
(3) Directorul general convoaca toate reuniunile care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
(4) a) Directorul general si orice membru al personalului desemnat de acesta participa, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale comitetelor si ale grupelor de lucru create de Adunare si la orice alta reuniune convocata de directorul general, care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
b) Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul Adunarii si al comitetelor, al grupelor de lucru si al altor reuniuni mentionate la lit. a).
(5) a) Directorul general pregateste conferintele de revizuire potrivit directivelor Adunarii.
b) Directorul general poate consulta organizatiile interguvernamentale si organizatiile internationale neguvernamentale cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de acesta participa, fara drept de vot, la discutiile din timpul conferintelor de revizuire.
d) Directorul general sau orice membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul oricarei conferinte de revizuire.
ART. 12
Regulamentul de aplicare
(1) Regulamentul de aplicare contine reguli cu privire la:
(i) problemele la care prezentul tratat trimite, an mod expres, la regulamentul de aplicare sau prevede, an mod expres, ca ele sunt sau vor fi obiect de dispozitii;
(ii) orice conditii, probleme sau proceduri cu caracter administrativ;
(iii) orice detalii utile an vederea aplicarii dispozitiilor prezentului tratat.
(2) Regulamentul de aplicare a prezentului tratat este adoptat o data cu tratatul si este anexat la acesta.
(3) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare.
(4) a) Sub rezerva lit. b), adoptarea oricarei modificari a regulamentului de aplicare necesita doua treimi din numarul voturilor exprimate.
b) Pentru adoptarea oricarei modificari referitoare la remiterea, de catre autoritatile de depozit internationale, de esantioane ale microorganismelor depuse, se cere ca nici un stat contractant sa nu voteze impotriva modificarii propuse.
(5) In caz de neconcordante antre textul prezentului tratat si cel al regulamentului de aplicare, se aplica textul tratatului.

CAP. 3
Revizuire si modificare

ART. 13
Revizuirea tratatului
(1) Prezentul tratat poate fi revizuit periodic prin conferinte ale statelor contractante.
(2) Convocarea conferintelor de revizuire se hotaraste de catre Adunare.
(3) Art. 10 si 11 pot fi modificate fie de catre o conferinta de revizuire, fie an conformitate cu prevederile art. 14.
ART. 14
Modificarea anumitor dispozitii ale tratatului
(1) a) Propuneri de modificare a art. 10 si 11, facute an baza prezentului articol, pot fi prezentate de catre orice stat contractant sau de directorul general.
b) Aceste propuneri se comunica de catre directorul general statelor contractante cu cel putin 6 luni anainte de a fi supuse examinarii Adunarii.
(2) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) se adopta de catre Adunare.
b) Adoptarea oricarei modificari a art. 10 necesita patru cincimi din numarul voturilor exprimate; adoptarea oricarei modificari a art. 11 necesita trei patrimi din numarul voturilor exprimate.
(3) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra an vigoare la o luna de la primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuata an conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul statelor contractante care erau membre ale Adunarii la data cand aceasta a adoptat modificarea.
b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptata leaga toate statele contractante care erau state contractante la data la care Adunarea a adoptat modificarea, intelegandu-se ca orice modificare ce creeaza obligatii financiare pentru respectivele state contractante sau care mareste aceste obligatii nu leaga decat pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea lor pentru aceasta modificare.
c) Orice modificare acceptata si intrata an vigoare an conformitate cu lit. a) leaga toate statele care devin state contractante dupa data la care modificarea a fost adoptata de catre Adunare.

CAP. 4
Clauze finale

ART. 15
Modalitati pentru a deveni parte la tratat
(1) Orice stat membru al Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate deveni parte la prezentul tratat prin:
(i) semnare, urmata de depunerea unui instrument de ratificare; sau
(ii) depunerea unui instrument de aderare.
(2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general.
ART. 16
Intrarea an vigoare a tratatului
(1) Prezentul tratat intra an vigoare, an ceea ce priveste primele cinci state care si-au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, la 3 luni de la data la care a fost depus al cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
(2) Prezentul tratat intra an vigoare, an privinta oricarui alt stat, la 3 luni de la data la care acest stat si-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare, cu conditia cu o data posterioara sa nu fie indicata an instrumentul de ratificare sau de aderare. In acest din urma caz, prezentul tratat intra an vigoare, an privinta acestui stat, la data astfel indicata.
ART. 17
Denuntarea tratatului
(1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresata directorului general.
(2) Denuntarea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea.
(3) Posibilitatea de a denunta prezentul tratat, prevazuta la alin. (1), nu poate fi exercitata de catre un stat contractant anaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care acesta a devenit parte la prezentul tratat.
(4) Denuntarea prezentului tratat de catre un stat contractant care a facut o declaratie mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) cu privire la o institutie de depozit care a dobandit astfel statutul de autoritate de depozit internationala are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea mentionata la alin. (1).
ART. 18
Semnarea si limbile tratatului
(1) a) Prezentul tratat este semnat antr-un singur exemplar original, an limbile franceza si engleza, cele doua texte avand valoare egala.
b) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de catre directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate si, an doua luni dupa semnarea prezentului tratat, an alte limbi an care a fost semnata Conventia instituind Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale.
c) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de catre directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, an limbile germana, araba, italiana, japoneza si portugheza si an alte limbi pe care le poate indica Adunarea.
(2) Prezentul tratat ramane deschis spre semnare la Budapesta pana la data de 31 decembrie 1977.
ART. 19
Depozitul tratatului; transmiterea de copii; anregistrarea tratatului
(1) Exemplarul original al prezentului tratat, an situatia an care nu mai este deschis spre semnare, se depune la directorul general.
(2) Directorul general certifica si transmite doua copii de pe prezentul tratat si de pe regulamentul de aplicare guvernelor tuturor statelor mentionate la art. 15 alin. (1) si organizatiilor interguvernamentale care pot prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat.
(3) Directorul general ia masuri pentru anregistrarea prezentului tratat la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
(4) Directorul general certifica si transmite doua copii de pe orice modificare a prezentului tratat si a regulamentului de aplicare tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat si oricarei alte organizatii interguvernamentale care poate prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a).
ART. 20
Notificari
Directorul general notifica statelor contractante, organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala si statelor care nu sunt membre ale Uniunii, dar sunt membre ale Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris):
(i) semnaturile depuse conform art. 18;
(ii) depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare conform art. 15 alin. (2);
(iii) declaratiile prezentate conform art. 9 alin. (1) lit. a) si notificarile de retragere conform art. 9 alin. (2) sau (3);
(iv) data intrarii an vigoare a prezentului tratat conform art. 16 alin. (1);
(v) comunicarile conform art. 7 si 8 si deciziile conform art. 8;
(vi) acceptarile de modificare a prezentului tratat conform art. 14 alin. (3);
(vii) modificarile regulamentului de aplicare;
(viii) datele de intrare an vigoare a modificarilor tratatului sau ale regulamentului de aplicare;
(ix) orice denuntare notificata conform art. 17.


REGULAMENT
de aplicare a Tratatului de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare

REGULA 1
Expresii prescurtate si interpretarea cuvantului semnatura
1.1. Tratat
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin tratat se antelege Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare.
1.2. Articol
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin articol se antelege articolul indicat an tratat.
1.3. Semnatura
In sensul prezentului regulament de aplicare, an cazul an care legea statului pe al carui teritoriu este situata o autoritate de depozit internationala cere utilizarea unui sigiliu an locul unei semnaturi, se antelege ca termenul semnatura anseamna sigiliul acestei autoritati.
REGULA 2
Autoritati de depozit internationale
2.1. Statut juridic
Autoritatea de depozit internationala poate fi un organism public, precum si orice institutie publica, atasata unei administratii publice, alta decat guvernul central sau o antreprindere particulara.
2.2. Personal si instalatii
Conditiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (ii) sunt, an special, urmatoarele:
(i) personalul si instalatiile autoritatii de depozit internationale trebuie sa ai permita conservarea microorganismelor depuse antr-un mod care sa garanteze viabilitatea lor si lipsa contaminarii;
(ii) autoritatea de depozit internationala trebuie sa prevada pentru conservarea microorganismelor masuri suficiente de securitate pentru a reduce la minimum riscul pierderii microorganismelor depuse la aceasta.
2.3. Remiterea de esantioane
Conditiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (viii) cuprind, an special, conditia conform careia autoritatea de depozit internationala trebuie sa remita rapid si antr-un mod convenabil esantioane ale microorganismelor depuse.
REGULA 3
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internationala
3.1. Comunicare
a) Comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) este adresata, an cazul unui stat contractant, directorului general, pe cale diplomatica, sau, an cazul unei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, prin cel mai analt functionar al sau.
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea si adresa institutiei de depozit la care se refera;
(ii) contine informatii detaliate cu privire la capacitatea institutiei respective de a andeplini conditiile enumerate la art. 6 alin. (2), precum si informatii cu privire la statutul sau juridic, la nivelul stiintific, la personalul si la instalatiile sale;
(iii) an cazul an care institutia respectiva are intentia sa nu accepte an depozit decat anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iv) indica cuantumul taxelor pe care institutia respectiva le va percepe, an cazul an care aceasta va dobandi statutul de autoritate de depozit internationala, pentru conservarea, declaratiile cu privire la viabilitate si pentru remiterea de esantioane de microorganisme;
(v) indica limba oficiala sau limbile oficiale ale institutiei respective;
(vi) daca este cazul, indica data mentionata la art. 7 alin. (1) lit. b).
3.2. Tratamentul comunicarii
Daca comunicarea este conforma cu prevederile art. 7 alin. (1) si ale regulii 3.1, directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, iar Biroul international o publica an termen scurt.
3.3. Extinderea listei cuprinzand tipurile de microorganisme acceptate
Statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala, care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1), poate ulterior, an orice moment, sa notifice directorului general ca asigurarile sale se antind la tipuri specifice de microorganisme asupra carora asigurarile nu se intindeau pana an acel moment. Intr-un asemenea caz, an ceea ce priveste tipurile suplimentare de microorganisme, prevederile art. 7 si ale regulilor 3.1 si 3.2 se aplica prin analogie.
REGULA 4
Incetarea sau limitarea statutului de autoritate de depozit internationala
4.1. Cererea; tratamentul cererii
a) Cererea mentionata la art. 8 alin. (1) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Cererea:
(i) indica denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decat la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) indica an detaliu faptele pe care se bazeaza.
c) Daca cererea este conforma prevederilor alin. a) si b), directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala.
d) Sub rezerva prevederilor alin. e), Adunarea examineaza propunerea cel mai devreme la 6 luni si cel mai tarziu la 8 luni de la data notificarii cererii.
e) In cazul an care, potrivit avizului directorului general, respectarea termenului prevazut la alin. d) ar putea pune an pericol interesele solicitantilor efectivi sau potentiali, directorul general poate convoca Adunarea la o data anterioara datei expirarii termenului de 6 luni prevazut la alin. d).
f) Daca Adunarea decide sa anceteze statutul de autoritate de depozit internationala sau sa al limiteze la anumite tipuri de microorganisme, decizia produce efecte la 3 luni de la data la care a fost luata.
4.2. Comunicarea; data efectiva; tratamentul comunicarii
a) Comunicarea mentionata la art. 8 alin. (2) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decat la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) an cazul an care statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care face comunicarea doreste ca efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) sa se produca la o data posterioara expirarii unui termen de 3 luni de la data comunicarii, indica aceasta data posterioara.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. b) pct. (iii), efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) se produc la data indicata an baza respectivului alineat din comunicare; an caz contrar, ele se produc la expirarea unui termen de 3 luni de la data comunicarii.
d) Directorul general notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice comunicare primita an baza art. 8 alin. (2), precum si data sa efectiva an baza alin. c). Un aviz corespunzator este publicat, an termen scurt, de Biroul international.
4.3. Consecinte pentru depozite
In caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala an baza art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (4) sau art. 17 alin. (4), regula 5.1. se aplica prin analogie.
REGULA 5
Carenta autoritatii de depozit internationale
5.1. Incetarea exercitarii functiilor privind microorganismele depuse
a) Daca o autoritate de depozit internationala anceteaza, temporar sau definitiv, sa andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului si a prezentului regulament de aplicare cu privire la microorganismele depuse de ea, statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala, care i-a oferit acestei autoritati asigurari an baza art. 6 alin. (1):
(i) asigura, an masura posibilului, transferul de esantioane ale tuturor acestor microorganisme, an termen scurt si fara deteriorare sau contaminare, de la autoritatea respectiva (autoritatea falimentara) la o alta autoritate de depozit internationala (autoritatea inlocuitoare);
(ii) asigura, an masura posibilului, transmiterea la autoritatea inlocuitoare, an termen scurt, a oricarei corespondente sau a oricarei alte comunicari adresate autoritatii falimentare, precum si a tuturor dosarelor si a celorlalte informatii pertinente pe care le poseda aceasta autoritate cu privire la microorganismele respective;
(iii) asigura, an masura posibilului, notificarea an termen scurt, de catre autoritatea falimentara, a ancetarii exercitarii functiilor si a transferurilor efectuate, tuturor solicitantilor interesati;
(iv) notifica, an termen scurt, directorului general ancetarea exercitarii functiilor si antinderea sa, precum si masurile luate de respectivul stat contractant sau de respectiva organizatie interguvernamentala de proprietate industriala, an baza pct. (i)-(iii).
b) Directorul general transmite, an termen scurt, statelor contractante si organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum si oficiilor de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a) pct. (iv); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
c) In baza procedurii de brevetare care este aplicabila, se poate cere ca solicitantul, an cazul an care primeste adeverinta prevazuta la regula 7.5, sa notifice, an termen scurt, oricarui oficiu de proprietate industriala la care a fost prezentata o cerere de brevet si luand an considerare depozitul initial, noul numar de ordine atribuit depozitului de catre autoritatea inlocuitoare.
d) Autoritatea inlocuitoare mentine, antr-o forma adecvata, pe langa noul numar de ordine, numarul de ordine atribuit de autoritatea falimentara.
e) Pe langa orice transfer efectuat an baza prevederilor alin. a) pct. (i), autoritatea falimentara transfera, an masura posibilului, la cererea solicitantului, un esantion al oricarui microorganism depus la aceasta, precum si copii de pe orice corespondenta sau comunicare si de pe toate dosarele si celelalte informatii pertinente, mentionate la alin. a) pct. (ii), oricarei autoritati de depozit internationale, alta decat autoritatea inlocuitoare, pe care o indica solicitantul, cu conditia ca solicitantul sa plateasca autoritatii falimentare toate cheltuielile ce decurg din acest transfer. Solicitantul plateste taxa pentru conservarea respectivului esantion autoritatii de depozit internationale pe care a indicat-o.
f) La cererea solicitantului interesat, autoritatea falimentara pastreaza, an masura posibilului, esantioane ale microorganismelor depuse la aceasta.
5.2. Refuzul de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme
a) Daca o autoritate de depozit internationala refuza sa accepte an depozit unul dintre tipurile de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte an baza asigurarilor oferite, statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut, cu privire la aceasta autoritate, declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) notifica, an termen scurt, directorului general faptele respective si masurile care au fost luate.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, celorlalte state contractante si organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
REGULA 6
Modalitatile de efectuare a depozitului initial si a noului depozit
6.1. Depozitul initial
a) Microorganismul transmis de solicitant autoritatii de depozit internationale este ansotit, an afara cazului an care se aplica prevederile regulii 6.2, de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului si care contine:
(i) indicatia ca depozitul este efectuat an baza tratatului si angajarea de a nu al retrage an timpul perioadei precizate la regula 9.1;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) descrierea detaliata a conditiilor care trebuie sa fie antrunite pentru a cultiva microorganismul, pentru a-l conserva si pentru a-i controla viabilitatea si, an afara de aceasta, an cazul an care depozitul se refera la un amestec de microorganisme, descrierea componentelor amestecului si cel putin a uneia dintre metodele care permit verificarea prezentei lor;
(iv) referinta de identificare (de exemplu, numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) indicarea proprietatilor microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau pentru mediul anconjurator, ori indicarea ca solicitantul nu are cunostinta de astfel de proprietati.
b) Se recomanda cu insistenta ca declaratia scrisa, mentionata la alin. a), sa contina descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului depus.
6.2. Noul depozit
a) Sub rezerva prevederilor alin. b), an cazul noului depozit, efectuat an baza art. 4, microorganismul transmis de solicitant autoritatii de depozit internationale este ansotit de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior, de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior, indicand ca microorganismul este viabil, precum si de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului si care contine:
(i) indicatiile mentionate la regula 6.1 alin. a) pct. (i)-(v);
(ii) o declaratie care mentioneaza motivul aplicabil an baza art. 4 alin. (1) lit. a) pentru care noul depozit este efectuat, o declaratie care afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelasi cu cel care facea obiectul depozitului anterior si indicarea datei la care solicitantul a primit notificarea mentionata la art. 4 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, a datei publicarii mentionate la art. 4 alin. (1) lit. e);
(iii) an cazul an care o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata an legatura cu depozitul anterior, cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, asa cum a fost comunicata autoritatii de depozit internationale la care a fost efectuat depozitul anterior.
b) In cazul an care noul depozit este efectuat la autoritatea de depozit internationala la care depozitul anterior a fost efectuat, prevederile alin. a) pct. (i) nu se aplica.
c) In sensul prevederilor alin. a) si b) si ale regulii 7.4, prin depozit anterior se antelege:
(i) an cazul an care noul depozit a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: cel mai recent dintre aceste depozite noi;
(ii) an cazul an care noul depozit nu a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: depozitul initial.
6.3. Cerintele autoritatii de depozit internationale
a) Orice autoritate de depozit internationala poate solicita:
(i) ca microorganismul sa fie depus sub forma si an cantitatea care sunt necesare an sensul tratatului si al prezentului regulament de aplicare;
(ii) sa fie oferit un formular stabilit de aceasta autoritate si care sa fie completat an conformitate de solicitant, an sensul procedurilor administrative ale acestei autoritati;
(iii) ca declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau la regula 6.2 alin. a), sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile desemnate de aceasta autoritate, tinand seama ca aceasta desemnare trebuie sa includa, an orice caz, limba/limbile oficiala/oficiale indicata/indicate la regula 3.1 alin. b) pct. (v);
(iv) sa fie platita taxa de conservare mentionata la regula 12.1 alin. a) pct. (i); si
(v) an masura an care legea aplicabila o permite, solicitantul sa ancheie cu aceasta autoritate un contract care sa defineasca responsabilitatile solicitantului si ale respectivei autoritati.
b) Orice autoritate de depozit internationala comunica, daca este cazul, aceste cerinte si orice modificari ale acestora Biroului international.
6.4. Procedura de acceptare
a) Autoritatea de depozit internationala refuza acceptarea microorganismului si notifica solicitantului imediat, an scris, refuzul, indicand motivele:
(i) daca microorganismul nu apartine unui tip de microorganism la care se antind asigurarile oferite an baza regulii 3.1. alin. b) pct. (iii) sau 3.3;
(ii) daca microorganismul are proprietati exceptionale, astfel ancat autoritatea de depozit internationala nu este an masura, din punct de vedere tehnic, sa asi andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului si a prezentului regulament de aplicare; sau
(iii) daca depozitul este primit antr-o stare care indica clar ca microorganismul lipseste sau care exclude, din motive stiintifice, acceptarea microorganismului.
b) Sub rezerva prevederilor alin. a), autoritatea de depozit internationala accepta microorganismul, an cazul an care au fost andeplinite toate cerintele mentionate la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a) si la regula 6.3 alin. a). Daca nu au fost andeplinite aceste cerinte, autoritatea de depozit internationala notifica acest fapt imediat, an scris, solicitantului, invitandu-l sa le andeplineasca.
c) In cazul an care microorganismul a fost acceptat ca depozit initial sau ca nou depozit, data depozitului initial sau a noului depozit, dupa caz, este data la care microorganismul a fost primit de autoritatea de depozit internationala.
d) Autoritatea de depozit internationala, la cererea solicitantului si cu conditia ca toate cerintele mentionate la alin. b) sa fi fost andeplinite, considera un microorganism, depus anaintea dobandirii de aceasta autoritate a statutului de autoritate de depozit internationala, ca fiind primit, an sensul tratatului, la data la care ea a dobandit acest statut.
REGULA 7
Adeverinta
7.1. Eliberarea adeverintei
In ceea ce priveste fiecare depozit de microorganism, care este efectuat la autoritatea de depozit internationala sau care este transferat la aceasta, autoritatea de depozit internationala elibereaza o adeverinta solicitantului, care atesta primirea si acceptarea microorganismului.
7.2. Forma; limba; semnatura
a) Adeverinta mentionata la regula 7.1 are forma stabilita pe un formular, denumit formular international, al carui model este stabilit de directorul general, an limbile indicate de Adunare.
b) Orice cuvant sau orice litera anscrisa an adeverinta cu alte caractere decat latine trebuie sa figureze, de asemenea, prin transliterare, an caractere latine.
c) Adeverinta poarta semnatura persoanei competente sau a persoanelor competente sa reprezinte autoritatea de depozit internationala sau a oricarui functionar al acestei autoritati, autorizat an conformitate de respectiva persoana sau de respectivele persoane.
7.3. Continutul, an cazul unui depozit initial
Adeverinta mentionata la regula 7.1 si eliberata an caz de depozit initial indica ca aceasta este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internationala, an baza tratatului, si contine, cel putin, indicatiile urmatoare:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data depozitului initial, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit depozitului de autoritatea de depozit internationala;
(vi) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a), cuprinde descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului, o mentiune a acestui fapt.
7.4. Continutul, an cazul unui nou depozit
Adeverinta mentionata la regula 7.1 si eliberata an cazul unui nou depozit efectuat an baza art. 4 este ansotita de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)] si de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)], indicand ca microorganismul este viabil, si contine cel putin:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data noului depozit, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit noului depozit de autoritatea de depozit internationala;
(vi) indicarea motivului aplicabil si a datei aplicabile, mentionate de solicitant, an baza regulii 6.2 alin. a) pct. (ii);
(vii) an cazul aplicarii regulii 6.2 alin. a) pct. (iii), o mentiune a faptului ca solicitantul a indicat o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa;
(viii) numarul de ordine atribuit depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)].
7.5. Continutul, an cazul transferului
Autoritatea de depozit internationala la care sunt transferate esantioanele de microorganisme an baza regulii 5.1 alin. a) pct. (i) elibereaza solicitantului, pentru fiecare depozit an legatura cu care este transferat un esantion, o adeverinta an care se precizeaza ca este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internationala, an baza tratatului, si care contine cel putin:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data la care esantionul transferat a fost primit de autoritatea de depozit internationala (data transferului);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala;
(vi) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale de la care a fost efectuat transferul;
(vii) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala de la care a fost efectuat transferul;
(viii) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a), continea descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului sau an cazul an care aceasta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata sau modificata ulterior, an baza regulii 8.1, o mentiune a acestui fapt.
7.6. Comunicarea descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
La cererea oricarei parti care are dreptul sa remita un esantion al microorganismului an baza regulii 11.1, 11.2 sau 11.3, autoritatea de depozit internationala comunica acestei parti cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, mentionata la regulile 6.1 alin. b), 6.2 alin. a) pct. (iii) sau 8.1 alin. b) pct. (iii).
REGULA 8
Indicatia ulterioara sau modificari ale descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
8.1. Comunicarea
a) In cazul an care, an legatura cu depozitul unui microorganism, descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului nu a fost indicata, solicitantul o poate indica ulterior sau, daca ea a fost indicata, o poate modifica.
b) O astfel de indicatie ulterioara sau o astfel de modificare ulterioara este facuta printr-o comunicare scrisa, purtand semnatura solicitantului, adresata autoritatii de depozit internationale, care contine:
(i) numele si adresa solicitantului;
(ii) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate;
(iii) descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului, propusa;
(iv) an caz de modificare, descrierea stiintifica precedenta si/sau descrierea taxonomica precedenta, propusa.
8.2. Certificatul
La cererea solicitantului care a facut comunicarea mentionata la regula 8.1, autoritatea de depozit internationala ai elibereaza un certificat care indica datele mentionate la regula 8.1. alin. b) pct. (i)-(iv) si data primirii acestei comunicari.
REGULA 9
Conservarea microorganismelor
9.1. Durata conservarii
Orice microorganism depus la o autoritate de depozit internationala este conservat de aceasta cu toata grija necesara privind viabilitatea sa si fara contaminare, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la primirea de catre respectiva autoritate a celei mai recente cereri de remitere a unui esantion al microorganismului depus si, an toate cazurile, pentru o perioada de cel putin 30 de ani de la data depozitului.
9.2. Secretul
Autoritatea de depozit internationala nu ofera nici unei persoane informatii cu privire la faptul daca a fost depus un microorganism la aceasta an baza tratatului. In afara de aceasta, ea nu ofera nici unei persoane nici o informatie cu privire la orice microorganism depus la aceasta an baza tratatului, cu exceptia cazului an care nu este o autoritate sau o persoana fizica sau juridica care are dreptul sa obtina un esantion al respectivului microorganism an baza regulii 11 si sub rezerva acelorasi conditii care sunt prevazute an aceasta regula.
REGULA 10
Controlul viabilitatii si declaratia privind viabilitatea
10.1. Obligatia de control
Autoritatea de depozit internationala controleaza viabilitatea fiecarui microorganism depus la aceasta:
(i) an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) la intervale corespunzatoare, conform tipului microorganismului si conditiilor de conservare aplicabile, sau an orice moment, daca este necesar din motive tehnice;
(iii) an orice moment, la cererea solicitantului.
10.2 Declaratia privind viabilitatea
a) Autoritatea de depozit internationala elibereaza o declaratie privind viabilitatea microorganismului depus:
(i) solicitantului, an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) solicitantului, la cererea sa, an orice moment dupa efectuarea depozitului sau a transferului;
(iii) oficiului de proprietate industriala al autoritatii, alta decat acest oficiu, persoanei fizice sau juridice, alta decat solicitantul, careia i s-au remis esantioane ale microorganismului depus conform regulii 11, la cererea sa, o data cu remiterea sau an orice moment de la aceasta.
b) Declaratia privind viabilitatea indica daca microorganismul este viabil sau daca nu mai este viabil si contine:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale care o elibereaza;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data mentionata la regula 7.3 pct. (iii) sau, daca a fost efectuat un nou depozit sau transfer, cea mai recenta dintre datele mentionate la regulile 7.4 pct. (iii) si 7.5 pct. (iii);
(iv) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate de depozit internationala;
(v) data controlului la care se refera;
(vi) informatii despre conditiile an care a fost efectuat controlul de viabilitate, cu atat mai mult cu cat aceste informatii au fost cerute de destinatarul declaratiei privind viabilitatea si rezultatele controlului au fost negative.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. a) pct. (ii) sau (iii), declaratia privind viabilitatea se refera la controlul cel mai recent al viabilitatii.
d) In ceea ce priveste forma, limbile si semnatura, regula 7.2 se aplica, prin analogie, declaratiei privind viabilitatea.
e) Declaratia privind viabilitatea se elibereaza gratuit an cazul mentionat la alin. a) pct. (i) sau daca aceasta este ceruta de un oficiu de proprietate industriala. Taxa datorata an baza regulii 12.1 alin a) pct. (iii) cu privire la orice alta declaratie privind viabilitatea revine an sarcina partii care solicita declaratia si trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
REGULA 11
Remiterea de esantioane
11.1. Remiterea de esantioane oficiilor de proprietate industriala interesate
Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus la oficiul de proprietate industriala al oricarui stat contractant sau al oricarei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, la cererea acestui oficiu, cu conditia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie an termenii careia:
(i) o cerere referitoare la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet si obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) aceasta cerere este an curs de judecata an fata acestui oficiu sau a condus la eliberarea unui brevet;
(iii) esantionul este necesar an scopul unei proceduri de brevetare care are efect an acest stat contractant sau an aceasta organizatie ori an statele sale membre;
(iv) esantionul si orice informatie care al ansoteste sau care se refera la el vor fi utilizate numai an scopul respectivei proceduri de brevetare.
11.2. Remiterea de esantioane solicitantului sau cu autorizatia sa
Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus:
(i) solicitantului, la cererea sa;
(ii) oricarei autoritati sau oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza partea autorizata, la cererea acesteia, cu conditia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie a solicitantului care autorizeaza remiterea de esantioane solicitata.
11.3. Remiterea de esantioane partilor care au dreptul la aceasta
a) Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus oricarei autoritati sau oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza partea atestata, la cererea acesteia, cu conditia ca cererea sa fie facuta pe un formular al carui continut este stabilit de Adunare si ca un oficiu de proprietate industriala sa ateste an acest formular:
(i) ca o cerere care se refera la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet si ca obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) ca, an afara de cazul an care se aplica cea de-a doua fraza a pct. (iii), o publicatie a fost realizata de acest oficiu an scopul procedurii de brevetare;
(iii) fie ca partea certificata are dreptul la un esantion al microorganismului an virtutea dreptului care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu si ca, daca acest drept face ca dreptul la esantion sa depinda de anumite conditii, acest oficiu s-a asigurat ca aceste conditii au fost andeplinite an mod efectiv, fie ca partea atestata si-a depus semnatura pe un formular an fata acestui oficiu si ca, prin semnarea acestui formular, conditiile de remitere a unui esantion partii atestate sunt considerate andeplinite conform legii care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu; daca partea atestata are dreptul la esantion, an baza respectivului drept, anaintea unei publicari de catre respectivul oficiu an scopul procedurii de brevetare si daca o astfel de publicare nu a fost anca efectuata, certificarea indica an mod expres si mentioneaza, citand-o an mod obisnuit, dispozitia aplicabila a respectivului drept, inclusiv orice decizie judiciara.
b) In ceea ce priveste brevetele eliberate si publicate de orice oficiu de proprietate industriala, acesta poate comunica, an mod periodic, oricarei autoritati de depozit internationale liste cuprinzand numerele de ordine atribuite de aceasta autoritate depozitelor de microorganisme la care se face referire an respectivele brevete. La solicitarea oricarei autoritati sau a oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza parte solicitanta, autoritatea de depozit internationala remite acesteia un esantion din orice microorganism al carui numar de ordine a fost astfel comunicat. In privinta microorganismelor depuse, ale caror numere de ordine au fost astfel comunicate, acest oficiu nu este obligat sa furnizeze atestarea mentionata la regula 11.3 alin. a).
11.4. Reguli comune
a) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3:
(i) este redactata an limba franceza, engleza, spaniola sau rusa, daca este adresata unei autoritati de depozit internationale a carei limba oficiala este sau ale carei limbi oficiale sunt franceza, engleza, spaniola sau, respectiv, rusa; cu toate acestea, an cazul an care ea trebuie sa fie redactata an limba spaniola sau rusa, poate fi prezentata an limba franceza sau engleza an loc de limba spaniola sau rusa si, daca este astfel prezentata, Biroul international stabileste, an termen scurt, la cererea partii interesate mentionate an respectivele reguli sau la cererea autoritatii de depozit internationale, traducerea gratuita an limba spaniola sau rusa, certificata an conformitate;
(ii) este redactata, an toate celelalte cazuri, an limba franceza sau engleza; cu toate acestea, ea poate fi redactata an limba oficiala sau antr-una dintre limbile oficiale ale autoritatii de depozit internationale an loc de limba franceza sau engleza.
b) In pofida prevederilor alin. a), an cazul an care cererea mentionata la regula 11.1 este antocmita de un oficiu de proprietate industriala a carui limba oficiala este spaniola sau rusa, ea poate fi redactata an limba spaniola sau, respectiv, rusa si Biroul international stabileste, an termen scurt, la cererea acestui oficiu sau a autoritatii de depozit internationale care a primit respectiva cerere, traducerea gratuita an limba franceza sau engleza, certificata an conformitate.
c) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3 este scrisa, semnata si datata.
d) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3 alin. a) contine urmatoarele indicatii:
(i) denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala care prezinta cererea, ale partii autorizate sau ale partii atestate, dupa caz;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului;
(iii) an cazul regulii 11.1, data si numarul cererii sau ale brevetului care face referire la depozit;
(iv) an cazul regulii 11.3 alin. a), indicatiile mentionate la pct. (iii), precum si denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala care a facut atestarea mentionata la regula respectiva.
e) Orice cerere mentionata la regula 11.3 alin. b) contine urmatoarele indicatii:
(i) numele si adresa partii solicitante;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului.
f) Autoritatea de depozit internationala marcheaza cu numarul de ordine atribuit depozitului recipientul care contine esantionul remis si anexeaza o copie de pe adeverinta mentionata la regula 7, indicarea eventualelor proprietati ale microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau mediul anconjurator, si, la cerere, indicarea conditiilor utilizate de autoritatea de depozit internationala pentru cultivarea si conservarea microorganismului.
g) Autoritatea de depozit internationala care a remis un esantion oricarei parti interesate, alta decat solicitantul, notifica acestuia, an scris si an termen scurt, acest fapt, data la care esantionul a fost remis, precum si denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala, ale partii autorizate, ale partii atestate sau ale partii solicitante careia i-a fost remis esantionul. Aceasta notificare este ansotita de o copie de pe cererea corespunzatoare, de orice declaratie prezentata an baza regulii 11.1 sau 11.2 pct. (ii) referitoare la respectiva cerere si de orice formular sau cerere care poarta semnatura partii solicitante, conform regulii 11.3.
h) Remiterea de esantioane, mentionata la regula 11.1, se face gratuit. In cazul remiterii de esantioane an baza regulii 11.2 sau 11.3, taxa datorata an baza regulii 12.1 alin. a) pct. (iv) este an sarcina solicitantului, a partii autorizate, a partii atestate sau a partii solicitante, dupa caz, si trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
11.5. Modificarea regulilor 11.1 si 11.3 an situatia an care se aplica cererilor internationale
In cazul an care o cerere a fost depusa ca cerere internationala conform Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, referirea, an regulile 11.1 pct. (i) si 11.3 alin. a) pct. (i), la prezentarea cererii la oficiul de proprietate industriala este considerata ca o referire privind desemnarea an cererea internationala a statului contractant pentru care oficiul de proprietate industriala este oficiul desemnat an sensul respectivului tratat, iar certificarea unei publicatii care este ceruta prin regula 11.3. alin. a) pct. (ii) este, la alegerea oficiului de proprietate industriala, fie o certificare a publicatiei internationale facute an baza respectivului tratat, fie certificarea unei publicatii facute de oficiul de proprietate industriala.
REGULA 12
Taxe
12.1. Tipuri de taxe si cuantumuri
a) Autoritatea de depozit internationala poate, an ceea ce priveste procedura prevazuta de tratat si de prezentul regulament de aplicare, sa perceapa o taxa:
(i) pentru conservare;
(ii) pentru eliberarea certificatului mentionat la regula 8.2;
(iii) sub rezerva prevederilor regulii 10.2 alin. e) prima fraza, pentru eliberarea de declaratii privind viabilitatea;
(iv) sub rezerva prevederilor regulii 11.4 alin. h) prima fraza, pentru remiterea de esantioane;
(v) pentru comunicarea de informatii an baza prevederilor regulii 7.6.
b) Taxa de conservare este valabila pentru intreaga perioada an care, conform prevederilor regulii 9.1, microorganismul este conservat.
c) Cuantumul oricarei taxe nu trebuie sa depinda de nationalitatea sau de domiciliul solicitantului, nici de nationalitatea sau de domiciliul autoritatii ori al persoanei fizice sau juridice care solicita eliberarea unei declaratii privind viabilitatea sau remiterea de esantioane.
12.2. Modificarea cuantumurilor
a) Orice modificare a cuantumului taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala este notificata directorului general de statul contractant sau de organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la regula 7.1 cu privire la aceasta autoritate. Sub rezerva prevederilor alin. c), notificarea poate contine indicarea datei de la care noile taxe sunt aplicabile.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice notificare primita an baza prevederilor alin. a), precum si data sa efectiva, an baza prevederilor alin. c); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
c) Noile taxe sunt aplicabile de la data indicata la alin. a); cu toate acestea, an cazul an care modificarea consta antr-o crestere a cuantumurilor taxelor sau an cazul an care nici o data nu este indicata, noile taxe sunt aplicabile din a 30-a zi de la data publicarii modificarii de catre Biroul international.
REGULA 12 BIS
Calculul termenelor
12 bis. 1. Termene exprimate an ani
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de ani, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an anul ulterior care urmeaza sa fie luat an considerare, luna avand acelasi nume si ziua avand aceeasi data ca luna si ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, daca luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 2. Termene exprimate an luni
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de luni, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an luna ulterioara care urmeaza sa fie luata an considerare, ziua avand aceeasi data ca ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, daca luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 3. Termene exprimate an zile
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de zile, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an ultima zi a termenului.
REGULA 13
Publicarea de catre Biroul international
13.1. Forma publicarii
Orice publicare de catre Biroul international, prevazuta an tratat sau an prezentul regulament de aplicare, este facuta an revista lunara a Biroului international, care este mentionata an Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale.
13.2. Continut
a) Cel putin an primul numar din fiecare an al respectivei reviste se publica o lista actualizata cuprinzand autoritatile de depozit internationale, an care se indica, pentru fiecare dintre acestea, tipurile de microorganisme care pot fi depuse si cuantumul taxelor percepute.
b) Informatii complete cu privire la faptele urmatoare sunt publicate o singura data, an primul numar al respectivei reviste, dupa andeplinirea lor:
(i) orice dobandire, ancetare sau limitare a statutului de autoritate de depozit internationala si masurile luate an legatura cu aceasta ancetare sau limitare;
(ii) orice extindere mentionata la regula 3.3;
(iii) orice ancetare a functiilor unei autoritati de depozit internationale, orice refuz de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme si masurile luate an legatura cu aceasta ancetare sau cu acest refuz;
(iv) orice modificare a taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala;
(v) orice solicitare comunicata conform regulii 6.3 alin. b) si orice modificare a acesteia.
REGULA 14
Cheltuielile delegatiilor
14.1. Acoperirea cheltuielilor
Cheltuielile fiecarei delegatii care participa la o reuniune a Adunarii sau a unui comitet, a unui grup de lucru sau la orice alta reuniune care trateaza aspecte ce tin de competenta Uniunii sunt suportate de statul sau de organizatia care a desemnat-o.
REGULA 15
Cvorumul neatins an cadrul Adunarii
15.1. Vot prin corespondenta
a) In cazul prevazut la art. 10 alin. (5) lit. b), directorul general comunica hotararile Adunarii, altele decat cele care privesc procedura Adunarii, statelor contractante care nu erau reprezentate an momentul adoptarii acestora, invitandu-le sa asi exprime an scris, antr-un termen de 3 luni de la data comunicarii, votul sau abtinerea.
b) Daca la expirarea acestui termen numarul statelor contractante care si-au exprimat votul sau abtinerea an acest mod atinge numarul statelor contractante care lipseau pentru ca cvorumul sa fie atins an momentul adoptarii deciziei, aceasta din urma devine executorie cu conditia ca, an acelasi timp, sa fie antrunita majoritatea necesara.

------------