Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea

Home Click pentru imagine satelit Click pentru schemă
 
 

 
OFICIUL DE STAT PENTRU 
INVENŢII ŞI MĂRCI

Strada Ion Ghica Nr.5,
Sector 3, Bucureşti,
Cod 030044,
ROMÂNIA
Telefoane: 021.306.08.00,
021.306.08.01 până la
021.306.08.29
şi 037.282.59.70

Fax: 021-312.38.19
http:// www.osim.ro
e-mail:

Oficiul de Stat 
pentru 
Invenţii şi Mărci
primeşte oricând solicitări
în toate domeniile
prezentate anterior,
asigurând 
PROTECŢIE
ŞI EXCLUSIVITATE
PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ !
 
Ce este Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci ?
Atribuţii specifice ale O.S.I.M.
Brevetul de invenţie
Marca
Indicaţia geografică
Desenul sau modelul
Topografia unui produs semiconductor
 
Rapoarte anuale
 
Conturile OSIM 
 
Programul de lucru cu publicul
HOTĂRÂRE nr. 63 din 23 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr. 150 din 28 februarie 2017
 
Conducerea O.S.I.M. 
Organigrama O.S.I.M.
Regulament de Organizare şi Funcţionare, Ordin 117/30.10.2018

Codul etic şi de conduită profesională
Formular pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de etică şi conduită profesională

Sistemul de management al calităţii
 
 
   
 

Program audienţe cu publicul:

      DIRECTOR GENERAL OSIM
            Luni în intervalul orar 1000 - 1400
      Programările pentru audienţe vor fi făcute
      telefonic la nr. 021.315.90.66
      sau
      prin e-mail la adresa


Director Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
            Joi în intervalul orar 1400 - 1600
      Programările pentru audienţe vor fi făcute
      telefonic la nr. 021.306.08.00, ..., 29
                                - interior 273
      sau
      prin e-mail la adresa
Director Direcţia Juridică, Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene
            Miercuri în intervalul orar 1200 - 1400
      Programările pentru audienţe vor fi făcute
      telefonic la nr. 021.306.08.00, ..., 29
                                - interior 259
      sau
      prin e-mail la adresa
Director Direcţia Economică
            Miercuri în intervalul orar 1200 - 1400
      Programările pentru audienţe vor fi făcute
      telefonic la nr. 021.306.08.00, ..., 29
                                - interior 205
      sau
      prin e-mail la adresa

Şef Serviciul Mărci
            Marţi în intervalul orar 1000 - 1200
      Programările pentru audienţe vor fi făcute
      telefonic la nr. 021.306.08.00, ..., 29
                                - interior 297
      sau
      prin e-mail la adresa
Şef Serviciul Desene şi Modele
            Marţi în intervalul orar 1000 - 1200
      Programările pentru audienţe vor fi făcute
      telefonic la nr. 021.306.08.00, ..., 29
                                - interior 210
      sau
      prin e-mail la adresa
 
 

 
Conducerea OSIM
 
 

DIRECTOR GENERAL:  Ionuț BARBU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT:  Romulus Marius DAMIAN

 
 
Ce este Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci ?
 
 

O.S.I.M. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica în domeniu.
O.S.I.M. administrează următoarele legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale:Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie;
 
- H.G. nr. 152/1992 cu privire la Regulamentul de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie;
- Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 280/2007, publicată în M.Of.nr.876/20.12.2007
- Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare;
- Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;
- O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora;
- Legea nr. 75/1999 privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, conform Tratatului de la Budapesta la care România a aderat;
- Legea nr. 93/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie
- Normele nr.242/1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti.
 
 
Atribuţii specifice ale O.S.I.M. conform obiectului său de activitate:
 
 
- înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României.

- este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare;

- editează şi publică Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale al României;

- editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;

- administrează, conservă şi dezvoltă, întreţinând o bază de date informatizată;

- efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;

- desfăşoară cursuri de pregatire a specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale;

- editează şi publică Revista Română de Proprietate Industrială;

- atestă şi autorizează consilierii în domeniul proprietăţii industriale, ţinând evidenţa acestora în registrul naţional.

 
 
Titlul unic de protecţie a invenţiilor în Romania este brevetul de invenţie.
 
 
Durata de valabilitate a brevetului este de 20 ani şi începe de la data constituirii depozitului naţional reglementar.

Dreptul la brevet aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi; în cazul inventatorilor salariaţi, dreptul la brevet aparţine, fie inventatorului fie firmei, în conformitate cu prevederile legii sau acordului între părţi.

Condiţiile de brevetabilitate sunt armonizate cu reglementările internaţionale în vigoare.

Cererile de brevet se publică după trecerea a 18 luni de la data depozitului naţional reglementar, sau a priorităţii invocate.

Cererile de brevet publicate beneficiază de protecţie provizorie până la eliberarea brevetului.

Examinarea cererilor de brevet poate fi cerută în termen de maximum 30 de luni de la data depozitului naţional reglementar.

Pe durata a 6 luni de la publicarea hotărârii de acordare a brevetului, acesta este supus opunerii publice.

Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să efectueze fara autorizaţia sa următoarele acte:

- pentru produse:fabricarea comercializarea, oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzare sau folosirii;

- pentru procedee sau metode: folosirea acestora.

Intinderea protecţiei conferite prin brevet este determinată de conţinutul revendicărilor, care se interpretează în legătură cu descrierea şi desenele invenţiei.

 
 
Marca
 
 
este un element esenţial al strategiei întreprinderilor, ea face distincţia dintre produsele şi serviciile întreprinderii şi cele ale concurenţei.

Pentru consumator reprezintă cel mai comod mijloc da a recunoaşte rapid o categorie de produse şi servicii care i-a fost recomandată sau, pe care experienţa l-a determinat să o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură. Pentru întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri şi a păstra o clientelă. O marcă poate fi opusă altei marci, utilizată de concurenţă, numai după înregistrarea la OSIM.

Depozitul conferă primului solicitant , pentru produsele şi serviciile desemnate în cerere, un drept de proprietate, care-i permite să se opună contrafacerilor sau imitaţiilor ilegale. Astfel, eforturile manifestate de către titularul mărcii, pentru a-şi face cunoscute produsele , nu vor putea fi influenţate de către concurenţi.

Marca înregistrată devine element activ , care se poate comercializa.

Drepturile asupra mărcii pot fi transmise prin cesiune sau licenţă oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii , astfel :

a) prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comerţ în care aceasta este incorporată. Cesiunea poate fi totală sau parţială, fără limitarea teritorială a folosirii mărcii.

b) prin licenţă , exclusivă sau neexclusivă , pentru toate sau numai o parte din produsele/serviciile pentru care marca a fost inregistrată.

Drepturile titularului mărcii sunt confirmate prin certificatul de înregistrare a mărcii.

Înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii pentru produsele şi/sau serviciile pentru care s-a efectuat înregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului.Înregistrarea aduce cu sine interdicţia , pentru terţi, de a depune sau de a utiliza, fără autorizaţie, indiferent sub ce formă, marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleaşi produse sau servicii.

 
 
Indicaţia geografică 
 
 
este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esential atribuite acestei origini geografice.
 
 
Desenul sau modelul
 
 
Poate fi înregistrat ca desen sau model aspectul estetic (exterior) nou, al unui produs în două sau trei dimensiuni, având caracter individual.

Prin desen se inţeleg motivele (forme bidimensionale) prezentate pe ţesături, hârtie, porţelan, etc.

Prin model se întelege o formă tridimensională, de exemplu, aparatură electrică, mobilier, încălţăminte, etc.

Pot fi protejate ca desene sau modele: produse alimentare, articole de îmbrăcăminte (modă) şi mercerie, articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale, perii, articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice sau naturale, mobilier, articole de menaj; utilaje şi articole casnice din metal; ambalaje şi recipienti pentru păstrarea mărfurilor, ceasornicărie sau alte obiecte de măsură; instrumente de control şi semnalizare; obiecte ornamentale; mijloace de transport şi de ridicat; aparate pentru producerea, distribuţia şi transformarea energiei electrice; aparate de inregistrare, de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiilor, maşini; articole fotografice, cinematografice sau optice; instrumente muzicale; articole de imprimerie şi papetărie; maşini de birou, materiale pentru arte, învăţământ; echipamente pentru vânzări şi publicitate, semne luminoase şi indicatoare; jocuri, jucării, corturi şi articole de sport; arme, articole pirotehnice, articole de vânătoare, pescuit şi distrugerea animalelor dăunatoare; instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilaţie şi condiţionare a aerului, combustibili solizi; materiale şi aparate pentru medicina şi laboratoare; construcţii şi elemente de construcţii; aparate de iluminat; tutun şi articole pentru fumători; produse şi articole farmaceutice şi cosmetice, articole şi instrumente de toaletă; dispozitive şi echipamente destinate prevenirii şi stingerii incendiilor; pentru prevenirea accidentelor ; articole pentru întreţinerea animalelor, maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor, diverse.

Drepturile titularului care decurg din certificatul de înregistrare a desenului sau modelului sunt: dreptul exclusiv de exploatare; dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără autorizarea sa, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea importului sau stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzare sau folosirii desenului sau modelului al produsului în care acesta este incorporat.

 
 
Topografia unui produs semiconductor
 
 
este dispunerea tridimensională, oricare ar fi expresia sa, a unor elemente ale unui circuit integrat, din care cel puţin unul este un element activ şi a tuturor interconexiunilor sau a unei părţi din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensională pregatită pentru fabricarea circuitului integrat.