ARANJAMENTUL DE LA LOCARNO
privind clasificarea internationala a desenelor si modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 si revizuit la 28 septembrie 1979*)

*) Traducere.

___________________________________ ________________ __________ _______ _____ ___ __ _  

ART. 1
Instituirea unei uniuni speciale.


Adoptarea unei clasificari internationale
(1) Tarile la care se aplica prezentul aranjament formeaza o uniune speciala.
(2) Aceste tari adopta o clasificare unica pentru desene si modele industriale, denumita in cele ce urmeaza clasificare internationala.
(3) Clasificarea internationala cuprinde:
(i) o lista de clase si subclase;
(ii) o lista alfabetica de produse in care sunt incorporate desene si modele industriale, cu indicarea claselor si a subclaselor in care acestea sunt repartizate;
(iii) note explicative.
(4) Lista claselor si a subclaselor este lista anexata la prezentul aranjament, sub rezerva modificarilor si completarilor pe care i le poate aduce Comitetul de experti instituit in conformitate cu art. 3, denumit in cele ce urmeaza Comitetul de experti.
(5) Lista alfabetica de produse si notele explicative vor fi adoptate de Comitetul de experti in conformitate cu procedura prevazuta la art. 3.
(6) Clasificarea internationala poate fi modificata sau completata de Comitetul de experti, in conformitate cu procedura prevazuta la art. 3.
(7) a) Clasificarea internationala este redactata in limbile engleza si franceza.
b) Texte oficiale ale clasificarii internationale sunt, dupa consultarea guvernelor interesate, stabilite in celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea mentionata la art. 5, de catre Biroul International al Proprietatii Intelectuale, denumit in cele din urmeaza Biroul international, mentionat in Conventia privind instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, denumita in cele ce urmeaza Organizatia.

ART. 2
Utilizarea si sfera juridica a clasificarii internationale


(1) In conformitate cu conditiile prevazute de prezentul aranjament, clasificarea internationala va avea exclusiv un caracter administrativ. Cu toate acestea, fiecare tara ii poate atribui sfera juridica pe care o considera adecvata. In mod deosebit, clasificarea internationala nu leaga tarile Uniunii speciale in ceea ce priveste natura si sfera de protectie atribuita desenului sau modelului industrial in acele tari.
(2) Orice tara a Uniunii speciale isi rezerva dreptul de a utiliza clasificarea internationala ca sistem principal sau auxiliar.
(3) Oficiile din tarile Uniunii speciale vor include in documentele oficiale privind depunerea sau inregistrarea desenelor si modelelor industriale si, daca acestea sunt publicate oficial, in respectivele publicatii numerele claselor si subclaselor din clasificarea internationala carora le apartin produsele in care sunt incorporate desenele si modelele industriale.
(4) In alegerea denumirilor care vor fi inscrise in lista alfabetica a produselor, Comitetul de experti va evita, pe cat posibil, sa faca uz de denumiri asupra carora ar putea exista drepturi executive. Totusi, includerea unui termen oarecare in lista alfabetica nu va putea fi interpretata ca exprimand opinia Comitetului de experti, in sensul de a sti daca respectivul termen este sau nu este acoperit prin drepturi exclusive.


ART. 3
Comitetul de experti


(1) Rezolvarea sarcinilor prevazute la art. 1(4), 1(5) si 1(6) va fi incredintata unui comitet de experti. Fiecare tara a Uniunii speciale este reprezentata in Comitetul de experti, care este organizat in conformitate cu regulile de procedura adoptate cu o majoritate simpla de catre tarile reprezentate.
(2) Comitetul de experti adopta lista alfabetica si notele explicative cu majoritatea simpla a voturilor tarilor Uniunii speciale.
(3) Propunerile de modificare sau de completare a clasificarii internationale pot fi facute de catre oficiul oricarei tari a Uniunii speciale sau de catre Biroul international. Orice propunere facuta de un oficiu este comunicata de catre acel oficiu Biroului international. Propunerile de la oficii si de la Biroul international sunt transmise de catre Biroul international membrilor Comitetului de experti, cu maximum doua luni inaintea sesiunii Comitetului de experti in care urmeaza sa fie discutate respectivele propuneri.
(4) Hotararile Comitetului de experti privind adoptarea modificarilor si completarilor de urmeaza a fi aduse clasificarii internationale se iau cu majoritatea simpla a voturilor tarilor Uniunii speciale. Cu toate acestea, daca hotararile au ca urmare infiintarea unei clase noi sau transferul de produse dintr-o clasa in alta clasa, este necesara unanimitatea.
(5) Fiecare expert are dreptul de a vota prin corespondenta.
(6) In cazul in care o tara membra nu si-a numit un reprezentant la o anumita sesiune a Comitetului de experti sau daca expertul numit nu si-a exprimat votul in timpul sesiunii ori pe parcursul unei perioade prevazute de regulile de procedura ale Comitetului de experti, se considera ca tara respectiva a acceptata hotararea luata de catre Comitetul de experti.


ART. 4
Notificarea si publicarea clasificarii internationale, modificarilor si completarilor acesteia


(1) Lista alfabetica a produselor si notele explicative adoptate de Comitetul de experti, precum si orice modificare sau completare adusa clasificarii internationale ca urmare a hotararii acestuia sunt comunicate de catre Biroul international oficiilor tarilor Uniunii speciale. Hotararile Comitetului de experti intra in vigoare o data cu primirea comunicarii. Cu toate acestea, daca aceste hotarari implica infiintarea unei clase noi sau transferarea de produse dintr-o clasa in alta clasa, ele intre in vigoare in termen de 6 luni de la data respectivei comunicari.
(2) Biroul international, in calitate de depozitar al clasificarii internationale, introduce in aceasta clasificare modificarile si completarile care au intrat in vigoare. Anunturile privind modificarile si completarile se publica in periodicele stabilite de catre Adunare.


ART. 5
Adunarea Uniunii speciale


(1) a) Uniunea speciala are o adunare constituita din tarile Uniunii speciale.
b) Guvernul fiecarei tari a Uniunii speciale este reprezentat de un delegat care poate fi asistat de catre supleanti , consilieri si experti.
c) Cheltuielile pentru fiecare delegatie sunt suportate de catre guvernul care a desemnat-o.
(2) a) In conformitate cu prevederile art. 3, Adunarea:
(i) rezolva toate problemele referitoare la mentinerea si dezvoltarea Uniunii speciale si la aplicarea prezentului aranjament;
(ii) da directive Biroului international in legatura cu pregatirea conferintelor de revizuire;
(iii) revizuieste si aproba rapoartele si activitatile directorului general al Organizatiei, denumit in cele ce urmeaza director general, privind Uniunea speciala si da acestuia toate instructiunile privind problemele ce tin de competenta Uniunii speciale;
(iv) stabileste programul si adopta bugetul bienal al Uniunii speciale si aproba bilantul;
(v) adopta regulamentul financiar al Uniunii speciale;
(vi) decide asupra redactarii textelor oficiale ale clasificarii internationale in alte limbi decat limbile engleza si franceza;
(vii) instituie, pe langa Comitetul de experti format in conformitate cu prevederile art. 3, alte comitete de experti si grupe de lucru pe care le considera necesare pentru indeplinirea obiectivelor Uniunii speciale;
(viii) hotaraste ce tari nu sunt membre ale Uniunii speciale si ce organizatii interguvernamentale si organizatii internationale neguvernamentale sunt admise ca observatori la intrunirile sale;
(ix) adopta modificari ale art. 5-8;
(x) intreprinde orice actiuni adecvate, menite sa contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii speciale;
(xi) indeplineste orice alte sarcini asemanatoare pe care le implica prezentul aranjament.
b) In legatura cu problemele care prezinta interes si pentru alte uniuni administrative de catre Organizatie, Adunarea isi ia hotararile dupa consultarea Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(3) a) Fiecare tara membra a Adunarii dispune de un vot.
b) Jumatate din numarul tarilor membre ale Adunarii constituie cvorumul.
c) Facand abstractie de dispozitiile prevazute la lit. b) si, daca la una dintre sesiuni, numarul tarilor reprezentate este cel mai mic de jumatate, dar egal cu sau mai mare decat o treime din numarul tarilor membre ale Adunarii, Adunarea poate lua hotarari, dar, cu exceptia hotararilor privind propria sa procedura, toate hotararile devin executorii numai daca sunt indeplinite conditiile prezentate in cele ce urmeaza. Biroul international comunica aceste hotarari tarilor membre ale Adunarii care nu au fost reprezentate si le invita sa-si exprime in scris votul sau abtinerea, in termen de 3 luni de la data comunicarii. Daca, la expirarea termenului, numarul tarilor care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel putin egal cu numarul tarilor a caror lipsa a impiedicat constituirea cvorumului in timpul sesiunii, aceste hotarari devin executorii, cu conditia ca, in acelasi timp, majoritatea necesara sa fie intrunita.
d) In conformitate cu prevederile art. 8 (2), hotararile Adunarii se iau cu majoritatea a doua treimi din numarul voturilor exprimate.
e) Abtinerile nu sunt considerate voturi.
f) Un delegat poate reprezenta si vota numai pentru o singura tara.
(4) a) Adunarea se reuneste o data la 2 ani, in sesiune ordinara, la convocarea directorului general si, in absenta unor circumstante exceptionale, in aceeasi perioada si in acelasi loc cu Adunarea generala a Organizatiei.
b) Adunarea se reuneste in sesiune extraordinara la convocarea directorului general, la solicitarea unei patrimi din numarul tarilor membre ale Adunarii.
c) Ordinea de zi a fiecarei sesiuni este pregatita de catre directorul general.
(5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.


ART. 6
Biroul international


(1) a) Sarcinile administrative privind Uniunea speciala sunt indeplinite de Biroul international.
b) In mod special, Biroul international pregateste reuniunile si asigura secretariatul Adunarii, al Comitetului de experti si al altor comitete de experti similare si grupe de lucru, in conformitate ce cele stabilite de Adunare sau de Comitetul de experti.
c) Directorul general este cel mai inalt functionar al Uniunii speciale si o reprezinta.
(2) Directorul general si orice alt membru al personalului desemnat de acesta participa, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale Comitetului de experti si ale altor comitete de experti sau grupe de lucru similare, in conformitate cu cele stabilite de Adunare sau de Comitetul de experti. Directorul general sau un alt membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul acestor organe.
(3) a) In conformitate cu directivele Adunarii, Biroul international face pregatiri pentru conferintele de revizuire a prevederilor prezentului aranjament, altele decat cele ale art. 5-8.
b) Biroul international se poate consulta cu organizatii interguvernamentale si cu organizatii internationale neguvernamentale in legatura cu pregatirile pentru conferintele de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de acesta participa, fara drept de vot, la discutiile ce au loc in cursul acelor conferinte.
(4) Biroul international indeplineste orice alte sarcini atribuite acestuia.


ART. 7
Finantele


(1) a) Uniunea speciala are un buget.
b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde veniturile si cheltuielile proprii acesteia, contributia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor si, dupa caz, suma pusa la dispozitie bugetului Conferintei Organizatiei.
c) Cheltuielile care nu sunt atribuite exclusiv Uniunii speciale, ci si uneia sau mai multor uniuni administrate de Organizatie, sunt considerate cheltuieli comune uniunilor. Partea din cheltuieli comune ce revine Uniunii speciale este proportionala cu interesul pe care Uniunea speciala il are fata de acestea.
(2) Bugetul Uniunii speciale se stabileste tinand seama de cerintele de coordonare cu bugetele celorlalte uniuni administrate de Organizatie.
(3) Bugetul Uniunii speciale este din urmatoarele surse:
(i) contributiile tarilor Uniunii speciale;
(ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile prestate de Biroul international in legatura cu Uniunea speciala;
(iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international privind Uniunea speciala si drepturile aferente acestor publicatii;
(iv) cadouri, donatii si subventii;
(v) chirii, dobanzi si diverse alte venituri.
(4) a) In scopul stabilirii contributiei sale, la care se face referire la alin. (3) (i), fiecare tara a Uniunii speciale apartine clasei in care este incadrata la Uniunea de la Paris privind protectia proprietatii industriale si plateste contributiile sale anuale pe baza aceluiasi numar de unitati care a fost fixat pentru clasa respectiva in acea unitate.
b) Contributia anuala a fiecarei tari a Uniunii speciale consta intr-un cuantum al carui raport la suma totala a contributiilor anuale la bugetul Uniunii speciale al tuturor tarilor este acelasi cu raportul dintre numarul unitatilor clasei in care este incadrata si numarul total al unitatilor tuturor tarilor.
c) Contributiile sunt datorate la data de 1 ianuarie a fiecarui an.
d) Tara care are intarzieri la plata contributiilor sale nu isi poate exercita dreptul de vot in nici un organ al Uniunii speciale, daca suma restantelor este egala sau mai mare decat aceea a contributiilor datorate pe cei 2 ani precedenti. Cu toate acestea, oricare dintre organele Uniunii speciale poate permite unei astfel de tari sa continue sa isi exercite dreptul la vot in cadrul acelui organ, daca si atat timp cat i se prezinta dovada ca intarzierea platii se datoreaza unor circumstante exceptionale si inevitabile.
e) Daca bugetul nu este adoptat inainte de inceputul unei noi perioade financiare, acesta va avea acelasi nivel ca bugetul pentru anul precedent, conform prevederilor regulamentului financiar.
(5) Cuantumul taxelor si sumelor datorate pentru servicii efectuate de Biroul international in legatura cu Uniunea speciala este stabilit si raportat Adunarii de catre directorul general.
(6) a) Uniunea speciala dispune de un fond de rulment, constituit dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare tara membra a Uniunii speciale. Daca fondul devine insuficient, Adunarea hotaraste majorarea lui.
b) Cuantumul varsamantului initial al fiecarei tari la fondul mentionat sau cuantumul participarii sale la majorarea acestuia este proportional cu contributia acelei tari pentru anul in cursul caruia se stabileste fondul sau in care se ia hotararea de majorare a acestuia.
c) Proportia si modalitatile de varsamant sunt fixate de catre Adunare, la propunerea directorului general si dupa consultarea Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(7) a) In acordul de sediu, incheiat cu tara pe teritoriul careia isi are sediul Organizatia, se prevede ca, in cazul in care fondul de rulment este insuficient, tara respectiva acorda avansuri. Cuantumul acestor avansuri si conditiile in care acestea sunt acordate fac obiectul, pentru fiecare caz in parte, unor acorduri separate, incheiate intre tara respectiva si Organizatie.
b) Tara la care se face referire la lit. a) si Organizatia au fiecare dreptul de a denunta obligatia de acordare a avansurilor prin intermediul unei notificari scrise. Denuntarea produce efect la 3 ani de la incheierea anului in cursul caruia acesta a fost notificat.
(8) Verificarea conturilor se face de catre una sau mai multe tari ale Uniunii speciale sau de catre experti externi, dupa cum prevede regulamentul financiar. Acestia sunt desemnati, cu consimtamantul lor, de catre Adunare.


ART. 8
Modificarea art. 5-8


(1) Propunerile de modificare a art. 5-7 si a prezentului articol pot fi initiate de catre oricare tara a Uniunii speciale sau de catre directorul general. Aceste propuneri sunt comunicate de directorul general tarilor Uniunii speciale, cu cel putin 6 luni inainte de discutarea lor de catre Adunare.
(2) Modificarile la articolele mentionate la alin. (1) sunt adoptate de catre Adunare. Pentru adoptare, sunt necesare trei patrimi din numarul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare adusa art. 5 si prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numarul voturilor exprimate.
(3) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra in vigoare la o luna de la primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuate in conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul tarilor care erau membre ale Uniunii speciale la data adoptarii modificarii. Orice modificare adusa articolelor mentionate, acceptata in acest mod, leaga toate tarile membre ale Uniunii speciale la data la care modificarea intra in vigoare sau care devin membre la o data ulterioara, cu conditia ca orice modificare prin care se maresc obligatiile financiare ale tarilor Uniunii speciale sa lege numai acele tari care au notificat acceptarea respectivei modificari.


ART. 9
Ratificarea si aderarea; intrarea in vigoare


(1) Orice tara care este parte la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale, care a semnat prezentul aranjament, il poate ratifica, iar, daca nu l-a semnat, poate adera la acesta.
(2) Instrumentele de ratificare si de aderare se depun la directorul general.
(3) a) In ceea ce priveste primele cinci tari care si-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare, prezentul aranjament intra in vigoare in termen de 3 luni de la depunerea celui de-al cincilea instrument.
b) In ceea ce priveste oricare alta tara, prezentul aranjament intra in vigoare in termen de 3 luni de la data la care ratificarea sau aderare a fost notificata de catre directorul general, cu exceptia cazurilor in care in instrumentul de ratificare sau de aderare a fost indicata o data ulterioara. In acest din urma caz, prezentul aranjament intra in vigoare, in ceea ce priveste tara respectiva, la data astfel indicata.
(4) Ratificarea sau aderarea atrage automat dupa sine acceptarea tuturor clauzelor si accesul la toate avantajele prezentului aranjament.


ART. 10
Forta si durata aranjamentului


Prezentul aranjament are aceeasi forta si durata ca si Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale.


ART. 11
Revizuirea art. 1-4 si 9-15


(1) Art. 1-4 si 9-15 ale prezentului aranjament pot fi supuse revizuirii, in vederea introducerii imbunatatirilor dorite.
(2) Fiecare revizuire va fi examinata in cadrul unei conferinte care va avea loc cu participarea delegatiilor tarilor Uniunii speciale.


ART. 12
Denuntarea


(1) Orice tara poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresata directorului general. O astfel de denuntare afecteaza numai tara care o face, aranjamentul ramanand in vigoare si avand deplin efect fata de celelalte tari ale Uniunii speciale.
(2) Denuntarea produce efect la un an de la data la care directorul general general a primit notificarea.
(3) Dreptul la denuntare, prevazut de prezentul articol, nu este exercitat de nici o tara inainte de expirarea a 5 ani de la data la care aceasta a devenit membra a Uniunii speciale.


ART. 13
Teritorii


Prevederile art. 24 al Conventiei de la Paris privind protectia proprietatii industriale de aplica prezentului aranjament.


ART. 14
Semnare, limbi oficiale, notificari


(1) a) Prezentul aranjament este semnat intr-un singur exemplar, in limbile engleza si franceza, ambele texte avand aceeasi autenticitate, si este depus la Guvernul Elvetiei.
b) Prezentul aranjament ramane deschis semnarii la Berna, pana la data de 30 iunie 1969.
(2) Texte oficiale sunt stabilite de catre directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, si in celelalte limbi pe care le poate desemna Adunarea.
(3) Doua exemplare ale textului semnat al prezentului aranjament, certificate de catre Guvernul Elvetiei, vor fi transmise de directorul general guvernelor tarilor care l-au semnat si, la cerere, guvernului oricarei alte tari.
(4) Directorul general inregistreaza prezentul aranjament la Secretariatul Natiunilor Unite.
(5) Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor Uniunii speciale data intrarii in vigoare a prezentului aranjament, semnaturile, depunerile de instrumente de ratificare sau de aderare, acceptarile modificarilor aranjamentului, datele la care aceste modificari intra in vigoare si notificarile de denuntare.


ART. 15
Dispozitii tranzitorii


Pana in momentul in care primul director general isi preia functiile, mentiunile din prezentul aranjament, facute la adresa Biroului international al Organizatiei sau a directorului general, sunt considerate mentiuni referitoare la Birourile Internationale Unite pentru Protectia Proprietatii Intelectuale (B.I.R.P.I.), respectiv la directorul acestora.

_ __ ___ ____ _____ ______ _______ ______________________________ _______ ______ _____ ____ ___ __ _