back     CUM ÎNREGISTRAŢI LA OSIM O CERERE DE DESEN SAU DE MODEL


1. Ce poate fi înregistrat ca desen sau model
       În conformitate cu art.6 din Legea nr.129/92 republicată în 2007, privind protecţia desenelor şi modelelor “obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau un model, în sensul art.2 ( din aceeaşi lege ), este nou şi are un caracter individual ”.
       Desenul sau modelul, în conformitate cu art.2 lit. d din legea menţionată mai sus, reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia.

2. Ce nu poate fi înregistrat ca desen sau model
       Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat, conform art.8 (1) din Legea 129/1992 republicată în 2007. De asemenea, sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri (art. 9 din aceeaşi lege). Cererea va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr.8/1996 cu completările şi modificările ulterioare, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. Cererea va fi respinsă, de asemenea, dacă constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art.6 ter. din Convenţia de la Paris, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art.6 ter. din Convenţie, la care România a aderat în 1968.

3. Cercetarea documentară privind anterioritatea
       Înainte de depunerea cererii de înregistrare este util să faceţi o cercetare documentară de anterioritate în fondul documentar existent la Serviciul de Desene şi Modele pentru a afla ce este înregistrat în domeniul respectiv şi a vedea ce şanse de a obţine certificatul aveţi. Acest demers poate fi efectuat prin depunerea unei cereri tip adresate către OSIM - Serviciul Desene şi Modele, şi prin achitarea taxei corespunzătoare. Formularele de cercetare şi taxele aferente pot fi luate de la Biroul de Relaţii cu Publicul, de la un Centru Regional, de la un consilier în proprietate industrială, sau din rubrica “Servicii” a site-ului OSIM. În acelaşi sens puteţi urmări publicările efectuate lunar în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) - Secţiunea Desene şi Modele, publicaţii accesibile în site-ul OSIM prin rubrica “Publicaţii”, la Sala de lectură sau în urma achiziţionării, contra cost, de la sediul OSIM sau prin abonament.

4. Constituirea depozitului reglementar
       Pentru constituirea unui depozit reglementar, respectând art. 10 din Legea nr. 129/1992 republicată în 2007, este necesar să se depună direct la sediul OSIM (Biroul de înregistrări cereri titluri de protecţie, Camera 3, parter) sau să se transmită prin poştă cu confirmare de primire, următoarele documente:
       1) formularul tip - Cerere de înregistrare a desenului/modelului – D 01- se găseşte pagina de internet a OSIM şi trebuie să fie completat obligatoriu prin imprimare sau dactilografiere, în limba română, în conformitate cu ghidul de pe ultima pagina a acestuia, în 3 exemplare, astfel încât un exemplar să rămână solicitantului, cu numărul de ordine atribuit de acest birou. În formular trebuie să găsim:
       • solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;
       • datele de identificare ale solicitantului;
       • numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecţia;
       • indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;
       • descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse;
       • numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cererea şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului;
       • semnătura solicitantului şi, după caz, ştampila unitaţii.
       • reprezentările grafice ale desenului sau modelului, în 3 exemplare.
       2) dovada plăţii taxei de înregistrare (copia facturii fiscale obţinută de la casieria OSIM sau copia ordinului de plată) conform pct. 1 din Anexa nr. 5 a O.G. nr. 41/1998 republicată în 2006, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.
Cererea de înregistrare mai poate conţine, după caz, şi alte elemente care nu condiţionează data depozitului reglementar:
       • datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;
       • procura de reprezentare în faţa OSIM;
       • actele de prioritate, în cazul în care se invocă o prioritate de înregistrare sau de expoziţie;
       • solicitarea amânării publicării, însoţită de taxa aferentă acestei proceduri;
       • declaraţia indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.

5. Realizarea reprezentărilor grafice ale desenului sau modelului
       În conformitate cu art.20 din Legea 129/1992 republicată în 2007, cererea de desen sau model împreună cu reproducerile grafice corespunzătoare anexate, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Desene şi Modele, în formate electronic.
        La elaborarea reprezentărilor grafice vă recomandăm să ţineţi seama de taxele aferente procedurii de publicare, taxe menţionate la pct.2 din anexa 5 din O.G. 41/1998, republicată în 2006, atât privind alegerea variantei alb-negru sau color cât şi a suprafeţei pe care o ocupă fiecare dintre reprezentările grafice ale desenului/modelului de protejat. Suprafaţa unitate - minimă la taxarea procedurii de publicare - este un pătrat cu latura de 6x6 cm, iar suprafaţa maximă
admisă la publicare nu trebuie să depăşească 18x24 cm.
       Dacă se solicită protecţie pentru mai multe modele acestea vor fi numerotate astfel încât să poată fi deosebite, ca reprezentări grafice, şi vor fi coroborate cu numerele descrierilor redactate în caseta 9 de pe pag.2 a formularului cererii. Astfel, reprezentările de sine stătătoare ale unor desene/modele vor fi numerotate în ordinea şirului natural al numerelor şi începând cu 1, 2, 3, ... iar reprezentările aceluiaşi model cu 1.1, 1.2, 1.3… dacă, de exemplu, modelul trebuie reprezentat în 3 vederi distincte pentru a fi înţeles aspectul său exterior.
        Un exemplar al reproducerilor va fi plasat pe file distincte considerându-se originalul acestora şi va fi semnat, în colţul din dreapta jos, de solicitantul persoană fizică, iar în cazul unei persoane juridice, lângă semnătură, se va aplica ştampila unităţii. Celelalte două exemplare ale reproducerilor vor fi plasate pe alte file distincte, la rând, în ordinea firească a şirului natural al numerelor.
        Pe o cerere poate fi cerută protecţia mai multor desene sau modele, prin constituirea unui depozit multiplu (art.14 din Legea 129/1992 republicată în 2007), dacă acestea sunt destinate a fi încorporate în aceeaşi categorie de produse, dacă satisfac o regulă de unitate de concepţie, sau de unitate de utilizare. Un depozit multiplu poate cuprinde până la 100 de desene sau modele, în conformitate cu art.15 (1) din Regulamentul de aplicare al legii menţionate anterior.

6. Reprezentarea în faţa OSIM
       Dacă timpul nu vă permite să completaţi formularele şi să realizaţi reproducerile cerute mai sus sau, pur şi simplu nu aveţi încă experienţa necesară pentru a le realiza, vă recomandăm să apelaţi la asistenţa unui consilier în proprietate industrială autorizat, pe care îl puteţi alege din site-ul OSIM, din rubrica “Consilieri în proprietate industrială”, din Buletinele Oficiale de Proprietate Industriala tipărite de OSIM, de la Biroul de Relaţii cu Publicul, de la Sala de lectură sau de la Biblioteca tehnică ale OSIM.

7. Taxe
        Taxele percepute de OSIM pentru protecţia desenelor şi modelelor, conform O.G. 41/1998 republicată în 2006, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, şi ordinele interne ulterioare, sunt următoarele:

       • Taxa pentru depunerea cererii de înregistrare:
       - pentru primul desen/model ................................................................ 108 lei;
       - pentru fiecare desen sau model suplimentar ................................... 36 lei.

       • Taxa pentru publicarea desenului sau modelului (se achită în 5 zile de la constituirea depozitului reglementar):
       - pentru fiecare figură în spaţiu standard de 6/6 cm alb-negru ......... 72 lei;
       - pentru fiecare figură in spaţiu standard de 6/6 cm color ............... 360 lei;
       - pentru elementele caracteristice (fiecare 30 de cuvinte) ................. 36 lei:

       • Taxa pentru examinarea cererii de înregistrare (se achită în maxim o lună de la publicarea desenului sau modelului):
       - pentru primul desen sau model ......................................................... 180 lei;
       - pentru fiecare desen sau model suplimentar .................................... 36 lei;

       • Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare (se achită în maxim o lună de la comunicarea hotărârii de admitere):
       - pentru   1 -    20 desene/modele ........................................................... 72 lei;
       - pentru 21 -    50 desene/modele ........................................................ 108 lei;
       - pentru 51 - 100 desene/modele ......................................................... 180 lei.
       • Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioadă de protecţie de 5 ani (se achită în maxim o luna de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioadă de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de 5 ani):
       - pentru   1 -    20 desene/modele ......................................................... 360 lei;
       - pentru 21 -    50 desene/modele ......................................................... 450 lei;
       - pentru 51 - 100 desene/modele .......................................................... 540 lei.

       Persoanele fizice pot beneficia de o scutire de 50% din cuantumul taxelor - în condiţiile art.2 din O.G.41/1998 republicată în 2006, dacă venitul acestora, mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare, este mai mic de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni. Pentru confirmarea acestui plafon este necesar să depuneţi la dosar o adeverinţă de la locul de muncă, de la Administraţia financiară, de la rectorat, de la unitatea militară, sau un talon de pensie, după caz, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere completată pe un formular - tip.
Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele datorate OSIM , conform art.7 din O.G. menţionată, iar cele străine în euro.

8. Protecţie
       Depunerea cereri de înregistrare a desenului/modelului (constituirea depozitului reglementar) la OSIM îi asigură solicitantului un drept de prioritate (Art.15 din Legea nr.129 /92 republicată în 2007), cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen/model. Începând cu data publicării desenului/modelului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial, Secţiunea Desene şi Modele, solicitantul beneficiază de o protecţie provizorie, conform Art.34, până la eliberarea certificatului de înregistrare. Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului/modelului şi dreptul de a interzice terţilor utilizarea acestuia (Art.30).

9. Contestarea hotărârilor Comisiei de examinare
       Hotărârile Comisiei de examinare privind cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor pot fi contestate, în scris şi motivat, la OSIM, în termen de 30 zile de la data comunicării acestora în BOPI, conform art.24 din Legea 129/1992 republicată în 2007. Taxa pentru examinarea unei contestaţii este de 540 lei conform pct.11 din Anexa 5 a O.G.41/1998 republicată în 2006.

10. Protecţia în străinătate a desenelor şi modelelor industriale
       Convenţia de la Paris stipulează un termen de prioritate de 6 luni de la data depozitului reglementar pentru desen/model. Ca urmare puteţi beneficia de acest termen pentru a forma, fie un depozit internaţional la Biroul Internaţional al OMPI, conform Aranjamentului de la Haga (1960) fie, direct, prin cereri naţionale la oficiile statelor în care doriţi să extindeţi protecţia desenului/modelului, prevalându-vă de data de prioritate a depozitului din România.

11. Recomandări
       Pentru o cât mai bună înţelegere a definiţiilor celor două categorii - desenele şi modelele - a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi admise la înregistrare şi a caracteristicilor care le definesc este necesar să parcurgeţi cu atenţie:
       - Legea nr. 129 / 1992 republicată în 2007, privind protecţia desenelor şi modelelor
       - Regulamentul de aplicare a legii 129 / 1992 aprobat prin H.G. nr.211/2008 - Ghidul practic privind protecţia desenelor şi modelelor industriale în conformitate cu Legea nr.129/1992, autori: Dr. ing. Gheorghe Bucşă şi Jr. Liliana Badea.
       - "Aspectul este important " - broşură editată de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI)
       - Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 republicata în 2006 privind taxele in domeniul protecţiei proprietăţii industriale si regimul de utilizare a acestora .
       În site-ul OSIM la pagina “Desene şi Modele ” puteţi găsi toată legislaţia în domeniul respectiv, inclusiv tratate şi convenţii internaţionale la care România este parte.
       Puteţi accesa, de asemenea, legislaţia internaţională în domeniu, formularele şi taxele pentru protecţia internaţională a desenelor şi modelelor industriale.

up