ACTUL DE LA GENEVA din 2 iulie 1999
al Aranjamentului de la Haga privind anregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale*)
EMITENT: ORGANIZAeIA MONDIALA A PROPRIETAeII INTELECTUALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 28 februarie 2001

*) Traducere.

DISPOZIeII PRELIMINARE
ART. 1
Expresii prescurtate
In sensul prezentului act, se antelege prin:
(i) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul de la Haga privind depozitul international al desenelor si modelelor industriale, intitulat an cele ce urmeaza Aranjamentul de la Haga privind anregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale;
(ii) prezentul act - Aranjamentul de la Haga, astfel cum rezulta din prezentul act;
(iii) regulament de aplicare - regulamentul de aplicare a prezentului act;
(iv) prescris si prescrieri - prescris de regulamentul de aplicare si, respectiv, prescrierile regulamentului de aplicare;
(v) Conventia de la Paris - Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale, semnata la Paris la 20 martie 1883, astfel cum a fost revizuita si modificata;
(vi) anregistrare internationala - anregistrarea internationala a unui desen sau model industrial, efectuata an baza prezentului act;
(vii) cerere internationala - o cerere de anregistrare internationala;
(viii) registru international - colectia oficiala a Biroului international cuprinzand datele privind anregistrarile internationale a caror anscriere este solicitata sau autorizata de prezentul act ori de regulamentul de aplicare, oricare ar fi suportul pe care aceste date sunt conservate;
(ix) persoana - o persoana fizica sau o persoana juridica;
(x) solicitant - persoana an numele careia este depusa o cerere internationala;
(xi) titular - persoana an numele careia o anregistrare internationala este anscrisa an registrul international;
(xii) organizatie interguvernamentala - o organizatie interguvernamentala care andeplineste conditiile cerute de art. 27 alin. 1 (ii) pentru a deveni parte la prezentul act;
(xiii) parte contractanta - un stat sau o organizatie interguvernamentala parte la prezentul act;
(xiv) partea contractanta a solicitantului - partea contractanta sau una dintre partile contractante al carei solicitant beneficiaza de dreptul de a depune o cerere internationala, cu conditia sa andeplineasca, an privinta respectivei parti contractante, cel putin una dintre conditiile enuntate la art. 3; an cazul an care solicitantul are posibilitatea, an baza art. 3, sa asi aroge dreptul de a depune o cerere internationala din partea mai multor parti contractante, se antelege prin parte contractanta a solicitantului aceea care, printre aceste parti contractante, este indicata ca atare an cererea internationala;
(xv) teritoriul unei parti contractante - an cazul an care partea contractanta este un stat, teritoriul acestui stat si an cazul an care partea contractanta este o organizatie interguvernamentala, teritoriul pe care se aplica tratatul constitutiv al acestei organizatii interguvernamentale;
(xvi) oficiu - organismul ansarcinat de o parte contractanta sa acorde protectie desenelor si modelelor industriale pe teritoriul acestei parti contractante;
(xvii) oficiu care efectueaza examinarea - un oficiu care examineaza din oficiu cererile de protectie a desenelor si modelelor industriale depuse la acesta pentru a stabili cel putin daca aceste desene sau modele corespund conditiei de noutate;
(xviii) desemnare - o cerere care are drept scop ca o anregistrare internationala sa asi produca efectele antr-o parte contractanta; acest termen se aplica si anscrierii acestei cereri an registrul international;
(xix) parte contractanta desemnata si oficiu desemnat - partea contractanta si, respectiv, oficiul partii contractante la care se aplica o desemnare;
(xx) Actul din 1934 - Actul, semnat la Londra la 2 iunie 1934, al Aranjamentului de la Haga;
(xxi) Actul din 1960 - Actul, semnat la Haga la 28 noiembrie 1960, al Aranjamentului de la Haga;
(xxii) Actul aditional din 1961 - Actul, semnat la Monaco la 18 noiembrie 1961, aditional la Actul din 1934;
(xxiii) Actul complementar din 1967 - Actul complementar, semnat la Stockholm la 14 iulie 1967, astfel cum a fost modificat, al Aranjamentului de la Haga;
(xxiv) Uniune - Uniunea de la Haga creata de Aranjamentul de la Haga din 6 noiembrie 1925 si mentinuta prin actele din 1934 si 1960, Actul aditional din 1961, Actul complementar din 1967 si prezentul act;
(xxv) Adunare - Adunarea mentionata la art. 21 alin. 1 a) sau orice organism care anlocuieste aceasta Adunare;
(xxvi) Organizatie - Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
(xxvii) director general - directorul general al Organizatiei;
(xxviii) Birou international - Biroul international al Organizatiei;
(xxix) instrument de ratificare - de asemenea, instrumentele de acceptare sau de aprobare.
ART. 2
Alta protectie care decurge din legislatia partilor contractante si din unele tratate internationale
1. [Legislatia partilor contractante si unele tratate internationale] Dispozitiile prezentului aranjament nu afecteaza aplicarea oricarei protectii mai largi care poate fi acordata de legislatia unei parti contractante si nu afecteaza an nici un mod protectia acordata operelor artistice si operelor de arta prin tratatele si conventiile internationale cu privire la dreptul de autor si nici protectia acordata desenelor si modelelor industriale an baza Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert, anexat la acordul care instituie Organizatia Mondiala a Comertului.
2. [Obligatia de a se conforma Conventiei de la Paris] Fiecare parte contractanta se conformeaza dispozitiilor Conventiei de la Paris care se refera la desenele si modelele industriale.

CAP. 1
Cererea internationala si anregistrarea internationala
ART. 3
Dreptul de a depune o cerere internationala
Orice resortisant al unui stat care este o parte contractanta ori al unui stat membru al unei organizatii interguvernamentale care este parte contractanta sau orice persoana care asi are domiciliul, resedinta stabila ori o antreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa cu sediul pe teritoriul unei parti contractante are dreptul sa depuna o cerere internationala.
ART. 4
Procedura de depunere a cererii internationale
1. [Depunerea directa sau indirecta] a) Cererea internationala poate fi depusa, la alegerea solicitantului, fie direct la Biroul international, fie prin intermediul oficiului partii contractante a solicitantului.
b) In pofida subalin. a), orice parte contractanta poate notifica directorului general printr-o declaratie faptul ca nu se pot depune cereri internationale prin intermediul oficiului sau.
2. [Taxa de transmitere an cazul depunerii indirecte] Oficiul oricarei parti contractante poate cere ca solicitantul sa ai verse an propriul cont o taxa de transmitere pentru orice cerere internationala depusa prin intermediul sau.
ART. 5
Continutul cererii internationale
1. [Continutul obligatoriu al cererii internationale] Cererea internationala este redactata an limba oficiala prescrisa sau an una dintre limbile oficiale prescrise; trebuie sa figureze sau sa fie anexate:
(i) o cerere de anregistrare internationala conform prezentului act;
(ii) datele prescrise cu privire la solicitant;
(iii) numarul prescris de exemplare ale unei reproduceri sau, la alegerea solicitantului, ale mai multor reproduceri diferite ale desenului ori modelului industrial care face obiectul cererii internationale, prezentate an modul prescris; cu toate acestea, an cazul unui desen industrial (cu doua dimensiuni), pentru care o cerere de amanare a publicarii este facuta an baza alin. 5, cererea internationala poate fi ansotita de numarul prescris de specimene ale desenului an loc sa contina reproduceri;
(iv) o indicare a produsului sau produselor care constituie desenul ori modelul industrial sau an legatura cu care desenul ori modelul trebuie utilizat, an modul prescris;
(v) o indicare a partilor contractante desemnate;
(vi) taxele prescrise;
(vii) orice alte indicatii prescrise.
2. [Continutul suplimentar obligatoriu al cererii internationale] a) Orice parte contractanta al carei oficiu este un oficiu care efectueaza examinarea si a carei legislatie an momentul an care devine parte la prezentul act solicita ca o cerere de protectie a unui desen sau model industrial sa contina unul sau mai multe dintre elementele mentionate la subalin. b) pentru atribuirea, an baza acestei legislatii, a unei date de depozit pentru aceasta cerere, poate notifica aceste elemente directorului general printr-o declaratie.
b) Elementele care pot fi notificate an baza subalin. a) sunt urmatoarele:
(i) indicatii privind identitatea creatorului desenului sau modelului industrial care face obiectul cererii;
(ii) o scurta descriere a reproducerii sau a elementelor caracteristice ale desenului ori modelului industrial care face obiectul cererii;
(iii) o revendicare.
c) In cazul an care cererea internationala contine desemnarea unei parti contractante care a facut o notificare an baza subalin. a), ea trebuie sa contina, de asemenea, an modul prescris, orice element care a facut obiectul acestei notificari.
3. [Alt continut posibil al cererii internationale] Cererea internationala poate contine orice alte elemente mentionate an regulamentul de aplicare sau poate fi ansotita de acestea.
4. [Mai multe desene sau modele industriale an aceeasi cerere internationala] Sub rezerva conditiilor prescrise, o cerere internationala poate contine mai multe desene sau modele industriale.
5. [Cererea de amanare a publicarii] Cererea internationala poate contine o cerere de amanare a publicarii.
ART. 6
Prioritatea
1. [Revendicarea de prioritate] a) Cererea internationala poate contine o declaratie prin care se revendica, an baza art. 4 din Conventia de la Paris, prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse antr-o tara care este parte la aceasta conventie sau pentru o astfel de tara ori la un membru al Organizatiei Mondiale a Comertului sau pentru un astfel de membru.
b) Regulamentul de aplicare poate prevedea ca declaratia mentionata la subalin. a) poate fi facuta dupa depunerea cererii internationale. In acest caz regulamentul de aplicare prescrie an ce moment aceasta declaratie poate fi efectuata cel mai tarziu.
2. [Cererea internationala pe care se bazeaza o revendicare de prioritate] De la data depunerii sale cererea internationala are valoarea unui depozit reglementar an sensul art. 4 din Conventia de la Paris, oricare ar fi situatia sa ulterioara.
ART. 7
Taxele de desemnare
1. [Taxa de desemnare prescrisa] Taxele prescrise cuprind, sub rezerva alin. 2, o taxa de desemnare pentru fiecare parte contractanta desemnata.
2. [Taxa de desemnare individuala] Orice parte contractanta al carei oficiu este un oficiu care efectueaza examinarea si orice parte contractanta care este o organizatie interguvernamentala pot sa notifice directorului general printr-o declaratie ca pentru orice cerere internationala an care sunt desemnate, precum si pentru reannoirea oricarei anregistrari internationale care decurge dintr-o astfel de cerere internationala taxa de desemnare prescrisa, mentionata la alin. 1, este anlocuita cu o taxa de desemnare individuala al carei cuantum este indicat an declaratie, care poate fi modificat an declaratiile ulterioare. Acest cuantum poate fi stabilit de respectiva parte contractanta pentru perioada initiala de protectie si pentru fiecare perioada de reinnoire sau pentru durata maxima de protectie pe care aceasta o autorizeaza. Cu toate acestea, nu poate depasi cuantumul echivalent celui pe care oficiul respectivei parti contractante ar fi avut dreptul sa al primeasca de la solicitant pentru o protectie acordata pentru o durata echivalenta aceluiasi numar de desene si modele industriale, cuantumul an discutie fiind diminuat cu cuantumul economiilor rezultate din procedura internationala.
3. [Transferul taxelor de desemnare] Taxele de desemnare mentionate la alin. 1 si 2 sunt transferate de Biroul international partilor contractante pentru care acestea au fost platite.
ART. 8
Corectarea
1. [Examinarea cererii internationale] Daca Biroul international constata ca cererea internationala nu andeplineste an momentul primirii sale la acesta conditiile prezentului act si ale regulamentului de aplicare, acesta invita solicitantul sa o corecteze an termenul prescris.
2. [Lipsa corectarii] a) Daca solicitantul nu da curs invitatiei an termenul prescris, cererea internationala este considerata, sub rezerva subalin. b), abandonata.
b) In cazul unei neregularitati cu privire la art. 5 alin. 2 sau al unei cerinte speciale notificate directorului general de o parte contractanta conform regulamentului de aplicare, daca solicitantul nu da curs invitatiei an termenul prescris, cererea internationala este considerata ca nu contine desemnarea acestei parti contractante.
ART. 9
Data de depozit a cererii internationale
1. [Cererea internationala depusa direct] In cazul an care cererea internationala este depusa direct la Biroul international, data de depozit este, sub rezerva alin. 3, data la care Biroul international primeste cererea internationala.
2. [Cererea internationala depusa indirect] In cazul an care cererea internationala este depusa prin intermediul oficiului partii contractante a solicitantului, data de depozit este stabilita an modul prescris.
3. [Cererea internationala cu unele neregularitati] In cazul an care la data la care este primita de Biroul international cererea internationala are o neregularitate care este prescrisa ca o neregularitate care implica amanarea datei de depozit a cererii internationale, data de depozit este data la care corectarea acestei neregularitati este primita de Biroul international.
ART. 10
Inregistrarea internationala, data anregistrarii internationale, publicarea si copiile confidentiale de pe anregistrarea internationala
1. [Inregistrarea internationala] Biroul international anregistreaza fiecare desen sau model industrial care face obiectul cererii internationale an momentul primirii sale sau, an cazul an care solicitantul este invitat sa corecteze cererea an baza art. 8, de la primirea elementelor necesare pentru corectarea ei. Inregistrarea este efectuata, fie ca publicarea este sau nu este amanata, an baza art. 11.
2. [Data anregistrarii internationale] a) Sub rezerva subalin. b), data anregistrarii internationale este data de depozit a cererii internationale.
b) In cazul an care la data la care este primita de Biroul international cererea internationala contine o neregularitate cu privire la art. 5 alin. 2, data anregistrarii internationale este data la care corectarea acestei neregularitati este primita de Biroul international sau, daca data de depozit a cererii internationale este ulterioara respectivei date, data de depozit a cererii internationale.
3. [Publicarea] a) Inregistrarea internationala este publicata de Biroul international. Publicarea este considerata an toate partile contractante ca o publicitate suficienta si nici o alta publicitate nu poate fi solicitata din partea titularului.
b) Biroul international trimite fiecarui oficiu desemnat un exemplar al anregistrarii internationale publicate.
4. [Mentinerea secretului anaintea publicarii] Sub rezerva alin. 5 si a art. 11 alin. 4 b), Biroul international tine an regim secret fiecare cerere internationala si fiecare anregistrare internationala pana la publicare.
5. [Copiile confidentiale] a) Imediat dupa ce anregistrarea a fost efectuata Biroul international trimite o copie de pe anregistrarea internationala, precum si orice declaratie, document sau specimen pertinent care ansoteste cererea internationala fiecarui oficiu care i-a notificat solicitarea de a primi o astfel de copie si care a fost desemnat an cererea internationala.
b) Pana la publicarea anregistrarii internationale de Biroul international oficiul pastreaza an regim secret orice anregistrare internationala a carei copie i-a fost trimisa de Biroul international si nu poate folosi aceasta copie decat an scopul examinarii anregistrarii internationale si a cererilor de protectie a desenelor sau modelelor industriale, depuse an partea contractanta pentru care este competent sau pentru aceasta parte contractanta. In special oficiul nu poate divulga continutul unei astfel de anregistrari internationale nici unei persoane straine serviciilor sale, alta decat titularul acestei anregistrari internationale, cu exceptia efectuarii unei proceduri administrative sau judiciare cu privire la un conflict referitor la dreptul de a depune cererea internationala pe care se bazeaza anregistrarea internationala. In cazul unei astfel de proceduri administrative sau judiciare continutul anregistrarii internationale poate fi divulgat numai cu caracter confidential partilor implicate an procedura, care sunt obligate sa respecte caracterul confidential al divulgarii.
ART. 11
Amanarea publicarii
1. [Dispozitiile legislative ale partilor contractante referitoare la amanarea publicarii] a) In cazul an care legislatia unei parti contractante prevede amanarea publicarii unui desen sau model industrial pentru o perioada inferioara celei care este prescrisa, aceasta parte contractanta notifica directorului general printr-o declaratie perioada de amanare autorizata.
b) In cazul an care legislatia unei parti contractante nu prevede amanarea publicarii unui desen sau model industrial, aceasta parte contractanta notifica acest fapt directorului general printr-o declaratie.
2. [Amanarea publicarii] In cazul an care cererea internationala contine o cerere de amanare a publicarii, publicarea intervine:
(i) daca nici una dintre partile contractante desemnate an cererea internationala nu a facut o declaratie conform alin. 1, la expirarea perioadei prescrise; sau
(ii) daca una dintre partile contractante desemnate an cererea internationala a facut o declaratie, conform alin. 1 a), la expirarea perioadei care este notificata an aceasta declaratie sau, daca mai multe parti contractante desemnate au facut astfel de declaratii, la expirarea celei mai scurte perioade care este notificata an declaratiile lor.
3. [Tratamentul cererilor de amanare an cazul an care amanarea nu este posibila an baza legislatiei aplicabile] In cazul an care amanarea publicarii a fost solicitata si daca una dintre partile contractante desemnate an cererea internationala a facut, an baza alin. 1 b), o declaratie conform careia amanarea publicarii nu este posibila an baza legislatiei sale:
(i) sub rezerva pct. (ii), Biroul international notifica acest fapt solicitantului; daca an termenul prescris solicitantul nu informeaza an scris Biroul international despre retragerea desemnarii respectivei parti contractante, Biroul international nu ia an considerare cererea de amanare a publicarii;
(ii) daca, an loc sa contina reproduceri ale desenului sau modelului industrial, cererea internationala ar fi ansotita de specimene ale desenului sau modelului industrial, Biroul international nu ia an considerare desemnarea respectivei parti contractante si notifica acest fapt solicitantului.
4. [Cererea de publicare anticipata a anregistrarii internationale sau de autorizare speciala de acces la aceasta] a) Pe parcursul perioadei de amanare aplicabile an baza alin. 2 titularul poate an orice moment sa solicite publicarea unuia, mai multor sau tuturor desenelor ori modelelor industriale care fac obiectul anregistrarii internationale; an acest caz perioada de amanare pentru acest model sau desen industrial ori pentru aceste desene sau modele industriale este considerata ca a expirat la data primirii acestei cereri de catre Biroul international.
b) Pe parcursul perioadei de amanare aplicabile an baza alin. 2 titularul poate, de asemenea, an orice moment, sa solicite Biroului international sa furnizeze unui tert pe care l-a desemnat un extras al unuia, mai multor sau tuturor desenelor ori modelelor industriale care fac obiectul anregistrarii internationale sau sa autorizeze accesul acestui tert la acest model sau desen industrial ori la aceste desene sau modele industriale.
5. [Renuntarea si limitarea] a) Daca an orice moment pe parcursul perioadei de amanare aplicabile an baza alin. 2 titularul renunta la anregistrarea internationala cu privire la toate statele contractante desemnate, desenul sau modelul industrial ori desenele sau modelele industriale care fac obiectul anregistrarii internationale nu sunt publicate.
b) Daca an orice moment pe parcursul perioadei de amanare aplicabile an baza alin. 2 titularul limiteaza anregistrarea internationala, cu privire la toate partile contractante desemnate, la unul sau mai multe desene ori modele industriale care fac obiectul anregistrarii internationale, desenul sau modelul industrial ori desenele sau modelele industriale care fac obiectul anregistrarii internationale nu sunt publicate.
6. [Publicarea si furnizarea de reproduceri] a) La expirarea oricarei perioade de amanare aplicabile an baza dispozitiilor prezentului articol Biroul international publica anregistrarea internationala sub rezerva achitarii taxelor prescrise. Daca aceste taxe nu sunt achitate an modul prescris, anregistrarea internationala este radiata si publicarea nu este efectuata.
b) In cazul an care cererea internationala ar fi ansotita de unul sau de mai multe specimene ale desenului industrial, conform art. 5 alin. 1 (iii), titularul transmite Biroului international an termenul prescris numarul prescris de exemplare ale unei reproduceri a fiecarui desen ori model industrial care face obiectul acestei cereri. In masura an care titularul nu efectueaza acest lucru anregistrarea internationala este radiata si publicarea nu este efectuata.
ART. 12
Refuzul
1. [Dreptul de refuz] Oficiul unei parti contractante desemnate poate, an cazul an care conditiile an care legislatia acestei parti contractante subordoneaza protectia nu sunt antrunite an ceea ce priveste unul, mai multe sau toate desenele ori modelele industriale care fac obiectul unei anregistrari internationale, sa refuze, an parte sau an totalitate, efectele anregistrarii internationale pe teritoriul respectivei parti contractante; cu toate acestea, nici un oficiu nu poate refuza, an parte sau an totalitate, efectele unei anregistrari internationale pe motiv ca cererea internationala nu satisface an privinta formei sau a continutului sau, an baza legislatiei partii contractante respective, cerintele care sunt enuntate an prezentul act sau an regulamentul de aplicare ori cerintele care se adauga sau care difera de acesta.
2. [Notificarea refuzului] a) Refuzul efectelor unei anregistrari internationale este comunicat an termenul prescris de oficiu Biroului international printr-o notificare de refuz.
b) Orice notificare de refuz indica toate motivele pe care se bazeaza refuzul.
3. [Transmiterea notificarii de refuz; mijloace de recurs] a) Biroul international transmite fara antarziere titularului o copie de pe notificarea de refuz.
b) Titularul dispune de aceleasi mijloace de recurs daca un desen sau model industrial care face obiectul anregistrarii internationale facuse obiectul unei cereri de protectie an baza legislatiei aplicabile la oficiul care a comunicat refuzul. Aceste mijloace de recurs cuprind, cel putin, posibilitatea unei revizuiri sau a unei reexaminari a refuzului ori a unui recurs impotriva refuzului.
4. [Retragerea refuzului] Orice refuz poate fi retras, an parte sau an totalitate, an orice moment de oficiul care l-a comunicat.
ART. 13
Cerinte speciale privind unitatea desenului sau a modelului industrial
1. [Notificarea cerintelor speciale] Orice parte contractanta a carei legislatie an momentul an care devine parte la prezentul act solicita ca desenele sau modelele industriale care fac obiectul aceleiasi cereri sa satisfaca regula de unitate de conceptie, de unitate de productie sau de unitate de utilizare ori sa apartina aceluiasi ansamblu de articole sau aceleiasi compozitii de articole sau ca un singur desen ori model industrial independent si distinct sa poata fi revendicat an aceeasi cerere poate notifica aceasta cerinta directorului general printr-o declaratie. Cu toate acestea, o astfel de declaratie nu afecteaza dreptul solicitantului unei cereri internationale, chiar daca aceasta desemneaza partea contractanta care a facut aceasta declaratie, de a include mai multe desene sau modele industriale an aceasta cerere conform art. 5 alin. 4.
2. [Efectul declaratiei] Aceasta declaratie permite oficiului partii contractante care a facut-o sa refuze efectele anregistrarii internationale conform art. 12 alin. 1 pana an momentul an care se andeplineste cerinta notificata de aceasta parte contractanta.
3. [Taxele suplimentare datorate an cazul divizarii unei anregistrari] Daca an urma unei notificari de refuz an baza alin. 2 o anregistrare internationala este divizata la oficiul implicat pentru a remedia un motiv de refuz indicat an notificare, acest oficiu are dreptul de a percepe o taxa pentru fiecare cerere internationala suplimentara care ar fi fost necesara pentru evitarea acestui motiv de refuz.
ART. 14
Efectele anregistrarii internationale
1. [Efectele identice cu cele ale unei cereri conform legislatiei aplicabile] De la data anregistrarii internationale aceasta produce an fiecare parte contractanta desemnata cel putin aceleasi efecte ca o cerere depusa an mod reglementar an vederea obtinerii protectiei desenului sau modelului industrial an baza legislatiei acestei parti contractante.
2. [Efectele identice cu cele ale acordarii unei protectii conform legislatiei aplicabile] a) In fiecare parte contractanta desemnata al carei oficiu nu a comunicat refuzul conform art. 11 anregistrarea internationala produce aceleasi efecte ca acordarea protectiei desenului sau modelului industrial an baza legislatiei acestei parti contractante, cel mai tarziu de la data expirarii termenului pe parcursul caruia ea poate comunica un refuz sau, an cazul an care o parte contractanta a facut o declaratie an aceasta privinta an baza regulamentului de aplicare, cel mai tarziu an momentul specificat an aceasta declaratie.
b) In cazul an care oficiul unei parti contractante desemnate a comunicat un refuz si a retras ulterior acest refuz, an parte sau an totalitate, anregistrarea internationala produce an aceasta parte contractanta, an masura an care refuzul este retras, aceleasi efecte ca acordarea protectiei desenului sau modelului industrial an baza legislatiei respectivei parti contractante, cel mai tarziu de la data la care refuzul a fost retras.
c) Efectele atribuite anregistrarii internationale an baza prezentului alineat se aplica desenelor sau modelelor industriale care fac obiectul acestei anregistrari an modul an care au fost primite de la Biroul international de catre oficiul desemnat sau, daca este cazul, an modul an care au fost modificate an timpul procedurii an fata acestui oficiu.
3. [Declaratia privind efectul desemnarii partii contractante a solicitantului] a) Orice parte contractanta al carei oficiu este un oficiu care efectueaza examinarea poate, printr-o declaratie, sa notifice directorului general ca, an cazul an care aceasta parte contractanta este cea a solicitantului, desemnarea acestei parti contractante antr-o anregistrare internationala este fara efect.
b) In cazul an care o parte contractanta care a facut declaratia mentionata la subalin. a) este indicata antr-o cerere internationala ca partea contractanta a solicitantului si, an acelasi timp, ca o parte contractanta desemnata, Biroul international nu ia an considerare desemnarea acestei parti contractante.
ART. 15
Invalidarea
1. [Posibilitatea titularului de a-si apara drepturile] Invalidarea partiala sau totala de catre autoritatile competente ale unei parti contractante desemnate a efectelor anregistrarii internationale pe teritoriul acestei parti contractante nu poate fi pronuntata fara ca titularului sa i se fi acordat an timp util posibilitatea de a-si apara drepturile.
2. [Notificarea invalidarii] Oficiul partii contractante pe teritoriul careia efectele anregistrarii internationale au fost invalidate notifica invalidarea Biroului international an momentul an care a luat cunostinta de aceasta.
ART. 16
Inscrierea de modificari si alte aspecte privind anregistrarile internationale
1. [Inscrierea de modificari si alte aspecte] Biroul international anscrie an registrul international, an modul prescris:
(i) orice schimbare de titular al anregistrarii internationale cu privire la una, mai multe sau la toate partile contractante desemnate si cu privire la unul, mai multe sau la toate desenele ori modelele industriale care fac obiectul anregistrarii internationale, sub rezerva ca noul proprietar sa aiba dreptul de a depune o cerere internationala an baza art. 3;
(ii) orice schimbare de nume sau de adresa a titularului;
(iii) numirea unui mandatar al solicitantului sau al titularului si orice alta data pertinenta an privinta acestui mandatar;
(iv) orice renuntare a titularului la anregistrarea internationala cu privire la una, mai multe sau la toate partile contractante desemnate;
(v) orice limitare a anregistrarii internationale la unul sau mai multe desene ori modele industriale care fac obiectul acesteia, facuta de titular cu privire la una, mai multe sau la toate partile contractante desemnate;
(vi) orice invalidare de catre autoritatile competente ale unei parti contractante desemnate, pe teritoriul acestei parti contractante, a efectelor anregistrarii internationale cu privire la unul, mai multe sau la toate desenele ori modelele industriale care fac obiectul acestei anregistrari;
(vii) orice alta data pertinenta indicata an regulamentul de aplicare, cu privire la drepturile asupra unuia, mai multor sau tuturor desenelor ori modelelor industriale care fac obiectul anregistrarii internationale.
2. [Efectele anscrierii an registrul international] Orice anscriere mentionata la pct. (i), (ii), (iv), (v), (vi) si (vii) ale alin. 1 produce aceleasi efecte daca ar fi fost efectuata an registrul oficiului fiecarei parti contractante implicate, cu exceptia cazului an care o parte contractanta poate printr-o declaratie sa notifice directorului general ca o anscriere mentionata la pct. (i) al alin. 1 nu produce respectivele efecte an aceasta parte contractanta atata timp cat oficiul acestei parti contractante nu a primit declaratiile sau documentele mentionate an declaratia sus-mentionata.
3. [Taxele] Orice anscriere efectuata an baza alin. 1 poate da nastere la plata unei taxe.
4. [Publicarea] Biroul international publica o anstiintare cu privire la orice anscriere efectuata an baza alin. 1. Biroul international trimite un exemplar al publicarii anstiintarii la oficiul fiecarei parti contractante implicate.
ART. 17
Perioada initiala, reannoirea anregistrarii internationale si durata protectiei
1. [Perioada initiala a anregistrarii internationale] Inregistrarea internationala este efectuata pentru o perioada initiala de 5 ani.
2. [Reannoirea anregistrarii internationale] Inregistrarea internationala poate fi reannoita pentru perioade suplimentare de 5 ani, conform procedurii prescrise si sub rezerva achitarii taxelor prescrise.
3. [Durata protectiei an partile contractante desemnate] a) Cu conditia ca anregistrarea internationala sa fie reannoita si sub rezerva subalin. b), durata protectiei an fiecare parte contractanta desemnata este de 15 ani de la data anregistrarii internationale.
b) In cazul an care legislatia unei parti contractante desemnate prevede o durata de protectie mai mare de 15 ani pentru un desen sau model industrial caruia i s-a acordat protectie an baza acestei legislatii, durata protectiei este, cu conditia ca anregistrarea internationala sa fie reannoita, aceeasi ca cea pe care o prevede legislatia acestei parti contractante.
c) Fiecare parte contractanta notifica directorului general printr-o declaratie durata maxima de protectie prevazuta an legislatia sa.
4. [Posibilitatea de reinnoire limitata] Reannoirea anregistrarii internationale poate fi efectuata pentru una, mai multe sau toate partile contractante desemnate si pentru unul, mai multe sau toate desenele si modelele industriale care fac obiectul anregistrarii internationale.
5. [Inscrierea si publicarea reannoirii] Biroul international anscrie reinnoirile an registrul international si publica o anstiintare cu privire la acest lucru. Biroul international trimite un exemplar al publicarii anstiintarii la oficiul fiecarei parti contractante implicate.
ART. 18
Informatii referitoare la anregistrarile internationale publicate
1. [Accesul la informare] Biroul international furnizeaza oricarei persoane solicitante, an schimbul achitarii taxei prescrise, extrase din registrul international sau informatii cu privire la continutul registrului international an ceea ce priveste orice anregistrare internationala publicata.
2. [Scutirea de legalizare] Extrasele din registrul international furnizate de Biroul international sunt scutite de orice cerinta de legalizare an fiecare parte contractanta.

CAP. 2
Dispozitii administrative
ART. 19
Oficiu comun mai multor state
1. [Notificarea referitoare la un oficiu comun] Daca mai multe state care au intentia sa devina parte la prezentul act au realizat sau daca mai multe state care sunt parte la prezentul act convin sa realizeze unificarea legislatiilor lor nationale cu privire la desene si modele industriale, acestea pot notifica directorului general:
(i) ca un oficiu comun se va substitui oficiului national al fiecaruia dintre ele; si
(ii) ca totalitatea teritoriilor lor respective carora li se aplica legislatia unificata va trebui considerata ca o singura parte contractanta pentru aplicarea art. 1, 3-18 si 31.
2. [Momentul efectuarii notificarii] Notificarea mentionata la alin. 1 este efectuata:
(i) cu privire la statele care au intentia sa devina parte la prezentul act, an momentul depunerii instrumentelor mentionate la art. 27 alin. 2;
(ii) cu privire la statele care sunt parte la prezentul act, an orice moment dupa unificarea legislatiilor lor nationale.
3. [Data producerii efectelor notificarii] Notificarea mentionata la alin. 1 si 2 produce efecte:
(i) cu privire la statele care au intentia sa devina parte la prezentul act, an momentul an care aceste state devin legate prin prezentul act;
(ii) cu privire la statele care sunt parte la prezentul act, la 3 luni de la data comunicarii facute de directorul general celorlalte parti contractante sau la orice data ulterioara indicata an notificare.
ART. 20
Apartenenta la Uniunea de la Haga
Partile contractante sunt membre ale aceleiasi uniuni ca si statele care sunt parte la Actul din 1934 sau la Actul din 1960.
ART. 21
Adunarea
1. [Componenta] a) Partile contractante sunt membre ale aceleiasi adunari ca si statele care sunt legate prin art. 2 din actul complementar din 1967.
b) Fiecare membru al Adunarii este reprezentat printr-un delegat care poate fi asistat de supleanti, consilieri si experti si fiecare delegat nu poate reprezenta decat o singura parte contractanta.
c) Membrii Uniunii care nu sunt membri ai Adunarii sunt admisi la reuniunile Adunarii an calitate de observatori.
2. [Functiile] a) Adunarea:
(i) se ocupa de toate aspectele cu privire la mentinerea si dezvoltarea Uniunii si la aplicarea prezentului act;
(ii) asi exercita drepturile care ai sunt conferite an mod special si se achita de sarcinile care ai sunt atribuite an mod special an termenii prezentului act sau ai Actului complementar din 1967;
(iii) da directive directorului general cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire si decide convocarea acestor conferinte;
(iv) modifica regulamentul de aplicare;
(v) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general referitoare la Uniune si ai da toate instructiunile utile cu privire la aspectele care tin de competenta acesteia;
(vi) stabileste programul, adopta bugetul bienal al Uniunii si aproba conturile sale de anchidere;
(vii) adopta regulamentul financiar al Uniunii;
(viii) creeaza comitetele si grupele de lucru pe care le considera utile pentru a se permite realizarea obiectivelor Uniunii;
(ix) sub rezerva alin. 1c), decide care state, organizatii interguvernamentale si organizatii neguvernamentale vor fi admise la reuniunile sale an calitate de observatori;
(x) antreprinde orice alta actiune corespunzatoare an vederea realizarii obiectivelor Uniunii si se achita de orice alte functii utile an cadrul prezentului act.
b) In privinta aspectelor care intereseaza an egala masura alte uniuni administrate de Organizatie, Adunarea decide dupa ce a luat cunostinta de anstiintarea Comitetului de coordonare al Organizatiei.
3. [Cvorumul] a) Jumatate din numarul membrilor Adunarii care sunt state si care au drept de vot asupra unui anumit aspect constituie cvorumul an scopul votarii asupra acestui aspect.
b) Sub rezerva dispozitiilor subalin. a), daca an timpul unei sesiuni numarul membrilor Adunarii care sunt state, care au drept de vot asupra unui anumit aspect si care sunt reprezentati este mai mic de jumatate, dar este egal sau superior unei treimi din numarul membrilor Adunarii care sunt state si care au drept de vot asupra acestui aspect, Adunarea poate lua decizii; cu toate acestea, deciziile Adunarii, cu exceptia celor care se refera la procedura sa, nu devin executorii decat an cazul an care conditiile enuntate ulterior sunt andeplinite. Biroul international comunica respectivele decizii membrilor Adunarii care sunt state, care au drept de vot asupra respectivului aspect si care nu erau reprezentate, invitandu-le sa asi exprime an scris, an termen de 3 luni de la data comunicarii, votul sau abtinerea. Daca la expirarea acestui termen numarul respectivilor membri care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel putin egal cu numarul membrilor care lipseau pentru ca cvorumul sa fie atins an timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu conditia ca an acelasi timp majoritatea necesara sa ramana antrunita.
4. [Luarea de decizii an cadrul Adunarii] a) Adunarea depune toate eforturile de a lua decizii prin consens.
b) In cazul an care nu este posibil sa se ajunga la o decizie prin consens, decizia asupra aspectului examinat este supusa la vot. In acest caz:
(i) fiecare parte contractanta care este un stat dispune de un vot si voteaza numai an nume propriu; si
(ii) orice parte contractanta care este o organizatie interguvernamentala poate participa la vot an locul statelor sale membre cu un numar de voturi egal cu numarul statelor sale membre care sunt parte la prezentul act; nici o organizatie interguvernamentala nu participa la vot daca unul dintre statele sale membre asi exercita dreptul de vot si invers.
c) In privinta aspectelor care nu se refera decat la statele legate prin art. 2 din Actul complementar din 1967, partile contractante care nu sunt legate prin respectivul articol nu au drept de vot, an timp ce, an privinta aspectelor care nu se refera decat la partile contractante, numai acestea din urma au drept de vot.
5. [Majoritatea] a) Sub rezerva art. 24 alin. 2 si a art. 26 alin. 2, deciziile Adunarii sunt luate cu majoritatea a doua treimi din numarul voturilor exprimate.
b) Abtinerea nu se considera vot.
6. [Sesiunile] a) Adunarea se reuneste o data la 2 ani an sesiune ordinara la convocarea directorului general si, an afara cazurilor exceptionale, pe parcursul aceleiasi perioade si an aceleasi locuri ca Adunarea generala a Organizatiei.
b) Adunarea se reuneste an sesiune extraordinara la convocarea directorului general, acesta actionand fie la solicitarea unei patrimi din numarul membrilor Adunarii, fie din proprie initiativa.
c) Ordinea de zi a fiecarei sesiuni este stabilita de directorul general.
7. [Regulamentul interior] Adunarea adopta propriul regulament interior.
ART. 22
Biroul international
1. [Functiile administrative] a) Inregistrarea internationala si sarcinile conexe, precum si celelalte sarcini administrative cu privire la Uniune sunt asigurate de Biroul international.
b) In mod special Biroul international pregateste reuniunile si asigura secretariatul Adunarii si al comitetelor de experti si grupelor de lucru pe care le poate crea.
2. [Directorul general] Directorul general ocupa cea mai inalta functie din Uniune si o reprezinta.
3. [Alte reuniuni decat sesiunile Adunarii] Directorul general convoaca orice comitet sau grupa de lucru creata de Adunare si orice alta reuniune care se ocupa de aspecte care intereseaza Uniunea.
4. [Rolul Biroului international la Adunare si la alte reuniuni] a) Directorul general si persoanele desemnate de acesta iau parte fara drept de vot la toate reuniunile Adunarii si ale comitetelor si grupelor de lucru create de Adunare, precum si la orice alta reuniune convocata de directorul general sub auspiciile Uniunii.
b) Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este din oficiu secretar al Adunarii si al comitetelor, grupelor de lucru si al altor reuniuni mentionate la subalin. a).
5. [Conferintele] a) Biroul international, conform directivelor Adunarii, pregateste conferintele de revizuire.
b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale, precum si organizatii neguvernamentale internationale si nationale cu privire la pregatirea acestor conferinte.
c) Directorul general si persoanele desemnate de acesta iau parte fara drept de vot la dezbaterile conferintelor de revizuire.
6. [Alte functii] Biroul international andeplineste toate celelalte sarcini care ai sunt atribuite an legatura cu prezentul act.
ART. 23
Finante
1. [Bugetul] a) Uniunea are un buget.
b) Bugetul Uniunii cuprinde ancasarile si cheltuielile proprii ale Uniunii si contributia sa la bugetul cheltuielilor comune ale uniunilor administrate de Organizatie.
c) Sunt considerate cheltuieli comune ale uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite an mod exclusiv Uniunii, ci si uneia sau mai multor alte uniuni administrate de Organizatie. Partea Uniunii la aceste cheltuieli comune este proportionala cu beneficiul pe care aceste cheltuieli al prezinta pentru ea.
2. [Coordonarea cu bugetele altor uniuni] Bugetul Uniunii este stabilit tinandu-se seama de cerintele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizatie.
3. [Sursele de finantare a bugetului] Bugetul Uniunii este finantat din urmatoarele surse:
(i) taxele referitoare la anregistrarile internationale;
(ii) sumele datorate pentru celelalte servicii oferite de Biroul international an numele Uniunii;
(iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international cu privire la Uniune si drepturile aferente acestor publicatii;
(iv) donatiile, dispozitiile testamentare si subventiile;
(v) chiriile, dobanzile si alte diverse venituri.
4. [Stabilirea taxelor si a sumelor datorate; cuantumul bugetului]
a) Cuantumul taxelor mentionate la alin. 3(i) este stabilit de Adunare la propunerea directorului general. Sumele datorate mentionate la alin. 3(ii) sunt stabilite de directorul general si sunt aplicabile an mod provizoriu pana an momentul an care Adunarea se pronunta la urmatoarea sa sesiune.
b) Cuantumul taxelor mentionate la alin. 3(i) este stabilit astfel ancat ancasarile Uniunii care provin din taxe si din alte surse de venituri sa permita cel putin acoperirea tuturor cheltuielilor Biroului international care intereseaza Uniunea.
c) In cazul an care bugetul nu este adoptat anaintea anceperii unui nou exercitiu bugetul anului precedent este reannoit conform modalitatilor prevazute de regulamentul financiar.
5. [Fondul de rulment Uniunea are un fond de rulment constituit din excedentele de ancasari si, daca aceste excedente nu sunt suficiente, dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare membru al Uniunii. Daca fondul devine insuficient, Adunarea decide cresterea acestuia. Proportia si modalitatile de varsamant sunt stabilite de Adunare la propunerea directorului general.
6. [Avansurile aprobate de statul gazda] a) Acordul de sediu ancheiat cu statul pe teritoriul caruia Organizatia asi are sediul prevede ca, daca fondul de rulment nu este suficient, acest stat sa acorde avansuri. Cuantumul acestor avansuri si conditiile an care sunt acordate fac obiectul, an fiecare caz, unor acorduri separate antre statul an cauza si Organizatie.
b) Statul mentionat la subalin. a) si Organizatia au fiecare dreptul sa denunte angajamentul de a acorda avansuri prin intermediul unei notificari scrise. Denuntarea produce efecte la 3 ani de la ancheierea anului an cursul caruia a fost notificata.
7. [Verificarea conturilor] Verificarea conturilor este asigurata, conform modalitatilor prevazute de regulamentul financiar, de unul sau mai multe state membre ale Uniunii sau de controlori externi care sunt desemnati de Adunare, cu consimtamantul acestora.
ART. 24
Regulamentul de aplicare
1. [Obiectul] Regulamentul de aplicare determina modalitatile de aplicare a prezentului act. Regulamentul cuprinde an special dispozitii referitoare la:
(i) aspecte care, an termenii prezentului act, trebuie sa faca obiect de prescriptii;
(ii) detalii destinate sa completeze dispozitiile prezentului act sau toate detaliile utile pentru aplicarea lor;
(iii) toate cerintele, aspectele sau procedurile de ordin administrativ.
2. [Modificarea unor dispozitii ale regulamentului de aplicare] a) Regulamentul de aplicare poate specifica ca unele dintre dispozitiile sale pot fi modificate numai an unanimitate sau numai cu majoritate de patru cincimi.
b) Pentru ca cerinta unanimitatii sau a unei majoritati de patru cincimi sa nu se mai aplice an viitor pentru modificarea unei dispozitii a regulamentului de aplicare, se solicita unanimitatea.
c) Pentru ca cerinta unanimitatii sau a unei majoritati de patru cincimi sa se aplice an viitor pentru modificarea unei dispozitii a regulamentului de aplicare, se solicita o majoritate de patru cincimi.
3. [Divergenta antre prezentul act si regulamentul de aplicare] In cazul divergentei antre dispozitiile prezentului act si cele ale regulamentului de aplicare, primele au prioritate.

CAP. 3
Revizuire si modificare
ART. 25
Revizuirea prezentului act
1. [Conferintele de revizuire] Prezentul act poate fi revizuit de o conferinta a partilor contractante.
2. [Revizuirea sau modificarea unor articole] Art. 21, 22, 23 si 26 pot fi modificate fie printr-o conferinta de revizuire, fie de catre Adunare conform dispozitiilor art. 26.
ART. 26
Modificarea unor articole de catre Adunare
1. [Propunerile de modificare] a) Propuneri de modificare a art. 21, 22, 23 si a prezentului articol de catre Adunare pot fi prezentate de orice parte contractanta sau de directorul general.
b) Aceste propuneri sunt comunicate de directorul general partilor contractante cu cel putin 6 luni anainte de a fi supuse examinarii Adunarii.
2. [Majoritatea] Adoptarea oricarei modificari a articolelor mentionate la alin. 1 necesita o majoritate de trei patrimi; cu toate acestea, adoptarea oricarei modificari a art. 21 sau a prezentului alineat necesita o majoritate de patru cincimi.
3. [Intrarea an vigoare] a) Cu exceptia cazului an care subalin. b) se aplica, orice modificare a articolelor mentionate la alin. 1 intra an vigoare la o luna dupa ce directorul general a primit, din partea a trei patrimi din numarul partilor contractante care erau membre ale Adunarii an momentul an care modificarea a fost adoptata si care aveau drept de vot cu privire la aceasta modificare, notificari scrise care se refera la acceptarea acestei modificari an conformitate cu regulile lor constitutionale respective.
b) O modificare a art. 21 alin. 3 sau 4 ori a prezentului subalineat nu intra an vigoare daca an cele 6 luni ulterioare adoptarii sale de Adunare o parte contractanta notifica directorului general ca nu accepta aceasta modificare.
c) Orice modificare ce intra an vigoare conform dispozitiilor prezentului alineat leaga toate statele si toate organizatiile interguvernamentale care sunt parti contractante an momentul an care modificarea intra an vigoare sau care devin parti contractante la o data ulterioara.

CAP. 4
Clauze finale
ART. 27
Conditii si modalitati de a deveni parte la prezentul act
1. [Conditii de andeplinit] Sub rezerva alin. 2 si 3 si a art. 8:
(i) orice stat membru al Organizatiei poate semna prezentul act si poate deveni parte la acesta;
(ii) orice organizatie interguvernamentala care gireaza un oficiu la care protectia desenelor si modelelor industriale poate fi obtinuta cu efect pe teritoriul pe care se aplica tratatul constitutiv al organizatiei interguvernamentale poate semna prezentul act si poate deveni parte la acesta, sub rezerva ca cel putin unul dintre statele membre ale sale sa fie membru al Organizatiei si ca acest oficiu sa nu fi facut obiectul unei notificari an baza art. 19.
2. [Ratificarea sau aderarea] Orice stat sau organizatie interguvernamentala mentionata la alin. 1 poate depune:
(i) un instrument de ratificare, daca a semnat prezentul act; sau
(ii) un instrument de aderare, daca nu a semnat prezentul act.
3. [Data producerii de efecte ale depunerii] a) Sub rezerva subalin. b)-d), data producerii de efecte ale depunerii unui instrument de ratificare sau de aderare este data la care acest instrument este depus.
b) Data producerii de efecte ale depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare al oricarui stat pentru care protectia desenelor si modelelor industriale poate fi obtinuta numai prin intermediul oficiului girat de o organizatie interguvernamentala la care acest stat este membru este data la care instrumentul acestei organizatii interguvernamentale este depus, daca aceasta data este ulterioara datei la care instrumentul respectivului stat a fost depus.
c) Data producerii de efecte ale depunerii oricarui instrument de ratificare sau de aderare care contine notificarea mentionata la art. 19 sau care este ansotit de aceasta este data la care este depus ultimul dintre instrumentele statelor membre ale grupului de state care au efectuat respectiva notificare.
d) Orice instrument de ratificare sau de aderare a unui stat poate contine o declaratie sau poate fi ansotit de o declaratie, an termenii careia nu trebuie sa fie considerat depus decat daca instrumentul unui alt stat sau al unei organizatii interguvernamentale ori cele ale altor doua state sau cele ale unui alt stat si al unei organizatii interguvernamentale, ale caror nume sunt mentionate si care andeplinesc conditiile necesare pentru a deveni parte la prezentul act, sunt, de asemenea, depuse. Instrumentul care contine o astfel de declaratie sau care este ansotit de o astfel de declaratie este considerat ca a fost depus an ziua an care conditia indicata an declaratie este andeplinita. Cu toate acestea, an cazul an care un instrument indicat an declaratie contine el ansusi o declaratie de acelasi tip sau este el ansusi ansotit de o declaratie de acelasi tip, acest instrument este considerat depus an ziua an care conditia indicata an aceasta din urma declaratie este andeplinita.
e) Orice declaratie facuta an baza subalin. d) poate an orice moment sa fie retrasa, an parte sau an totalitate. Retragerea produce efecte la data la care notificarea de retragere este primita de directorul general.
ART. 28
Data producerii de efecte ale ratificarilor si aderarilor
1. [Instrumentele de luat an considerare] In sensul prezentului articol, sunt luate an considerare numai instrumentele de ratificare sau de aderare care sunt depuse de statele ori de organizatiile interguvernamentale mentionate la art. 27 alin. 1 si pentru care conditiile art. 27 alin. 3, care determina data producerii de efecte, sunt andeplinite.
2. [Intrarea an vigoare a prezentului act] Prezentul act intra an vigoare la 3 luni dupa ce 6 state si-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare, cu conditia ca, dupa statisticile anuale cele mai recente, reunite de Biroul international, cel putin 3 dintre aceste state sa andeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:
(i) cel putin 3.000 de cereri de protectie pentru desene sau modele industriale au fost depuse an statul luat an considerare sau pentru acest stat; sau
(ii) cel putin 1.000 de cereri de protectie pentru desene sau modele industriale au fost depuse an statul luat an considerare sau pentru acesta de catre rezidentii altor state decat acest stat.
3. [Intrarea an vigoare a ratificarilor si aderarilor] a) Orice stat sau orice organizatie interguvernamentala care si-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare cu cel putin 3 luni anaintea intrarii an vigoare a prezentului act devine legata de acesta la data intrarii sale an vigoare.
b) Orice alt stat sau organizatie interguvernamentala devine legata de prezentul act la 3 luni de la data la care si-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare ori la orice data ulterioara indicata an acest instrument.
ART. 29
Interzicerea de a face rezerve
Nici o rezerva nu poate fi facuta cu privire la prezentul act.
ART. 30
Declaratii facute de partile contractante
1. [Momentul efectuarii declaratiilor] Orice declaratie, conform art. 4 alin. 1b), art. 5 alin. 2a), art. 7 alin. 2, art. 11 alin. 1, art. 13 alin. 1, art. 14 alin. 3, art. 16 alin. 2 sau art. 17 alin. 3c), poate fi facuta:
(i) an momentul depunerii unui instrument mentionat la art. 27 alin. 2, caz an care produce efecte la data la care statul sau organizatia interguvernamentala care a facut declaratia devine legata de prezentul act; sau
(ii) dupa depunerea unui instrument mentionat la art. 27 alin. 2, caz an care produce efecte la 3 luni de la data primirii sale de directorul general sau la orice data ulterioara care este indicata, dar nu se aplica decat la anregistrarile internationale a caror data este identica sau ulterioara datei la care a produs efecte.
2. [Declaratiile statelor care au un oficiu comun] In pofida alin. 1, orice declaratie mentionata la respectivul alineat care a fost facuta de un stat care a notificat directorului general, an acelasi timp cu unul sau mai multe alte state, an baza art. 19 alin. 1, anlocuirea cu un oficiu comun a oficiilor lor nationale nu produce efecte decat daca acest alt stat sau aceste alte state fac o declaratie corespunzatoare.
3. [Retragerea de declaratii] Orice declaratie mentionata la alin. 1 poate fi retrasa an orice moment printr-o notificare adresata directorului general. O astfel de retragere produce efecte la 3 luni de la data primirii notificarii de catre directorul general sau la orice data ulterioara indicata an notificare. In cazul unei declaratii conform art. 7 alin. 2, retragerea nu are repercusiuni asupra cererilor internationale depuse anaintea producerii de efecte ale respectivei retrageri.
ART. 31
Aplicabilitatea actelor din 1934 si 1960
1. [Relatiile dintre statele care sunt parte an acelasi timp la prezentul act si la Actul din 1934 sau la Actul din 1960] Numai prezentul act leaga an relatiile lor reciproce statele care sunt parte an acelasi timp la prezentul act si la Actul din 1934 sau la Actul din 1960. Cu toate acestea respectivele state sunt obligate sa aplice an relatiile lor reciproce dispozitiile Actului din 1934 sau ale Actului din 1960, dupa caz, la desenele si modelele industriale depuse la Biroul international anterior datei la care prezentul act le leaga an relatiile lor reciproce.
2. [Relatiile dintre statele care sunt parte an acelasi timp la prezentul act si la Actul din 1934 sau la Actul din 1960 si statele care sunt parte la Actul din 1934 sau la Actul din 1960 si nu sunt parte la prezentul act] a) Orice stat care este parte an acelasi timp la prezentul act si la Actul din 1934 este obligat sa aplice dispozitiile Actului din 1934 an relatiile sale cu statele care sunt parte la Actul din 1934 fara a fi an acelasi timp parte la Actul din 1960 sau la prezentul act.
b) Orice stat care este parte an acelasi timp la prezentul act si la Actul din 1960 este obligat sa aplice dispozitiile Actului din 1960 an relatiile sale cu statele care sunt parte la Actul din 1960 fara a fi an acelasi timp parte la prezentul act.
ART. 32
Denuntarea prezentului act
1. [Notificarea] Orice parte contractanta poate denunta prezentul act printr-o notificare adresata directorului general.
2. [Producerea de efecte] Denuntarea produce efecte la un an de la data la care directorul general a primit notificarea sau la orice data ulterioara indicata an notificare. Denuntarea nu are nici o repercusiune asupra aplicarii prezentului act la cererile internationale care sunt an instanta si la anregistrarile internationale care sunt an vigoare, an ceea ce priveste partea contractanta an cauza, an momentul producerii de efecte ale denuntarii.
ART. 33
Limbile oficiale ale prezentului act; semnarea
1. [Textele originale; textele oficiale] a) Prezentul act este semnat antr-un singur exemplar original an limbile franceza, engleza, araba, chineza, spaniola si rusa, toate aceste texte fiind considerate autentice an egala masura.
b) Textele oficiale sunt stabilite de directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, an alte limbi oficiale pe care Adunarea le poate indica.
2. [Termenul de semnare] Prezentul act ramane deschis semnarii la sediul Organizatiei timp de un an de la adoptarea sa.
ART. 34
Depozitarul
Directorul general este depozitarul prezentului act.
---------------