Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea


Pentru secţiunea Consilieri în Proprietate Industrială accesaţi noua filă la acest link

..............................................................................................................................
Arhiva :Home
 
 

       CNCPIR - Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

Anunţ:

CNCPIR organizează un simpozion de brevete la Hotelul Capşa din Bucureşti în data de vineri 15 Noiembrie 2013.
Simpozionul îşi propune sa trateze atât aspecte privind Brevetul Unitar şi Curtea Unică de Brevete, căt şi aspecte practice ale obţinerii dreptului la brevet în România.
Taxa de participare la simpozion este în valoare de 150 RON şi cuprinde participarea la simpozion, masa de pranz şi pauza de cafea. Pentru înscrieri şi relaţii vă rugăm contactaţi Secretariatul Camerei: office@patent-chamber.ro , tel. 0722438016.
Ataşat puteţi vedea programul provizoriu al simpozionului.

 
      AGENŢIILE SPECIALIZATE ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ membre ale camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială

      CONSILIERI în proprietate industrială, membri ai camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicaţi în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, autorizaţi pentru domeniul :

- Brevetelor de Invenţie

- Mărcilor şi Indicaţiilor Geografice

- Desenelor şi Modelelor

- Topografiilor de Produse Semiconductoare

- Lista noilor consilieri

- Lista consilieri suspendaţi începând cu luna ianuarie 2017

Anunţ !

În atenţia candidaţilor la examenul de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială


Decizie privind admiterea candidaţilor în urma examenului de atestare a consilierilor în proprietate industrială, sesiunea 20 - 24 mai 2013.

Lista candidatilor care au promovat examenul pentru atestarea calitatii de consilier în proprietate industriala, în sesiunea 20 - 24 mai 2013, pentru obiectele:

Brevete de invenţie

Marci si indicatii geografice

Desene si modele

03.06.2013
Anunţ !

În atenţia candidaţilor  "EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT"

Data limită pentru transmiterea candidaturilor la OSIM s-a extins de la 23 mai 2013, la 21 iunie 2013Anunţ !

În atenţia candidaţilor la examenul de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială


Repartizarea candidaţilor pe sălile de examen

- Obiectul - MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE - 22 mai 2013

- Obiectul - BREVETE DE INVENŢIE - 20 - 21 mai 2013

- Obiectul - DESENE ŞI MODELE - 23 mai 2013Anunţ !

În atenţia candidaţilor la examenul de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială


Lista candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială 20 - 24 mai 2013

Anunţ !

În atenţia candidaţilor  "EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT"

Atragem atenţia potenţialilor candidaţi la "EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT" că independent de derularea procedurii de preselecţie naţională, trebuie să se înscrie la examenul de pre-examinare pe website www.epo.org/eqe pană la data de 21.05.2013.

Anunţ !

"EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT"
Oportunitate pentru începerea unei cariere  europene în domeniul brevetelor de invenţie!

În atenţia viitorilor candidaţi la EQE - Se lansează o nouă fază a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenul pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).

Proiectul este lansat de către Oficiului European de Brevete şi Academia OEB, în vederea :
- reînnoirii corpului de consilieri  naţionali, aflaţi pe listele OEB;
- pregătirii candidaţilor şi a măririi ratei de promovabilitate la examenul susţinut în faţa OEB;  
- creşterii numărului de consilieri care să reprezinte interesele naţionalilor în faţa OEB.

Data limită pentru înscriere la OSIM este 23 mai 2013.

Documentele, care se vor depune într-una din limbile oficiale ale OEB - engleză, franceză, germană sunt următoarele:
- formularul de înscriere şi declaraţie (model tip);
- scrisoare de intenţie;
- Curriculum Vitae
- recomandare din partea unui membru al CNCPIR, din care să rezulte pregătirea de cel puţin 1 an a candidatului, în domeniul brevetelor de invenţie, sub îndrumarea acestuia;

Totodata  canditatul va depune şi un atestat de absolvire, cel puţin nivel mediu, a unor cursuri de  limbi străine: engleză, franceză sau germană.

Având în vedere faptul că, în etapa a doua a proiectului candidaţii trebuie să opteze pentru continuarea pregătirii în unul dinte domeniile electricitate/mecanică/chimie, ei vor  depune şi un document de motivare şi susţinere din care să reiasă capacitatea candidatului de a susţine proba de examen, într-unul dintre aceste domenii.

Candidaţii vor transmite toate documentele pe email la OSIM, în atenţia doamnei Petcu Florentina – expert Relaţii Internaţionale şi secretar al Comisiei de analiză a solicitărilor EQE-CSP, la adresa petcu.florentina@osim.ro

Recrutarea candidaţilor se va face de către o Comisie de analiză a solicitărilor EQE-CSP (Applicant Review Board), formată din 3 specialişti din cadrul OSIM,  un reprezentant naţional al  Institutului European de Brevete (epi) şi un reprezentant al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR).
Comisia va realiza preselecţia naţională a cursanţilor, urmând ca faza a doua, respectiv selecţia finală, să fie făcută de către OEB.

Atragem atenţia potenţialilor candidaţi la "EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT" că independent de derularea procedurii de preselecţie naţională, trebuie să se înscrie la examenul de pre-examinare pe website www.epo.org/eqe pană la data de 21.05.2013.

Detalii  despre acest proiectAnunţ pentru candidaţii la examenul de consilieri în proprietate industrială

În vederea eliberării la timp a adeverinţei de efectuare a practicii în PI, cei care urmează să se inscrie la examenul pentru dobândirea calităţii de consilier sunt rugaţi să aducă/transmită la sediul CNCPIR (office@patent-chamber.ro, tel: 031 437 02 14, fax: 031 437 02 15, www.patent-chamber.ro) documentele care dovedesc practica de cel puţin 3 ani în domeniul PI, împreună cu o cerere care să menţioneze şi obiectele la care vor să susţină examenul, până la data de 22 aprilie 2013.

Comisia pentru probleme profesionale a CNCPIR

ANUNŢ !
EXAMEN PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ  în perioada 20.05.2013 - 24.05.2013


Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează la sediul său, din str. Ion Ghica nr. 5, examenul pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială.

Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.G. nr.66/2000 republicată, modificată şi completată de Legea nr.331 din 17 iulie 2006 şi a Instrucţiunilor nr.108/17.10.2002 de aplicare a O.G. nr.66/2000, modificate prin Ordinul nr.113/17.09.2009, pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:

Brevete de invenţie

- proba teoretică - luni, 20.05.2013, ora 9
- probele practice -  marţi, 21.05.2013, ora 9 

- Mărci şi Indicaţii Geografice – miercuri, 22.05.2013, ora 9

- Desene şi Modele – joi, 23.05.2013, ora 9

- Topografii de produse semiconductoare – vineri, 24.05.2013, ora 9 

Înscrierile se fac la OSIM începând cu data de 08.04.2013, pe baza de cerere, redactata în limba română, pe care solicitantul o va depune direct la registratura OSIM sau prin posta, trimisa recomandata cu confirmare de primire. Cererea tip se gaseste la registratura OSIM si pe pagina de internet www.osim.ro.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente, depuse pe propria raspundere:
            ‑ curriculum vitae;
            ‑ copie a certificatului de naştere;
            ‑ copie a diplomei de absolvire a unui institut sau universităţi de învăţământ superior, cu menţionarea specializării tehnice, ştiinţifice sau juridice;
            - cazier judiciar;
            - copie după cartea de identitate;
            ‑ o adeverinţă eliberată de societatea ori unitatea în care solicitantul şi-a desfasurat sau îşi desfăşoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minim 3 ani în domeniul profesiei de bază;
            ‑ adeverinţa care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietăţii industriale eliberată sau vizată de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România.
           - dovada de plată a tarifului de înscriere la examen, în funcţie de numărul de obiecte de proprietate industrială la care s‑a înscris.

Tariful pentru înscrierea la examen este de 300 lei pentru fiecare dintre obiectele dreptului de proprietate industriala si va fi achitat, la caseria OSIM sau în contul IBAN RO89TREZ7005025XXX000278 - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4266081.
Data limita de înscriere, respectiv de depunere a dosarului, este 07.05.2013.

CONDITII DE ÎNSCRIERE

Conform art.5 al OG nr. 66/2000 republicata în temeiul art III din Legea nr.437/2002, completata si modificata de legea nr. 331 din 17 iulie 2006, calitatea de consilier în proprietate industriala poate fi dobândita, în urma promovarii unui examen sustinut în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, în conditiile specificate de prezenta ordonanta, de catre persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) este cetatean român, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European;
b) are domiciliul, resedinta sau sediul profesional în România;
c) are deplina capacitate de exercitiu;
d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice;
e) are o practica de cel putin 3 ani în domeniul pregatirii profesionale de baza si de cel putin 3 ani în domeniul proprietatii industriale. Cele doua perioade pot fi suprapuse total sau partial;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala care o face nedemna de a fi consilier în proprietate industriala. În conformitate cu art.10 din Instructiunile nr. 108 /17.10.2002 candidatii la examen pot opta pentru sustinerea examenului la unul sau mai multe obiecte dupa cum urmeaza:
a) absolventii institutelor de invatamânt superior cu profil tehnic, medical sau cei ai universitatilor facultatilor de profil real sau juridic sau asimilate acestora, pot candida pentru sustinerea examenului la toate obiectele;
b) absolventii universitatilor facultatilor de profil uman, economic sau asimilate acestora pot candida pentru sustinerea examenului pentru obiectul marci si indicatii geografice;
c) absolventii institutiilor de arte plastice si design pot candida pentru sustinerea examenului la obiectul desene si modele si la obiectul marci si indicatii geografice.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa SERVICIULUI STRATEGIE MARKETING int. 289, 221.

În vederea obtinerii adeverintei care atesta practica de 3 ani în domeniul proprietatii industriale veti contacta Camera Nationala a Consilierilor în Proprietate Industriala din România:
- Str. Matei Voievod nr. 103 – 113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, cod postal 021453, sector 2, Bucuresti,
- telefon - 0314370214,
- fax - 0314370215,
- e-mail : office@patent-chamber.ro,
- site: www.patent-chamber.ro.

 
       CNCPIR - Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
 
      AGENŢIILE SPECIALIZATE ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ membre ale camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială

      CONSILIERI în proprietate industrială, membri ai camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicaţi în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, autorizaţi pentru domeniul :

- Brevetelor de Invenţie

- Mărcilor şi Indicaţiilor Geografice

- Desenelor şi Modelelor

- Topografiilor de Produse Semiconductoare

- Lista noilor consilieri

- Lista consilieri suspendaţi începând cu luna mai 2013

21.09.2012
Cursuri de iniţiere în domeniul PI
Examen de atestare a consilierilor în PI

Având în vedere faptul că la ediţia precedentă a cursurilor de iniţiere în domeniul proprietăţii industriale, au fost puţini solicitanţi acestea au fost amânate, conducerea OSIM decizând reprogramarea astfel:
Cursurile de iniţiere în domeniul proprietăţii industriale se vor organiza la sediul OSIM în perioada 18.02.2013 – 16.03.2013. Condiţiile de înscriere vor fi afişate în timp util pe pagina www.osim.ro.

Examenul pentru dobândirea calităţii de consilier  în proprietate industrială se va organiza la sediul OSIM  în perioada 22 - 26.04.2013. Detalii despre organizarea examenului vor fi afişate pe pagina www.osim.ro cu 60 de zile înainte de data desfăşurării.

31.07.2012
ANUNŢ CNCPIR

Stimati colegi consilieri,

Va anuntam organizarea celui de-al doilea ciclu de pregatire epi-ceipi Basic Training Course.
Primul ciclu de pregatire de doi ani s-a încheiat în iunie 2012 , iar rezultatele obtinute de candidati la examenul pentru consilieri europeni de brevete din martie 2012 dovedesc utilitatea si oportunitatea organizarii cursului in Bucuresti.
Anul acesta reîncepem un nou ciclu de studiu de 2 ani. Primul an (2012-2013) se refera la aspectele de fond în fata OEB, si se intentioneaza începerea acestuia în septembrie 2012.
Persoanele interesate sunt rugate sa consulte programa de studiu si formularul de înregistrare anexate.
Înscrierea se face la CEIPI Strasbourg, www.ceipi.edu, fiind inca deschisa.
Dupa înscriere, va rugam sa anuntati înscrierea dvs si la secretariatul CNCPIR, mentionând datele de contact pentru a primi informatiile necesare desfasurarii cursului.

Va multumim si va asteptam,

Consiliul de conducere al CNCPIR

ANUNŢ

În atenţia consilierilor şi a viitorilor candidaţi la EQE


În data de 09.07.2012 la sediul OSIM, a avut loc întâlnirea dintre conducerea OSIM şi respectiv conducerea şi reprezentanţi ai Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR).

Cu acest prilej Domnul Director General Adjunct - dr. ing. Alexandru Cristian Ştrenc a prezentat programul de cooperare cu Oficiul European de Brevete (OEB) privind participarea consilierilor din România la cursurile de pregătire pentru EQE (European Qualifying Examination). Expunerea s-a bazat integral pe slide-ul prezentării făcute la recenta întâlnire pe probleme de cooperare de la Dubrovnik dintre reprezentanţii Oficiilor naţionale şi conducerea OEB.
      Vizualizare prezentare

A fost subliniată susţinerea financiară a întregului spectru de pregătire (limbi străine, preexaminare, examinare) de către OEB, în principiu în proporţie de 100% a viitorilor candidaţi.

Se impune recrutarea de noi candidaţi care vor beneficia de ajutorul financiar al OEB prin intermediul OSIM.

OSIM împreună cu CNCPIR vor face selecţia cursanţilor începând cu luna octombrie a anului 2012.

În cadrul aceleaţi întâlniri la propunerea dlui. Alexandru Ştrenc s-a convenit identificarea de către CNCPIR a tuturor problemelor ridicate de aplicarea O.G. nr. 66/2000 republicată şi care ulterior vor trebui analizate de către un colectiv comun de lucru OSIM-CNCPIR, în vederea modificării şi completării sale.


10.05.2011
DECIZIE privind admiterea sau, dupa caz, respingerea candidatilor în urma examenului de atestare a consilierilor în proprietate industriala Sesiunea 29 martie - 1 aprilie 2011

Lista candidatilor care au promovat examenul pentru atestarea calitatii de consilier în PI - BREVETE DE INVENTIE 29 - 30 martie 2011
Lista candidatilor care au promovat examenul pentru atestarea calitatii de consilier în PI - MARCI SI INDICATII GEOGRAFICE 31 martie 2011
Lista candidatilor care au promovat examenul pentru atestarea calitatii de consilier în PI - DESENE SI MODELE 1 aprilie 2011
Lista candidatilor nepromovati la examenul pentru atestarea calitatii de consilier în PI Sesiunea 29 martie - 1 aprilie 2011
__________________________________________

Subiecte date în anii anteriori la examenele pentru dobândirea calităţii de consilier în Proprietate Industrială

12.01.2011
EXAMEN PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (pdf) - (doc)
Formular înscriere - (pdf) - (doc)
Bibliografie pentru examenul de dobândire a calităţii de Consilier în Proprietate Industrială
05.06.2009
Decizie privind admiterea sau, după caz respingerea candidaţiilor în urma examenului de atestare a consilierilor în proprietate industrială (pdf)
11.02.2009
EXAMEN PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (pdf) - (doc)
Formular Inscriere - (pdf) - (doc)
Bibliografie pentru examenul de dobandire a calitatii de Consilier in Proprietate Industriala
(pdf) - (doc)
   ORDONANŢA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială - MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 21 decembrie 2006
    Instrucţiuni nr.108 din 17.10.2002 de aplicare a ordonantei guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială  - MONITORUL OFICIAL nr. 826/15.11.2002
Subiecte date în anii anteriori la examenele pentru dobândirea calităţii de consilier în Proprietate Industrială
      Pentru relaţii suplimentare referitoare la organizarea examenului pentru dobândirea calităţii de consilier în Proprietate Industrială, bibliografie, cursuri de iniţiere în domeniul Proprietăţtii Industriale vă puteţi adresa SERVICIULUI DE STRATEGIE - MARKETING telefon: 021.306.08.00 până la 021.306.08.29 ; int.289 si 272
---------------------------------

2004   2005   2006   2007 2008