Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Brevete de invenţie - Program pilot “Accelerarea procedurii de brevetare”

 
 
 

Procedura de înregistrare la OSIM a unei cereri de examinare accelerată în baza programului pilot „Patent Prosecution Highway” (PPH) între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România şi Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite ale Americii (USPTO)

Programul Pilot PPH permite solicitanţilor de cereri de brevete care au revendicări constatate a fi brevetabile de către USPTO – (Oficiul de Prim Depozit OFF, engl. Office of First Filing)-, să fie supuse unei proceduri accelerate de examinare în cadrul OSIM- (Oficiul de Depozit Secundar OSF, engl. Office of Second Filing), printr-o procedură simplă, pe baza unei cereri din partea solicitantului/solicitanţilor.

1. Depunerea solicitării la OSIM

Solicitantul trebuie să ceară la OSIM procedura de examinare accelerată în condiţiile PPH, prin transmiterea unui formular bilingv în română/engleză, în care solicită intrarea în procedura de examinare accelerată din cadrul programului pilot PPH, însoţit de documentele relevante de susţinere. Formularul se poate descărca de pe site-ul OSIM www.osim.ro

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o cerere de brevet depusă la OSIM pentru a intra în procedura accelerată conform PPH sunt prezentate în continuare la punctul 2, documentele relevante la punctul 3, iar procedura generală aplicată, la punctul 4.

2. Condiţii pentru admiterea solicitării examinării accelerate la OSIM în cadrul Programului pilot PPH

Cele patru condiţii sunt următoarele:

(a) Cererea de brevet RO este:

(i) o cerere de brevet în care este recunoscută prioritatea conform Convenţiei de la Paris, a uneia sau mai multor cereri de brevet depuse în SUA (exemplele sunt date în Anexa 1, fig. A, B, C, D, E şi F), sau

(ii) o deschidere de fază naţională în România pentru o cerere PCT care este un prim depozit şi pentru care a fost deschisă faza naţională şi în SUA (exemplele sunt date în Anexa 1, fig. G), sau

(iii) o cerere în care este recunoscută prioritatea conform Convenţiei de la Paris a uneia sau mai multor cereri PCT pentru care a fost deschisă faza naţională în SUA (exemplele sunt date în Anexa 1, fig. H, I  şi J), sau

(iv) o cerere de brevet RO care este o cerere divizionară din cererea depusă la punctele (i) – (iii).


(b) Există cel puţin o cerere de brevet US corespunzătoare care are una sau mai multe revendicări constatate de către USPTO că sunt brevetabile.

(c) Toate revendicările din cererea de brevet RO pentru care s-a solicitat procedura de examinare accelerată conform PPH trebuie să corespundă în mod suficient cu una sau mai multe revendicări indicate ca brevetabile de către USPTO.


Revendicările sunt considerate a „corespunde suficient” dacă, independent de deosebirile datorate traducerii şi formei revendicării, revendicările din cererea RO au aceeaşi întindere a protecţiei sau similară cu revendicările indicate ca brevetabile/admisibile din cererea US corespunzătoare.

O revendicare din cererea RO care are o întindere a protecţiei mai îngustă decât revendicarea indicată ca admisibilă/brevetabilă în cererea US va “corespunde suficient”, dacă este prezentată ca revendicare dependentă de o revendicare care are aceeaşi întindere a protecţiei, sau similară cu o revendicare indicată ca admisibilă/brevetabilă în cererea US. În acest sens, o revendicare are o întindere a protecţiei mai îngustă,  atunci când o revendicare US este amendată (limitată) prin introducerea unei caracteristici suplimentare susţinute de documentaţia din cererea RO (descriere şi/sau revendicări).

O revendicare din cererea RO care introduce o categorie nouă/diferită de revendicări la acele revendicări considerate brevetabile/admisibile în cererea US nu este considerată a corespunde suficient. De exemplu, dacă revendicările USPTO sunt numai revendicări de procedeu de fabricaţie a unui produs, atunci, revendicările din cererea RO nu sunt considerate a corespunde suficient, dacă ele sunt revendicări de produs dependente de revendicările de procedeu, corespunzătoare.

(d) La OSIM nu a fost începută procedura de examinare (de fond) a cererii de brevet.

3. Documentele necesare pentru procedura de examinare accelerată în cadrul proiectului pilot PPH la OSIM

În susţinerea cererii de examinare accelerată în cadrul proiectului pilot PPH în faţa OSIM sunt necesare următoarele documente:

        a) o copie a tuturor notificărilor oficiale din cererea de brevet US corespunzătoare, considerate a fi relevante pentru examinarea de fond a condiţiilor de brevetabilitate.

Copiile notificărilor emise de USPTO în limba engleză sunt admise şi nu trebuie, de regulă, traduse în limba română. Nu este necesar să se transmită copii ale notificărilor, dacă acestea sunt accesibile prin intermediul paginii de web a USPTO. În situaţia în care limba engleză a notificării nu este înţeleasă de examinatorul de la OSIM, el poate cere solicitantului traducerea în limba română.

        b) o copie a revendicărilor examinate şi considerate admisibile/brevetabile de către USPTO.

Nu este necesar să se transmită copii pe hârtie ale revendicărilor, dacă revendicările sunt disponibile pe pagina de web a USPTO. În situaţia în care revendicările în limba engleză nu sunt înţelese de examinatorul de la OSIM, el poate cere solicitantului traducerea în limba română a acestora.

        c) un tabel completat de corespondenţă a revendicărilor, în limbile română sau engleză, şi care să indice corespondenţa între revendicările din cererea RO suspusă procedurii acelerate PPH şi revendicările corespunzătoare din cererea US considerate admisibile/brevetabile de către USPTO.

Se consideră a exista suficientă corespondenţă între revendicări dacă revendicările îndeplinesc condiţiile de la pct.2c). În cazul în care revendicările reprezintă o simplă traducere, solicitantul va menţiona în tabel faptul că „revendicările sunt aceleaşi”. În cazul în care revendicările nu reprezintă o simplă traducere, este necesar ca el să explice corespondenţa suficientă a fiecărei revendicări, pe baza condiţiei de la pct.2c).

        d) o copie a documentului/documentelor citate de examinatorul USPTO.

Dacă documentele citate sunt documente de brevet, ele nu vor mai fi transmise, întrucât se presupune că examinatorul OSIM le va putea regăsi via EPOQUE. Numai în situaţia în care acesta are dificultăţi în a regăsi documentul de brevet, solicitantul va fi rugat să îl transmită. Ca regulă, documentele citate nu trebuie traduse.

4. Procedura de examinare accelerată în cadrul program pilot PPH

Solicitantul trebuie să furnizeze informaţia relevantă prin completarea formularului de solicitare a examinării accelerate conform proiectului pilot PPH, care se descarcă de pe pagina web a OSIM. Formularul trebuie transmis la OSIM împreună cu documentaţia relevantă de susţinere.

Dacă condiţiile prevăzute la punctul 1 sunt îndeplinite, OSIM va proceda la examinarea accelerată.

În acest sens, după înregistrarea cererii de examinare accelerată, conform PPH, OSIM hotărăşte în termen de două luni de la data înregistrării cererii, dacă aceasta este admisă în procedura de examinare accelerată. Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile pentru intrarea în proiectul pilot PPH, solicitantul este informat în mod corespunzător şi i se  acordă un termen de remediere a deficienţelor semnalate. Dacă în termenul acordat, deficienţele nu sunt remediate, solicitantul este notificat şi cererea va fi analizată în continuare, în conformitate cu procedurile standard de examinare din cadrul OSIM, fără examinarea accelerată.

Dacă cererea de intrare în proiectul PPH este admisă, în 2-3 luni de la data primirii examinatorul de fond va examina îndeplinirea de către cerere a condiţiilor de brevetabilitate potrivit Legii nr. 64/1991 republicată, iar OSIM va lua hotărârea în privinţa acesteia.

Documentele care însoţesc formularul de solicitare a examinării accelerate sunt în format hârtie şi se transmit prin poştă.

Nu pot face obiectul examinarii accelerate prin Programul pilot PPH, cereri de modele de utilitate, cereri de brevete pentru soiuri de plante, sau cereri de brevete de desene (design patents).


Formularul de solicitare pentru intrarea în procedura de examinare accelerată din cadrul programului pilot PPH:
în format '.doc'   |   în format '.pdf'

Anexa 1


 

Pe site-ul Oficiului European de brevete se află un important şi interesant material despre elementele de bază ale proprietăţii intelectuale.  
Materialul a fost întocmit de către specialiştii Oficiului European de Brevete - OEB, împreună cu cei ai Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM şi se adresează tuturor celor care predau cursuri de Proprietate Intelectuală sau fac prezentări legate de aceasta, fără o pregătire prealabilă în domeniu. Scopul întocmirii acestui material este de a crea un instrument practic şi prietenos, pus la dispoziţia publicului din Europa, în scopul uniformizării cunostinţelor de baza în domeniul Proprietăţii Intelectuale predate în universităţi şi nu numai.
Până la apariţia versiunii în limba română a materialului, vă este pusă la dispozitie versiunea în limba engleză.
Pentru a obţine varianta electronică a materialului este necesar a urma paşii de la adresa:
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI