LEGEA 16 / 1996 A ARHIVELOR NATIONALE

 Dispozitii generale
       Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
       Selectionarea documentelor
               Pastrarea documentelor
             Depunerea documentelor la Arhivele Nationale
                 Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National  al Romaniei
                  Personalul arhivei
                    Raspunderi si sanctiuni
                Dispozitii finale si tranzitorii
                Anexa 1 - Nomenclatorul Arhivistic
           Anexa 2 - Inventarul documentelor care se pastreaza permanent sau temporar
        Anexa 3 - Proces verbal de predare primire a documentelor
       Anexa 4 - Registru de evidenta a intrarilor  - iesirilor unitatilor arhivistice
      Anexa 5 - Proces  verbal - Comisia Selectionare
 Anexa 6 - Lista termenelor dupa care pot fi date an cercetare documentele
 
 

Dispozitii finale si tranzitorii
CAP. 1
Dispozitii generale
    ART. 1
    Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul Arhivistic National al Romaniei documentele create de-a lungul timpului de catre organele de stat, organizatiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare si religioase, precum si de catre persoanele fizice. Acestor documente statul le asigura protectie speciala, an conditiile prezentei legi.
    ART. 2
    Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, an sensul prezentei legi, se antelege: acte oficiale si particulare, diplomatice si consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice si alte asemenea marturii, matrice sigilare, precum si anregistrari foto, video, audio si informatice, cu valoare istorica, realizate an tara sau de catre creatori romani an strainatate.
    ART. 3
    Administrarea, supravegherea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza de catre Arhivele Nationale, unitate bugetara an cadrul Ministerului de Interne.
    Arhivele Nationale asi exercita atributiile prin compartimentele sale specializate si prin directiile judetene ale Arhivelor Nationale.
    Protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza an conditii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar an caz de razboi sau de calamitati naturale, de catre creatori si detinatori, cu sprijinul organelor desemnate cu atributii speciale an asemenea situatii si cu asistenta de specialitate a Arhivelor Nationale.
    ART. 4
    Persoanele fizice si persoanele juridice, creatoare si detinatoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, denumite an continuare creatori si detinatori de documente, raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor an conditiile prevederilor prezentei legi.

    CAP. 2
    Atributiile Arhivelor Nationale an administrarea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei
    ART. 5
    Arhivele Nationale acorda asistenta de specialitate si asigura desfasurarea unitara a operatiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor si detinatorilor de documente, indeplinind urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza, an conformitate cu prevederile prezentei legi, norme si metodologii de lucru pentru organizarea si desfasurarea antregii activitati arhivistice, inclusiv pentru clasificarea si includerea an Fondul Arhivistic National al Romaniei a documentelor prevazute la art. 2, care se dau publicitatii, dupa caz;
    b) controleaza aplicarea prevederilor legislatiei an vigoare pe linia muncii de arhiva si stabileste masurile ce se impun potrivit legii;
   c) preia de la creatorii si detinatorii de arhiva documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, an conditiile si la termenele prevazute an prezenta lege;
    d) asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine;
    e) asigura documentele pe baza de microfilme si alte forme de reproducere adecvate;
    f) constituie si dezvolta banca de date a Arhivelor Nationale si reteaua automatizata de informare si documentare arhivistica, stabileste masuri pentru corelarea tehnica si metodologica si pentru colaborarea serviciilor de informare si documentare arhivistica si a compartimentelor similare din cadrul Sistemului national de informare si documentare;
     g) elaboreaza si editeaza "Revista Arhivelor" si alte publicatii de specialitate, destinate informarii si sprijinirii cercetarii stiintifice, precum si punerii an valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei;
    h) asigura, prin Facultatea de Arhivistica si acoala Nationala de Perfectionare Arhivistica, pregatirea si specializarea personalului necesar desfasurarii activitatilor arhivistice;
    i) la cerere sau din oficiu atesta daca un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei;
    j) autorizeaza scoaterea temporara peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, an scopul expunerii sau documentarii cu ocazia unor manifestari stiintifice sau culturale internationale;
    k) antretine si dezvolta relatii cu organele si institutiile similare din strainatate, an vederea informarii reciproce an domeniul arhivistic si al schimbului de documente si de reproduceri de pe acestea; asigura aplicarea conventiilor si acordurilor internationale privind domeniul arhivistic si participa la congrese, conferinte, reuniuni si consfatuiri arhivistice internationale;
    l) asigura aplicarea prevederilor legislatiei an vigoare an realizarea protectiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, respectiv an apararea secretului de stat, paza si conservarea acestor documente, atat an timp de pace, cat si la mobilizare sau razboi.
    ART. 6
    In cadrul Arhivelor Nationale functioneaza un consiliu stiintific, format din specialisti ai Arhivelor Nationale, cercetatori, cadre didactice universitare si specialisti din ministerele interesate, care analizeaza, dezbate si face propuneri an probleme privind normele si metodologiile specifice de lucru, publicatiile de specialitate, precum si dezvoltarea antregii activitati arhivistice.
    Modul de organizare si functionare, precum si componenta consiliului stiintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Nationale.

    CAP. 3
Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
    Sectiunea I
    Evidenta documentelor
    ART. 7
    Creatorii si detinatorii de documente sant obligati sa anregistreze si sa tina evidenta tuturor documentelor intrate, a celor antocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit legii.
    ART. 8
    Anual, documentele se grupeaza an unitati arhivistice, potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite an nomenclatorul documentelor de arhiva, care se antocmeste de catre fiecare creator pentru documentele proprii.
    Nomenclatoarele antocmite de creatori la nivel central se aproba de catre Arhivele Nationale, iar cele ale celorlalti creatori, de catre directiile judetene ale Arhivelor Nationale, potrivit anexei nr. 1.
    ART. 9
    Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente an al doilea an de la constituire, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, antocmite potrivit anexelor nr. 2 si 3.
    Evidenta tuturor intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4.
    Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau detinatorilor de documente si cu avizul Arhivelor Nationale sau al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, an functie de creatorii la nivel central sau local, an urma selectionarii, transferului an alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil si de neanlaturat.

    Sectiunea a II-a
Selectionarea documentelor
    ART. 10
    In cadrul Arhivelor Nationale functioneaza comisia centrala de selectionare a documentelor, care coordoneaza activitatea de selectionare a documentelor antocmite si detinute de creatorii la nivel central, iar an cadrul directiilor judetene ale Arhivelor Nationale functioneaza cate o comisie de selectionare a documentelor, care coordoneaza activitatea de selectionare a documentelor antocmite si detinute de ceilalti creatori.
    Modul de organizare si atributiile comisiilor prevazute la alin. 1 se stabilesc prin norme privind activitatea arhivistica, aprobate de directorul general al Arhivelor Nationale.
    ART. 11
    In cadrul fiecarei unitati creatoare si detinatoare de documente functioneaza cate o comisie de selectionare, numita prin decizia sau ordinul conducatorului unitatii respective, fiind compusa din: un presedinte, un secretar si un numar impar de membri numiti din rindul specialistilor proprii. Aceasta comisie se antruneste anual sau ori de cate ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistica an parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotararea luata se consemneaza antr-un proces-verbal, antocmit potrivit anexei nr. 5.
    Procesul-verbal de selectionare, ansotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum si de inventarele documentelor ce se pastreaza permanent, se anainteaza spre aprobare Comisiei centrale de selectionare, an cazul creatorilor si detinatorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, an cazul celorlalti creatori si detinatori de documente.
    Documentele se scot din evidentele arhivelor si se pot elimina numai an baza proceselor-verbale ale comisiilor prevazute la alin. 2.
    In cazul administratorului unic, acesta poarta raspunderea pentru selectionarea documentelor ce urmeaza a fi arhivate.

    Sectiunea a III-a
Pastrarea documentelor
    ART. 12
    Creatorii si detinatorii de documente sant obligati sa pastreze documentele create sau detinute an conditii corespunzatoare, asigurindu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori comercializarii an alte conditii decat cele prevazute de lege.
    Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente sant obligate sa le pastreze an spatii special amenajate pentru arhiva. Noile constructii ale creatorilor si detinatorilor de arhiva vor fi avizate de catre Arhivele Nationale sau directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, numai daca au spatii prevazute pentru pastrarea documentelor.
    Arhivele Nationale si directiile judetene ale Arhivelor Nationale pot prelungi termenul de pastrare a documentelor la detinatori pana la asigurarea spatiilor necesare preluarii lor.
    Depozitele de arhiva vor fi dotate, an functie de formatul si de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de pastrare si de protejare a acestora, precum si cu mijloace, instalatii si sisteme de prevenire si stingere a incendiilor.

    Sectiunea a IV-a
Depunerea documentelor la Arhivele Nationale
    ART. 13
    Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente depun spre pastrare permanenta la Arhivele Nationale si la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa cum urmeaza:
    a) documentele fotografice, precum si peliculele cinematografice, dupa 20 de ani de la crearea lor;
    b) documentele scrise, cu exceptia actelor de stare civila si a documentelor tehnice, dupa 30 de ani de la crearea lor;
    c) documentele tehnice, dupa 50 de ani de la crearea lor;
    d) actele de stare civila, dupa 100 de ani de la antocmirea lor;
    e) matricele sigilare confectionate din metal, avand anscrise toate ansemnele legale si denumirea completa a unitatii, dupa scoaterea lor din uz.
    ART. 14
    Creatorii si detinatorii de arhiva pot detine documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei si dupa expirarea termenului de depunere, daca sant necesare an desfasurarea activitatii lor, pe baza aprobarii directorului general al Arhivelor Nationale, an cazul creatorilor si detinatorilor la nivel central, si a directorilor directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, pentru ceilalti creatori si detinatori, an conditiile respectarii prevederilor prezentei legi.
    Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, alte organe cu atributii an domeniul sigurantei nationale, precum si Academia Romana asi pastreaza documentele proprii an conditiile prezentei legi si dupa expirarea termenelor prevazute la art. 13.
    ART. 15
    Organizatiile particulare si persoanele fizice care detin documente din Fondul Arhivistic National al Romaniei le pot depune la Arhivele Nationale sub forma de custodie sau donatie, scutite de taxe si impozite.
    Detinatorul care doreste sa vinda documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei este obligat sa comunice aceasta Arhivelor Nationale sau, dupa caz, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, care au prioritate la cumpararea oricaror documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei si care trebuie sa se pronunte an termen de 60 de zile de la data anregistrarii comunicarii.
    ART. 16
    Documentele cu valoare practica, an baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale cetatenilor, vor fi pastrate de catre creatorii si detinatorii de documente.
    ART. 17
    Creatorii si detinatorii de documente, prevazuti la art. 14 si 15, sant obligati sa depuna la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, cate un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le detin, la expirarea termenelor de depunere a acestora.
    ART. 18
    In cazul desfiintarii, an conditiile legii, a unui creator de documente, persoana juridica, fara ca activitatea acestuia sa fie continuata de un altul, documentele cu valoare istorica, an sensul art. 2 din prezenta lege, vor fi preluate de catre Arhivele Nationale sau de directiile judetene ale Arhivelor Nationale, iar cele cu valoare practica, an baza carora se elibereaza copii certificate si extrase privind drepturile individuale ale cetatenilor vor fi depuse la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau la directiile judetene ale acestuia.
    ART. 19
    Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei o data intrate, potrivit legii, an depozitele Arhivelor Nationale si/sau ale directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu exceptia celor predate an custodie.

    CAP. 4
Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei
    ART. 20
    Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei pot fi folosite pentru: cercetare stiintifica, rezolvarea unor lucrari administrative, informari, actiuni educative, elaborarea de publicatii si eliberarea de copii, extrase si certificate.
    Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei pot fi consultate, la cerere, de catre cetateni romani si straini, dupa 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a amplinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unitatii creatoare sau detinatoare.
    Documentele de valoare deosebita nu se expun public, an original, ci sub forma de reproduceri.
    ART. 21
    Creatorii si detinatorii de documente sant obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza si le detin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a amplinit termenul prevazut la art. 13, daca acestea se refera la drepturi care al privesc pe solicitant.
    Serviciile prestate de catre Arhivele Nationale pentru rezolvarea solicitarilor persoanelor fizice si ale persoanelor juridice se efectueaza, contra cost, an conditiile prevazute de lege.
    ART. 22
    Documentele a caror cercetare poate afecta interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor, prin datele si informatiile pe care le contin, sau cele a caror integritate fizica este an pericol nu se dau an cercetare.
    Fac parte din aceasta categorie documentele care:
    a) privesc siguranta, integritatea teritoriala si independenta statului roman, potrivit prevederilor constitutionale si ale legislatiei an vigoare;
    b) pot leza drepturile si libertatile individuale ale cetateanului;
    c) sant antr-o stare necorespunzatoare de conservare, situatie stabilita de comisia de specialitate si consemnata antr-un proces-verbal;
    d) nu sant prelucrate arhivistic.
    Stabilirea documentelor respective se face de catre detinatorul legal al acestora, potrivit anexei nr. 6.

    CAP. 5
Personalul arhivelor
    ART. 23
    Creatorii si detinatorii de documente, prevazuti la art. 2, persoane juridice, au obligatia de a infiinta compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhiva, an functie de valoarea si cantitatea acestora.
    Desemnarea personalului ansarcinat cu activitatea de arhiva, structura si competenta acestor compartimente de arhiva vor fi stabilite de catre conducerea unitatii creatoare si detinatoare de documente, cu avizul Arhivelor Nationale  sau, dupa caz, al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale.
    ART. 24
    Formarea, atestarea si perfectionarea personalului de specialitate din Arhivele Nationale, cat si din celelalte unitati creatoare si detinatoare de documente de arhiva se realizeaza prin Facultatea de Arhivistica si prin acoala Nationala de Perfectionare Arhivistica.
    ART. 25
    Personalul de specialitate din cadrul Arhivelor Nationale va fi dimensionat an functie de calitatea si specificul materialului documentar aflat an administrare si face parte din categoria functionarilor publici.

    CAP. 6
Raspunderi si sanctiuni
    ART. 26
    Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea contraventionala, civila sau penala.
    ART. 27
    Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea an stare de neantrebuintare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.
    ART. 28
    Scoaterea peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei sau anstrainarea acestora catre persoane fizice sau persoane juridice straine, fara autorizarea Arhivelor Nationale, constituie infractiune si se pedepseste cu anchisoare de la 3 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
    Tentativa se pedepseste.
    ART. 29
    Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sant savarsite an astfel de conditii ancat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) neinventarierea documentelor sau neintocmirea de catre creatorii acestora, persoane juridice, a nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, potrivit art. 8 alin. 2;
    b) nepredarea de catre compartimentele unitatii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de pastrare permanent, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9;
    c) neselectionarea documentelor create si detinute de catre persoane juridice, la termenele prevazute an nomenclatorul propriu, de catre comisia de selectionare a documentelor, an conditiile prevazute la art. 11;
    d) neasigurarea conditiilor corespunzatoare de pastrare si protejare a documentelor create si detinute de catre creatorii si detinatorii de arhiva, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit art. 12;
    e) nepredarea, la Arhivele Nationale si, dupa caz, la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei de catre creatorii si detinatorii de documente de arhiva, la expirarea termenelor prevazute la art. 13;
    f) oferta de vanzare sau vanzarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei de catre persoane fizice sau persoane juridice, fara respectarea prioritatii Arhivelor Nationale de a le cumpara, potrivit prevederilor art. 15 alin. 2;
    g) nedepunerea la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, de catre creatorii si detinatorii de documente de arhiva, a inventarelor pe care le detin la expirarea termenelor de depunere, an conditiile prevazute la art. 17.
    ART. 30
    Contraventiile prevazute la art. 29 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, cele prevazute la lit. a), d) si f);
    b) cu amenda de la 250.000 lei la 1.000.000 lei, cele prevazute la lit. b), c), e) si g).
    Amenda se aplica si persoanei juridice.
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 29 lit. f), Arhivele Nationale pot solicita instantei judecatoresti anularea actului de vanzare, chiar si dupa expirarea termenului de prescriptie a raspunderii contraventionale, an conditiile legii civile.
    ART. 31
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 29 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre amputernicitii Arhivelor Nationale si, dupa caz, ai directiilor judetene ale Arhivelor Nationale.
    ART. 32
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere, an termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria an a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    ART. 33
    Contraventiilor prevazute an prezenta lege le sant aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 7
Dispozitii finale si tranzitorii
    ART. 34
    Creatorii si detinatorii de documente sant obligati sa comunice an scris, an termen de 30 de zile, Arhivelor Nationale sau, dupa caz, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, documentele care le atesta anfiintarea, reorganizarea sau desfiintarea, an conditiile legii.
    ART. 35
    Denumirile Directia Generala a Arhivelor Statului si Arhivele Statului, folosite an actele normative an vigoare, se anlocuiesc cu denumirea Arhivele Nationale.
    ART. 36
    Dispozitiile din prezenta lege referitoare la directiile judetene ale Arhivelor Nationale se aplica, an mod corespunzator, si Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale.
    ART. 37
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta lege.
    ART. 38
    Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic National al Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.
 
 

ANEXA 1

            Aprob
Presedintele Consiliului de administratie
           (director)

                                                      Se confirma
                                               Directorul general al Arhivelor
                                               Nationale (Directorul Directiei
                                               Judetene ........... a Arhivelor
                                               Nationale)
 

                 NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NAeIONAL
aprobat prin Ordinul (Decizia) nr. ............ din ....................

-------------------------------------------------------------------------------
                                   Denumirea dosarului
                                   (continutul pe scurt   Termenul de    Obser-
  Directia       Serviciile        al problemelor la      pastrare       vatii
                                   care se refera)
-------------------------------------------------------------------------------
Directia        A. Serviciul       1. ................   Permanent
secretariat        secretariat     2. ................      10 ani
si administra-                     3. ................       5 ani
tiva
                B. Serviciul       1. ................   Permanent
                   administrativ   2. ................      10 ani
                                   3. ................       5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

ANEXA 2
 

..............................                       INVENTARUL PE ANUL ......
   (denumirea creatorului)                 pentru documentele care se pastreaza
..............................             permanent sau temporar
 (denumirea compartimentului)

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Indicativul dosarului   Continutul pe scurt    Datele   Numarul    Obser-
crt.  dupa nomenclator        al dosarului,         externe   filelor    vatii
                              registrului etc.
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------

    Prezentul inventar format din ........... file contine ............ dosare, registre, condici, cartoteci etc.
    Numerele ............... au fost lasate la ...................., nefiind ancheiate.
    La preluare au lipsit dosarele de la nr. ...............
    Astazi .................... s-au preluat ........... dosare.

           Am predat,                         Am primit,

                                                            Format A4
 

ANEXA 3
 

Institutia ......................
(regie autonoma, societate comerciala)

                       PROCES-VERBAL
             de predare-primire a documentelor

    Astazi, .........., subsemnatii .........................................., delegati ai compartimentului ........................., si ..................., arhivarul institutiei .........................., am procedat primul la predarea si al doilea la preluarea documentelor create an perioada ................ de catre serviciul mentionat, an cantitate de .......... dosare.

    Predarea-primirea s-a facut pe baza inventarelor anexate, cuprinzand ............. pagini dactilografiate, conform dispozitiilor legale.

           Am predat,                         Am primit,
 
 
 

ANEXA 4
 
 

                    REGISTRU DE EVIDENTA
             a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice

-------------------------------------------------------------------------------
                                                Numarul de dosare   Iesiri din
Nr.   Preluari    Denumirea   Datele extreme   --------------------  arhiva
crt.   Data       comparti-   ale documen-       Dupa      Primite
                  mentului    telor            inventar    efectiv
-------------------------------------------------------------------------------
 1       2            3           4               5           6          7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 
 

ANEXA 5
 

    ..........................
    (denumirea creatorului)
   ..........................
   ..........................
         (sediul)

                   PROCES-VERBAL Nr. ............

    Comisia de selectionare, numita prin Ordinul nr. ...... din ........., selectionind an sedintele din ........ documentele din anii*) .................. avizeaza ca dosarele din inventarele anexate sa fie inlaturate ca nefolositoare, expirindu-le termenele de pastrare prevazute an nomenclatorul unitatii.

           Presedinte,               Membri,                   Secretar,
       ....................      ....................     ....................
       (numele si prenumele)     (numele si prenumele)    (numele si prenumele)
           Semnatura                   Semnatura                Semnatura
       .....................     .....................    .....................
       .....................     .....................    .....................
                                 .....................
                                 .....................

---------------
    *) Anii extremi.

                                                        Format A5
 
 
 

ANEXA 6
 

    LISTA termenelor dupa care pot fi date an cercetare documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor

    - documentele medicale, dupa 100 de ani de la crearea lor;
    - registrele de stare civila, dupa 100 de ani de la crearea lor;
    - dosarele personale, dupa 75 de ani de la crearea lor;
    - documentele privind viata privata a unei persoane, dupa 40 de ani de la moartea acesteia;
    - documentele referitoare la siguranta si integritatea nationala, dupa 100 de ani de la crearea lor;
    - documentele privind afacerile criminale, dupa 90 de ani de la crearea lor;
    - documentele privind politica externa, dupa 50 de ani de la crearea lor;
    - documente ale societatilor comerciale cu capital privat, dupa 50 de ani de la crearea lor;
    - documentele fiscale, dupa 50 de ani de la creare;
    - documentele notariale si judiciare, dupa 90 de ani de la crearea lor.